Наурыз

2020 жылдың наурыз айында келіп түскен кітаптар

 

Газеттер, баспасөз.  Журналистика

070 (574)         Свой голос. Памяти журналиста: [Текст]  : Сборник статей, интервью и

С 24           воспоминаний. – Нұр-Сұлтан : Казахстанский Институт Стратегических

                   Исследований при Президенте Республики Казахстан, 2020. – 248 с.

Дін. Теология

28:398                  Сияр Шәріп. (Пайғамбар жолы) [Мәтін]  : Отбасы хрестоматиясы /

С 42             құраст.: С.Керімбай, Ә.Нәби, М.Төлеген, А.Тасболат. – Алматы   : Орхон,

                    2015. – 336 б. : ил.

 

Саясат

329(574)             Асылов,  Қуаныш. Қазіргі замандағы Қазақстанның саяси партиялары

А 89            / Қ. Асылов. – Нұр-Сұлтан : ҚР Президенті жанындағы ҚСЗИ, 2019. – 244 б.

325.1(5-191.2)       Внешная  молодежная миграция в странах центральной Азии: Анализ

В 60            рисков и минимизация негативных последствий [Текст] . – Нұр-Сұлтан :

                    КИСИ при Президенте РК, 2019. – 88 с.

327.3               Вспоминая, думай о будущем [Текст] . – Алматы, 2015. – 224 с. : илл.,

В 85       СД диск

          "Невада - Семипалатинск" - 25 лет

327(035.3)        Жолдыбалина, Алуа. Сараптамалық талдау орталықтары: заманауи саясат

Ж 79          сардарлары [Мәтін]  / А. Жолдыбалина. – Нұр-Сұлтан : ҚР Президенті

                  жанындағы ҚСЗИ, 2019. – 248 б.

327.3               Международное антиядерное движение "Невада-Семипалатинск" [Текст] . –

М 43     Алматы, 2019. – 176 с. : илл.

            "Невада - Семипалатинск" - 30 лет

32.973.202(5 Каз)        Очерки истории казахстанского Интернета [Текст]  / сост.:

О – 95          А.В. Колосов. –  / Национальная академическая библиотека РК. – Астана :

                     Фолиант, 2007. – 320 с.

Экономика. Экономикалық ғылымдар

339.7(574)           Додонов,  Вячеслав. Қазақстанның халықаралық  инвестициялық

Д 55           ынтымақтастығы: үрдістер, факторлар, перспективалар [Мәтін]  / В. Додонов.

                  – Нұр-Сұлтан : ҚР Президенті жанындағы ҚСЗИ, 2019. – 208 б.

339.7(574)           Додонов,  Вячеслав. Международное инвестиционное сотрудничество

Д 60           Казахстана: тенденции, факторы, перспективы [Текст]  : Монография /

                  В. Додонов. – Нұр-Сұлтан : КИСИ при Президенте РК, 2019. – 192 с.

ҚұқықЗаң ғылымдары

343(057.34)(076.5)    Дулатов,  Ы.Д. Коррупционные и иные уголовные правонарушения

Д 81          против интересов государственной службы и государственного управления:

                  учебное пособие /  Ы.Д. Дулатов ; отв. ред.: Б.А. Турлыбекова. – Алматы, 2019.

                  – 104 с.

342.9(035.3)        Жумагулов,  Марат. Правовые основы административного принуждения 

Ж 88       [Текст]  / М. Жумагулов. – Нұр-Сұлтан : КИСИ при Президенте РК, 2019. – 360 с.

Білім

37(075.8)(111)    Элен, Битэм. Педагогиканы цифрлық дәуірде қайта зерделеу = Rethinking

Б 59            pedagogy for a digital age [Мәтін]  : ХХІ ғасырдағы оқыту дизайны / Элен,

                   Битэм, Рона, Шарп ; жауап. ред.: А.Б.Айтбаева; ауд.: С.К. Омарова. – 2-бас. –

                   Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2019. – 328 бет. – (Рухани жаңғыру) .

       "Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық" жобасы

 

Этнография.Фольклор

398(574.54)        Қорқыт Атаның даналық сөздері = Мудрые изречения Коркыт Ата =

Қ 66          Wisdom words by Korkyt Ata [Мәтін]  / Құраст: С.Қосанов. – Қызылорда : Тұмар,

                  2019. – 176 б. : суретті

398.2(082)            Мың сұрақ: Отбасы хрестоматиясы / құраст.: С.Керімбай, М.Төлеген,

М 90           С.Нұрқабекұлы, Ә.Нәби. – Алматы: Орхон, 2019. – 208 б. : ил.

Жаратылыстану ғылымдары

556(5-191.2)    Диалог по водным вопросам в Центральной Азии: через национальное к

Д 44        общерегиональному [Текст]  : Материалы Второго Центральноазиатского

                экспертного форума (ЦАЭФ) (Нур-Султан - Бурабай, 5-6 сентября 2019 г.). –

                Нұр-Сұлтан : КИСИ при Президенте РК, 2019. – 232 с. : илл.

Медицина.Денсаулық сақтау

618(574.54)        Шаттық ұясы [Мәтін]. – Қызылорда : Қызылорда-Қанағаты, 2019. – 268 б.

Ш 29                 Перзентханаға -80 жыл

                 

Өндірісті ұйымдастыру. Басқару. 

658(111)           Бове, Куртланд Л. Қазіргі бизнес-коммуникация = Business communication

Б 66          today [Мәтін]  / Бове, Куртланд Л., Тилл, Джон В. ; ауд.: А. Қуанышбекова, М.

                 Қожақанова, Д. Мәзен. – 14-бас. – Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2019. –

                 736 бет. – (Рухани жаңғыру) .

               "Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық" жобасы

Өнер

75(574.54)        Халықаралық суретшілер симпозиумы [Мәтін] : Аға ұрпақ өнері жастарға

Х 17          аманат. – Алматы: Елнұр, 2019. – 96 б. : суретті. – (Рухани жаңғыру) .

792.09(574.54)        Хұсейн,  Жүсіпұлы Әмір-Темір. Өнер - Өмір [Мәтін]  : Режиссерлік

Ә 58           ой-толғамдар мен шешімдер, репетициялар, спектакльдер. 3-ші кітап /

                  Ж.Ә. Хұсейн ; жауапты ред.: С.Шаншархан. – Қызылорда : Тұмар, 2019. –

                   432 б. : суретті

Тіл білімі

811.512.122      Аленов,  Марат. Переход Казахстана на латиницу и проблемы

А 48           политизации языковой темы на постсоветском пространстве [Текст]  /

                  М. Аленов. – Санкт- Петербург, 2017. – 220 с.

811.512.122(045)      Бәкір Әбдіжәлел. Ана тіліміздің айдарынан жел ессін десек

Б 32          / Ә.Бәкір. – Астана : Полиграфия, 2020. – 176 б.

Әдебиеттану

821.0(082.2)(111)        Ривкин,  Джули. Әдебиет теориясы = LIterary theory an anthology

Р 45            Т.4 / Ривкин Джули, Райан Майкл ; ауд.: А.Шәріп. – Алматы : Ұлттық аударма

                    бюросы, 2019. – 452 б. – (Рухани жаңғыру) .

Көркем әдебиет

821.161.1        Адамов, Григорий Борисович. Тайна двух океанов [Текст]  /

А 28          Г.Б. Адамов,. – Москва, 2017. – 444 с. – (Лучшая классика с комментариями для

                  школьников) .

821.512.122-3(574.54)    Ақжанов,  Жан. Путь врача [Текст]  / Ж. Ақжанов. – Кокшетау :

А 38           Мир печати, 2020. – 176 с.

821.161.1-343.4           Али-Баба и сорок разбойников [Текст]  : Сказки / ответ. ред.:

А 50        О.Куликова. – Москва : Эксмо, 2018. – 80 с. : ил. – (Книга -мои друзья) .

821.161.1-1         Ахматова,  Анна. Бег времени [Текст]  : Избранные произведения /

А 95             А. Ахматова ; ответ. ред.: А.Степанова. – Санкт-Петербург : Азбука :

                     Азбука-Аттикус, 2018. – 384 с. – (Мировая классика) .

821.161.1-1         Ахматова,  Анна. Малое собрание сочинений [Текст]  / А. Ахматова. –

А 95           Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. – 624 с. – (Малое собрание  

                   сочинений) .

821.161.1-343.4        Бажов,  Павел. Уральские сказы [Текст]  / П. Бажов. – Москва :

Б 16           Высшая школа, 2019. – 79 с. : ил. – (Школьная библиотека) .

     

821.161.1              Беляев,  Александр. Властелин мира: Голова профессора Доуэля :

Б 44            Романы / А. Беляев ; Ответ.ред.: Антонов Сергей. – Санкт- Петербург : Азбука,

                   2019. – 448 с. – (Азбука-классика) .

821.161.1-1         Блок,  Александр. Малое собрание сочинений [Текст]  / А. Блок. –

Б 70            Санкт-Петербург : Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. – 608 с. – (Малое собрание

                   сочинений) .

821.161.1-93        Булычев,  Кир. Королева пиратов на Планете сказок [Текст]  /

Б 90           К. Булычев. – Москва : Высшая школа, 2017. – 47 с. : ил. – (Библиотечка

                   школьника) .

821.161.1-3         Бунин,  Иван. Темные аллеи [Текст]  : Любовная проза / И. Бунин. –

Б 91         Санкт-Петербург : Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. – 480 с. – (Мировая классика) .

821.161.1-93        Бунин, Иван Алексеевич. Две радуги [Текст]  : Стихи о природе / 

Б 91          И.Бунин ; ответ. ред.: О.Куликова. – Москва : Эксмо, 2018. – 80 с. : ил. – (Книга-

                 мои друзья) .

821.161.1-343.4        Василиса Прекрасная [Текст]  : Волшебные русские сказки. – Москва :

В 19           Эксмо, 2018. – 80 с. – (Книги - мои друзья) .

821.161.1-93        Весна на дворе [Текст]  : Стихотворения русских поэтов / ответ. ред.:  

В 38           О.Куликова. – Москва : Эксмо, 2018. – 80 с. : ил. – (Книги - мои друзья) .

821.161.1-93        Воробьев,  Борис. Рассказы о животных [Текст]  / Б.Воробьев. – Москва: В 75         

Эксмо, 2016. – 127 с. – (Школьная библиотека) .

821.161.1-93        Времена года [Текст]  : Стихи русских поэтов. – Москва : Высшая школа, 

В 81           2018. – 94 с. – (Школьная библиотека.) .

821.161.1-93         Гераскина,  Л. Мягкий характер [Текст]  /  Л. Гераскина. – Москва :

Г 37             Высшая школа, 2019. – 95 с. – ("Школьная библиотека") .

821.161.1-32        Гоголь, Николай Васильевич.Записки сумасшедшего [Текст]  :

Г 58           Петербургские повести /  Н.В.Гоголь, ; ответ.ред.: Н.Розман. – Москва : Эксмо,

                   2018. – 288 с. – (Pocket book) .

821.161.1-93        Голявкин,  Виктор. Вот что интересно! [Текст]  : Сборник рассказов /

Г 63            В. Голявкин. – Москва : Высшая школа, 2018. – 110 с. : ил. – (Школьная

                   библиотека) .

821.161.1(081)       Горин, Григорий. Малое собрание сочинений [Текст]  / Г. Горин ; отв.

Г 69         ред.: К. Красник. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. – 640 с.

        

821.161.1(081)    Горький, Максим. Малое собрание сочинений [Текст]  / М. Горький ;

Г 71       отв. ред.: А.Степанова. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. –

              608 с. – (Мировая классика) .

821.161.1-32          Достоевский,  Федор. Белые ночи [Текст]  : роман, повести /

Д 70           Ф. Достоевский; ответ. ред.: О.Сабурова. – Санкт-Петербург : Азбука :

                   Азбука-Аттикус, 2019. – 416 с. – (Мировая классика) .

821.161.1-31          Достоевский,  Федор. Бесы [Текст]  : Роман / Ф. Достоевский ;

Д 70           ответ. ред.: К.Красник. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,

                   2019. – 704 с. – (Мировая классика) .

821.161.1-32          Достоевский,  Федор. Вечный муж. Кроткая [Текст]  : повести /

Д 70          Ф. Достоевский ; ответ.ред.: А.Степанова. – Санкт-Петербург : Азбука :

                  Азбука-Аттикус, 2019. – 256 с. – (Азбука-классика) .

821.161.1          Достоевский,  Федор. Дневник писателя [Текст]  : Избранные главы /

Д 70        Ф. Достоевский. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. – 464 с. –

                (Азбука-классика) .

821.161.1-93         Драгунский,  В. Где это видано, где это слыхано [Текст]  / 

Д 72          В. Драгунский. – Москва : Высшая школа, 2018. – 127 с. – (Школьная

                  библиотека) .

821.161.1-343.4         Ершов,  Петр. Конек-горбунок [Текст]  : Сказка / П. Ершов ;

Е 80            ответ.ред.: А.Ю.Бирюкова; вступ.ст. Е.Ю.Зубаревой. – Москва : Высшая

                    школа, 2019. – 128 с. : ил. – (Чтение - лучшее учение) .

821.512.122(574.54)    Есімсейітова,  Қаршыға. Боз даланың үні [Мәтін]  : Хикаяттар мен

Е 87           әңгімелер / Қ. Есімсейітова. – Қызылорда : Қызылорда- Қанағаты, 2019. – 188 б.

821.512.122(574.54)      Есімсейітова,  Қаршыға. Менің әлемім [Мәтін]  : Өлеңдер /

Е 87          Қ. Есімсейітова. – Қызылорда : Қызылорда- Қанағаты, 2019. – 248 б.

821.161.1(081)        Замятин, Евгений. Малое собрание сочинений [Текст]  / Е. Замятин,. –

З – 26          Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. – 608 с.

821.161.1            Зощенко, Михаил. Голубая книга [Текст]  / М. Зощенко,. – Санкт-

З – 88         Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. – 384 с. – (Мировая классика) .

821.161.1-343.4        Илья Муромец и Соловей-разбойник [Текст]  : сказки о русских

И 49           богатырях / отв. ред.: Л.Курдюмова. – Москва : Эксмо, 2018. – 80 с. : ил. –

                  (Книга - мои друзья) .

821.161.1-93        Крюкова,  Тамара. Женька Москвичев и его друзья. [Текст]  /

К 85          Т. Крюкова. – Москва : Высшая школа, 2018. – 111 с. – (Школьная библиотека) .

821.512.122.0    Макин,  Қайыржан қажы. Абай жаққан алау [Мәтін]  : Танымдық

М 15         мақалалар мен ой-толғамдар / Қ.қ. Макин. – Алматы : Тамыр ЖШС, 2020. – 336

            б. : 8 бет сур.

          Автор - Абайдың немере інісі, Оразбай қажының жиені.

84(257К-4Кз)        Махатаева,  Жұлдыз. Шілдеріңді ағыттым, ақбозатым [Мәтін]  /

М 31           Ж. Махатаева. – Қызылорда : Тұмар, 2010. – 36 б.

821.161.1-93        Медведев,  В. Баранкин, будь человеком! [Текст]  /  В. Медведев. –

М 42           Москва : Высшая школа, 2019. – 134 с. – (Школьная библиотека) .

821.161.1             Некрасов,  Николай. Размышления у парадного подьезда [Текст]  :

Н 48           Стихотворения / Н. Некрасов. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,

                   2017. – 224 с. – (Азбука-классика) .

821.161.1-93        Пермяк, Евгений Андреевич. Смородинка [Текст]  : Рассказы и сказки /

П 27           Е.А. Пермяк, ; отв. ред.: О.Куликова. – Москва : Эксмо, 2018. – 64 с. : илл. –

                   (Книги -мои друзья) .

821.161.1-93          Пляцковский, Михаил. Большая пиратская книга [Текст]  /

П 40              М. Пляцковский,. – Москва : Эксмо, 2017. – 96 с. – (Книги - мои друзья) .

821.161.1-93        По щучьему веленью. [Текст]  : Русские сказки. – Москва : Эксмо, 2018.

П 41          – 72 с. – (Книги - мои друзья).

821.161.1-93(082)        Полная хрестоматия для начальной школы [Текст]  : Басни, стихи,

П 51           сказки, рассказы. / ответ. ред.: А.Ю.Бирюкова. – Москва : Махаон, Азбука-

                   Аттикус, 2019. – 512 с. : ил

821.161.1-93        Приключения Одиссея [Текст]  / пересказ Г. Петникова. – Москва :

 П 75            Эксмо, 2018. – 160 с. : илл. – (Книги -мои друзья) .

821.161.1-93              Пришвин,  М. Рассказы о животных [Текст]  /  М. Пришвин ;

П 77           ответ.ред.: О.Куликова;сост. И.А.Котовская. – Москва : Эксмо, 2018. – 80 с. :

                   ил. – (Книга -мои друзья) .

821.161.1-31        Раковский, Леонтий. Генералиссимус Суворов [Текст]  : Роман /

Р 19            Л. Раковский,. – Москва : Вече, 2018. – 320 с. – (Россия Державная) .

821.161.1-93             Рассказы о природе [Текст] . – Москва : Высшая школа, 2018. – 93 с. :

Р 24            ил. – (Школьная библиотека) .

821.161.1-93       Рыбаков,  Анатолий. Приключения Кроша [Текст]  : Повесть /

Р 93            А. Рыбаков. – Москва : "Либри пэр бамбини", 2017. – 159 с. : ил. – (Школьная

                   библиотека) .

821.161.1-31        Салтыков-Щедрин, Михаил. Господа Головлевы [Текст]  : роман,

С 16          сказки / М. Салтыков-Щедрин; отв. ред.: К. Красник. – Санкт-Петербург :

                  Азбука : Азбука-Аттикус, 2017. – 576 с. – (Мировая классика) .

821.161.1-31        Семенов,  Юлиан. Малое собрание сочинений [Текст]  / Ю. Семенов ;

С 30            ответ.ред.: К.Красник. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,

                    2018. – 544 с. – (Малое собрание сочинений) .

821.161.1-32       Солженицын,  Александр. Абрикосовое варенье [Текст]  : Рассказы 90-х

С 60           годов / А. Солженицын. – Санк-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. –

                   368 с. – (Азбука-классика) .

94(574.54)(092)        Сыр бойының сакралды ескерткіштері: мифтер, аңыздар, хикаяттар  /

С 95         жоба авторы: С. Қосан; жауап. ред.: А. Жұмабекқызы. – Қызылорда : Тұмар,

                 2019. – 432 б. : суретті, аудиожазба. – (Рухани жаңғыру) .

       

821.161.1-343.4        Толстой,  А.Н. Золотой ключик, или Приключения Буратино [Текст]  :

Т 53           повесть-сказка /  А.Н. Толстой ; ответ.ред.: М.Ю.Теплова; вступ.ст. О.Корф. –

                  Москва : Махаон, Азбука-Аттикус, 2019. – 176 с. : ил. – (Чтение - лучшее

                  учение) .

821.161.1-31        Толстой, Алексей. Гиперболоид инженера Гарина. Аэлита [Текст]  :

Т 53            роман, повесть / А. Толстой ; отв. ред.: К. Красник. – Санкт-Петербург :

                   Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. – 480 с. – (Мировая классика) .

 

821.161.1-31        Толстой, Лев. Анна Каренина [Текст]  : Роман / Л. Толстой; отв. ред.:

Т 53          К. Красник. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. – 864 с. –

                 (Мировая классика).

821.161.1-31        Толстой, Лев. Воскресение [Текст]  : Роман / Л. Толстой ; отв. ред.:

Т 53           К. Красник. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. – 576 с. –

                  (Мировая классика).

821.161.1-32       Тургенев, Иван. Вешние воды : Повести, рассказы / И. Тургенев ; отв.

Т 87           ред.: О.Сабурова. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. –

                  448 с. – (Азбука-классика).

821.161.1-93         Ушинский,  Константин. Рассказы [Текст]  / К. Ушинский. – Москва :

У 94            "Искателькнига", 2015. – 47 с. : ил. – (Библиотечка школьника) .

821.161.1 (081.2)        Фонвизин, Денис. Недоросль [Текст] : Избранные произведения /

Ф 77              Д. Фонвизин; отв. ред.: А. Степанова. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-

                       Аттикус, 2019. – 320 с. – (Мировая классика) .

84(5)                Хайям,  Омар. Рубайат [Текст]  / О. Хайям. – Москва : Олма Медиа Групп,

Х 15         2008. – 304 с. : илл.

821.161.1-93        Хрестоматия начальные классы [Текст]. – Москва : Искателькнига,

Х 91         2018. – 175 с. – (Школьная библиотека) .

821.161.1-93        Хрестоматия для начальных классов [Текст]. – Москва :

Х 91            "Искателькнига", 2019. – 127 с. : илл. – (Библиотека школьника) .

821.512.122-2(574.54)        Хұсейн,  Жүсіпұлы Әмір-Темір. Адам болып өтейін [Мәтін]  :

Ә 58              Драмалық шығармалар.4-ші кітап / Ж.Ә. Хұсейн ; Жауапты Ред.: А.Ізімова

                      – Қызылорда : Тұмар, 2019. – 448 б.

821.161.1-93        Черный,  Саша. Рассказы для детей [Текст]  / С. Черный. – Москва :

Ч – 49       Искательпресс, 2015. – 47 с. – (Библиотека школьника) .

Тарих

94(574)(031)        Қасиетті Қазақстан [Мәтін]. 3-т. / Құраст: А. Екімбаева, Г. Шауенова.

Қ 43          – Нұр-Сұлтан : Полиграфкомбинат, 2019. – 378 бет : Суретті. – (Рухани

                  жаңғыру).

63.214                     Рахметов,  Шамхан. Өткенін ұмытпай, өркен жайған ұрпақ [Мәтін]  :

Р 24             Ғұмырнамалық естеліктер мен шежіре жинағы / Ш. Рахметов. – Алматы :

                    ЖШС РПБК "Дәуір", 2013. – 288 б. : суретті

94(574)(031)      Сакральный Казахстан [Текст]  Т.3 / Сост.: А. Екімбаева, Г. Шауенова.

С 15      – Нур-Султан : Полиграфкомбинат, 2019. – 392 с. : илл. – (Рухани жаңғыру) .

04 наурыз 2020 ж. 11:25
0 қарау
Пікір қосу
Аты-жөні: *
E-mail: *
Пікір:
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Кодты енгізіңіз: