Қаңтар

2019 жылдың қаңтар айында келіп түскен кітаптар

Мәдениет

008:57(111)           Харари Ювал oah.  Sapiens: Адамзаттың қысқаша тарихы / Ю.o.     

   Х 20    Харари; Жоба жетекшісі: Кенжеханұлы Р.- Алматы: Ұлттық аударма бюросы,    

               2018.- 368 бет: сур.- (Рухани жаңғыру).                                   

Библиография

012                    Бөкейхан Ә.  Шығармалары=Сочинения. 1899-1929,1985-2018:        

  Б 78         Шығармаларының библиографиялық көрсеткіші. 15 / Ә. Бөкейхан; Құраст.:     

                  Сұлтан Хан Жүсіп (Аққұлы).- Астана: Алашорда, 2018.- 484 бет.                                                           

                      

016                   Труды Казахстанского института стратегических исследований при  

   Т 78     Президенте Республики Казахстан за 25 лет деятельности (1993-2018гг.):    

               Библиографический указатель / Отв.ред. Шаукенова З.К.- Астана: КИСИ, 2018.-

               86 стр.                                              

 

Баспасөз

007 (574)             Бөкейхан Әлихан.  Шығармалары=Сочинения: Мақалалар.Үндеулер.    

   Б 78        Ашық хаттар.Съезд материалдары.Бұйрықтар.Уақытша үкімет қаулылары

                 1914- 1917. ІХ т. / Ә. Бөкейхан; Құраст.: Сұлтан Хан Жүсіп (Аққұлы).- Толықт.   

                  үшінші бас.- Астана: Алашорда, 2018.- 560 б.                            

070 (574)              Бөкейхан Әлихан.  Шығармалары=Сочинения: Мақалалар,              

  Б 78       жарияланымдар, саяси сатира, фельетондар, ашық хаттар 1902,01905-1906     

                (Омбы-Кереку-Қарқаралы-Семей-С.-Петербор). V т: "Иртыш","Семипалатинский  

               листок", "Наша жизнь", "Степной пионер", "Омич" газеттері / Ә. Бөкейхан.- 

               Астана: Алашорда, 2018.- 616 б.                                           

070 (574)              Бөкейхан Әлихан.  Шығармалары=Сочинения: Мақалалар, очерктер,   

  Б 78         сатиралық әңгімелер, фельетондар, ашық хаттар, экспедиция материалдары.

                 VІ т: "Степной пионер", "Голос степи", "Сибирские вопросы", "Записки         

                 Семипалатинского Подотдела Западно-Сибирского Отдела И.Р.Г.О." 1906-1909  

                (Омбы-Кереку-Қарқаралы-Семей-С.-Петербор) / Ә. Бөкейхан.- Астана:

                Алашорда, 2018.- 624 б.                                                             

 

070 (574)             Бөкейхан Әлихан.  Шығармалары=Сочинения: Мақалалар. Кітап сыны. 

   Б 78        Ғылыми зерттеулер. Оқу-әдістемелік құралдар. Ауыз әдебиетінің үлгілері.   

               Көркем, ғылыми аудармалар 1925-1926 (Мәскеу-Ленинград-Мәскеу). ХІІІ т. /

               Ә.Бөкейхан; Құраст.: Сұлтан Хан Жүсіп (Аққұлы).- Астана: Алашорда, 2018.-  

               608 б.                                                                    

 

Философия. Психология

1/14 (574)             Әл-Фараби Әбу Насыр.  Қайырымды қала. Музыка туралы кітап:      

  Ә 49         Әлеуметтік-этикалық трактаттар / Ә.Н. Әл-Фараби.-  Алматы: RS, 2018.- 936 б.:

                  сур.- (Философия І-ХХІ ғғ. сериясы).           

159.9                  Кови Стивен Р.  Жасампаз жандардың 7 дағдысы: Тұлғаны дамытудың 

  К 45         тегеурінді тетіктері / Р. Кови Стивен; Жоба жетекшісі: Кенжеханұлы Р.-    

                  Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018.- 352 бет.- (Рухани жаңғыру).         

87.717.7 (5Каз)           Тохтабаева Ш.Ж.  Этикет казахов / Ш.Ж. Тохтабаева.- / КН МОН РК 

   Т 63        Институт Востоковедения им. Р.Б.Сулейменова.- Алматы: Дайк-Пресс, 2013.-  

               500 с.- (Ғылыми қазына).                

                                 

Дін

86.2 (5 Каз)           Джалилов З.Г.  Особенности состояния религиозности              

   Д 40        казахстанского общества: вопросы теории и практики: по материалам         

               социологических исследований / З.Г. Джалилов.- / МОН РК КН Институт       

               Востоковедения им. Р.Б.Сулейменова.- Алматы: Дайк-Пресс, 2013.- 168 с.-   

               (Ғылыми қазына).                                                          

28                    Тағанұлы Н.  Мәзһабсызбен сұхбат / Н. Тағанұлы; Ред.: Исахан М.-   

   Т 13        Алматы: Дәуір, 2018.- 92 б.      

                             

Саясат

323(574)               Артықбаев Ж.О.  Қазақстан өзбектері: тарихы, шаруашылығы мен    

  А 82         мәдениеті, рухани өмірі мен қазіргі жағдайы=Узбеки Казахстана: история,   

                  хозяйство и культура, духовная жизнь и современность / Ж.О. Артықбаев.-   

                  Астана: Фолиант, 2018.- 336 б.: суретті.                                   

323 (574)(084)           Барабанова Т.В.  Қазақстан. Өзбек халқының мемлекет тарихындағы 

  Б 25         ролі=Казахстан. Роль узбекского народа в истории государства=Kazakhstan.  

                  The role of uzbek people in the history of the state / Т.В. Барабанова.- Алматы: 

                  Курсив, 2018.- 280 б.: суретті.                                   

323/324 (574)           Батырша-ұлы Сайлау.  Дипломат жазбалары. Т.1 / С. Батырша-ұлы.- 

  Б 27         - Алматы: Керемет медиа, 2018.- 480 б. + 16 б.  

323/324(574)           Касенов У.Т. - первый руководитель первого "мозгового" центра     

   К 28        страны: Сборник научных трудов и воспоминаний.- Астана: КИСИ при

                  Президенте РК, 2018.- 316 с.                             

 

32(574)               Национальные стратегии модернизации: достижения и перспективы:  

   Н 35        Материалы международной конференции, посвященной 25-летию

                   Казахстанского  института стратегических исследований при Президенте РК.-

                   Астана: КИСИ при Президенте РК, 2018.- 420 стр: илл.     

 

327.82(574)           Токаев К.К.  Он делает Историю. Очерки казахстанского политика. 

   Т 51        Т.5 / К.К. Токаев.- Алматы: ИД "Жибек жолы", 2018.- 288 стр: иллюстр.                                                  

 

Құқық. Заң ғылымдары

342.51(574)(084.1)          Абаев Д.  Президент: 2017 жылғы басты оқиғалардың фотобаяны=    

  А 13         Президент: фотолента основных событий 2017 года / Д. Абаев.- Алматы:      

               Алматы Принт, 2018.- 392 стр.: суретті.                                   

342(084)              Президент - 2018. Большая политика=President of Kazakhstan. Grand

   П 71        Politics in 2018: Фотоальбомы / Сост. А.Үкібай.- Алматы: Алматы Принт, 2018.-

                   352 стр: илл.                                

 

Жаратылыстару ғылымдары

502/504(574.54)          Нұрғызарынов А.Н.  Арал өңірінің қайта өрлеуі: Оқу құралы /

   Н 86        А.Н. Нұрғызарынов, А.С. Тапалова.- Қызылорда: Ақмешіт Баспа үйі, 2015.-

                   208 б. 

574(075.8)            Нұрғызарынов А.  Экология және тұрақты даму: Оқулық /        

   Н 86        А.Нұрғызарынов , Ж. Шілдебаев.- Астана: Фолиант, 2014.- 344 б.              

20.1(257К-4Кз)           Саданов А.Қ.  Арал өңірінде орнықты дамудың ғылыми негізі /

   С 15        А.Қ. Саданов, А.Н. Нұрғызарынов.- Астана, 2008.- 170 б.     

 

Мелиорация

626.80                        Шәменов А.М.  Сабыр: Сабыр Арыстанбаев туралы естеліктер /

Ш 34              А.М. Шәменов.- Алматы, 2018.- 800 бет. 

 

Өнер

75(574)               Құлахмет Қожықов - қазақ театры мен киносының тұңғыш суретшісі=   

   Қ 56       Кулахмет Ходжиков - первый художник казахского театра и кино: Кітап-альбом

               / Құраст.: Қожықова С.- Астана: Фолиант, 2014.- 320 б: сур.                

 

Тіл білімі

811.512.122            Балабеков А.Қ.  Қазақ тілі: тыңдалым: Жаттығулар жинағы (А1-С1).+

  Б 22         СD / А.Қ. Балабеков.- ҚР тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2019 жылдарға

                   арналған мемлекеттік бағдарламасы.- Астана, 2018.- 168 б.                  

                         СД диск                                                         

811.512.122            Басымұлы Қ.  Шығармалар жинағы: Зерттеулер, мақалалар /  

  Б 26         Қ.Басымұлы.- Астана: "Алашорда" ҚҚ, 2018.- 240 б.                           

 

811.512.122           ХХ ғасыр басындағы қазақ тілі жөніндегі зерттеулер. к.2 / Құраст.

   Ж 66         Жұбаева О.-  Астана: "Алашорда" ҚҚ, 2018.- 720 б.                       

811.512.122          Қазақ тілін орта деңгейлік тақырыптық лексикалық минимумы=      

   Қ 17        Тематический лексический минимум владения казахским языком: В1. Орта      

                  деңгей. Жалпы меңгеру / Кузекова З.С., Асанова Ұ.О., Аяпова Т.Т.,         

                  Оразбаева Ф.Ш.,Мамаева М.Қ.- Алматы: Aruna group, 2018.- 100 бет: сур.    

811.512.122           Құрманбаева Ш.Қ.  Қазақ тілі: Жоғары деңгейге арналған оқулық / 

   Қ 17        Ш.Қ. Құрманбаева, М.К. Ахметова.- Алматы: "Aruna group", 2018.- 340 б.

                         СД диск                                                         

811.124'02'36           Латын әліпбиіне көшу: ғылыми-тәжірибелік негіздер, даму процесі 

   Л 23        және басты мәселелер.-  Астана: "Ш.Шаяхметов  атындағы "Тіл-Қазына"

                  ұлттық ғылыми-практикалық орталығы" КеАҚ, 2018.- 280 бет.- (Рухани

                  жаңғыру).                                                   

811.512.122           Омарұлы Е.  Үш томдық шығармалар жинағы: Зерттеулер,        

   О-58        мақалалар. Т.1 / Е. Омарұлы.- Астана: "Алашорда" ҚҚ, 2018.- 400 б.                                              

811.512.122           Омарұлы Е.  Үш томдық шығармалар жинағы: Зерттеулер,        

   О-58        мақалалар. Т.2 / Е. Омарұлы.- Астана: "Алашорда" ҚҚ, 2018.- 408 б.                                              

811.512.122           Омарұлы Е.  Үш томдық шығармалар жинағы: Зерттеулер,        

   О-58        мақалалар. Т.3 / Е. Омарұлы.- Астана: "Алашорда" ҚҚ, 2018.- 420 б.                                              

811.111(075.9)           Петров Д.Ю.  Ағылшын тілі. Базалық тренинг: 16 сабақ /

   П 27        Д.Ю.Петров. - Астана: Тіл- Қазына, 2018.- 288 бет: сур.

811.512.122           Петров Д.Ю.  Казахский язык. Базовый тренинг: 16 уроков /  

   П 27        Д.Ю.Петров.- Астана: Тіл- Қазына, 2018.- 304 бет: сур.     

Әдебиеттану

83.3 (5Каз)          Машхур Жусип Копеев: Переводы избранных произведений / Перев. на

  М 38     рус.яз. доктора филолог. наук проф. Н.Ж.Сагандыковой.- Алматы: Дайк-Пресс,

                2013.- 340 с.+8 с.: илл.- (Ғылыми қазына).                                       

Көркем әдебиет

821.512.122            Абайұлы Т.  Шығармалар жинағы: Зерттеулер, мақалалар,     

  А 13         аудармалар / Т. Абайұлы.- Астана: "Алашорда" ҚҚ, 2018.- 176 б.            

821.512.122-93           Адис Қ.  Кемпірқосақ / Қ. Адис.- Қызылорда: Ақмешіт Баспа үйі,

  А 25         2018.- 123 б: сур.

821.512.122(574.54)(092)          Адисұлы Т.  Ғибратты ғұмыр: Ғұмырбаяндық роман /

  А 25        Т. Адисұлы.-    Қызылорда: Ақмешіт Баспа үйі, 2018.- 335 бет: сур.                        

821.512.122            Алпыс құлан қайырған: Арқалы ақын, жүйрік журналист Шаһизада    

  А 45         Әбдікәрімовтің адами келбеті мен шығармашылық портреті / Жинақты баспаға  

                  әзірлегендер: Амантай Шәріп пен Бауыржан Омарұлы.- Алматы: Arna-b, 2016.- 

                  384.                                                                      

821.512.122            Ахметов Т.  Разлом: Детективные истории / Т. Ахметов.-          

  А 95         - Алматы: Раритет, 2018.- 400стр.                                            

84(5Қаз)               Әбдікәрімов Ш.  Алтын қазық: Өлеңдер / Ш. Әбдікәрімов.- Алматы: 

  Ә 14         АRNA - Ь, 2007.- 208 бет.                                                 

821.512.122            Әбдікәрімов Ш.  Сүлейдария: Өлеңдер кітабы / Ш. Әбдікәрімов.-   

  Ә 14         Алматы: АRNA - Ь, 2016.- 114 бет.                                         

821.512.122            Әбдікәрімов Ш.  Тәржімә: Аударма кітабы / Ш. Әбдікәрімов.-      

  Ә 14         Алматы: АRNA - Ь, 2016.- 88 бет.                                          

821.512.122            Әдетов Б.  Еңлік: Әңгімелер, хикаяттар, мақалалар / Б.Әдетов.-     

  Ә 24        Алматы: "Ан Арыс" баспасы, 2018.- 384 б. 

821.512.122:34(574)           Әміров Ш.  Аға: Шарафаддин Әміров туралы Эссе / Ш. Әміров.-     

  Ә 58         Алматы, 2018.- 304-48 бет: сур.                                           

                                                        

821.512.122-82       Әуез Мұрат.  Ділім / М. Әуез.- Алматы: "Жiбек жолы" баспа үйi,

  Ә 82            2018.- 376 б.+80 қосарбет.                        

821.512.122           Байхонов С.  Қос қанат: Элегиялар / С. Байхонов.- Алматы:   

  Б 20         ҚАЗақпарат, 2016.- 88 б.   

821 (100-87)           Бөкейхан Әлихан.  Шығармалары=Сочинения: Мақалалар, рецензиялар,

   Б 78        ғылыми зерттеулер, экспедиция материалдары. ХIV т. / Ә. Бөкейхан; Құраст.:

               Сұлтан Хан Жүсіп (Аққұлы).- Астана: Алашорда, 2018.- 528 б.    

821.512.122           Ерман Ж.  Шығармалар жинағы. Т.1 / Ж. Ерман. - Алматы:

   Е 69         "Сардар" баспа үйі, 2018.- 280 б.                  

821.512.122           Ерман Ж.  Шығармалар жинағы. Т.2 / Ж. Ерман. - Алматы:

   Е 69        "Сардар" баспа үйі, 2018.- 280 б.                  

821.512.122           Ерман Ж.  Шығармалар жинағы. Т.3 / Ж. Ерман. - Алматы:

   Е 69         "Сардар" баспа үйі, 2018.- 304 б.                  

821.512.122           Ерман Ж.  Шығармалар жинағы. Т.4 / Ж. Ерман. - Алматы:

   Е 69         "Сардар" баспа үйі, 2018.- 288 б.                  

821.512.122           Ерман Ж.  Шығармалар жинағы. Т.5 / Ж. Ерман. - Алматы:

   Е 69        "Сардар" баспа үйі, 2018.- 288 б.                   

821.512.122           Жанпейісов Е.  Қазақ ескіліктері / Е. Жанпейісов; Жауапты   

   Ж 26        ред.: Әнес Ғ.- Алматы: "Қазақ тілі" баспасы, 2018.- 352 б.  

821.512.122            Жүністегі Кәмел.  Соңғы абыз: роман / К. Жүністегі.- Астана:

  Ж 91         Нұра-Астана, 2018.- 352 бет.               

821.512.122:161.1           Қазақстан-Ресей=Казахстан-Россия: Әдеби альманах / Құраст.:     

   Қ 14        Қанапиянов Б., Шашкова Л.- Алматы: "Жiбек жолы" баспа үйi, 2018.- 512 б.

84(5Қаз)              Қарғабай Р.  Белгілі  Нұрбаулы атым Адайларға: Нұрбаулы    

   Қ 41        Байтілеуұлы туралы / Р. Қарғабай.- Ақтау: Caspi Service, 2013.- 380 б.    

821.512.122           Қуыр-қуыр, қуырмаш: Қазақтың балалар фольклоры: халық өлеңдері, 

   Қ 71        тақпақтар, санамақтар, жұмбақтар, жаңылтпаштар, ойындар, жұмбақ-есептер,  

                   мақал-мәтелдер, ертегілер, аңыздар / Құраст.: Қошым-Ноғай Байбота.-       

                   - Алматы: Раритет, 2018.- 400 б.

821.512.122           Құнанбаев Абай.  Адам деген даңқым бар: өлеңдер / А. Құнанбаев.-

   А 13        Алматы: RS, 2018.- 276 бет: сур.-  (Менің 100 кітабым).                                                      

821.512.122           Мамытұлы Ахмет (Ахметғали).  Шығармалар жинағы: Зерттеулер,     

   М 18        мақалалар / А. Мамытұлы.- Астана: "Алашорда" ҚҚ, 2018.- 328 б.

821.512.122-93           Наурзбаева Зира.  Алтын тостағанды іздеу: Бату мен оның          

   Н 28        достарының бастан кешкендері / З. Наурзбаева, Л. Калаус.- Алматы: Қазақ

                   энциклопедиясы, 2018.- 236 бет.      

821.512.122           Омарұлы Б.  Гладиатор: Портрет-эссе / Б. Омарұлы.- Алматы:

   Ә 14        Arna- B, 2016.- 160 б.                                                    

84(257К-4Кз           Оралбай Ұзақ: Өмір мұраты.- Қызылорда: "ADAST", 2008.- 220 бет: 

   О 65        сур.                                                                      

821.512.122           Орбұлақ өнегесі: Тарихи жинақ / Құраст.: Нұржеке-ұлы Бексұлтан.-

   О-66        - Алматы: Жалын баспасы, 2018.- 576 б.          

821.512.122        Сарбалаев Б.  Шандоз сөздің Шаһы: Шаһизада Әбдікәрімов          

   С 22        шығармашылығына арналған / Б. Сарбалаев.- Алматы: Arna-b, 2016.- 176 бет. 

821.512.122           Сегізбайұлы К.  Мерген: Повесть, шығармалар, әңгімелер / 

   С 30        К. Сегізбайұлы.- Алматы: Жалын баспасы, 2018.- 520 б.                                                                        

821.512.122           Сейсенбаев Р.  Тектілер туралы реквием: Эсселер / Р.Сейсенбаев.-       

   С 31        Алматы: RS, 2018.- 528 б: сур.-  (Роллан Сейсенбаевтың кітаптары).                                         

821.512.122         Сейсенбаев Роллан.  Три романа / Р. Сейсенбаев.- Алматы: RS, 2018.-

   С 28        1192 с.: илл.- (Книги Роллана Сейсенбаева).                        

                            Классики мира                                                   

821.512.122         Шәріп А.  Шаһизаданың шекарасы: Шығармашылық портрет / А. Шәріп ,

   Ш 34        Ш. Бекмағамбетов.- Алматы: Arna-b, 2016.- 40 б.                           

Тарих

94(574)(031)         Әлихан Бөкейхан: Энциклопедия / Құраст.; Жандыбаев Ғ., Қошым-   

  Ә 54         Ноғай К., Егеубаева Ғ., Саркенова К.- Алматы: Қазақ   энциклопедиясы, 2018.-

                   784 б.                                             

                         СД диск                                                         

94(574)                Бөкейхан Әлихан.  Шығармалары=Сочинения. 1910,1913,1914,1917-   

  Б 78         1918 гг: Бұйрықтар, нұсқаулар, уақытша үкімет қаулылары, мақалалар, съезд 

                  материалдары. Т.10 / Ә. Бөкейхан; Құраст.: Сұлтан Хан Жүсіп (Аққұлы).-    

                  - Астана: Алашорда, 2018.- 560 б.               

94 (574)               Бөкейхан Әлихан.  Шығармалары=Сочинения: Дала облыстарын зерттеу

  Б 78      бойынша экспедицияның қазақтың жер пайдалануы туралы материалдары. VII т: 

               Қазақтың жер пайдалану нормасы анықталған арнайы бөлім және жалпы          

               статистикалық кестелер / Ә. Бөкейхан.- Астана: Алашорда, 2018.- 632 б.    

94 (574)               Бөкейхан Әлихан.  Шығармалары=Сочинения: Эспедиция материалдары.

  Б 78       Мақалалар. Ашық және жауап хаттар. Ғылыми очерктер. Әңгімелер.

                Азанамалар. Хаттар 1909-1914. VIII т. / Ә. Бөкейхан; Құраст.: Сұлтан Хан Жүсіп

               (Аққұлы).- Толықт. үшінші бас.- Астана: Алашорда, 2018.- 600 б.               

94 (574)              Бөкейхан Әлихан.  Шығармалары=Сочинения: Хаттамалар, қызметтік  

   Б 78     жазбалар. Алаш орданың қаулылары, нұсқаулары,бұйрықтары,жеделхаттары.

               Ауыз  әдебиетінің үлгілері. Көркем және ғылыми аударма 1918-1924. ХІ т. /    

               Ә.Бөкейхан; Құраст.: Сұлтан Хан Жүсіп (Аққұлы).- Астана: Алашорда, 2018.-  

               576 б.                                                                    

94 (574)              Бөкейхан Әлихан.  Шығармалары=Сочинения: Мақалалар.             

   Б 78        Жарияланымдар. Пікірлер (рецензиялар). Ғылыми ізденістер. Әдеби, ғылыми   

               аудармалар. Хаттар 1924-1925. ХІІ т. / Ә. Бөкейхан; Құраст.: Сұлтан Хан   

               Жүсіп (Аққұлы).- Астана: Алашорда, 2018.- 576 б.               

94(574)                Бөкейхан Әлихан.  Шығармалары=Материалы экспедиции Щербины.     

  Б 78      Каркаралинский уезд. Продолжение. Т.4: Щербина экспедициясының            

               материалдары. Қарқаралы оязы. Жалғасы / Ә. Бөкейхан; Құраст.: Сұлтан Хан  

               Жүсіп (Аққұлы).- Астана: Алашорда, 2018.- 656 б.   

94 (574)              Валиханов Ч.  Собрание сочинений=Шығармалар жинағы: 3-е изд.

   В 15        Т.5 / Ч. Валиханов; Сост.: Кумеков Б.Е., Настич В.Н., Шуховцов В.К.-      

                   - Алматы: Изд. "Алатау", 2018.- 544 с.- (Рухани жаңғыру).

63.3(5Қаз)            Қазақ хандығы мен Цин патшалығының сауда қатынастары туралы     

   Қ 17     қытай мұрағат құжаттары. ІІ т. / Құраст.: Еженханұлы Б., Ошан Ж.-  Алматы:

                Дайк-Пресс, 2012.- 235 б.+185 б.: факсимиле.- (Ғылыми  қазына).                                                                  

63.3(5Қаз)            Қазақ хандығы мен Цин патшалығының саяси-дипломатиялық          

   Қ 17        қатынастары туралы қытай мұрағат құжаттары. ІІ т. / Құраст.: Еженханұлы Б.-

               - Алматы: Дайк-Пресс, 2012.- 273 б.+187 б.: факсимиле.- (Ғылыми  қазына).                                                                  

94(100)               Сайрами М.  Тарихи Хамиди / М. Сайрами; Қазақ тіліне аударған   

   С 16        Айдар Әбішев.- Алматы: Дайк-Пресс, 2014.- 464 бет.                        

821.512.122           Шайхыұлы Е.  Атақты айтқыштар / Е. Шайхыұлы. - Алматы:

   Ш 18       Қазақ энциклопедиясы, 2018.- 256 бет.              

908 (574.54)          Шиелі шежіресі: Тарихи танымдық- анықтамалық жинақ / Авторлық   

   Ш 54        ұжым.- Астана: Фолиант, 2018.- 208 б.: суретті.                           

                         Қызылорда облысы Шиелі ауданының құрылғанына 90 жыл             

63.3(5Қаз)            Шоқай М.  Шығармаларының толық жинағы: Он екі том. І т:   

   Ш 77        Жинаққа кіріспе. Күреспен өткен ғұмыр / М. Шоқай; Томның авторы-К.        

               Есмағамбетов.- Алматы: Дайк-Пресс, 2012.- 544 б.: суретті.         

63.3(5Қаз)            Шоқай М.  Шығармаларының толық жинағы: Он екі томдық. ІІ т.

   Ш 77       / М. Шоқай; Құраст.: Көшім Есмағамбетов.- Алматы: Дайк-Пресс, 2012.-

                   640 б.+8 б.: суретті.                                       

63.3(5Қаз)            Шоқай М.  Шығармаларының толық жинағы: Он екі томдық. ІІІ т. 

   Ш 77      / М. Шоқай; Құраст.: Көшім Есмағамбетов.-  Алматы: Дайк-Пресс, 2012.-

                  664 б.+4 б.                                                 

63.3(5Қаз)            Шоқай М.  Шығармаларының толық жинағы: Он екі томдық. ІV т.

   Ш 77        / М. Шоқай; Құраст.: Көшім Есмағамбетов.- Алматы: Дайк-Пресс, 2012.-

                   532 б.+2 б.: суретті.                                       

63.3(5Қаз)             Шоқай Мұстафа.  Шығармаларының толық жинағы: Он екі томдық. V т.

  Ш 77        / М. Шоқай; Құраст.: Көшім Есмағамбетов.- Алматы: Дайк-Пресс, 2013.-

                   540 б.+ 2 б.                                                

63.3(5Қаз)            Шоқай Мұстафа.  Шығармаларының толық жинағы: Он екі томдық. VІ т.

  Ш 77        / М. Шоқай; Құраст.: Көшім Есмағамбетов.- Алматы: Дайк-Пресс, 2013.-

                   524 б.+4 б.                                                 

63.3(5Каз)             Шоқай Мұстафа.  Шығармаларының толық жинағы: Он екі томдық. VII 

  Ш 77         т. / М. Шоқай; Құраст.: Көшім Есмағамбетов.-  Алматы: Дайк-Пресс, 2013.-    

                   572 б.+2 б.: суретті.                                        

63.3(5Қаз)             Шоқай Мұстафа.  Шығармаларының толық жинағы: Он екі томдық. VIII

  Ш 77         т. / М. Шоқай; Құраст.: Көшім Есмағамбетов.- Алматы: Дайк-Пресс, 2013.-

                    560 б.+2 б.                                                  

94(574)                Шоқай Мұстафа.  Шығармаларының толық жинағы: Он екі томдық. ІХ т.

  Ш 77         / М. Шоқай; Құраст.: Көшім Есмағамбетов.- Алматы: Дайк-Пресс, 2014.-

                    568 б.+2 б.: суретті.                                        

94(574)               Шоқай Мұстафа.  Шығармаларының толық жинағы: Он екі томдық. Х т.

   Ш 77       / М. Шоқай; Құраст.: Көшім Есмағамбетов.- Алматы: Дайк-Пресс, 2014.-

                   612 б.+2 б.                                                  

94(574)               Шоқай Мұстафа.  Шығармаларының толық жинағы: Он екі томдық. ХІ т.

   Ш 77     / М. Шоқай; Құраст.: Көшім Есмағамбетов.- Алматы: Дайк-Пресс, 2014.-

                 544 б.+ 4 б.: суретті.                                      

94(574)               Шоқай Мұстафа.  Шығармаларының толық жинағы: Он екі томдық. ХІІ 

   Ш 77    т. / М. Шоқай; Құраст.: Көшім Есмағамбетов.- Алматы: Дайк-Пресс, 2014.-

                476 б.+2 б.                                                 

 

 

 

 

                                         

 

04 сәуір 2019 ж. 16:57
0 қарау
Пікір қосу
Аты-жөні: *
E-mail: *
Пікір:
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Кодты енгізіңіз: