Августь

Библиография

016:323(574) Қазақстан туралы жаңа әдебиеттер: Ағымдағы библиографиялық

Қ 14 көрсеткіш. 2.- Алматы: Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы,

2016.-200 б.

 

016:323(574) Новая литература о Казахстане: Текущий библиографический

Н 72 указатель. 2.- Алматы: Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы,

2016.-213 б.

Печать

070(047.53) Құсанбек Б. Өмір-өзен: Сұхбат кітабы / Б. Құсанбек; Құраст:

Қ 78 Б.Бейбітұлы., Ғ.Исахан.- Алматы: Келешек, 2017.- 475 б.: фото.

070(574.54) Тіл сақшысы - намыс қамшысы. 1: 2017 жылдың бірінші жартыжылдығы.-

Т 93 / "Қазақ тілі" қоғамы.- Кызылорда: ЛИ-Медиа, 2017.- 296 б.

Философия.Психология

87.3(5Каз) Есим Г. Философский трактат об Абае / Г. Есим.- Алматы: Қазақ

Е 83 университеті, 2006.- 76 стр.- (Академик Ғ. Есімнің кітапханасы).

 

87.3(5Қаз) Есім Ғ. АБАЙ туралы философиялық трактат / Ғ. Есім; Ред: А.

Е 87 Шуриева.- Алматы: Қазақ университеті, 2004.- 83 б.- (Академик Ғ. Есімнің

кітапханасы).

 

87.3(5Қаз) Есім Ғ. Қазақ ренессансы / Ғ. Есім; Ред: А.Шуриева.- Алматы:

Е 87 Қазақ университеті, 2006.- 98 б.- (Академик Ғ. Есімнің кітапханасы).

 

Политика

323(574)(084) Мәңгілік ел - Қазақстан=Вечная страна - Казахстан: Фотоальбом /

М 36 Бас ред: Тойбаева Ж. Құраст: Байленова М., Алмасбекова Г.- Алматы:

Қазақ энциклопедиясы, 2017.- 184 б.: суретті.

казақ,орыс,агылшын тілдерінде

 

Транспорт

656(574)(075.8) Жаңбыров Ж. Аймақтардағы автокөлікпен тасымалдауды ұйымдастыру

Ж 28 және басқару: Оқу құралы / Ж. Жаңбыров , Ж. Ибраев.- Алматы: Нұр- Принт,

2014.- 138 б.

Искусство

7(574)(084) Қазақстан халқының өнері=Искусство народа Казахстана / Гл.ред:

Қ 18 Титенев В.- Алматы: Тау Қайнар, 2017.- 280 стр.: фото.

на каз.,рус.,англ. языках

791.633-051:929 Турсунов Ермек. Мелочи жизни / Е. Турсунов; Ред: Кулимбетов А.-

Т 88 Алматы: Келешек, 2017.- 496 стр.: фото.

Филологические науки

81.411.2-41 Орфографиялық сөздік / Құраст: Уәлиұлы Н., Фазылжанова А.,

О 73 Күдеринова Қ., Әнес Ғ.- Алматы: Арыс, 2007.- 480 б.

 

Литература.Литературоведение

83.3(5Қаз) Мұсаев А. Тарази тағылымы: Монография / А. Мұсаев; Ред:

М 85 Қ.Құрмансейіт.- Астана: Фолиант, 2009.- 120 б.

Художественная литература

821.512.122 Әбдіраш Ж. Құлпытас / Ж. Әбдіраш; Ред: Күлімбетов Ә.-

Ә 14 - Алматы: Mep-Press, 2017.- 288 б.

 

821.512.122-32 Әбдішова Ж. Өмір сүрсем... кеш емес: Әңгімелер / Ж. Әбдішова;

Ә 14 Ред: Құныпияұлы К.- Алматы: Алаш, 2017.- 352 б.

 

821.512.122 Әлімұлы А. Жариямайдай: Өлеңдер / А. Әлімұлы; Ред: Ә.Оспан.-

Ә 55 - Алматы: ХанТәңірі, 2017.- 380 б.

 

821.512.122 Әшімханұлы Д. Көптомдық шығармалар. 3: Теңіз қорқауы:

Ә 95 аудармалар / Д.Әшімханұлы; Ред: Таңбин Қ.- Астана:Нұра-Астана, 2017.- 480б.

821.512.122 Баянбай Қ. Таңдамалы шығармалары: Үш томдық. 1: Өлеңдер,

Б 31 ертегілер, жаңылтпаштар / Қ. Баянбай; Ред: Оспан Ә.- Алматы:

ХанТәңірі, 2017.- 380 б.

 

821.512.122 Баянбай Қ. Таңдамалы шығармалары: Үш томдық. 2: Өлеңдер,

Б 31 ертегілер, жұмбақтар, жаңылтпаштар / Қ. Баянбай; Ред: Оспан Ә.- Алматы:

ХанТәңірі, 2017.- 380 б.

 

821.512.122 Баянбай Қ. Таңдамалы шығармалары: Үш томдық. 3: Лирикалық

Б 31 өлеңдер / Қ. Баянбай; Ред: Оспан Ә.- Алматы: ХанТәңірі, 2017.- 380 б.

 

821.512.122 Бекбосын А. Медаль за город Будапешт: Повести, эссе / А. Бекбосын;

Б 42 Ред: Абдуллаева Г.-Алматы: Алаш, 2017.- 256 стр.

 

821.512.122 Бельгер Г.К. Избранное / Г.К. Бельгер; Ред: Оспан А. - Алматы:

Б 44 Келешек, 2017.- 570 стр.

 

821.512.122 Бодаубай Б. Таңғаламын өмірдің ғажабына: Сыр-сұхбатқа құрылған

Б 69 ғұмырнамалық роман. 1 / Б. Бодаубай; Ред: А.Сыдықбай.- Астана: Фолиант,

2017.- 320 б.

 

821.512.122 Бодаубай Б. Таңғаламын өмірдің ғажабына: Сыр-сұхбатқа құрылған

Б 69 ғұмырнамалық роман. 2 / Б. Бодаубай; Ред: А.Сыдықбай.- Астана: Фолиант,

2017.- 320 б.

 

84(2Рос=Рус)6 Гостева А. Большой взрыв и черепахи / А. Гостева; Автор идеи и

Г 72 сост. серии Л. Улицкая.- Москва: Рудомино : Эксмо, 2006.- 72 стр.: илл.-

(Детский проект Л. Улицкой).

 

84(2Рос=Рус)6 Григорьева А. Путешествие по чужим столам / А. Григорьева;

Г 83 Автор идеи и сост. серии Л. Улицкая.- Москва: Рудомино : Эксмо, 2006.- 56

стр.: илл.- (Детский проект Л. Улицкой).

 

821.512.122 Ерғали Хамит. Қиын өткен қызығым-ай!: Өлеңдер / Х. Ерғали; Ред:

Е 65 Күлімбетов Ә.- Алматы: Мер-Press, 2017.- 342 б.

 

84(5Қаз) Еркінбеков Ж. Өнер іздері: Қазақ өнері мен мәдениетінің шағын

Е 68 шежіресі / Ж. Еркінбеков; Бас ред: Ә.Пірманов.- Алматы: Атамұра, 2005.-

160 б.

821.512.122 Жолдасбеков М. Кісілік кітабы: Мақалалар, ой-толғамдар /

Ж 69 М.Жолдасбеков; Ред: А.Сыдықбай.- Астана: Фолиант, 2017.- 400 б.

 

84(5Қаз) Жұмаділов Қ. Он екі томдық шығармалар жинағы: Көкейтесті.

Ж 87 Қарауыл. Әуелгі әңгімелер. Өлеңдер. 1 / Қ. Жұмаділов; Ред: Оспанбай Ұ.-

Алматы: Қазығұрт, 2003.- 464 б.

 

84(5Қаз) Жұмаділов Қ. Он екі томдық шығармалар жинағы: Сарыжайлау.

Ж 87 Сәйгүліктер.Әңгімелер. 2 / Қ. Жұмаділов; Ред: Оспанбай Ұ.- Алматы:

Қазығұрт, 2004.- 488 б.

 

84(5Қаз) Жұмаділов Қ. Он екі томдық шығармалар жинағы: Бір қаланың

Ж 87 тұрғындары. Бір түп тораңғы. Әңгімелер. 3 / Қ. Жұмаділов; Ред: Оспанбай Ұ.-

Алматы: Қазығұрт, 2004.- 448 б.

 

84(5Қаз) Жұмаділов Қ. Он екі томдық шығармалар жинағы: Соңғы көш.

Ж 87 Бірінші кітап. 4 / Қ. Жұмаділов; Ред: Оспанбай Ұ.- Алматы: Қазығұрт, 2005.-

504 б.

 

84(5Қаз) Жұмаділов Қ. Он екі томдық шығармалар жинағы: Соңғы көш. Екінші

Ж 87 кітап. 5 / Қ. Жұмаділов; Ред: Оспанбай Ұ.- Алматы: Қазығұрт, 2005.- 536 б.

 

84(5Қаз) Жұмаділов Қ. Он екі томдық шығармалар жинағы: Атамекен. Тұл

Ж 87 дүние. 6 / Қ. Жұмаділов; Ред: Оспанбай Ұ.- Алматы: Қазығұрт, 2005.- 472 б.

 

84(5Қаз) Жұмаділов Қ. Он екі томдық шығармалар жинағы: Тағдыр. 7 /

Ж 87 Қ.Жұмаділов; Ред: Оспанбай Ұ.- Алматы: Қазығұрт, 2005.- 632 б.

 

84(5Қаз) Жұмаділов Қ. Он екі томдық шығармалар жинағы: Дарабоз. Бірінші

Ж 87 кітап. 8 / Қ. Жұмаділов; Ред: Оспанбай Ұ.- Алматы: Қазығұрт, 2005.- 504 б.

 

84(5Қаз) Жұмаділов Қ. Он екі томдық шығармалар жинағы: Дарабоз. Екінші

Ж 87 кітап. 9 / Қ. Жұмаділов; Ред: Оспанбай Ұ.- Алматы: Қазығұрт, 2005.- 488 б.

 

84(5Қаз) Жұмаділов Қ. Он екі томдық шығармалар жинағы: Таңғажайып дүние.

Ж 87 Ғұмырнамалық роман. 10 / Қ. Жұмаділов; Ред: Оспанбай Ұ.- Алматы: Қазығұрт,

2005.- 648 б.

 

84(5Қаз) Жұмаділов Қ. Он екі томдық шығармалар жинағы: Прометей алауы.

Ж 87 Қылкөпір. 11 / Қ. Жұмаділов; Ред: Оспанбай Ұ.- Алматы: Қазығұрт, 2005.-

496 б.

 

84(5Қаз) Жұмаділов Қ. Он екі томдық шығармалар жинағы: Қалың елім,

Ж 87 қазағым... 12 / Қ. Жұмаділов; Ред: Оспанбай Ұ.- Алматы: Қазығұрт, 2005.-

600 б.

 

84(5Каз) Кекильбаев А. Романы, повести, рассказы, драма, статьи в VI

К 33 томах. 1: Повести, статьи / А. Кекильбаев; Ред: О.Бреусова.- Алматы:

Жазушы, 2001.- 472 стр.

84(5Каз) Кекильбаев А. Романы, повести, рассказы, драма, статьи в VI

К 33 томах. 2: Роман, повести, рассказы, статья / А. Кекильбаев; Ред: О. Бреусова.-

Алматы: Жазушы, 2001.- 472 стр.

 

84(5Каз) Кекильбаев А. Романы, повести, рассказы, драма, статьи в VI

К 33 томах. 3: Роман, статья / А. Кекильбаев; Ред: О.Бреусова.- Алматы: Жазушы,

2001.- 496 стр.

 

84(5Каз) Кекильбаев А. Романы, повести, рассказы, драма, статьи в VI

К 33 томах. 4: Роман, драма, путевой очерк, статья / А. Кекильбаев; Ред:

О.Бреусова.- Алматы: Жазушы, 2001.- 464 стр.

 

84(5Каз) Кекильбаев А. Романы, повести, рассказы, драма, статьи в VI

К 33 томах. 5: Роман, путевой очерк, статьи / А. Кекильбаев; Ред: О.Бреусова.-

Алматы: Жазушы, 2001.- 488 стр.

 

84(5Каз) Кекильбаев А. Романы, повести, рассказы, драма, статьи в VI

К 33 томах. 6: Статьи / А. Кекильбаев; Ред: О.Бреусова.- Алматы: Жазушы, 2001.-

408 стр.

 

84(2Рос=Рус)6 Кирсанова Р. Ленты, кружева, ботинки... / Р. Кирсанова; Автор

К 43 идеи и сост. серии Л. Улицкая.- Москва: Рудомино : Эксмо, 2006.- 80 стр.:

илл.- (Детский проект).

 

821.512.122 Күмісбайұлы Шәкен. Өмірдің соңғы бір сәті: Повестер мен

К 93 әңгімелер / Ш. Күмісбайұлы; Ред: Құныпияұлы К.- Алматы: Алаш, 2017.

- 384 б.

 

821.512.122 Мамырбаева Д. Жетім құлын: Хикаяттар, әңгімелер / Д. Мамырбаева;

М 18 Ред: Құныпияұлы К.- Алматы: Алаш, 2017.- 288 б.

 

821.512.122 Ниязбек Р. Шығармалары: Көптомдық. 7: Өлеңдер / Р. Ниязбек; Ред:

Н 65 Ә.Оспан.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2017.- 380 б.

 

821.512.122 Ниязбек Р. Шығармалары: Көптомдық. 8: Өлеңдер / Р. Ниязбек; Ред:

Н 65 Ә.Оспан.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2017.- 380 б.

 

821.512.122 Ниязбек Р. Шығармалары: Көптомдық. 9: Повестер / Р. Ниязбек;

Н 65 Ред: Ә.Оспан.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2017.- 380 б.

 

84(5Каз) Нургали Р. Эпическая драматургия / Р. Нургали; Худ.ред:

Н 90 Казанкапов Ж.- Астана: Фолиант, 2004.- 288 стр.

 

84(2Рос=Рус)6 Тименчик В. Семья у нас и у других / В. Тименчик; Автор идеи и

Т 41 сост. серии Л. Улицкая.- Москва: Рудомино : Эксмо, 2006.- 64 стр.: илл.-

(Детский проект).

 

84(5Каз) Тоқаев Қ. Слово об отце=Әке туралы толғаныс / Қ. Тоқаев; Ред:

Т 52 Иманасов С., Жанұзақова М.- Алматы: Парасат, 2005.- 248 стр.: фото.

 

84(5Каз) Унгарсынова Ф. Откровение: Лирика / Ф. Унгарсынова; Ред:

У 58 Джилкибаев В.М.- Алматы: Қазақстан, 1998.- 320 стр.

География. История

63.4(5Каз) Байпаков К.М. Раннесредневековые некрополи Южного Казахстана=

Б 18 Оңтүстік Қазақстанның ерте ортағасырдағы зираттық ескерткіштері /

К.М.Байпаков, Е.А. Смагулов; Под общ. ред. И.Н. Тасмагамбетова.- Алматы:

Баур,2005.- 236 стр.: илл.- (Возрождение древнего Отрара).

на каз.,англ.языках

 

63.4(5Каз) Байпаков К.М. Религии и культы средневекового Казахстана=

Б 18 Ортағасырлық Қазақстандағы діни нанымдар мен салт-жоралар: По материалам

городища Куйрыктобе / К.М. Байпаков, Г.М. Терновая; Под общ. ред.

И.Н.Тасмагамбетова.- Алматы: Баур, 2005.- 236 стр.: илл.- (Возрождение

древнего Отрара).

на каз.,англ. языках

 

63.4(5Қаз) Байпақов К.М. Құйрықтөбе - ежелгі Кедер шаһары=Городище

Б 20 Куйрыктобе - город Кедер / К.М. Байпақов; Ред: Жалпы ред. басқ.

Тасмағамбетов И.Н.- Алматы: Баур, 2005.- 184 б.: фото.

на рус.,англ.языках

 

63.4(5Қаз) Байпақов К.М. Отырар алқабы=Отрарский оазис: Археология, өнер

Б 20 және көркем қолөнер ескерткіштері / К.М. Байпақов, Н.О. Алдабергенов;

Жалпы ред. басқ. Тасмағамбетов И.Н.- Алматы: Баур, 2005.- 256 б.: фото.

на рус.,англ.языках

 

63.4(5Қаз) Байпақов К.М. Отырар алқабы: Көк-Мардан қала жұрты=Отрарский

Б 20 оазис: городище Кок-Мардан / К.М. Байпақов, Д.А. Воякин; Ред: Жолдасбаев С.

Ж.- Алматы: Баур, 2006.- 80 б.: суретті.

на рус.,англ.языках

 

63.4(5Қаз) Байпақов К.М. Отырар алқабы: Күйік-Мардан, Алтынтөбе,

Б 20 Жалпақтөбе қала жұрты=Городища Куик-Мардан, Алтынтобе и Жалпактобе /

К.М.Байпақов, Д.А. Воякин; Ред: Жолдасбаев С.Ж.- Алматы: Баур, 2006.- 88 б.

на рус.,англ.языках

 

94(574) Жолдасбеков М. Күндерімнің куәсі / М. Жолдасбеков; Ред: Оразбаева Ш.-

Ж 69 Астана: Фолиант, 2017.- 320 б.

 

63.3(5Қаз) Қапашев Л. "Банды" Аманғали ісі: Аңыз бен ақиқат / Л. Қапашев;

Қ 40 Ред: Қабдолқайырұлы Ғ.- Алматы: Арыс, 2004.- 248 б.+8 б.: суретті.

 

63.3(5Қаз) Қапашев Л. Мінгені Ерғалидың "Шайтанқара" / Л. Қапашев; Ред:

Қ 40 Нұрымқызы Г.- Алматы: Арыс, 2007.- 148 б.

 

63.3(5Қаз) Машраб Ж. Халық ұланы Машрап: Өңделіп, толықтырылып төртінші

М 32 басылуы / Ж. Машраб.- Семей: PRINTMASTER, 2007.- 121 б.: фото.

 

929.5Омаров Қ. Тектілер тағылымы / Қ. Омаров.- Қызылорда: Ақмешіт,

О-582017.- 444 б.

Жетінші бабам Жолай Жасауылдың рухына арнаймын

 

 

 


 

02 ноябрь 2017 г. 16:16
0 просмотров
Добавить комментарий
Ваше имя: *
E-mail: *
Текст комментария:
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: