Қазан

                               Ақпараттық технологиялар

 

32.973                Архитектура компьютерных систем: Учебно-методический комплекс.- 

А 87           Алматы: Нур-Принт, 2012.- 179 с.                                          

 

32.973(5Каз)           Вычислительные сети и телекоммуникации: Учебно-методический     

В 94             комплекс / Сост: О.Ахметова., К.Искакова., Г.Тюлепбердинова.- Алматы:

                     Нур-Принт, 2012.- 246 с.                                                      

 

004.42(574)(075.8)        Искакова К.  Компьютерное моделирование: Учебное пособие /   

И 86                К.Искакова.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 170 с.                               

 

32.973(5Каз)           Ким Ф.  Практикум по компьютерной графике: Учебное пособие для  

К 40               студентов ВТУЗов / Ф. Ким.- Алматы: Нур-Принт, 2011.- 175 с.              

 

                                         Мәдениет

71(5Қаз)             Сәрсенова Ж.  Мәдениеттану: Оқу құралы / Ж. Сәрсенова; Пікір    

С 28       жазған: Ғабитов Ж.- Алматы: Нур-Принт, 2013.- 320 б.                      

 

Библиография

91.9:84(5Қа3)           Досжан Д.  Көркем сөз шебері: Библиографиялық көрсеткіш /    

Д 64        Д.Досжан.- Астана, 2012.- 224 б.                                            

 

91.9:84(5Қа3)           Досжан Д.  Көркемсөз шебері: Биоблиографиялық көрсеткіш /    

Д 64        Д.Досжан.- / ҚР Президенттік мәдениет орталығы.- Астана: Назарбаев

                орталығы, 2013.- 192 б.                                                             

 

                              Газеттер. Журналистика

070(574)(075.8)           Сыдықов Ұ.  Ұлттық рух және ақпараттық кеңістік: Мақалалар / 

С 93       Ұ.Сыдықов.- Алматы: Дәстүр, 2015.  - 288 б.                                                                  

 

070(574)             Төлепберген Б.  Біз осы не бітіріп жүрміз?: Публицистикалық     

Т 65       толғаулар мен мақалалар / Б.Төлепберген.- Алматы: Сөздiк-Словарь, 2015.- 280б.  

                                                  

                         Балаларға арналған басылымдар


087.5(574)             Алтын жүзікті қыз: Қазақ ертегісі / Құраст: Қ.Жаңабаев.- Алматы:

 А 46               Алматыкітап, 2014.- 20 б.                                                 

 

087.5(574)            Дудар қыз: Қазақ ертегісі / Құраст: Қ.Жаңабаев.- Алматы:        

Д 79        Алматыкітап, 2014.- 16 б.                                                 

 

087.5(574)           Қарақұсбай: Қазақ ертегісі / Құраст: Қ.Жаңабаев.- Алматы:       

Қ 41            Алматыкітап, 2014.- 16 б.                                                 

 

087.5(574)                Қарынбай: Қазақ ертегісі / Құраст: Қ.Жаңабаев.- Алматы:         

Қ 42                Алматыкітап, 2014.- 14 б.                                                 

 

087.5(574)           Нанбатыр: Қазақ ертегісі / Құраст: Қ.Жаңабаев.- Алматы:         

Н 21          Алматыкітап, 2014.- 14 б.                                                  

 

087.5(574)           Патша мен бүркіт: Қазақ ертегісі / Құраст: Қ.Жаңабаев.- Алматы: 

П 18       Алматыкітап, 2014.- 22 б.                                                 

 

087.5(574)              Хан Шалқан: Қазақ ертегісі / Құраст: Қ.Жаңабаев.- Алматы:       

Х 19          Алматыкітап, 2014.- 14 б.

                                             

                                            Философия. Психология

159.9(574)(075.8)          Акажанова А.  Психологическая служба в закрытых учреждениях:    

 А 38         Учебное пособие / А. Акажанова , К. Ельшибаева.- Алматы: Нур-Принт, 2014.-

                   112 с.                                                                    

 

159.9(574)(075.8)           Акажанова А.  Психологическая служба в пенитенциарных           

А 38         учреждениях: Учебное пособие / А. Акажанова , К. Ельшибаева.- Алматы: Нур-

                 Принт, 2014.- 111 с.                                                      

 

159.923(574)           Елшібаева К.  Тар жол тайғақ кешуді жеңілдеткен мөлдір махаббат 

Е 49        / К. Елшібаева.- Алматы: Нур-Принт, 2015.- 141 б.                         

 

88.56(5Қаз)           Жүнісова-Елшібаева К.  Қазақ отбасы мәселелерінің психологиялық 

 Ж 91        аспектілері / К. Жүнісова-Елшібаева.- Алматы: Нур-Принт, 2011.- 132 б.    

 

159.9(574)(075.8)      Илешева Р.  Медициналық психология: Оқу құралы / Р. Илешева;

И 40            Ред. басқарған Қ.Жарықбаев.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 242 б.                   

 

159.9(574)(075.8)           Исхакова Э.  Сказкотерапия как метод психологической работы с   

И 91                детьми подросткового и юношеского возраста: Учебно-методическое

                        пособие / Э.Исхакова , Х. Шерьязданова.- Алматы: Нур-Принт, 2015.- 92 с.           

 

159.9                Правдина Н.  Большая энциклопедия успеха: Вселенная готова      

П 68       исполнить ваши желания! Лушие техники и приемы / Н. Правдина.- Москва:

               АСТ,2015.- 384 с.- (Библиотека Счастья и Успеха).                             

                                                 Дін

28(574)               Иасауи Қожа Ахмет Әзірет Сұлтан.  Көңілдің айнасы (Мир ат әл-   

И 12             Қулуб) / Қ.А. Иасауи.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2015.- 112 б.        

 

86.38                 Құран кәрім: Мағыналар және түсіндермелерінің аудармасы.- ҚР Дін

Қ 77        істері агентігі дінтану сараптамасынан оң қорытынды берілген.- Алматы,    

               2013.- 776 б.                                                              

 

                                        Қоғамдық ғылымдар

60.5(5Қаз)           Сәрсенова Ж.  Әлеуметтік жұмыс: Оқу құралы / Ж. Сәрсенова; Пікір

С 28       жазған: Абишев М.- Алматы: Нур-Принт, 2013.- 100 б.                       

 

60.5(5Каз)           Сарсенова Ж.  Социология: Учебное пособие / Ж. Сарсенова.-      

С 20            Алматы: Нур-Принт, 2013.- 304 с.                                          

        

Саясат

66.3(5Каз)           Назарбаев Н.  Времена и думы / Сост.: Касымбеков М.Б.,

Н 19             Молдагаринов А.М., и др.- Алматы: Алматыкітап, 2013.- 364 с.                                        

 

66.3(5Қаз)           Назарбаев Н.  Жылдар мен ойлар / Н. Назарбаев; Құраст.:         

Н 17         Қасымбеков М.Б., Молдағаринов А.М.,т.б.- Алматы: Алматыкітап, 2013.- 352 б.                  

 

66.3(5 Қаз)           Назарбаев Н.  Еркін елдің ертеңі=Будушее свободной страны:      

Н 17           Жастарға арналған қойын кітап / Н. Назарбаев.- Астана, 2013.- 257 б.      

 

321.512.122           Науанов а.  Ғажайыпсыз ғұмыр / а. Науанов.- Алматы: Ғылым ордасы,

Н 28             2015.- 334 б.: суретті.                                                   

 

327(574)             Онжанов Н.  Бітімгер: Дипломат жазбалар / Н. Онжанов.- Астана:  

О 59           Фолиант, 2015.- 240 б.                                                    

 

327(574)             Онжанов Н.  Миротворец: Записи дипломата / Н. Онжанов.- Астана: 

О-58           Фолиант, 2015.- 240 с.                                                     

 

                          Экономика. Экономическалық ғылымдар

65.9 (5 Каз)240.0      Сарсенова Ж.  Социальная работа: Учебное пособие / Ж. Сарсенова.-

С 20            Алматы: Нур-Принт, 2013.- 116 с.                                          

 

                                 Құқық. Заң ғылымдары

67.628.111.1(5Қаз)     Естеусізов Е.  Экономикалық қылмыстардың алдын алу: Оқу

Е 85           құралы / Е. Естеусізов.- Алматы, 2012.- 92 с.- (Заңгерлік әдебиет).                

 

67.3(5Қаз)            Жеңіс С.  Шетелдердің мемлекет және құқық тарихы: Оқу құралы /

Ж 47        С.Жеңіс; Пікір жазғандар: Ибраев Н., Арынов Ж.- Алматы: ҚР ІІМ Алматы       

                 академиясының ҒЗжРБЖҰБ, 2011.- 245 б.                                     

 

342.228(574)          Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері. Тәуелсіздік

 Қ 18              нышандары=Государственные символы Республики Казахстан. Символы

                       независмости: Фотокітап / Шаймерденұлы Е.- Алматы: Тау Қайнар,

                       2015.- 324 б: Фотосуретті.

 

342.51(574)(084)         Президент: 2014 жылғы басты оқиғалардың фотобаяны=Президент:    

П 67          фотолента основных событий 2014 года: Фотоальбом / Құраст.: Д.Абаев.

                  - Алматы: Раритет.- 380 б.              

                                       

67.628(5Қаз)           Сүтбеков Е.  Интернет қылмыстылық: түсінігі, өзіндік            

С 90         ерекшеліктері, қылмыстық-құқықтық сипаты: Оқу құралы / Е. Сүтбеков; Пікір 

                 берген: Рүстемова Г.,Жексенбай П.- Алматы:  ҚР ІІМ Алматы академиясының

     ҒЗжРБЖҰБ, 2011.- 144 б.

                      

                                          Әскери іс

355.292(574)           Казахстан в годы Великой Отечественной войны . 1941- 1945 годы: 

К 14        Книга.- Алматы: Тау Қайнар, 2015.- 184 с.- (Солдаты победы).                                                         

 

355.292(574)           Қазақстан Ұлы Отан соғысы жылдарында. 1941- 1945 жылдар: Ұлы    

Қ 18          Отан соғысындағы Жеңістің 70 жылдығыныа арналған.- Алматы: Тау Қайнар,

                  2015.- 184 б.- (Жеңіс  сарбаздары).                                                              

 

355.292(574.54)        Қызылордалық қаһармандар: Мерейтойлық жинақ.- Қызылорда:        

Қ 61           Полиграфия, 2015.- 408 б.: ил.                                            

 

355.292(574.54)           Таңырақбаев Ж.  Жеңіске жеткен жауынгерлер / Ж. Таңырақбаев.-   

Т 19       Қызылорда: Қызылорда- Қанағаты, 2015.- 284 б.                             

 

 

355.292(574.54)           Ұлы ерлікке ұрпақтар тағзымы: Қармақшы ауданы.- / Қармақшы      

Ұ 46                     ауданы әкімдігінің әкімі.- Астана: Сарыарқа, 2015.- 604 б.                

 

Әлеуметтік қамсыздандыру. Әлеуметтік көмек

60.5(5Қаз)           Сәрсенова Ж.  Әлеуметтану: Оқу құралы / Ж. Сәрсенова; Пікір     

С 28          жазған: Абишев М.- Алматы: Нур-Принт, 2013.- 200 б.                       

 

364(574)(075.8)           Сарсенова Ж.  Гендер: Учебное пособие / Ж. Сарсенова.- Алматы,  

С 20       2014.- 68 стр. 

                                                          

                                              Білім

371(574)              Жексенбаева У.  Компетентностно ориентированное образование в   

Ж 49          современной школе: Учебное пособие / У. Жексенбаева.- Алматы: Нур-Принт,  

                   2014.- 184 с.                                                             

 

376.1-056.2(574)(075.8)   Ибатова Г. Дамуында түрлі ауытқулары бар балалардың сөйлеу

И 13              тілі дамуының ерекшеліктері: Оқу құралы / Г. Ибатова , Г. Коржова.-

                     - Алматы: Нур-Принт, 2014.-  48 б.                                                                     

 

376.1-056.2(574)(075.8)         Ибатова Г.  Қазақстан Республикасында балаларға білім беру      

И 13        мекемелерінің әр түрлерінде логопедиялық жұмыстың ұйымдастырылуы және     

               мазмұны: "Дефектология" мамандығының студенттеріне арналған оқу құралы /

               Г.Ибатова , Г. Оразаева. - Алматы: Нур-Принт, 2014.- 62 б.                                          

 

37.013.77(574)(075.8)           Исхакова Э.  Психологические условия формирования               

И 91                профессионального статуса педагога: Учебно-методическое пособие /     

                         Э. Исхакова.- Алматы: Нур-Принт, 2015.- 173 с.                               

 

376.1-056.2(574)(075.8)           Коржова Г.  Общее недоразвитие речи у детей: Учебное

К 66               пособие / Г.Коржова , Г. Оразаева.- Алматы, 2014.- 46 с.                              

 

376.1(574)(075.8)           Коржова Г.  Организация и содержание логопедической работы в    

 К 66          разных типах образовательных организаций для детей в Республике

                   Казахстан: Учебное пособие / Г. Коржова , Г. Оразаева.- Алматы, 2014.- 53 с.         

 

376.1-056.2(574)(075.8)     Коржова Г.  Основы логопедии с историей логопедии: Учебное      

К 66        пособие / Г. Коржова , Г. Оразаева.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 96 с.                                                              

 

376.1-056.2(574)(075.8)   Логопедия негіздері: Оқу құралы / К.Омирбекова., Г.Тулебиева., Л 65          

                            Г.Коржова., Г.Оразаева.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 62 б.                    

 

376.1-056.2(574)(075.8)        Манжуова Л.  Клинические особенностиразвития детей с            

М 23        ограниченными возможностями: Учебное пособие / Л. Манжуова.- Алматы:

                    Нур-Принт, 2014.- 116 с. 

 

376.1-056.2(574)(075.8)       Омирбекова К.  Казахские народные игры на логопедических        

О 57           занятиях: Учебно-методическое пособие / К. Омирбекова , Г. Оразаева.-     

                   Алматы: Нур-Принт, 2014.                                                   

                                                    

376(574)(075.8)           Оразаева Г.  Введение в специальность: Учебное пособие /     

О-63            Г.Оразаева.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 112 с.                                

 

376.1-056.2(574)(075.8)      Өмірбекова Қ.  "Логопедия" курсы бойынша студенттердің

Ө 44            өзіндік   жұмысын ұйымдастыруға арналған тапсырмалар: Оқу-әдістемелік

                    құрал / Қ.Өмірбекова , Г. Ибатова.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 74 б.                 

 

376.1-056.2(574)(075.8)     Өмірбекова Қ.  Логопедиялық практиканы жүргізудің

Ө 44            әдістемелік  нұсқауы: Оқу-әдістемелік нұсқау / Қ. Өмірбекова , Г. Ибатова.-

                    Алматы: Нур-Принт, 2014.- 59 б.                                                       

 

373.3(574)           Өтетілеуұлы Е.  Әдептілік-әдемілік: Кіші мектеп жасындағы       

Ө 87       балаларға арналған (7-10жас) / Е. Өтетілеуұлы; Жоба жетекшісі Э. Баталова.-

               Алматы: Алматыкітап, 2014.- 56 б.                                         

 

74.00 (5 Қаз)           Сыдықов Б.  Болашақ мұғалімдерді оқыту үдерісін объектілі-      

С 93       бағдарлы жобалау негізінде кәсіби дайындаудың ғылыми-педагогикалық        

               негіздері: Монография / Б. Сыдықов , Т. Қойшиева.- Алматы: Нур-Принт, 2012.

               - 271 б.                                                                  

 

74.584(5Қаз)738.1           Тіршілік қауіпсіздігі негіздері: Тесттер жинағы / Құраст:       

Т 93       Қауашев С.- Алматы: Нур-Принт, 2012.- 145 б.                              

 

373.3(574)           Хорошие манеры: Для детей младшего школьного возраста (7-10 лет)

Х 82            / Руков.проекта Э.Баталова.- Алматы: Алматыкітап, 2014.- 56 с.            

 

37.0(574)(075.8)           Шерьязданова Х.  Статус педагога: ресурсы, рост и развитие      

Ш 50         личности: Учебное пособие / Х. Шерьязданова , Э. Исхакова.- Алматы: Нур-  

                  Принт, 2015.                                                              

 

                            Жаратылыстару ғылымдары

502.521(574)(075.8)           Еликбаев Б.  Почва и окружающая среда: Учебное пособие /     

Е 51        Б.Еликбаев.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 114 с.                                                       

 

28.081(5Қаз)           Сәтімбеков Р.  Қазақстанда ерекше қорғалатын табиғи аумақтар    

С 28       және биоалуантүрлілік: Оқу құралы / Р. Сәтімбеков , Е. Келемсейіт.    

               - Алматы: Нур-Принт,  2012.- 254 б.                                                             

 

502/504(574)(075.8)        Экология және тұрақты даму: Жоғары оқу орындарына арналған      

Э 40       оқулық / Саданов А., Сүлейменова Н., Дәменова Н., Махамедова Б.- Алматы:  

   Нур-Принт, 2014.- 385 б.

                                                 

Математика

51(574)(075.8)           Алдибаева Л.  Дифференциалдық теңдеулер теориясы және есептеу   

  А 40         әдістері: Оқу құралы / Л. Алдибаева , Ж. Керимова.- Алматы: Нур-Принт,    

               2014.- 110 б.                                                             

 

51(574)(075.8)          Алдибаева Л.  Математика пәнінен өзіндік жұмыс тапсырмалары мен 

  А 40         шығарылу жолдары: Оқу құралы / Л. Алдибаева.- Алматы: Нур-Принт, 2014.-   

                   106 б.                                                                    

 

517.1(574)(075.8)           Алдибаева Л.  Тізбектің және функцияның шегі: Оқу құралы / Л.   

А 40         Алдибаева , Ж. Керимова.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 97 б.                 

 

 

517.3(574)(075.8)           Байарыстанов А.  Анықталмаған және анықталған интегралдарды     

Б 18        есептеу әдістері: Техникалық жоғары оқу орындарына арналған оқу құралы /

               А.Байарыстанов.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 99 б.                            

 

51(574)(075.8)       Байарыстанов А.  Дифференциалдық теңдеулер теориясы және есептеу

Б 18             әдістері: Техникалық жоғары оқу орындарына арналған оқу құралы /       

                     А.Байарыстанов.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 52 б.

                           

51(574)(075.8)           Байарыстанов А.  Жоғары математика: Оқулық. Екі бөлім. 1 /   

Б 18        А.Байарыстанов.- Алматы: Нур-Принт, 2015.- 232 б.                           

 

51(574)(075.8)           Байарыстанов А.  Жоғары математика: Оқулық. Екі бөлім. 2 /   

   Б 18        А.Байарыстанов.- Алматы: Нур-Принт, 2015.- 218 б.                           

 

22.11                 Байарыстанов А.О.  Жоғары математика теориясы және жаттығулар   

Б 18        жинағы / А.О. Байарыстанов.- Алматы: Нур-Принт, 2013 жыл.- 371 б.         

 

22.11(5Қаз)           Байарыстанов А.  Жоғары математика теориясы және жаттығулар     

Б 18              жинағы: Оқулық / А. Байарыстанов.- Алматы: Нур-Принт, 2013.- 371 б.       

 

51(574)(075.8)         Байарыстанов А.  Қатарлар теориясы және есептері: Екінші        

Б 17               стереотиптік басылым / А. Байарыстанов.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 58 б.  

 

51(574)(075.8)         Байарыстанов А.  Математика пәнінен тест сұрақтарының жинағы:   

Б 17            Техникалық ғылымдар және технологиялар мамандықтар тобының

                   студенттеріне   арналған / А. Байарыстанов , Л. Алдибаева.- Алматы: Нур-

                    Принт, 2014.- 165 б.                                                                        

 

519.2(574)(075.8)           Байарыстанов А.  Ықтималдықтар теориясы мен математикалық       

Б 18           статистика негіздері және өзіндік жұмыстар жинағы: Оқу құралы /

                  А.Байарыстанов.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 86 б.                            

 

22.3                  Волькенштейн В.  Жалпы физика курсының есептер жинағы: Жоғарғы  

В 67        техникалық оқу орындарының студенттеріне арналған / В. Волькенштейн.-     

               Алматы: Нур-Принт, 2012.- 450 б.                                           

 

Физика

22.3(5Қаз)            Дуаметұлы Б.  Жалпы физика курсының негіздері: Оқу құралы / Б.  

Д 77        Дуаметұлы.- Алматы: Нур-Принт, 2012.- 217 б.                               

 

531(574)(075.8)          Жамалов А.  Классикалық механика: Оқулық / А. Жамалов.-

Ж 24        - Алматы: Нур-Принт, 2015.- 149 б.                                                                    

 

22.36(5Қаз)           Ильясов Н.  Молекулалық физика есептерінің жинағы: Оқулық /

И 40                Н.Ильясов.- Алматы: Нур-Принт, 2012.- 237 б.                                

 

539.16(574)(075.8)           Сахариянов А.  Единицы измерения радиоактивности, дозы и        

С 22       мощности дозы излучения: Учебно-методическое пособие / А. Сахариянов , 

   А.Жумагелдиев.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 29 с. 

                           

                                            Геология

551.4(574)(075.8)           Биримкулова Б.  Поиск и разведка подземных вод: Учебное

Б 64             пособие   / Б. Биримкулова.- Алматы, 2014.- 92 с.                                   

 

Биология

573(574)(075.8)           Адылканова Ш.  Биология индивидуального развития=Дара даму      

А 32         биологиясы: Курс лекций / Ш. Адылканова.- Алматы, 2014.                    

 

573(574)(075.8)           Бегімқұл Б.  Биометрия: Оқулық. Толықтырылған және қайтадан     

Б 34            өңделген 2-ші басылымы / Б. Бегімқұл.- Алматы: Нұр- Принт, 2014.- 347 б.

 

28.0(5Қаз)            Биологиялық белсенді заттарды дайындау биотехнологиясы          

Б 56        (пробиотиктер).- Алматы: Нур-Принт, 2010.- 31 б.                          

 

573(574)(075.8)           Биотехнология изготовления биологически активных веществ        

Б 63           (Пробиотиков).- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 29 б.                           

  

575(574)(075.8)         Долгих С.  Учебное пособие по генной инженерии в биотехнологии  

Д 59        растений: Издание второе стереотипное / С. Долгих.- Алматы:  Нур-Принт,

    2014.- 148 с.   

 

28.4(5Каз)            Ермагамбетова С.  Иммунобиотехнология: Методические указания / С.

Е 72        Ермагамбетова , Ж. Киркимбаева.- Алматы: Нур-Принт, 2011.- 50 б.          

 

573(574)(075.8)          Есимова А.  Биоинженерия негіздері: Оқу құралы / А. Есимова ,

Е 87        Н. Приходько.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 148 б.                              

 

28.860(5Қаз)           Есимсиитова З.  Адам анатомиясының атласы: Қаңқа жүйесі /    

Е 80        З.Есимсиитова , Б. Абдуллаева.- Алматы: Нур-Принт, 2012.- 100 дана.  

                     

573(574)(075.8)          Есімова А.  Биологиялық препараттар өндірісінің технологиясы:   

Е 87            Екінші стереотиптік басылым / А. Есімова , Б. Кедельбаев.- Алматы: Нур-

                   Принт, 2014.- 136 б.                                                              

 

573(574)(075.8)           Есімова А.  Биотехнология өндірісіндегі технологиялық сызба     

Е 87            нұсқа / А. Есімова.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 160 с.                     

 

573(574)(075.8)           Кедельбаев Ш.  Медициналық және ветеринарлық биотехнология:     

К 28             Дәріс жинағы / Ш. Кедельбаев , А. Мамырбекова.- Алматы: Нур-Принт,

                     2014.- 134 б.                                                                     

 

28.4(5Қаз)           Микробиология және вирусология: Жеке бөлімі.- / ҚазММА-ғы ҚР    

М 52       медициналық жоғары оқу орындарының оқу-әдістемелік секциясы.- Алматы:

               Нур-Принт, 2012.- 199 б.                                                       

 

28.4(5Қаз)           Микробиология және вирусология: Жалпы бөлім. Оқу құралы.- Алматы:

М 52       Нур-Принт, 2012.- 212 б.                                                  

 

28.0(5Қаз)           Нуртазин С.  Жеке даму биологиясы: Оқулық / С. Нуртазин ,    

Н 83            Э.Всеволодов.- Алматы: Нур-Принт, 2012.- 292 б.                             

 

28.05(5Қаз)           Ордабеков С.  Цитология: Лекция жинағы / С. Ордабеков ,      

О 67           Г.Ахауова.- Алматы: Нур-Принт, 2012.- 334 б.: илл.                          

 

573(574)(075.8)        Сартаев А.  Жалпы биология есептері: Екінші стереотиптік басылым

С 22          / А. Сартаев , С. Жолымбетова.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 108 б.          

 

579(574)(075.8)           Толысбаев Б.  Большой практикум по ветеринарной и санитарной    

Т 55       микробиологии: 2-е издание, стереотипное / Б. Толысбаев , Р. Мыктыбаева.- 

               - Алматы: Нур-Принт, 2014.- 300 с. 

                                                                  

575(574)(075.8)           Төлегенов С.  Жалпы генетика: Оқу құралы / С. Төлегенов.-

Т 65                Алматы:Нур-Принт, 2014.- 397 б.                                                  

 

579(574)(075.8)           Төлемісова Ж.  "Микробиология және вирусология" пәні бойынша    

Т 65               ауыл шаруашылық және биотехнология мамандықтарының студенттеріне 

                      арналған: Оқу құралы / Ж. Төлемісова , Г. Касенова.- Алматы: Нур-Принт,

                        2015.- 159 б.

 

579.64(574)           Тулемисова Ж.  Молочнокислые бактерии и их фаги / Ж. Тулемисова.-

Т 82                Алматы: Нур-Принт, 2015.- 167 с. 

 

                                         Зоология

28.693.35(5Қаз)           Беркінбай О.  Ұлар шаруашылығы негіздері: Монография /       

Б 45        О.Беркінбай , М. Құсбегін.- Алматы: Нур-Принт, 2012.- 135 б.                

 

598.2(574)(075.8)         Биоресурсы Казахстана: Учебник, издание второе, дополненное. 2: 

Б 63               Ресурсы птиц.- Алматы: Нур-Принт, 2015.- 281 с.                           

 

591.1(574)(075.8)         Биоресурсы Казахстана: Учебник, издание второе, дополненное. 3: 

Б 63               Ресурсы зверей.- Алматы: Нур-Принт, 2015.- 131 с.                         

 

28.691.892.           Есенбекова П.  Полужесткокрылые: Тип Членистоногие, класс       

Е 82        Насекомые / П. Есенбекова , В. Казенас.- Алматы: Нур-Принт, 2013.- 192 с.-

               (Животные Казахстана в фотографиях).                                       

 

599(574)(075.8)         Есжанов Б.  Жалпы териология: Оқулық / Б. Есжанов , О. Беркінбай.

Е 79        - Алматы: Нур-Принт, 2014.- 385 б.                                        

 

28.691.892.52(5Қаз)      Жданко А.  Бабочки: Белянки и Голубянки: Класс Насекомые,

Ж 42              отряд  Чешуекрылые / А. Жданко , В. Казенас.- Алматы: Нур-Принт, 2013.-

                      160 с.- (Животные Казахстана в фотографиях).                                      

 

28.691.89252(5Қаз)         Жданко А.  Бабочки: Нимфалиды и Сатириды: Класс Насекомые,

Ж 42                 отряд Чешуекрылые / А. Жданко , В. Казенас.- Алматы: Нур-Принт, 2013.-

                         120 с.- (Животные Казахстана в фотографиях).                                       

 

595.78(574)           Жданко А.  Дневные бабочки Семиречия / А. Жданко , В. Казенас.- 

Ж 42        Алматы: Нур-Принт, 2014.- 214 с.- (Животные Казахстана в фотографиях).    

 

595.78(574)           Казенас В.  Бабочки: Пяденицы и Совки: Класс Насекомые, отряд   

К 14        Чешуекрылые / В. Казенас , П. Егоров.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 92 с.-   

               (Животные Казахстана в фотографиях).                                      

 

595.77(574)           Казенас В.  Двукрылые: Тип Членистоногие, класс Насекомые /  

К 14        В.Казенас , М. Чильдебаев.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 239 с.- (Животные     

               Казахстана в фотографиях).                                                

 

595.773(574)(075)       Казенас В.  Мухи-журчалки: Тип Членистоногие, класс Насекомые,  

К 14        отряд Двукрылые / В. Казенас , А. Баркалов.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 81 с.-

                 (Животные Казахстана в фотографиях).                                   

 

595.7(574)(075.8)       Казенас В.  Насекомые Алтын-Эмельского национального парка / 

К 14        В.Казенас.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 100 экз.- (Животные Казахстана в      

               фотографиях).                                                              

 

595.7(574)(075.8)        Казенас В.  Насекомые Казахстана: Основные отряды / В. Казенас.-

К 14        Алматы: Нур-Принт, 2014.- 148 с.- (Животные Казахстана в фотографиях).    

 

595.7(574)(075.8)       Казенас В.  Насекомые Каратауского заповедника: Южный

К 14              Казахстан  / В. Казенас.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 246 экз.- (Животные

                      Казахстана в  фотографиях).                                                             

 

595.7(574)(075)           Казенас В.  Насекомые Сайрам-Угамского национального парка /

К 14             В.Казенас , П. Есенбекова.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 100 экз.- (Животные   

                     Казахстана в фотографиях).                                                 

 

28.6 (5 Каз)           Казенас В.  Животные Илейского Алатау / В. Казенас , А. Жданко.-

К 14               Алматы: Нур-Принт, 2013.- 192 с.: илл.- (Животные Казахстана в

                      фотографиях)

                                                                                        

28.6(5 Каз)           Казенас В.  Животные Коргалжынского заповедника / В. Казенас.-  

К 14               Алматы: Нур-Принт, 2013.- 112 с.: илл.- (Животные Казахстана в

                       фотографиях)

 

565.7(574)            Казенас В.  Насекомые Сайрам-Угамского национального парка / 

К 14        В.Казенас , П. Есенбекова.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 178 с.- (Животные     

                   Казахстана в фотографиях).                                                 

 

565.7(574)            Казенас В.  Насекомые Чарынского национального парка / В. Казенас.-        

К 14            Алматы: Нур-Принт, 2014.- 160 с.- (Животные Казахстана в  фотографиях).                                                              

 

28.691.892.           Казенас В.  Роющие осы: Класс Насекомые, отряд Перепончатокрылые

К 14            / В. Казенас.- Алматы: Нур-Принт, 2013.- 160 с.- (Животные Казахстана в   

                     фотографиях).                                                              

 

595.733(574)           Казенас В.  Стрекозы: Тип Членистоногие, класс Насекомые /

К 14             В.Казенас , Е. Маликова.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 176 с.- (Животные       

                     Казахстана в фотографиях).                                                

                                                                                       

28.693.35(5Қаз)       Казенас В.  Птицы города Алматы / В. Казенас.- Алматы: Нур-Принт,

К 14             2012.- 160 б.: илл.- (Животные Казахстана в фотографиях).                 

 

28.691.892.41(5Қаз)  Колов С. Жуки-нарывники: Тип Членистоногие, класс Насекомые /

К 61             С.Колов , В. Казенас.- Алматы: Нур-Принт, 2013.- 110 с: илл.- (Животные     

                     Казахстана в фотографиях).                                                

 

 

597/599(574)           Қазақстан қызыл кітабы=Красная книга Казахстана: 4-ші басылым., 

Қ 18             қайта өңделген және толықтырылған. 1: Жануарлар. 1-бөлім: Омыртқалылар

                     / Бас ред: Мелдебеков А.- Алматы: Нұр- Принт, 2014.- 320 б.                 

 

595.44(574)           Логунов Д.  Пауки: Тип Членистоногие, класс Паукообразные /  

Л 69       Д.Логунов , В. Казенас.- Алматы: Нур-Принт, 2015.- 114 c.- (Животные        

               Казахстана в фотографиях).                                                

 

591.615(574)           Мелдебеков А.  Қазақстанның сирек кездесетін және жойылып кету  

М 42       қаупі бар жануарлары=Редкие и исчезающие животные Казахстана /         

               А.Мелдебеков , А. Бекенов.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 244 б.                              

 

28.691.892.41(5Қаз)      Николаев Г.  Пластинчатоусые жуки: Тип Членистоногие, класс     

Н 63           Насекомые / Г. Николаев , В. Казенас.- Алматы: Нур-Принт, 2013.- 192 с.-  

                  (Животные Казахстана в фотографиях).                                      

 

591.9(574)(075.8)           Нұрғазы Қ.  Зоогеография: Оқу құралы / Қ. Нұрғазы ,          

Н 86             М.Байбатшанов.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 250 б.                            

 

28.691.892.26(5Қаз)      Чильдебаев М.  Прямокрылые: Тип Членистоногие, класс

Ч 61               Насекомые / М. Чильдебаев , В. Казенас.- Алматы: Нур-Принт, 2013.- 127с.

                      - (Животные   Казахстана в фотографиях).                                                

 

597.6:598.1(574)(075)        Чирикова М.  Амфибии и Рептилии / М. Чирикова , Казенас.-    

Ч 61               В.Алматы: Нур-Принт, 2015.- 135 с. 

                                        

Денсаулық сақтау

616(574)(075.8)   Алимбеков С.  Патологиялық физиология және патологиялық анатомия:

А 44         Оқу-әдістемелік құрал / С. Алимбеков.- Алматы: Нур-Принт, 2015.           

 

616(574)(075.8)           Ахметов Ж.  Патологиялық анатомия: Оқу құралы / Ж. Ахметов.-    

А 34                Алматы: Нур-Принт, 2014.- 352 б.                                          

 

53.592(5Қаз)           Бекен Т.  Рухани саулық - денсаулықтың негізі / Т. Бекен.-      

Б 39              Қазақстан емшілері қауымдастығы"РҚБ.- Алматы: Шалкөде, 2011.- 96 б.       

 

51.1 (5 Қаз)           Валеология: Оқу-әдістемелік құрал / Сәтбаева Х., Әбішева З.,    

В 15        Соколов А.- Алматы: Нур-Принт, 2012.- 164 б.                                          

 

51.5(5Каз)            Валеология - наука о здоровье: Учебно-методическое пособие /    

В 15        Сатпаева Х., Соколов А., Абишева З.- / Казахский Национальный медицинский 

               университет имени С.Д.Асфендиярова.- Алматы: Нур-Принт, 2012.- 178 с.     

 

611(574)(075.8)           Дайырбекова М.  Адам анатомиясы: Оқулық / М. Дайырбекова.-      

Д 14              Алматы: Нур-Принт, 2014.- 288 б.                                           

 

611(574)(075.8)           Дайырбекова М.  Адам анатомиясы: Практикум. 4-ші стереотиптік   

Д 14               басылым / М. Дайырбекова.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 272 б.               

 

57.121(5Қаз)           Есенқұлов Ә.  Дәрігерлік кеңес / Ә. Есенқұлов.- Алматы: Нур-    

Е 79        Принт, 2012.- 112 б.                                                      

 

57.121(5Қаз)           Есенқұлов Ә.  Маммологиядан тәжірибелік сабақтар: Медициналық   

Е 79        жоғарғы оқу орындарының ұстаздарына арналған әдістемелік ұсыныс /      

               Ә.Есенқұлов.- Алматы: Нур-Принт, 2012.- 89 б.                               

 

57.121(5Қаз)           Есенқұлов Ә.  Маммология: Оқу-әдістемелік құрал / Ә. Есенқұлов.-

Е 79        / С.Д.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті.- Алматы:   

               Нур-Принт, 2012.- 89 б.                                                   

 

55.6(5Қаз)            Есенқұлов Ә.  Онкологиядан тәжірибелік сабақтар: Рейтинг және   

Е 79        модульдік жүйе бойынша жазылған / Ә. Есенқұлов , С. Есенқұлова.- Алматы:  

    Нур-Принт, 2012.- 411 б. 

 

615.8(574)(078)           Жұмагелдиев А.  Сынаманың радиоактивтілігін сараптау және       

Ж 87         толтырылатын алғашқы құжаттар: Оқу-әдістемелік нұсқау / А. Жұмагелдиев ,

                  А.Сахариянов.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 42 б.                              

 

55.6(5Қаз)            Игісінов С.  Онкологиядан тәжірибелік сабақтар: Иновациялық     

И 24              нұсқа бойынша. 1 / С. Игісінов , Н. Игісінов.- Алматы: Нур-Принт, 2013.-  

                      527 б.                                                                    

 

55.6(5Қаз)            Игісінов С.  Онкологиядан тәжірибелік сабақтар: Иновациялық     

И 24               нұсқа бойынша. Оқулық. 2 / С. Игісінов , Н. Игісінов.- Алматы: Нур-Принт, 

                       2013.- 453 б.: илл.                                                       

 

54.5 (5Қаз)           Игісінов С.  Төтенше жағдайлардағы хирургиялық зақымдану мен    

И 24               аурулар: Бірінші басылым / С. Игісінов , Н. Игісінов , Ж.Ж. Қалиева.-     

                       Алматы: Нур-Принт, 2012.- 435 б.                                           

 

54.5 (5Қаз)           Игісінов С.  Хирургиядан тәжірибелік сабақтар жинағы: Екінші    

И 24        басылым / С. Игісінов , Н. Игісінов.- Алматы: Нур-Принт, 2012.- 666 б.    

 

54(5)                 Игісінов С.  Хирургиялық аурулар мен зақымданулар: Дәрістер. 2- 

И 22        ші стереотиптік басылым / С. Игісінов.- Алматы: Нур-Принт, 2012.-

 

616.89(574)(075.8)           Илешева Р.  Психиатрия: Оқу құрал / Р. Илешева.- Алматы: Нур-   

И 40        Принт, 2014.- 257 б.                                                       

 

615.15:614.2(574)(075.8)    Кульдеев А.  Организация и экономика аптечного дела:

К 90             Учебное  пособие / А. Кульдеев.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 77 с.                   

 

53.592(5Каз)            Лекарственные растения Казахстана применяемые в восточной и     

Л 43              академической медицине.- Алматы: Нур-Принт, 2011.- 178 б.: илл.           

 

616.21(574)(075.8)          Манжуова Л.  Есту, көру, сөйлеу мүшелерінің анатомиясы,         

М 19           физиологиясы, патологиясы: Оқу құралы / Л. Манжуова; Пікір жазғандар:     

                   Тайжан А, Абаева Г.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 52 б.                      

 

55.6(5Қаз)           Онкологиядан таңдамалы дәрістер: Оқулық / Есенқұлов Ә. және т.б.-

О-59            Алматы: Нур-Принт, 2012.- 738 б.                                          

                                                   

28.903                   Сәтбаева, Х. Адам физиологиясы: Оқулық / Х. Сәтбаева ,

С 28                А.Өтепбергенов.- Алматы: Нур-Принт, 2012.- 663 б.

 

615.9(574)           Токсикология: Оқулық.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 328 б.                                              

Т 51       

 

615(574)(075.8)           Фармакология: Оқу құралы / Ред. басқарған Айтжанов Б.- Алматы:  

Ф 23       Нур-Принт, 2014.- 495 б.   

                                              

Ветеринария

48.7(5Қаз)          Беркинбай О. Болезни зверей: Учебник / О.Беркинбай , Н.Ахметсадыков.      

Б 48              - Алматы: Нур-Принт, 2013.- 218 с.                           

 

48.7(5Каз)            Беркинбай О.  Малоизвестные болезни животных: Учебник /      

Б 48        О.Беркинбай.- Алматы: Нур-Принт, 2012.- 236 с.                              

 

619(574)(075.8)          Беркинбай О.  Основы ветеринарии (Практикум): Учебное пособие / 

Б 48             О.Беркинбай , Д.Хусаинов; Под ред. О.Беркинбая.- Алматы: Нур-Принт,

                    2015.- 527 с.                                                                  

 

619(574)(075.8)           Беркінбай О.  Жабайы жануарлардың өнімдерін мал дәрігерлік-     

Б 48        санитарлық сараптау=Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов дичи: Үш  

               тілді: қазақша, орысша, ағылшынша оқулық / О. Беркінбай.- Алматы: Нур-    

               Принт, 2014.- 229 б.                                                      

 

48(5Каз)                Бияшев Б.  Ветеринарная микробиология и иммунология: Учебник /

Б 67            Б.Бияшев.- Алматы: Нур-Принт, 2012.- 417 с.                                  

 

619(574)(075.8)          Жамансарин Т.  Ет және сүт өндірісі орындарындағы санитариялық- 

Ж 24               гигиеналық шаралар: Оқулық / Т. Жамансарин.- Алматы: Нур-Принт,

           2014.- 150 б.

 

619(574)(075.8)           Жануарлар ауруларының клиникалық диагностикасы: Жоғары оқу      

Ж 27         орындарының "Ветеринария" мамандықтары бойынша оқитын студенттеріне       

                  арналған оқу құралы.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 200 дана.                                                    

 

619(574)(075.8)           Жануарлар ішкі аурулары: Оқулық. 1. - Алматы: Нур-Принт, 2014.- 

Ж 27          386 б.                           

 

619(574)(075.8)           Жануарлар ішкі аурулары: Жоғары оқу орындары "Ветеринария"      

Ж 26        мамандықтарының студенттеріне арналған оқулық. 2 / Есқожаев Ө.,Қожанов К. 

                 және т.б.- Алматы: Нұр- Принт, 2014.-362 б.                                                                    

 

619(574)(075.8)     Жұмагелдиев А.  Ветеринариялық қадағалау нысандарын радиациялық 

Ж 87          сараптау (сынама алу және дайындау): Оқу-әдістемелік нұсқау /          

                   А.Жұмагелдиев , А. Сахариянов.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 37 б.             

 

48.7(5Қаз)            Жұмагелдиев А.  Сойыс малдарын тасымалдау және жұқпалы аурулар  

Ж 87          кезінде мал өнімдерін санитариялық бағалау: Оқу құралы / А. Жұмагелдиев , 

                   Қ. Ромашев.- Алматы: Нұр- Принт, 2012.- 153 б.                            

 

619:616.9(574)(075.8)      Иванов Н.  Диагностика инфекционных болезней животных:

И 20                Учебное   пособие / Н. Иванов.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 906 с.                                          

 

48.73(5Қаз)           Кіркімбаева Ж.  Малдың жұқпалы ауруларын бактериологиялық балау:

К 97       Оқу құралы / Ж. Кіркімбаева , Қ. Орынтаев.- Алматы: Нур-Принт, 2011.- 246  б.                                                                         

 

619(574)(075.8)          Муралинов К.  Болезни кошек и собак: Учебник / К. Муралинов ,

М 91       А. Наметов.- Алматы: Нур-Принт, 2009.- 439 с.                                

 

619(574)(075.8)           Муралинов К.  Ветеринарлық хирургия, ортопедия және             

М 79          офтальмология: Оқу құралы / К. Муралинов , А. Махмутов.- Алматы: Нур-

                   Принт,2015.- 224 б.: илл.                                                       

 

619(574)(075.8)         Муралинов К.  Ветеринарная деонтология: Учебник / К. Муралинов ,

М 91       А. Махмутов.- Алматы: Нур-Принт, 2015.- 161 c.                            

 

619:617(574)(075.8)      Муралинов К.  Практическая хирургия: Учебник для студентов по   

М 91       специальности ветеринарная медицина / К. Муралинов.- Алматы: Нур-Принт,   

    2014.- 410 с.                                                             

                         

619(574)(075)           Мүрәлінов К.  Оперативтік хирургия: Оқу құралы / К. Мүрәлінов.- 

М 87       / Қазақ Ұлттық Аграрлық Университет.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 416 б.    

 

619:616.9(574)(075.8)  Орынтаев Қ.  Зардапты анаэробтар тудыратын инфекциялық

О-73            аурулар: Оқу құралы / Қ. Орынтаев; Пікір жазғандар: Ильясов Б, Шманов Ғ.-

                     Алматы:  Нур-Принт, 2014.- 75 б. 

                                                 

619(574)(075.8)      Ромашев Қ.  Кәсіби ауланатын жануарлар өнімдерін ветеринариялық 

Р 64       санитариялық сараптау және санитариялық бағалау: Оқу құралы / Қ. Ромашев ,

               А. Жұмагелдиев.- Алматы: Нұр- Принт, 2015.- 84 б.                         

 

615.8(574)(078)     Сахариянов А.  Ауылшаруашылық малдарының жіті сәуле ауруы: Оқу- 

С 26          әдістемелік құрал / А. Сахариянов , Д. Шалхарова.- Алматы: Нур-Принт, 2014.

      - 42 б.                                                                                                                  

 

48.1(5Қаз)             Сахариянов А.  Ветеринарлық радиобиология: Оқу құралы /

С 26      А. Сахариянов.- Алматы: Нур-Принт, 2013.  - 307 б.                                                                  

 

619(574)(075.8)         Сахариянов А.  Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса           

С 26       сельскохозяйственных животных при радиационных поражениях: Методические   

               указания / А. Сахариянов , К. Ромашев.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 26 с.                             

 

619(574)(075.8)           Сахариянов А.  Радиация қауіпсіздігі негіздері және ветеринарлық

С 26       радиологиялық зертханада иондаушы сәуле көздерімен жұмыс жүргізуді        

               ұйымдастыру: Оқу-әдістемелік құрал / А. Сахариянов , Д. Шалхарова.- Алматы:

               Агроуниверситет, 2014.- 22 б.                                             

 

48.1(5Қаз)           Сахариянов А.  Радиациялық зақымдану кезінде ауыл шаруашылығы   

С 26       малдарының етін ветеринарлық санитариялық сараптау: Әдістемелік нұсқаулар 

               / А. Сахариянов , Қ. Ромашев.-  Алматы: Нур-Принт, 2012.- 26 б.                                           

 

615.8(574)(078)      Сахариянов А.  Радиациялық сараптау үшін ветеринарлық қадағалау 

С 26       нысандарынан сынама алу және дайындау: Әдістемелік нұсқаулар /         

               А.Сахариянов , А. Жұмагелдиев.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 28 б.             

 

619(574)(075.8)           Сахариянов А.  Радиометриялық және дозиметриялық аспаптардың    

С 26       құрылысы, және жұмыс істеу принциптері: Оқу-әдістемелік құрал /        

               А.Сахариянов , Д. Шалхарова.- Алматы: Агроуниверситет, 2014.- 42 б.         

 

615.8(574)(078)         Сахариянов А.  Сынаманың қосынды бета активтілігін анықтау және 

С 26       сынамаларды радиациялық сараптау кезінде толтырылатын алғашқы құжаттар:   

               Әдістемелік нұсқаулар / А. Сахариянов , А. Жұмагелдиев.- Алматы: Нур-Принт,

               2014.- 40 б.                                                               

 

619(574)(075.8)           Толысбаев Б.  Жануарлар өнімдеріне микробиологиялық бақылау     

Т 56       жүргізу пәні бойынша практикалық сабақтарға арналған әдістемелік құрал /

               Б.Толысбаев , Қ. Бияшев.- Алматы: Нур-Принт, 2015.- 30 б.   

 

Техника

32.84(5Қаз)           Байдельдинов У.  Радиотехникалық тізбектер және радиотехникалық 

Б 17        құрылғылар: Тапсырмалар және жаттығулар жинағы. Оқу құралы /           

              У. Байдельдинов.- Алматы: Нур-Принт, 2012.- 314 б.                           

 

378(574)(075.8)           Дарменова Р.  Материалдарды өңдеу технологиясы: Оқу құралы /

Д 18                Р.Дарменова.- Алматы: Нур-Принт, 201.- 136 б.                               

 

621.3(574)(075.8)       Есимханов С.  Электротехниканың теориялық негіздері: Айнымалы   

Е 80        тоқтың электр тізбектері / С. Есимханов.- Алматы: Нұр- Принт, 2014.- 64 б.

 

34.42(5Қаз)           Жүнісбаев Б.  Технологиялық машиналарды монтаждау және

Ж 91            пайдалану / Б. Жүнісбаев , Б. Қашаған.- Алматы: Нур-Принт, 2011.- 200 б.            

 

30.121(5Қаз)           Инербаев Т.  Материалдар кедергісінің мысалдары мен есептер     

И 58               жинағы: Барлық техникалық, технологиялық мамандықтарға арналған

                       оқулық / Т.Инербаев.- Алматы: Нур-Принт, 2011.- 302 б.                               

 

621.01(574)           Искакова Т.  Машинақұрылыс технологиясы негіздері: Оқу құралы / 

И 85        Т.Искакова , А.Рысбеков; Ред: Жанбиров Ж.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 169 с.                                                                        

 

30.10(5Қаз)           Қаржаубаев К.  Метрология және өндірісті метрологиялық          

Қ 41        қамтамасыз ету: Оқу құралы / К.Қаржаубаев.- Алматы: Нур-Принт, 2011.- 240 б.                                                                        

 

30ц(5Қаз)             Қаржаубаев К.  Стандарттау, сертификаттау және менеджмент       

Қ 41             жүйелері: Оқу құралы / К. Қаржаубаев.- Алматы: Нур-Принт, 2011.- 297 б.   

 

621.7(574)(075.8)        Мәшеков С.  Металдар мен пластмассаларды пісіру және кесу: Оқу  

М 37        құралы / С. Мәшеков; Ред: Жанбиров Ж.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 167 б.   

 

36.812(5Ка3)           Оспанов А.  Технология измельчения пищевых материалов: Учебник /

О 75       А. Оспанов.- Алматы: Нур-Принт, 2012.- 253 с.                                                      

 

39.28(5Каз)        Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом: Приложение.

П 76       - Алматы, 2008.- 303 с.                                                   

 

36.82(5Каз)           Технология производства полизлаковых продуктов: Учебник / Под   

Т 38       общей ред: Оспанова А.- / Казахский национальный аграрный университет.-   

               Алматы: Нур-Принт, 2013.- 298 с.                                          

 

35.51(5Қаз)           Хазимов М.  Отын жанар-жағармай және техникалық сұйықтар: Оқу   

Х 15       құралы / М. Хазимов , Н. Абдильдин.- Алматы: Нур-Принт, 2012.- 182 б.     

 

                                       

                                  Ауыл шаруашылығы

632(574)(075.8)  Агибаев А. Ауылшаруашылық дақылдарын зиянкестер мен аурулардан 

 А 20             қорғау: Ауыл шаруашылық жоғары оқу орындарына арналған оқу құралы /    

                      А.Агибаев , А. Тулеева.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 163 б. 

                 

632.6(574)(075.8)           Агибаев А.  Зиянды нематодалар, кенелер және кеміргіштер: Оқу-  

 А 20              әдістемелік құрал / А. Агибаев.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 60 б.          

 

46.91(5Қаз)            Ара шаруашылығы: Оқулық / Махатов Б., Әкімбеков Б. және т.б.-   

А 75             Алматы: Нур-Принт, 2012.- 340 б.                                          

 

48.1(5Қаз)             Арзымбетов Д.  Ветеринария ісін ұйымдастыру: Ауыл шаруашылық    

А 76          жоғары оқу орындары студенттеріне арналған оқулық / Д. Арзымбетов ,    

                  Қ.Орынтаев , Т.И. Қанатбеков.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 148 б.             

 

636.5(574)(075.8)     Әкімбеков Б. Ауыл шаруашылығы құстарының түрлері мен

Ә 47         кросстары: Оқу құралы / Б. Әкімбеков , М. Байбатшанов.- Алматы: Нур-

                   Принт, 2014.- 128 б. 

                                                                      

46.11(5Қаз)           Әкімбеков Б.  Әлемдегі негізгі жылқы тұқымдары / Б. Әкімбеков , 

Ә 47            А. Әкімбеков.- Алматы: Нур-Принт, 2013.- 186 б.: илл.                      

 

636.1(574)(075.8)   Әкімбеков Б.  Жылқы шаруашылығы: Жоғарғы ауыл шаруашылық оқу    

Ә 47             орындарының "Зоотехния" мамандығының студенттеріне арналған оқулық

                     және  оқулық құрал / Б. Әкімбеков , А. Әкімбеков.- Алматы: Нур-Принт,

                    2014.- 362 б.   

 

47.2(5Қаз)            Балық шаруашылығы: 2 томдық. 1 / Махатов Б.,Исбеков К. және т.б.-

Б 22              Алматы: Нұр- Принт, 2013.- 221 б.                                         

 

47.2(5Қаз)            Балық шаруашылығы: 2 томдық. 2 / Махатов Б.,Исбеков К. және т.б.-

Б 22        Алматы: Нұр- Принт, 2013.- 264 б. 

 

46.6 (5 Каз)           Бегембеков К.  Дегересские овцы Центрального Казахстана /    

Б 34              К.Бегембеков.- Алматы: Нур-Принт, 2012.- 96 с.                              

 

636.1(574)(075.8)       Бегімбетова Г.  Жылқы шаруашылығы практикумы: Оқу құралы /

Б 34        Г.Бегімбетова , Қ. Исхан.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 350 б.                  

 

639(574)(075.8)         Биоресурсы Казахстана: Учебник, издание второе, дополненное. 1: 

Б 63             Рыбные ресурсы, ресурсы земноводных, ресурсы пресмыкающихся /

                     Беркинбай О.,Шабдарбаева Г., Хусаинов Д., Акоев М.- Алматы: Нур-Принт,

                     2015.- 156 б.   

 

636.6(574)(075.8)     Бөдене өсіру ерекшеліктері: 2-ші стереотиптік басылым / Махатов Б.,

Б 78          Мелдебеков А.,Абрикосова В.,Байбатшанов М.- Алматы: Нур-Принт, 2014.-  

                  237 б.                                                                    

 

636(574)(075.8)           Бұралхиев Б.  Жануарлар биотехнологиясы: Оқу құралы /        

Б 87               Б.Бұралхиев.- / Қазақ ұлттық аграрлық университеті.- Алматы: Нур-Принт,

                      2014. - 98 б.                                                                   

 

46.11(5Каз)           Все о лошадях: Справочное пособие / Акимбеков Б. и др.- Алматы: 

В 84             Нур-Принт, 2012.- 240 с.                                                   

 

636.09(574)           Ерғұмарова М.  Өсімдік шаруашылығы өнімдерін сараптау және      

Е 65        санитарлық бағалау пәні бойынша зертханалық сабақтар тақырыптары: Екінші  

                стереотиптік басылым / М. Ерғұмарова.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 28 б.    

 

663(574)(075.8)          Есимова А.  Микроорганизмдер биотехнологиясы: Оқу құралы /   

Е 87        А.Есимова.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 442 б.                                          

 

663(574)(075.8)          Есимова А.  Микроорганизмдер биотехнологиясы: Оқу құралы /   

Е 87        А.Есимова.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 442 б.                                          

 

48.715.3(5Қаз)         Есқожаев Ө.  Ит пен мысық ішкі аурулары: Оқу құралы /        

Е 82        Ө.Есқожаев , А. Есқожаев.- / Қазақ ұлттық аграрлық университеті.- Алматы:   

                  Нур-Принт, 2013.- 144 б.                                                  

 

46.6(5Қаз)            Ешкі шаруашылығы: Оқулық.- Алматы: Нур-Принт, 2011.- 174 б.     

 

631.527(574)(075.8)        Жанзақов М.  Егістік дақылдары селекциясы: Оқулық /

Ж 26                 М. Жанзақов.- Астана: Фолиант, 2015.- 416 с.                                            

 

40.6(5Қаз)            Зубаиров О.  Күнбағыс дақылын төгінді сумен суғару режимі: Оқу  

З 84            құралы / О. Зубаиров , М. Набиоллина.- Алматы: Нур-Принт, 2012.- 95 б.                            

 

40.6(5Қаз)            Зубаиров О.  Мелиоративтік жүйелерді жобалау: Жоғары оқу        

З-84            орындарының студенттері мен магистранттарына арналған оқулық /

                   О.Зубаиров, А. Тілеуқұлов.- Алматы: Нур-Принт, 2012.- 270 б.                        

                              

40.627(5Қаз)           Зубаиров О.  Төгінді сулар және оларды пайдалану: Оқулық /   

З 84              О.Зубаиров.- Алматы: Нур-Принт, 2013.- 351 б.                               

 

46.6 (5 Каз)           Индустриальная технология овцеводства и козоводства: Учебник /  

И 60        Сабденов К., Абдуллаев М. и др.- Алматы: Нур-Принт, 2012.- 426 с.       

 

636.1(574)(075.8)     Исхан Қ.  Жылқы шаруашылығы: Оқу құралы / Қ. Исхан.- Алматы:

И 91                Нур-Принт, 2014.- 210 б.                                                       

 

636.7(574)(075.8)       Ит шаруашылығы: Оқулық / А.Ахметов., Ж.Құсаинова.,

 И 92               У.Нұралиева., Ж.Сагидолдина.- Алматы: Нур-Принт, 2015.- 246 б.                          

                    

46.6 (5 Каз)           Каракулеводство, технология производства каракуля и смушек:     

К 21              Учебник / Сабденов К. и др. - Алматы: Нур-Принт, 2012.- 506 с.                                        

 

630(574)(075.8)       Кентбаев Е.  Деревья и кустарники Казахстана для лесовыращивания:

К 35        Издание 2-е, исправленное и дополненное / Е. Кентбаев , Б. Кентбаева.  

               - Алматы: Нур-Принт, 2015.- 204 с.                                                                    

 

630(574)(075.8)           Кентбаев Е.  Қазақстан екпе ормандарын өсіру ағаштары мен       

К 30              бұталары: Орман, экология және биология мамандықтарының

                     магистранттарына  арналған оқулық / Е. Кентбаев , Б. Кентбаева.- Алматы:

                     Нур-Принт, 2014.- 364 б.                           

 

630(574)(075.8)           Кентбаева Б.  Лесосеменное дело: Учебное пособие / Б. Кентбаева.-

К 35             Алматы: Нур-Принт, 2015.- 118 с.                                           

 

636.082(574)(075.8)       Ким Г.  Практикум по генетике: Учебники и учебные пособия для   

К 40              высших с.-х. учебных заведений / Г. Ким.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 147 с.                   

 

46.6 (5 Каз)           Козоводство: Учебник.- Алматы: Нур-Принт, 2011.- 251 с.

К 59                                          

 

636.1(574)(075)           Коневодство: Учебник / Акимбеков Б. и др.- Алматы: Нур-Принт, 

К 55              2014.- 266 с.

 

636.084.414(574)(03)       Краткий справочник кормовых культур: Издание второе

К 78                стереотипное  / Под ред. Н.Жазылбекова.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 88 с.  

 

40.70(5қаз)           Қозыбай А.  Егін шаруашылығындағы механикаландырылған

Қ 58              жұмыстар: Оқулық / А. Қозыбай , Б. Алиев.- Алматы: Нур-Принт, 2011.

 

45.45(5қаз)           Мал азықтандыру мөлшері мен рациондары: Оқу құралы., Анықтама / 

М 17        Махатов Б.,Қожалы Б.,Оңғарбаев Т.,Байбатшанов М.- Алматы: Нур-Принт,

                 2012.- 327 б.: таблица.                                                          

 

48.715.3(5Қаз)         Мауланов А.  Ит және мысық ауруларын патологиялық анатомиялық   

М 35        балау: Оқу құралы / А. Мауланов.- Алматы: Нур-Принт, 2011.- 140 б.: илл.  

 

45(5қаз)              Махатов Б.  Мал шаруашылығы технологиясы / Б. Махатов ,      

М 31        Ж.Каримов.- Алматы: Нур-Принт, 2012.- 552 б.                                

 

636.3(574)             Махатов Б.  Биологические и физиологические особенности         

М 36             перепелов Юго-Востока Казахстана / Б. Махатов.- Алматы: Нур-Принт,

                     2014.- 160 с.                                                                    

 

631.3(574)           Мәшинелер сенімділігі мен жөндеу: Оқулық / Деграф Г. және т.б.- 

М 37           Алматы: Нур-Принт, 2014.- 265 б.   

 

636.7(574)           Муралинов К.  Кинология, фелинология: Учебник / К. Муралинов.-  

М 91       Алматы: Нур-Принт, 2015.- 515 с.                                           

 

45(5қаз)             Нұрғазы Қ.  Мал шаруашылығы: Практикум. Оқулық / Қ. Нұрғазы.-   

Н 86             Алматы: Агроуниверситет, 2011.- 350 б.  

                                  

47.22(5Қаз)           Нұрғазы Қ.  Өнеркәсіптік балық аулау негіздері: Оқулық /     

Н 86           Қ.Нұрғазы , А. Асылбекова , Г.Б. Кегенова.- Алматы: Дәуір, 2013.- 403 б.    

 

48.7(5Қаз)           Нұрғалиев Б.  Мал және құс өнімдерін ветеринарлық-санитарлық    

Н 86       сараптау: Оқу құралы / Б. Нұрғалиев.- Алматы: Нур-Принт, 2011.- 165 б.    

 

46-33(5Каз)           Общая зоотехния: Учебник / Махатов Б. и др.- Алматы: Нур-Принт, 

О 28          2010.- 150 с.                                                              

 

631.6(574)           Оросительная мелиорация: Учебник / О.Зубаиров., Х.Габдеев.,  

О 71       А.Рау., Т.Тлеукулов.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 273 с.                      

 

636.6(574)           Перепеловодство / Б.Махатов., А.Мелдебеков., В.Абрикосова.,  

П 27       М.Байбатшанов.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 232 с.                            

 

46.8(5Каз)           Птицеводство / Махатов Б., Абрикосова В., Байбатшанов М.- Алматы:

П 87       Нур-Принт, 2012.- 324 с.                                                   

 

636.082(574)           Рабочая тетрадь и методические указания по генетике.- Алматы,   

Р 13             2014.- 84 c.                                                              

 

46.86(5Каз)           Рекомендации по инкубации перепелиных яиц.- Алматы, 2011.- 28 с.

 

637.4(574)           Рекомендации по технологии производства яиц и мяса перепелов /  

Р 36             Махатов Б., Абрикосова В., Байбатшанов М.- Алматы: Нур-Принт,2014.- 58 с.                    

 

633.1(574)(075.8)           Сабырұлы С.  Қазақстан астығы: кеше және бүгін / С. Сабырұлы.-  

С 14       Алматы: Қайнар, 2015.- 384 б.                                             

 

46.6(5Қаз)           Сәбденов Қ.  Қой және ешкі өнімдерін өндіру технологиясы. 2 /

С 28       Қ.Сәбденов , Б. Құлатаев , М.Қ.Байбатшанов.- Алматы: Нур-Принт, 2012.- 548 б.                                                                        

 

46.8(5Қаз)           Таңатаров А.  Құс шаруашылығы: Оқулық. Екінші басылым /      

Т 19       А.Таңатаров , Ш. Әлпейісов.- Алматы: Нур-Принт, 2011.- 312 б.               

 

46.5(5Қаз)           Таңатаров М.  Шошқа шаруашылығы: Практикум. 2-ші стереотиптік   

Т 19       басылым / М. Таңатаров.- Алматы: Нур-Принт, 2012.- 332 б.                 

 

636.4(574)           Таңатаров А.  Шошқа шаруашылығы: Оқулық / А. Таңатаров , А.     

Т 19       Атабайұлы.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 332 б.                                                                  

 

636.09(574)(075.8)          Толысбаев Б.  Ветеринариялық санитарлық микробиология:

Т 56            Оқулық / Б. Толысбаев , К. Бияшев.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 590 б.               

 

46.2(5Қаз)           Түйе шаруашылығы өнімдерін өндіру және өңдеу технологиясы.-     

Т 90       Алматы: Нур-Принт, 2012.- 243 б.                                          

                       

636.09(574)(075.8)           Фитофармокология: Оқу құралы / Қорабаев Е., Заманбеков Н.,      

Ф 61           Өтенов Ә., Айтжанов Б., Көбдіков Н., Байниязов А.- Алматы: Нур-Принт,

                   2014. - 218 б.   

 

46-33(5Каз)          Частная зоотехния: Учебная литература / Кенжигитов Е.,Махатов Б.

Ч 25              и др.- Алматы: Нур-Принт,  2010.- 260 с.                                                                                                                                                                               

 

                                      Өндірісті ұйымдастыру

656.13(574)(075.8)           Жаңбыров Ж.  Автокөлік логистикасы: Оқулық / Ж. Жаңбыров.-      

Ж 28                 Алматы: Нұр- Принт, 2014.- 340 б.                                         

 

656(574)(075.8)          Жаңбыров Ж.  Аймақтардағы автокөлікпен тасымалдауды

Ж 28         ұйымдастыру  және басқару: Оқу құралы / Ж. Жаңбыров , Ж. Ибраев.- Алматы:

                  Нұр- Принт, 2014.- 138 б.                                                             

 

656.13(574)              Жаңбыров Ж.  Жүк автокөліктерін пайдалану және ақпараттық       

Ж 28              жүйелер: Оқу құралы / Ж. Жаңбыров , Ә. Қамбарова.- Алматы: Нур-Принт,

                      2014.- 154 б.      

                                                           

658.1(574)(075.8)        Жаңбыров Ж.  Өндірісті ұйымдастыру және кәсіпорын

Ж 28              менеджменті:  Оқулық / Ж. Жаңбыров , А. Қайырбаева.- Алматы: Нұр-

                       Принт, 2014.- 320 б.  

 

663(574)(075.8)      Касенова Г.  Микроорганизмдер биотехнологиясы: Оқу құралы /  

К 21        Г.Касенова.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 42 б.                                                                      

 

658.5(574)(075.8)        Қаржаубаев К.  Квалиметрия және сапаны басқару: Оқу құралы / 

Қ 41       К.Қаржаубаев.- Алматы: Нур-Принт, 2015.- 295 б.                                          

 

673.146.23`61(574)       Методические указания по изучению морфолого-физиологических     

М 54       свойств специфических возбудителей кумыса, изготовленного в разных        

               регионах Республики Казахстан.- Алматы: Нур-Принт, 2014.    

 

656.2(574)(075.8)           Мырзагельдиев Р.  Теміржолды электрлендіру: Оқу құралы /     

М 91       Р.Мырзагельдиев; Ред:Жанбиров Ж.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 98 б.           

 

663.18(574)           Основы промышленной биотехнологии: Учебное пособие / Бияшев К.. 

О 75       Киркимбаева Ж., Макбуз А.- Алматы: Нур-Принт, 2015.- 160 с.                                          

   

663(574)(075.8)          Тағамдық микробиология: Оқу құралы / Төлемісова Ж.,Касенова Г., 

Т 13       Мұзапбаров Б.,Қожахметова З.- Алматы: Нур-Принт, 2015.- 152 с.            

 

664(574)(075)           Тимурбекова А.  Переработка отходов пищевой промышленности:     

Т 41       Учебное пособие / А. Тимурбекова.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 57 с.        

 

663(574)(075.8)        Төлемісова Ж.  Микроорганизмдер биотехнологиясы: Оқу құралы /

Т 65           Ж.Төлемісова , Г.Касенова , Б.Мұзапбаров.- Алматы: Нур-Принт, 2015.- 174 б.

 

656.2(574)(075.8)           Шұқаманов Ж.  Белгі беру, орталықтандыру, блоктау                

Ш 92       электроқоректендіргіш құрылғылары: Оқу құралы / Ж. Шұқаманов , О.         

               Тасқымбаев.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 182 б.

                                                                          

                                               Өнер

796(574)(075.8)       Абишев К.  Қазақтың ұлттық ойындары / К. Абишев; Жауапты ред:

 А 14             А.Нұржан.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 142 б.  

 

796(574)(075.8)           Әбішев К.  Қазақтың ұлттық спорт түрлері / К. Әбішев , Н.       

 Ә 21              Теміров; Жауапты ред: Нұржан А.- Алматы: Нур-Принт, 2015.- 180 б.         

 

75.722(5Қаз)           Бегімбетова Г.  Ат спорты: Оқулық / Г. Бегімбетова.- Алматы: Нур-

Б 34        Принт, 2013.- 350 б.: илл.                                                

 

75.722(5Қаз)           Исхан Қ.  Атсайыс ойындары: Оқу құралы / Қ. Исхан.- Алматы: Нур-

И 91                Принт, 2011.- 123 б.                                                      

 

745(574)              Капекова Г.А.  Өрнек жолы=Путь орнамента: Қазақтың ұлттық өнері 

К 16            негізінде / Г.А. Капекова.- Алматы: Асыл сөз, 2015 ж.- 240 б.: илл.            

 

71(5Каз)             Сарсенова Ж.  Культурология: Учебное пособие / Ж. Сарсенова.-   

С 20           Алматы: Нур-Принт, 2013.- 300 с.                                           

 

85.125.44(5Қаз)           Тохтабаева Ш.  Қазақтың зергерлік өнері=Ювелирное искусство     

Т 64       казахов / Ш. Тохтабаева; Жоба жетекшісі Э. Баталова.- Алматы: Алматыкітап,

               2011.- 384 б.: илл.                                                       

 

791(574)             Тұңғыш- Первый: Деректі кино апталығы. Неделя документального   

Т 88       кино.- Астана: Назарбаев орталығы, 2014.- CD диск.                         

 

78(574)              Шаханов М.  Шәмшінің ғұмырлық геометриясы: Қалдаяқов туралы     

Ш 31       эсселер / М. Шаханов.- Алматы: Дәуір, 2015.- 184 б.: суретті.   

 

721.01(574)(075.8           Іңкәрбеков Н.  Сәулеттік жобалау: Оқу құралы / Н. Іңкәрбеков ,

І 64                 З. Тұрсымбекова; Ред:Жанбиров Ж.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 190 б.           

 

                                                 Туризм

75.81(5Қаз)           Экологиялық туризм: Оқулық / Ред. басқарған О.Беркінбай.- Алматы:

Э 40       Нур-Принт, 2013.- 407 б.: илл.                                             

 

                                               Тіл білімі

801.81(574)           Ержанова С.  Сөз мәдениеті және көркем мәтін оқу құралы /    

Е 66        С.Ержанова.- Алматы: Дәстүр, 2015.- 232 б.                                                                                                  

 

                                             Әдебиеттану

821.512.122.0(075.8)  Бегманова Б.  Мұқағали Мақатаев және қазақ поэзиясындағы дәстүр 

Б 34        мен жаңашылдық: Әдеби зерттеулер / Б.Бегманова.- Алматы: Дәстүр, 2015.-

    232б.      

 

821.512.122           Дәулетхан Ә.  Шығыс Түркістан халықтарының ұлт-азаттық дәуірі   

Д 22          әдебиеті (1679-1949): Ғылыми монография / Ә. Дәулетхан.- Алматы: Дәстүр,  

      2015.- 384 б.      

                                                       

                                              Көркем әдебиет

821.512.122            Асабаев З.  Ешкім білмейтін айла: Сықақ әңгімелер, эссе, естелік,

 А 87               очерк, мақалалар / З. Асабаев.- Алматы: Дәстүр, 2015.- 384 б.             

 

821.161.1-31           Борисова А.  Весь апрель никому не верь: Роман / А. Борисова.-  

Б 82             Москва: ЭКСМО, 2015.- 320 с.- (За чужими окнами).                         

 

821.161.1-343.4     Бременские музыканты и другие сказки.- Москва: ЭКСМО, 2014.- 51 с. 

Б 87        - (Золотая радуга).                                                      

 

821.161.1-343.4           Волшебное кольцо: Русские сказки.- Москва: ЭКСМО, 2015.- 48 с.- 

В 69        (Люблю читать!).                                                          

 

821.161.1-312.4           Грановская Евгения.  Код от чужой жизни: Роман / Е. Грановская.-

Г 77        Москва: ЭКСМО, 2015.- 320 с.- (Детектив- лабиринт Е.и А. Грановских).     

 

821.111-31            Дефо Даниель.  Молль Флендрс: Роман / Д. Дефо.- Москва: ЭКСМО,  

Д 39        2014.- 416 с.- (Запрещенные книги). 

 

84(5Қаз)              Досжан Д.  Абайдың рухы: Ғұмырнамалық ойтолғау / Д. Досжан.-    

Д 64        Астана: Фолиант, 2008.- 432 б.                                            

 

84(5Қаз)              Досжан Д.  Диалог с детством: Рассказы и повести / Д. Досжан.-  

Д 64        Алматы: ҚАЗақпарат, 2005.- 406 с.                                         

 

84(5Қаз)              Досжан Д.  Жазмыштың формуласы: Хикаяттар / Д. Досжан.- Астана: 

Д 64        Фолиант, 2008.- 536 б.                                                    

 

84(5Қаз)              Досжан Д.  Когда я умирал: Избранные рассказы / Д. Досжан.-     

Д 70        Астана: Фолиант, 2009.- 352 с.                                            

 

84(5Қаз)              Досжан Д.  Терезенің жарығы: Таңдамалы әңгімелер / Д. Досжан.-  

   Д 64        Астана: Фолиант, 2009.- 392 б.                                            

 

84(5Қаз)              Досжан Д.  Шығармалар: Хикаяттар мен естелік-зссе / Д. Досжан.- 

Д 64        Алматы: Жазушы, 2007.- 416 б.                                             

 

84(5Қаз)              Досжан Д.  Іңкәр өмір / Д. Досжан.- Алматы: Өлке, 2011.- 480 б. 

Д 64

 

821.112.2-31           Елинек Эльфрида.  Пианистка / Э. Елинек.- Москва: АСТ, 2013.-   

Е 51        416 с.- (Книга под non grata).                                            

 

821.512.122           Жұмаділов Қ.  Академиктің көз жасы: Хикаяттар, әңгімелер, сыр-  

Ж 87           сұхбаттар, ой-толғамдар / Қ. Жұмаділов.- Алматы: Мерей, 2015.- 416 б.     

 

821.161.1-343.4       Иван-царевич и серый волк: Русские сказки.- Москва: ЭКСМО, 2015.-

И 18        48с.- (Люблю читать).                                                     

 

821.161.1-343.4           Книга сказок для девочек / Сост. Дмитриева В.Г.- Москва: АСТ,   

   К 53            2015.- 96 c.: ил.- (Чи-та-ю са-ма по сло-гам).                            

 

821.161.1-343.4           Книга сказок для мальчиков.- Москва: АСТ, 2015.- 96 с.: ил.- (Чи-

К 53                та-ю сам по сло-гам).                                                     

 

821.161.1-312.4           Колычев В.  Кровавые подснежники: Роман / В. Колычев.- Москва:  

К 61             ЭКСМО, 2015.- 320 с.- (Колычев. Лучшая криминальная драма).               

 

821.161.1-343.4           Красавица и чудовище и другие сказки.- Москва: ЭКСМО, 2015.-

К 78              51 с.- (Золотая радуга).                                                      

 

821.161.1-343.4           Красная Шапочка и другие сказки.- Москва: ЭКСМО, 2014.- 52 с.-  

К 78              (Золотая радуга).                                                         

 

821.512.122=03=61.1    Кунанбаев Абай (Ибрагим).  Слова назидания / А. Кунанбаев;

К 91             Пер.  С.Санбаева.- Алматы: Алматыкітап, 2015.- 224 с.                           

 

821.161.1-312.4           Леонов Н.И.  Десять пуль на сундук мертвеца / Н.И. Леонов,   

Л 47       А. Макеев.- Москва: ЭКСМО, 2014.- 384 с.- (Черная кошка).                    

 

821.161.1-312.4           Литвинова А.В.  Аватар судьбы: Роман / А.В. Литвинова.- Москва: 

Л 64            ЭКСМО, 2015.- 352 с.- (Знаменитый тандем российского детектива).  

 

821.111(73)           Мафи Тахира.  Разгадай меня / Т. Мафи.- Москва: АСТ, 2015.- 477с. 

М 35       - (Ангелы и демоны).                                                    

 

821.161.1-31           Метлицкая М.  Дорога на две улицы: Проза / М. Метлицкая.- Москва:

М 54        ЭКСМО, 2015.- 416 с.- (За Чужими окнами).                                 

 

821.512.122=161.1(574)      Наш президент: Документальная повесть / Касымбеков М.,          

Н 28          Молдагаринов А., Хасенов Е.- Алматы: Алматыкітап, 2014.- 204 с.: илл.                                          

 

821.161.1-93           Носов Н.  Мишкина каша / Н. Носов.- Москва: ЭКСМО, 2014.- 128 с.:

Н 84             илл.- (Самые любимые книжки).                                             

 

821.512.122           Оңғарсынова Ф.  Толық шығармалар жинағы. 1 / Ф. Оңғарсынова.-

О 61        Алматы: Сардар, 2015.- 320 б.         

 

821.512.122           Оңғарсынова Ф.  Толық шығармалар жинағы. 2 / Ф. Оңғарсынова.

О 61       - Алматы: Сардар, 2015.- 320 б.        

 

821.512.122           Оңғарсынова Ф.  Толық шығармалар жинағы. 3 / Ф. Оңғарсынова.

О 61       - Алматы: Сардар, 2015.- 320 б.         

 

821.512.122           Оңғарсынова Ф.  Толық шығармалар жинағы. 4 / Ф. Оңғарсынова. 

О 61       - Алматы: Сардар, 2015.- 320 б.         

 

821.512.122           Оңғарсынова Ф.  Толық шығармалар жинағы. 5 / Ф. Оңғарсынова. 

О 61       - Алматы: Сардар, 2015.- 320 б.        

 

821.111.(73)-31           Пирс Габриэлла.  Колдовская кровь: Роман / Г. Пирс.- Москва:

П 33            АСТ,2014.- 317 с.- (Ангелы и демоны).                                         

 

821.111.(73)-31           Пирс Габриэлла.  Парк- авеню, 665: Роман / Г. Пирс.- Москва: АСТ,

 П 33           2014.- 319 с.- (Ангелы и демоны).                                          

 

821.161.1- 343.4          Рукавичка: Русские сказки.- Москва: ЭКСМО, 2015.- 48 с.- (Люблю 

Р 84                читать!).                                                                 

 

821.161.1               Сафарли Э.  Рецепты счастья: Дневник восточного кулинара /   

С 21            Э.Сафарли.- Москва: АСТ, 2015.- 318 c.    

 

821.161.1- 31          Сафарли Эльчин.  Я вернусь: Роман / Э. Сафарли.- Москва: АСТ,   

С 21           2014.- 279 с.                                                              

 

821.111(73)-31           Сигал Эрик.  История Оливера / Э. Сигал; Пер с англ.

С 34         И.В. Рапопорта.- Москва: ЭКСМО, 2014.- 320 с.- (Мужчина.,женщина,ребенок.      

                 Романы Э. Сигала).                                                        

 

821.111(73)-31           Сигал Эрик.  Сильнодействующее средство / Э. Сигал; Пер с англ. 

С 34       С.Б.Володиной.- Москва: ЭКСМО, 2014.- 624 с.- (Мужчина.,женщина,ребенок.  

               Романы Э. Сигала).                                                        

 

821.161.1-312.4           Солнцева Н.  Шулер с бубновым тузом: Роман / Н. Солнцева.-      

С 60         Москва: АСТ, 2013.- 382 с.                                                 

 

821.512.122           Таңырақбаев Ж.  Елімнің сәулесіндей күн Астана / Ж. Таңырақбаев.-

Т 19       Қызылорда: Қызылорда- Қанағаты, 2014.- 204 б.                             

 

821.111(73)-31           Тодд Анна.  После ссоры / А. Тодд; Пер с англ. М. Стрепетовой.- 

Т 50       Москва: ЭКСМО, 2015.- 608 с.- (Модные чтение).                            

 

821.161.1- 343.4          Три поросенка и другие сказки.- Москва: ЭКСМО, 2015.- 56 с.-    

Т 67                   (Золотая радуга).                                                         

 

821.512.122           Тілеужанұлы З.  От адам: Өлеңдер мен поэмалар / З. Тілеужанұлы.-

Т 93       Алматы: Дәстүр, 2015.- 320 б.                                             

 

821.111(73)-31       Филдинг Хелен.  Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки / Х. Филдинг.

Ф 51         - Москва: ЭКСМО, 2015.- 640 с.- (Все о Бриджит Джонс. Романы Хелен 

                 Филдинг)

 

821.111(73)-31           Форман Гейл.  Если я останусь: Роман / Г. Форман; Пер.с англ.

Ф 79       А.Олефир.- Москва: ЭКСМО, 2015.- 256 с.                                     

 

821.111(73)-31           Чемберлен Диана.  Кровные узы, или история одной ошибки /    

Ч 42       Д.Чемберлен; Пер. с англ.. Е.М.Нарышкиной.- М.: ЭКСМО, 2014.- 416 с.        

 

821.111(73)-31           Чемберлен Диана.  Любимые дети, или Моя чужая семья /        

Ч 42       Д.Чемберлен; Пер. с англ.. Т.А.Перцевой.- М.: ЭКСМО, 2015.- 432 с.           

 

821.111(73)-31           Чемберлен Диана.  Ребенок на заказ, или признания акушерки /

Ч 42       Д. Чемберлен; Пер. с англ.. И.В.Гюббенет.- М.: ЭКСМО, 2014.- 448 б.          

 

821.161.1-343.4           Царевна Несмеяна: Русские сказки.- Москва: ЭКСМО, 2015.- 48 с.- 

Ц 18               (Люблю читать!).                                                                                                

                                         

                                                   Тарих

63.3(257К- 4Кз)          Қармақшы: Ауданға 80 жыл.- Алматы: Дала, 2009.- 240 б.          

 

94(574)              Қойшыбаев Б.  Алаш жолы: Рәсәлә / Б. Қойшыбаев.-  - Алматы: Дәстүр,  

Қ 60            2015.- 400 б.               

 

63.4(5Қаз)            Мамраимов А.  Ұлы Жібек жолы=Великий Шёлковый путь /         

М 22        А.Мамраимов; Қаз.тіл. ауд. А. Сужикова. Ағылш.тіл.ауд. Р. Бобров.- Алматы:   

                 Алматыкітап, 2013.- 324 б.: суретті.                                      

 

 

 

19 қараша 2015 ж. 11:42
0 қарау
Пікір қосу
Аты-жөні: *
E-mail: *
Пікір:
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Кодты енгізіңіз: