Тамыз

Баспасөз

070 (574)           Қамзабекұлы Д.  Ой алаңы: (сұхбаттар, пікір алмасулар) / Д.Қамзабекұлы.- 

  Қ 31         Астана: Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, 2016.- 355 бет.          

070:94(574)          Нұсқабайұлы Ж.  Қазақ журналистикасының тарихы (1870-2008 жылдар)

   Н 88        / Ж. Нұсқабайұлы , Қ. Аллаберген.- Алматы: "Білім" баспасы, 2018.- 400 б. 

Психология

88.8                  Кришнамурти Дж.  Начало познания / ж. Кришнамурти Д.- Москва:   

   К 82        Издательский Дом "Профит Стайл", 2006.- 272 с.                            

 

Дін

28(574)                      Биболатұлы Б.  Зикзал. К.1 / Б. Биболатұлы.- Астана: Ғылым, 2017.-

Б 52                    912  бет.                                                                                     

28(574)                     Биболатұлы Б.  Зикзал. К.2 / Б. Биболатұлы.- Астана: Ғылым,

Б 52                   2017.- 912  бет.                                                                                     

Ақпараттық технологиялар

32.973.26-018.2        Торчинский Ф.И.  Операционная система Solaris: Учебное пособие /

   Т 61        Ф.И. Торчинский.- Москва: Интернет-Университет Информационных

                   Технологий,2006.- 472 с.- (Основы информационных технологий).                        

Экономика. Экономикалық ғылымдар

330:17(075)            Әбдіраманова А.Т.  Кәсіпкерлік мәдениет негіздері: Оқу құралы / 

  Ә 14           А.Т. Әбдіраманова.- Қызылорда: Ақмешіт, 2018.- 168 б.                     

65.290                Майстер Д.  Советник, которому доверяют / Д. Майстер; пер. с    

   М 14        англ.- Москва: Альпина Бизнес Букс, 2004.- 264 с.                         

65.9(7США)          Мирвис Ф.  В пустыню и обратно: Величайший корпоративный тренинг

   М 63        в истории бизнеса / Ф. Мирвис , К. Аяс; пер. с англ.- Москва: Альпина     

               Бизнес Букс, 2006.- 267 с.                                                 

65.290-93             Фокс Дж.  Конкурентные преимущества в денежном выражении / ж.   

   Ф 76        Фокс Д, К. Грегори; Пер. с англ.- Москва: Альпина Бизнес Букс, 2005.- 296 

               с.- (Коротко и по делу).                                                   

334(574)              Шағын бизнеске арналған 100 жоба.- Кітап ҚР Мәдениет            

   Ш 16        министрлігінің бағдарламасы бойынша шығарылып отыр.- Алматы:

                     ҚАЗақпарат,2014.- 400 бет.                                                            

Көлік қозғалысын қадағалау

351.81(574.54)        Әбдімәлікұлы Қ.  Қызылорда көлік сақшылары / Қ. Әбдімәлікұлы.-

Ә 14                Қызылорда: Сыр Қанағаты, 2018.- 228 бет: суретті.                                        

Жаратылыстану ғылымдары

24                     Дәрмағамбет К.Х.  Химия пәні бойынша оқу құралы / К.Х. Дәрмағамбет,          

  Д 20         Г.Т. Балықбаева.- Қызылорда: Мирас, 2009.- 174 б.            

546(035.3)            Дармагамбет К.Х.  Устойчивость гидродисперсии аэросила в        

   Д 20        присутствии водорастворимых полимеров: Монография / К.Х. Дармагамбет.-     

               Кызылорда: Жиенай, 2018.- 132 с.                                          

Техника

622.32(574.54)           Қазыналы жердің қаһармандары / Құраст.: Салықов Н.- Қызылорда:  

  Қ 21         Тұмар, 2014.- 296 бет: суретті.                                           

          

621.785(035.3)           Рахадилов Б.К.  Электролитно-плазменное азотирование            

   Р 27        быстрорежущих сталей: Монография / Б.К. Рахадилов, М.К. Скаков.- Усть-    

               Каменогорск: Берел, 2017.- 202 с.                                         

Химиялық технология

669.2/8(035.3)       Скаков М.К.  Структурно-фазовые состояния марганцовистой        

   С 42        аустенитной стали и ее деформационное упрочнение: Монография /

                   М.К.Скаков,А.М. Жилкашинова.- Усть- Каменогорск: Берел, 2017.- 174 с.                

Өнер

85.315(5 Қаз)           Мүсіреп Е.  Әлемге әйгілі оркестр: Құрманғазы атындағы халық 

   М 87         аспаптары оркестрі жайлы деректі-суретті тарихи шежіре / Е. Мүсіреп.-

                    Алматы: Елнұр, 2005.- 144 б.: суретті.                                    

780.8(075.8)           Тоқжанов Т.  Сыр-Ана: домбыра мен фортепианоға арналған       

   Т 52        шығармалар: оқу құралы / Т. Тоқжанов.- Алматы: Бастау, 2018.- 184 б.:

                  ноталар.                                                              

 

Спорт

75                     Близкие звезды: Знаменитые спортсмены открывают свои семейные   

  Б 69         тайны. К.1 / Сост.: Мешков В., Рыков С.- Москва: Трибуна, 2007.- 272 с.   

 

Тіл білімі

81'25(075.8)           Әлпейісова К.  Ілеспе аударма: таным мен тәжірибе: оқу құралы / 

  Ә 54           К. Әлпейісова.- Алматы: "Арда", 2018.- 152 бет.                           

 

811.512.122            Күдеринова Құралай.  Бірге ме, бөлек пе? / Қ. Күдеринова.-      

  К 91         Алматы: "Қазақ тілі" баспасы, 2018.- 84 бет.                               

811.512.122            Қайдар Ә.  Тіл-ғұмыр: Ғылыми мақалалар жинағы / Ә. Қайдар.-

  Қ 23         Алматы: А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, 2018.- 360 бет:     

                   суретті.                                                                   

811.512.122           Сарыбаев Ш.  Тіл-ғұмыр: Ғылыми мақалалар жинағы / Ш. Сарыбаев.

   С 22        - Алматы: А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, 2018.- 312 б.:    

                    суретті.                                                                  

811.512.122          Сәдуақасұлы Ж.  Қазақ тілі мәселелері: Ғылыми-зерттеу, әдістемелік

С 28               еңбектер мен мақалалар жинағы / Ж. Сәдуақасұлы.- Алматы: Мемлекеттік

                       тілді дамыту институты, 2017.- 528 бет.                                                                                 

811.512.122           Сыздық Р.  Тіл-ғұмыр: Ғылыми мақалалар жинағы / Р. Сыздық.-

   С 94        Алматы: А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, 2018.- 344 б.:   

                   суретті.                                                                  

 

Әдебиеттану

83.3(5Қаз)             Қазақ рухынан бой көтерген Бәйтерек / Жауапты шығарушы:         

  Қ 17         Камалқызы Ж.- Түркiстан: Тұран, 2013.- 312 бет: суретті.                  

Көркем әдебиет

821.512.122-3           Абдраман Ш.  Екі томдық шығармалар жинағы. Т.1: Ғылыми-  

  А 14         фантастикалық романдар, танымдық хикаят және әңгімелер / Ш. Абдраман;     

                   құраст.: Алманбетова Ш.- Алматы: "Ан Арыс" баспасы, 2018.- 480 б.         

84(5Қаз)               Арзықұлов Ержан.  Ақиқатқа айналған арман: Ғұмырдеректік хамса /

  А 75         Е. Арзықұлов.- Алматы: Елнұр, 2013.- 96+32 жапсырма бет.                  

84(2Рос=Рус)6           Арканов А.М.  Jackpot подкрался незаметно / А.М. Арканов.-      

  А 82         Москва: Вагриус, 2005.- 272 с.                                            

821.512.122-1           Базаралиев О.Е.  Ақсұңқар / О.Е. Базаралиев.- Алматы: Arna-b,

Б 16                  2018.- 144 бет.  

821.512.122-1            Бақтыгереева А.  Ана әлдиі: Екітомдық таңдамалы шығармалары.

Б 29                   Т.1 / А.Бақтыгереева.- Алматы: Айғаным, 2018.- 380 бет.                                          

821.512.122-1             Бақтыгереева А.  Өлең деген құдірет: Екітомдық таңдамалы

Б 29                     шығармалары. Т.2 / А. Бақтыгереева.- Алматы: Айғаным, 2018.- 380 бет.                                     

84(5Қаз)                     Балқы Базар Оңдасұлы.  Назбедеу: Өлеңдер мен дастандарының

Б 22                     толық жинағы / Б.О.Балқы; Құраст.: Алдамжар Б.- Алматы: ҚАЗақпарат,

                            2013.- 408 бет.                         

84(2Рос=Рус)6           Барщевский М.Ю.  Мы?? Мы!.: Роман / М.Ю. Барщевский.- Москва:   

  Б 26         ОЛМА Медиа Групп, 2007.- 383 с.                                           

821.512.122               Башарұлы Н.  Сырлыбай хан: (дастан) / Н. Башарұлы.- Алматы,

Б 30                   2018.- 328  бет.                                                                                     

821.512.122-4           Бектұрғанұлы Д.С.  Сезім шапағаты / Д.С. Бектұрғанұлы.-         

  Б 40              Қызылорда: Ақмешіт, 2017.- 151 б.: суретті.                               

84(2Рос=Рус)6           Введенская Марина.  Канатоходец / М. Введенская.- Москва:       

  В 24         Вагриус, 2007.- 272 с.                                                    

84(2Рос=Рус)6           Воронцов В.Н.  Орхидеи у водопада, или Что-то - пронзительное и 

  В 75         звенящее / В.Н. Воронцов.- Москва: Вагриус Плюс, 2006.- 336 с.            

84(4Вл)                Грошек И.  Легкий завтрак в тени некрополя: Роман / И. Грошек;  

  Г 89         Пер. с чеш. Владимировой А.- Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2005.- 416 с.                                                                         

84(4Че)                Грошек Иржи.  Реставрация обеда: Роман / И. Грошек; Пер. с чеш. 

  Г 89         Владимировой А.- Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2005.- 256 с.          

84(4Че)                Грошек Иржи.  Файф: Роман / И. Грошек.- Санкт-Петербург: Азбука-

  Г 89         классика, 2005.- 304 с.                                                   

84(2Рос=Рус)6           Данилин Виталий.  Четвертая жертва сирени: Роман / В. Данилин.- 

  Д 18         Москва: Книжный клуб 36.6, 2007.- 416 с.                                  

821.512.122-31           Досанов С.  Жиырмасыншы ғасыр: Роман-эпопея. 3-кітап /       

  Д 64         С.Досанов.- Алматы: Арда+7, 2018.- 544 бет.                                 

821.512.122-31        Досанов С.  Жиырмасыншы ғасыр: Роман-эпопея. 4-кітап

Д 64                / С. Досанов.- Алматы:Арда+7, 2018.- 496 бет.                                                                  

84(2Рос=Рус)6           Елиферова Мария.  Смерть автора / М. Елиферова.- Москва: Гаятри,

   Е 51        2007.- 232 с.                                                             

821.512.122.0(075)       Еңсегенұлы Т.  Абайдың қара сөздері-даналық мектебі: оқу құралы 

  Е 59         / Т. Еңсегенұлы , Н. Айтбаева.- Алматы: Тоғанай Т, 2017.- 132 б.          

821.512.122-1           Ештанаев Ғазиз.  Тамшыда да тағдыр бар: Өлеңдер. Поэмалар.      

   Е 96        Аудармалар / Ғ. Ештанаев.- Алматы: "Ан Арыс" баспасы, 2018.- 208 б.       

821.512.122             Жұмағұлов И.  Берекелі белесте / И. Жұмағұлов.- Қызылорда:

Ж 87              ЛИ-Медиа, 2018.- 368 бет.                                                                                

811.512.122           Жүнісбек Ә.  Қазақ тіл білімінің мәселелері / Ә. Жүнісбек.-

Ж 88             Алматы:"Абзал- Ай" баспасы, 2018.- 368 бет.                                                     

821.512.122-1         Жүнісова Ұ.М.  Өмір белестері: Өмірдеректік өлеңдер

Ж 88               мен хикаялар / Ұ.М.Жүнісова.- Қызылорда: Полиграфия, 2018.- 231 бет.                                        

84(2Рос=Рус)6           Захарова Н.В.  Верните мне дочь! / Н.В. Захарова.- Москва:      

   З 38        Вагриус, 2007.- 304 с.                                                    

84(2Рос=Рус)6           Иванов Иван.  Адвокат загробного мира. К.1: Вставьте вашу карту 

   И 20        / И. Иванов.- Москва: Гелеос, 2007.- 336 с.                               

84(2Рос=Рус)6           Кабаков А.А.  Последний герой: Роман / А.А. Кабаков.- Москва:   

   К 12        Вагриус, 2007.- 303 с.                                                     

84(2Рос=Рус)6           Кабаков Александр.  Московские сказки / А. Кабаков.- Москва:    

   К 12        Вагриус, 2007.- 301 с.                                                    

84(2Рос=Рус)6           Кедрин Д.Б.  Зодчие / Д.Б. Кедрин; Сост. Кедрина С.- Москва:    

   К 33        Эксмо, 2007.- 416 с.- (Золотая серия поэзии).                             

84(4Фр)               Киньяр П.  Вилла "Амалия": Роман / П. Киньяр; Пер. с фр. Волевич

   К 41        И.- Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2007.- 288 с.                       

84(2Рос=Рус)6           Кочелаева Наталия.  Зона индиго: мистический роман /         

   К 75        Н.Кочелаева.- Москва: ЗАО Центрполиграф, 2007.- 254 с.- (Insomnia.          

                  Бессонница).                                                              

821.512.122-93         Құнанбайұлы А.  Ата-анаға көз қуаныш / А. Құнанбайұлы; Құраст.

  А 13         : Ахмер Б., Абламбаева М.- Алматы: Қаламгер, 2018.- 30 бет.               

84(2Рос=Рус)6           Лонской В.  Ящик факира: Роман / В. Лонской.- Москва: ЗАО       

   Л 76        "Вагриус Плюс", 2007.- 320 с.                                             

84(4Вл)               Лоуренс Д.Г.  Собрание сочинений в 7 т. Т.6: Пернатый змей / Д.Г.

   Л 81        Лоуренс; Пер. Минушина В.- Москва: Вагриус, 2007.- 512 с.                 

84(2Рос=Рус)6           Морозова О.  Дегустаторы: Роман / О. Морозова.- Москва: ЗАО     

   М 80        Центрполиграф, 2007.- 255 с.                                              

84(2Рос=Рус)6           Найман А.Г.  Каблуков: Роман / А.Г. Найман.- Москва: Вагриус,   

   Н 20        2005.- 496 с.                                                             

84(2Рос=Рус)6           Найман А.Г.  О статуях и людях: Роман / А.Г. Найман.- Москва:   

   Н 20        Вагриус, 2006.- 288 с.                                                    

 

821.512.122           Нарымбетов С.  Үштомдық таңдамалы шығармалары. Т.1 / 

   Н 25           С.Нарымбетов.- Алматы: Хантәңірі, 2018.- 380 б.                             

84(2Рос=Рус)6           Нотомб А.  Биография голода. Любовный саботаж: Романы /      

   Н 85        А.Нотомб; пер. с фр.: Мавлевич Н., Чураковой О.- Москва: Иностранка, 2006.- 

                   379 с.- (The Best of Иностранка).                                         

84(4Фр)               Паж Мартен.  Как я стал идиотом: Роман / М. Паж; Пер. с фр.     

   П 12        Кузнецовой И.- Москва: Иностранка, 2006.- 139 с.- (За иллюминатором).     

84(2Рос=Рус)6           Полякова Светлана.  Время белых волков: мистический роман /  

   П 54        С.Полякова.- Москва:ЗАО Центрполиграф,2006.- 254 с.- (Insomina. Бессонница)

                                                                                        

84(2Рос=Рус)6           Ремин Николас.  Снег в Венеции: Роман / Н. Ремин; пер. с нем.   

   Р 38        Факторовича Е.- Москва: Книжный клуб 36.6, 2007.- 384 с.                  

84(2Рос=Рус)6           Розовский А.М.  Женщина с мужчиной и снова с женщиной /    

   Р 65        А.М.Розовский.- Москва: Элиот, 2007.- 344 с.- (Женщины, мужчины и снова       

                   женщины).                                                                 

84(2Рос=Рус)6           Румянцева Валентина.  NEW американки / В. Румянцева.- Москва:   

   Р 86        ЗАО "Вагриус Плюс", 2007.- 400 с.                                         

84(2Рос=Рус)6          Рыбин А.В. Бес смертный / А.В. Рыбин.- Москва: Книжный клуб 36.6,

   Р 93         2007.- 256 с.                                                          

821.512.122           Салықов Нұртілеу.  Халықтың Қаратайы / Н. Салықов.- Қызылорда:  

   С 18        Тұмар, 2014.- 512 бет.                                                    

84(5Қаз)              Салықов Н.  Ғибратты ғұмыр. К.1 / Н. Салықов.- Қызылорда:

   С 18        Тұмар, 2011.- 304 б.: суретті.                                            

84(5Қаз)              Салықов Н.  Ғибратты ғұмыр. К.2 / Н. Салықов.- Қызылорда:

   С 18        Тұмар, 2011.- 344 б.: суретті.                                            

84(2Рос=Рус)6           Смоленский А.П.  Зона "Рублевка" / А.П. Смоленский,        

   С 51        Э.В.Краснянский.- Москва: Вагриус, 2006.- 512 с.                              

84(2Рос=Рус)6           Смоленский А.П.  Кремлевский опекун: Преступный роман /

   С 51        А.П.Смоленский, Э.В. Краснянский.- Москва: Вагриус, 2007.- 461(3).            

84(2Рос=Рус           Стахов Д.  Ретушер: Исповедь ненаемного убийцы / Д. Стахов.-    

   С 78        Москва: Книжный клуб 36.6, 2007.- 256 с.                                  

821.512.122            Сүлейменов А.  Екі томдық шығармалар жинағы: Повестер мен   

  С 90         әңгімелер.Ой-толғамдар. Т.1 / А.Сүлейменов.- Алматы: Айғаным, 2018.- 418

                   бет.                                                                      

821.512.122-94           Сырсандық. Сәкенге өмірін арнаған саңлақ: Естеліктер. К.2 /     

  С 95         Құраст.: Ахмет К., Әбдіқалық К., Асқарова А.- Астана: Фолиант, 2016.- 448 

                   бет.                                                                      

821.512.122.0           Тағылым тұтқасы: (Дихан Қамзабекұлының азаматтық болмысы мен    

   Т 12        шығармашылық портреті) / Құраст.: Әбдікәрімов Ш., Омарұлы Б., Әлқожа Р.-  

                  Алматы: Arna-b, 2016.- 312 бет.                                           

821.512.122          Таңрықбаев Ж.  Жайсаң жандар: Хикаят пен әңгімелер, ой толғамдар

Т 19                / Ж.Таңрықбаев.- Қызылорда: Қызылорда-Қанағаты, 2016.- 340 бет.                              

821.512.122-4       Таңрықбаев Ж.  Сұлушаш / Ж. Таңрықбаев.- Қызылорда:

Т 19                 Қызылорда-Қанағаты,2015.- 172 бет.                                                                          

84(5Қаз)               Таңрықбаев Ж.  Сыр саңлақтары / Ж. Таңрықбаев.- Қызылорда:

Т 19                Қызылорда-Қанағаты, 2011.- 128 бет.                                                                

821.512.122           Таңрықбаев Ж.  Тағдырлар тоғысы: Эссе, әңгіме, мақалалар

Т19                 мен ой-пікірлер / Ж. Таңрықбаев.- Қызылорда: Қызылорда-Қанағаты, 2018.-

                        308 бет.                           

84(2Рос=Рус)6           Тимофеев Л.  Негатив=Портрет художника в траурной рамке: Роман /

   Т 41        Л. Тимофеев.- Москва: КоЛибри, 2006.- 365 с.                              

821.512.122-93         Төлепбергенұлы Н.  Өлеңді әліппе: жануарлар / Н. Төлепбергенұлы.-

Т 65                 Алматы: "Абзал- Ай" баспасы, 2018.- 32 бет.                                                      

821.512.122-93        Төлепбергенұлы Н.  Өлеңді әліппе: қалалар / Н. Төлепбергенұлы.-

Т 65                  Алматы:"Абзал- Ай" баспасы, 2018.- 32 бет.                                                      

821.512.122           Турашкызы Асия.  Тебе и небу: Стихотворения, повесть, новеллы,  

   Т 86        эссе / А. Турашкызы.- Алматы: Ценные бумаги, 2017.- 178 с.                

821.512.122           Турашкызы Асия.  Тревога: Стихи, новеллы, рассказы, эссе /   

   Т 86        А.Турашкызы.- Алматы: Ценные бумаги, 2018.- 164 с.                          

84(7США)              Хиршберг Г.  Два Сэма: Истории о призраках / Г. Хиршберг; Пер. с

   Х 50        англ. Жириной В.- Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2007.- 288 с.         

84(2Рос=Рус)6           Шаганов А.  Я Шаганов по Москве: роман-биография / А. Шаганов.- 

   Ш 15        Москва: ЗАО Центрполиграф, 2007.- 271 с.                                  

84(2Рос=Рус)6           Шатохина Елена.  Счастье земное, кара небесная: Роковые тайны    

   Ш 28        окружения Пушкина / Е. Шатохина.- Москва: Вагриус, 2006.- 304 с.          

84(2Рос=Рус)6           Шатохина Ольга.  Камень, ножницы, бумага / О. Шатохина.- Москва:

   Ш 28        Изд. "Октопус", 2007.- 224 с.                                              

84(2Рос=Рус)6           Эймс Джонатан.  Проснитесь, сэр!: Роман / Д. Эймс; Пер. с англ. 

   Э 32        Нетесовой Е.В.- Москва: ЗАО Центрполиграф, 2007.- 348 с.                  

Тарих

929(574.54)            Байзақұлы Ж.  Дала мен бала / Ж. Байзақұлы.- Қызылорда:   

  Б 17            ASU, 2018.- 212 б.: суретті.                                              

94(574)                Валиханов Ч.  Собрание сочинений: 3-е изд. Т. 4 / Ч. Валиханов; 

  В 155       Сост.: Кумеков Б.Е., Настич В.Н., Шуховцов В.К.- Алматы: "Алатау" БПК"

                   ЖШС,2018.- 480 с.: илл.- (Рухани жаңғыру).                                    

908(574.54)           Салықов Н.  Дүр Оңғар ауылын түлеткендер / Н. Салықов.-

С 18                Қызылорда: Тұмар,2018.- 416 бет.                                                                          

908(574.54)           Салықов Н.  Ақтөбе ауылының асулары / Н. Салықов.- Қызылорда:      

   С 18        ЖК "Орынбаев А" баспаханасы, 2017.- 295 б.                     

63.3(2)722.9-6           Тренин Д.  Интеграция и идентичность: Россия как "новый Запад" /

   Т 66        Д. Тренин.- Москва: Изд. "Европа", 2006.- 404 с.                          

94(574)             Ыбыраев Ж.  Бауыржан Момышұлы. Майдан жыры мен сыры=История 

   Ы 15        одной книги / Ж. Ыбыраев.- Алматы: "ҚазАқпарат" баспасы, 2018.- 380 б.    

           

 

                                     

 

 

 

24 қазан 2018 ж. 16:15
0 қарау
Пікір қосу
Аты-жөні: *
E-mail: *
Пікір:
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Кодты енгізіңіз: