Қараша

Анықтамалық басылымдар

030(574)              Қазақ энциклопедиясы: Энциклопедиялық анықтамалық / Құраст.-    

   Қ 17        автор: Жандыбаев Ғ., Қошым-Ноғай К., Егеубаева Ғ.- Алматы: Қазақ          

                  энциклопедиясы, 2017.- 368 б.

   

Балаларға арналған басылымдар

087.5                 Орыс халық ертегілері: АУДИО-ӘЖЕ / Бектаева Г.А.- Алматы: Аруна

   О 74        Ltd, 2017.- 12 б.: Аудио-диск.                                            

                                         

Саясат

32(075.8)             Иманбаев М.  Саясаттану негіздері: Оқу құралы / М. Иманбаев,

   И 48        Е.Смағұлов; Ред: Қаймолдинова М.- Алматы: Жетi жарғы, 2017.- 336 б.         

 

Экономика. Экономикалық ғылымдар

336:070(574)           Аимбетов С.С.  Записки финансиста / С.С. Аимбетов.- Экибастуз:  

  А 36         PrimaLux, 2017.- 384 стр.                                                 

65.9(5Каз)             Алматы: Республика Казахстан - 20 лет Независимости / Гл. ред:   

  А 45         Шарипов Э.- Алматы: Баспа Шар, 2011.- 256 стр.: илл.                      

330.1                 Шваб Клаус.  Четвертая промышленная революция: Лучшая книга ХХІ 

   Ш 33        века про будущее человечества / К. Шваб; Пер. с англ.- Москва: "Э", 2017.-

                    208 стр.: илл.                                                             

 

ҚұқықЗаң ғылымдары

347.4(075.8)           Айтжан Б.Е.  Міндеттемелік құқық: Оқу құралы / Б.Е. Айтжан,

  А 32        Н.Р.Мақсатов; Ред: Ахметова Г.- Алматы: Жетi жарғы, 2017.- 68 б.              

 

67.3(5Қаз)             Әлдибеков Ж.С.  Қазақстан Республикасы мемлекет және құқық      

  Ә 50         тарихы: Дәрістер жинағы / Ж.С. Әлдибеков; Ред: Қаймолдинова М.- Алматы:   

                   Жетi жарғы, 2012.- 200 б.                                                  

34(100)(091)           Әлдибеков Ж.С.  Шетелдердің  мемлекет және құқық тарихы: Оқу     

   Ә 50        құралы / Ж.С.Әлдибеков; Ред: Ахметова Г.- Алматы: Жетi жарғы, 2016.- 264 б.                                                                         

 

67.625(5Қаз)           Еркінбаева Л.Қ.  Қазақстан Республикасының Жер құқығы тестілер  

   Е 68        мен есептер жинағында: Оқу құралы. 2-бас. / Л.Қ. Еркінбаева,         

                  Г.Т. Айғаринова; Ред: Қаймолдинова М.- Алматы: Жетi жарғы, 2012.- 196 б.       

35.08(075.8)           Жазыбаев Д.М.  Заң қызметін ұйымдастыру: Оқу құралы /     

   Ж 17        Д.М. Жазыбаев; Жауапты ред: Тұрлыбекова Б.Ә.- Алматы: Жетi жарғы, 2015.-

                    176 б.

 

343.1(574)(072.4)       Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік құқығы: Дәрістер  

   Қ 18        курсы / Жалпы ред: Төлеубекова Б. Орыс тілінен қазақ тіліне ауд.:         

                   Алмағанбетов П., Боранбаева С. және т.б.- Алматы: Жетi жарғы, 2016.- 384 б.

 

347.6(075.8)           Мақсатов Н.Р.  Мұрагерлік құқық: Оқу құралы / Н.Р. Мақсатов;    

   М 16        Рецензенттер: Казиева Г., Айтжан Б.- Алматы: Жетi жарғы, 2017.- 96 б.     

340(075.8)            Оспанов К.И.  Основы права: Учебное пособие. 5-изд. /      

   О 75        К.И.Оспанов; Ред: Ахметова М.- Алматы: Жетi жарғы, 2017.- 328 стр.            

342(075.8)            Өміржанов Е.  Мемлекет және құқық теориясы: Оқулық /         

   Ө 44        Е.Өміржанов; Ред: Ахметова Г.- Алматы: Жетi жарғы, 2015.- 176 б.            

 

342(076.5)            Өміржанов Е.  Мемлекет және құқық теориясы: Практикум /      

   Ө 44        Е.Өміржанов; Ред: Ахметова Г.- Алматы: Жетi жарғы, 2014.- 56 б.             

 

340.12(574)(075.8)           Теория государства и права: Учебное пособие. 3-е изд. с доп. и  

   Т 34        изм. / Ибраева А., Сартаев С., Ибраев Н., Есетова С., Сейфуллина А.-      

                  Алматы: Жетi жарғы, 2017.- 344 стр.                                        

67.629.3(5Каз)         Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан: Общая и     

   У 26        Особенная части / Под.ред: Когамова М., Касимова А.- Алматы: Жетi жарғы,  

                   2013. - 1016 с.

343.2(574)(075.8)     Уголовное право Республики Казахстан: Общая часть. Учебник / Отв.

   У 26        ред: Рогов И., Балтабаев К., Коробеев А.- Алматы: Жетi жарғы, 2016.- 448 с.

343.2(574)(075.8)           Уголовное право Республики Казахстан: Особенная часть в 2-т.:   

   У 26        Учебник для вузов. 1: Главы 1-10 / Отв.ред: Рогов И., Балтабаев К.,       

                   Коробеев А.- Алматы: Жетi жарғы, 2016.- 500 стр.                          

342.2(574)(075.8)          Уголовное право Республики Казахстан: Особенная часть в 2-т.:   

   У 26        Учебник для вузов. 2: Главы 11-18 / Отв.ред: Рогов И., Балтабаев К.,      

       Коробеев А.- Алматы: Жетi жарғы, 2017.- 540 стр.

                     

349.3(574)(075.8)    Хамзина Ж.А.  Право социального обеспечения Республики Казахстан:

   Х 18        Учебник / Ж.А.Хамзина; Ред: Ахметова М.- Алматы: Жетi жарғы, 2014.-

                   352стр.                                                                       

349.2(574)(075.8)           Хамзина Ж.А.  Трудовое право Республики Казахстан: Общая и      

   Х 18        Особенная части: Учебник / Ж.А. Хамзина; Ред: Ахметова М.- Алматы: Жетi   

       жарғы, 2014.- 416 стр.                                                          

 

Этнография.Фольклор

398                   Қасқабасов С.  Таңдамалы. 4: Фольклор иірімдері. Әр жылғы       

   Қ 44        зерттеулер / С. Қасқабасов; Құраст: Аймұхамбетова Ж.- Астана: Фолиант,    

                   2017.- 328 б.  

                                                          

Математика 

51                    Джумадуллаев К.А.  20 эффективных уроков школьной математики /

   Д 42        К.А. Джумадуллаев.- Шымкент, 2016.- 136 стр.                                

51(076.6)             Джумадуллаев К.А.  Математический арсенал поступающих в школы   

   Д 42        для одаренных детей / К.А. Джумадуллаев, Б.К. Рысбеков.- Шымкент, 2017.-  

                   80 стр.                                                                   

51(076.6)             Джумадуллаев Қ.А.  Қабілетті балаларға арналған мектептерге     

   Д 38        түсушілердің математикалық арсеналы / Қ.А. Джумадуллаев, Б.Қ. Рысбеков.-  

                   Шымкент, 2017.- 80 б.                                                     

51                    Джумадуллаев Қ.А.  Мектеп математикасының 20 өте тиімді сабағы /

   Д 38        Қ.А. Джумадуллаев.- Шымкент, 2016.- 136 б.                                 

Техника

625:629(574)           Дороги  и Транспорт Казахстана / Гл. ред: Шарипов Э.- Алматы:     

   Д 69        Баспа Шар, 2014.- 256 стр: илл.                                           

Ауыл шаруашылығы

63(574)               Қазақстанның ауыл шаруашылығы=Сельское хозяйство Казахстана /   

   Қ 18        Бас ред: Шарипов Э.- Алматы: Баспа Шар, 2016.- 352 б.: суретті.           

 

Құрылыс

69(574)               Қазақстандағы құрылыстар=Строительство в Казахстане / Гл.ред:   

   Қ 18        Шарипов Э.- Алматы: Баспа Шар, 2013.- 320 б.: илл.                        

 

Өнер

85.956.8               Ақан сері Қорамсаұлы әндері / Құраст: Майчекин М., нотаға       

  А 37         түсіргендер Мұқамеджанов С. пен Ерзакович Б.- Алматы:

                   Қазмемкөркемәдеббас,1959.- 50 б.: ноталы.                                                      

85.954.2               Beethoven L. van.  Zongoraszonatak: Klavier-sonaten piano       

  В 34         sonatas. 1 / L. Beethoven.- Budapest.- 216 б.                             

85.954.2               Mozart W.F.  Szonatak zongorara: Sonaten fur Klavier. 1 / W.F. Mozart.  

  M 91         - Budapest.- 151 б.: ноталы.                                       

85.954.2               Mozart W.F.  Szonatak zongorara: Sonaten fur Klavier. 2 / W.F. Mozart.  

  M 91         - Budapest.- 301 б.: ноталы.  

                                    

85.125(2Р=Тат)           Саттарова Лилия.  Казанская узорная кожа=Казан татарларының     

   С 21        каюлы күне / Л. Саттарова; Ред: Мартынова Л.- Москва: Культура и традиции,

                   2004.- 160 стр: илл.                                                      

85.954.2               Tchaikovsky P.I.  Les Saisons: The seasons - evszakok pour piano

  Т 28         / P.I. Tchaikovsky; Edit: Hambalko.- Budapest.- 60 б.: ноталы.            

85.334(2Рос=Тат)     Тинчурин Кәрим.  Истәлекләр, шигырьләр / К. Тинчурин; Төзүчеләре:

   Т 41        Батулла Р., Камалиева В.- Казан: Татарстан китап нәшрияты, 2003.- 159 б. 

Тіл білімі

81'1(075.8)           Гиздатов Г.Г.  Лингвистика для юристов: Учебное пособие /  

   Г 46        Г.Г.Гиздатов; Ред: Ахметова М.- Алматы: Жетi жарғы, 2014.- 176 с.             

811.512.122(075)           Жақанова Ж.Р.  Қазақ тілі. Сарыарқа-2: Мемлекеттік қызметшілер  

   Ж 21        мен ересектерге арналған оқу құралы. А 1 Қарапайым деңгей / Ж.Р. Жақанова,

                   Д.М. Жұмагелдина; Жауапты ред: Жақанова Ж.Р., Игенова А.А.- Астана:    

                    Ш.Шаяхметов атындағы "Тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру-

                    әдістемелік орт, 2017.- 118 б.  

 

811.512.122 (075)         Жақанова Ж.Р.  Қазақ тілі. Сарыарқа-2: Мемлекеттік қызметшілер  

   Ж 21        мен ересектерге арналған оқу құралы. А 2 Базалық деңгей / Ж.Р. Жақанова,

                  Д.М. Жұмагелдина; Жауапты ред: Жақанова Ж.Р.- Астана: Ш.Шаяхметов

                  атындағы "Тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру-әдістемелік орт,

                  2017.- 148 б.

 

81`374.2:342       Заң терминдері мен ұғымдарының қазақша-орысша-ағылшынша, орысша-

   З-22        қазақша-ағылшынша, ағылшынша-орысша-қазақша сөздігі=Казахско-русско-      

                  английский, русско-казахско-английский, англо-русско-казахский словарь /  

                  Құраст: Жалмаханов Ш., Байғонысова Г., Жданович Н.- Астана:               

                  Полиграфкомбинат, 2017.- 373 б.                                           

78(574)(035.3)           Кузембай С.А.  Казахская музыка: Национальная идея "Мәңгілік Ел"

   К 89        (избранные труды С.А. Кузембай к 80-летию) / С.А. Кузембай; Отв.ред: Янов-

                   Яновская Н.С.- Алматы: Ғылым ордасы, 2017.- 480 стр.: фото.                

                    

80/81                 Сыздықова Р.  Көптомдық шығармалар жинағы: "Абай"               

   С 94     энциклопедиясында жарияланған ғылыми-теориялық мақалалар. 9-том: Ауызша   

                дамыған қазақ әдеби тілі / Р. Сыздықова; Жауапты ред: Жұбаева О.- Алматы: 

                Ел-шежіре, 2017. – 242 б.

                         

80/81                 Сыздықова Рәбиға.  Көптомдық шығармалар жинағы: "Абай"          

   С 94        энциклопедиясында жарияланған ғылыми-теориялық мақалалар. 10-том: Язык     

                  "Жами`ат-тауарих" Жалаири / Р. Сыздықова; Ред: Құлманов С.- Алматы: Ел-   

                   шежіре, 2017.- 423 стр.                                                   

 

Көркем әдебиет

84(5Қаз)               Алмағанбетқызы Бибісара.  Сөнбейді, әке, шырағың... /        

  А 45         Б.Алмағанбетқызы; Ред: Дәдікбай М.- Астана: Сарыарқа, 2012.- 192 б.: фото.  

821.512.122(574.54)    Алтынбекова Жеңіс.  Келмеске кеткен жайсаңым... /

  А 46         Ж.Алтынбекова;Жинақтаушы және корректор: Жұматаева Г.- Қызылорда,

                   2015.- 204 б.: фото.  

84 (2=Азе)             Анар.  Книга моего Деда Коркута: Героический эпос Х-ХІ веков /  

  А 64         Анар.- Семей: Международный клуб Абая, 2004.- 152 стр.- (Библиотека       

                   журнала "Аманат").                                                        

821.512.122            Әбдуов Қаныбек.  Өмір өткелі / Қ. Әбдуов.- Астана, 2017.- 272 б.

821.512.122           Әмір Мәжитов: Шығармалары мен естеліктері / Құраст: Мәжитов Н., 

   Ә 58        Мәжитова Ш.Ә.- Алматы: Полиграфкомбинат, 2017.- 416 б.: фото.             

84(5Қаз)              Бекарыстанов Тілеген.  Үлкен болғым келмейді... / Т. Бекарыстанов;            

   Б 39        Жауапты шығарушы Қошым-Ноғай К.- Алматы: Үш қиян, 2013.- 308 б.                                                                        

84(5Қаз)              Ғұбайдуллин Бауыржан.  "Жиһанкез" Ақкербез / Б. Ғұбайдуллин; Ред:

   Ғ 94        Шайхыұлы Е.- Алматы: Экономика, 2009.- 64 б.: суретті.                    

84(257Қ-4Қз)           Жұмахметұлы С.  Арал толқындары: Өлеңдер / С. Жұмахметұлы; Ред: 

   Ж 87        Орақ Н.- Алматы: Шапағат- Нұр, 2004.- 100 б.: фото.                       

84(257Қ-4Қз)           Ибраев Х.  Сырдың сұңғыла саңлағы / Х.Ибраев, У.Ибраев; Ред: 

   И 15        Сламбекова Л.- Астана: Сарыарқа, 2010.- 352 б.: фото.                     

84 (4Шве)             Каллентофт Монс.  Осенний призрак / М. Каллентофт; Пер. со швед.

   К 17        О.Боченковой.- М.: Эксмо, 2013.- 416 с.                                   

 

84(5=Түрк)             Kiz Jibek: Kazak Ask Destani / Editor: Doc. Dr. Turganbayev     

  K 49         Askar.- Ankara, 2011.- 276 б.: илл.                                       

821.512.122           Көпіш Әшірбек.  Мәңгілік майдан: Бір жанның мыңжылдық қасіреті. 

   К 69        Тарихи-психологиялық роман-дилогия. 1: Ұланғайыр / Ә. Көпіш; Арнайы ред:  

                   Жандыбаев Ғ.- Алматы: Өнер, 2017.- 336 б.                                 

821.512.122           Қожаниязов Сұлтан.  Шығармалары: Сын-сықақтары, фельетондары,   

   Қ 56        өлеңдері мен мақалалары / С. Қожаниязов; Құраст: Дайрабай Т.- Алматы:     

                   Орхон, 2017.- 560 б+16 б: фото.                                           

821.512.122-1          Құнанбаев А.  Адам деген даңқым бар: Ұлы жазушылар мен ойшылдар 

   Қ 76        кітапханасы / А. Құнанбаев.- Семей: Международный клуб Абая, 2017.- 276 б.:

                   сур.- (Менің 100 Кітабым).

84(5Қаз)              Мұзарап ақын: Өлең-толғаулар, арнаулар, дастандар, айтыстар /   

   М 82        Құраст: Дайрабай Т.- Алматы: Арыс, 2008.- 264 б.: фото.- (Сыр сүлейлері). 

                                               

821.512.122           Сейсенбаев Роллан.  Тектілер туралы реквием: Эсселер. 4: Бірінші

   С 31        кітабы / Р. Сейсенбаев.- Семей: Международный клуб Абая, 2017.- 272 б.- 

                  (Әлем классиктері).                                                       

821.512.122           Сейсенбаев Роллан.  Тектілер туралы реквием: Эсселер. 5: Екінші 

   С 31        кітабы / Р. Сейсенбаев.- Семей: Международный клуб Абая, 2017.- 244 б.- 

                   (Әлем классиктері).

84(257Қ-4Қз)           Смайылұлы Мұхитдін.  Өмір бір көшкен керуен..: Мемуар /      

   С 52       М. Смайылұлы; Бас ред: Маханбет Қ.- Қызылорда: Полиграфия, 2011.- 316 б.    

821.512.122-25          Шанин Жұмат.  Арқалық батыр: Пьесалар мен мақалалар / Ж. Шанин; 

   Ш 23        Құраст: Нұрғалиев Р.- Алматы: Өнер 21- ғасыр, 2017.- 384 б.               

                                                    

Тарих

63.3(257К-4Кос)       Алтын дала=Kostanai region: Костанайская область / Сост:        

  А 46         Дильдяев Г.- Алматы: Казинпресс, 2008.- 352 стр.: илл.                    

94                     Ахметов Әділ.  Жаһанды жалғаған терең тамырлар / Ә. Ахметов; Ред.

  А 94         алқа төрағасы Қыдырәлі Д.- Астана: Ғылым, 2017.- 475 б.- (Қазіргі         

                   түркология).    

929(574.54)           Әрсенбаев Ә.  Ұлтын сүйген азамат: Махмұт Ыбырайханұлы Нәлібаев 

   С 28        туралы ғұмырнамалық кітап / Ә. Әрсенбаев , М. Ахетов; Ред: Торғауытқызы Г.-

                  Алматы: Полиграфкомбинат, 2017.- 152 б.: фото.                            

                         Нәлібаев Махмұт Ыбырайханұлының 60 жылдық мерейтойына арналған   

                                                         

908(574.54)           Байбосын Кеңес.  Бірқазан: Туған ауыл тарихы / К. Байбосын,  

   Б 18        С.Жүсіп; Ред: Жүсіп С.- Алматы: Курсив, 2017.- 240 б.                       

63.3(2Р-6Т)           История татар с древнейших времен в семи томах. 1: Народы       

   И 89        степной Евразии в древности / Гл.ред: Усманов М., Хакимов Р.- Казань:     

                   Рухият, 2002.- 547 с.: ил.                                                

63.3(257К-4Кз)           Күмісов К.  Арал азаматтары: Кімнің Кім екені / К. Күмісов; Тех.

   К 83        ред: Шәріпқызы Ш.- Ақтөбе: "А-Полиграфия", 2006.- 348 б.: фото.           

94(574)               Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігіне 25 жыл=Республика         

   Қ 18        Казахстан 25 лет Независимости / Бас ред: Шарипов Э.Ф.- Алматы: Баспа Шар,

                  2016.- 368 б.: фото.                                                      

 929(574.54)           Нұржанов Б.Н.  Ахундар әулеті / Б.Н. Нұржанов; Тех.ред:         

   Н 86        Мұратқызы Г.- Қызылорда: Жиенай, 2017.- 234 б.                            

63.3(2Узб)            Самарқан қаласының әмірі Жалаңтөс Баһадүр: Регистанға саяхат /  

   С 19        Құраст: Тілеубаев А., Пұсырманов Ә.- Алматы: Полиграфкомбинат, 2009.- 144 

                   б.: фото.                                                                 

 

 908(574)              Үшқоңыр=Ушконыр: Фотоальбом. Кітап ҚР Президенті - Елбасы  

   Ү 92        Н.Ә.Назарбаевтың шығармаларынан алынған үзінділерге негізделген / Құраст:     

                  Титенев В.- Алматы: Тау-Қайнар, 2017.- фотоальбом.- (Рухани жаңғыру).     

 

 

27 ақпан 2018 ж. 09:24
0 қарау
Пікір қосу
Аты-жөні: *
E-mail: *
Пікір:
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Кодты енгізіңіз: