Мамыр

2022 жылдың мамыр айында келіп түскен кітаптар тізімі

 

Ақпараттық технологиялар

004.4(075.32)   

А 76    Аппаратное обеспечение компьютера [Текст]  : Учебник / Ред.Б.Хаузер. – Нур-Султан : Фолиант, 2021. – 416 с. – (Профессиональное образование).

004.4(075.32)   

К 53    Компьютердің аппараттық жасақтамасы [Мәтін]  : Оқулық / А. Абдрахманова. – Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2021.– 392 б. – (Кәсіптік білім).

 

004   

Х 18    Хамитова,  Адина. IELTS 9.0 [Текст]  : Единственное руководство на русском языке / А. Хамитова, А. Мустафина. – Алматы : Қазақ университетi, 2021. – 234 с.

004   

Х 18    Хамитова,  Адина. IELTS 9.0 [Мәтін]  : Қазақ тіліндегі алғашқы толық нұсқаулық / А. Хамитова, А. Мустафина. – Алматы : Қазақ университетi, 2021. – 224 б.

004(075.32)   

Х 25    Хаузер,  Бернхард. Компьютерлік желілер [Мәтін]  : Оқулық / Б. Хаузер ; ауд. С. Есқалиева; Ш. Қобдабаева; ред. Н. Бимағанбетова. – Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2021. – 280 б.

004(075.32)   

Х 26    Хаузер,  Бернхард. Компьютерные сети [Текст]  : Учебник / Б. Хаузер ; Ред. кол. А.Барт. – Нур-Султан : Фолиант, 2021. – 280 с.– (Профессиональное образование).  

Анықтамалық басылымдар

030:94   

И 90    История человечества [Текст]  / пер. с англ. С. Панич; ред. М. Головей. – Нур-Султан : Фолиант, 2021. – 96 с.

030   

М 82    Мұз дәуірі [Мәтін]  : Балалар энциклопедиясы / ауд. Р. Тәжібаева; Г. Ақжолова. – Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2021. – 64 б. – (Балалар энциклопедиясы) .

 

030:008   

Н 37    Наш мир [Текст]  / пер. с англ. С. Малиновской; ред. М. Головей. – Нур-Султан : Фолиант, 2021. – 96 с.

 

Мұражай ісі

069.01(075)   

Қ 42    Қартаева,  Тәттігүл. Музей ісіндегі инновациялар [Мәтін]  : Оқу құралы /

Т. Қартаева,  Қ. Баудиярова,  Л. Әбілдаева. – Алматы : Қазақ университетi, 2021. – 137 б.

 

Балаларға арналған танымдық әдебиет

087.5   

Д 56    Добросовестная, Ольга. Лапа и Винчи, или О чем мечтает елочка [Текст]  /

О. Добросовестная. – Нур-Султан : Фолиант, 2021. – 32 с.

 

087.5   

Л 47    Лефебуре, Ли. Саяхатшы достар Ніл өзенінде [Мәтін]  / Л. Лефебуре; ауд. С.Қажытай. – Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2021. – 28 б.

087.5   

Э 75    Эрдоган, Нурсель. Что случилось с птицей-портняжкой? [Мәтін]  / Н.Эрдоган ; пер. с тур. Е. Ларионовой. – Нур-Султан : Фолиант, 2021. – 32 с.

 

ФилософияПсихология

14:78.03(574)   

Ә 19    Әбу,  Насыр әл-Фараби. Музыка туралы үлкен кітап (l-бөлім) [Мәтін]  / Н.ә. Әбу ; ауд. Ж. Сандыбаев. – Алматы : Қазақ университетi, 2021. – 408 б.

 

14:78.03(574.54)   

Ә 19    Әбу,  Насыр әл-Фараби. Музыка туралы үлкен кітап (ll-бөлім) [Мәтін]  / Н.ә. Әбу ; ауд. Ж. Сандыбаев; ред. А. Ауанова. – Алматы : Қазақ университетi, 2021. – 434 б.

159.923.2(075)   

П 84    Психология [Мәтін]  : Оқу құралы / құраст. С.Бердібаева, К.Сайлинова, Э.Адилова. – Алматы : Қазақ университетi, 2021. – 180 б.

 

Экономика. Экономикалық ғылымдар

338.48(07)   

П 35    Плохих,  Р.В.Туризмология негіздері [Мәтін]  : әдістемелік нұсқаулық /  Р.В.Плохих,  Д.Е. Исаков,  С.А. Актымбаева. – Алматы : Қазақ университетi, 2021. – 140 б.

330:004(574)(035.3)   

Т 50    Товма,  Наталья. Цифровая экономика: зарубежный опыт и казахстанская практика: Монография / Н. Товма. – Алматы : Қазақ университетi, 2021. – 124 б.

 

ҚұқықЗаң ғылымдары

341.222(574)   

А 52    Аманжолова,  З. Правда о государственной границе Республики Казахстан [Текст]  /  З. Аманжолова,  М. Атанов,  Б. Турарбеков. – 4-е изд., доп., перераб. – Алматы : Жибек жолы, 2022. – 228 с.

 

Білім

37.0(072)   

Ұ 70    Ұрпақ тәрбиесі - ұлт болашағы [Мәтін]  : әлеуметтік тәрбие ісіне арналған әдістемелік құрал / құраст.: Р.Т. Наралиева, Г.А. Идрисова, А.К. Бегалиева. – Алматы : Қазақ университетi, 2021. – 100 б.

 

Этнография.Фольклор

398(=81/=82)   

М 15    Макнаб, Крис. Мифы и легенды индейцев. Истории и фольклор от апачей до зуни [Текст]  / К. Макнаб; пер. с англ. Е. Подрезовой. – Нур-Султан : Фолиант, 2021. – 224 с. – (Мифы и легенды) .

 

Математика және жаратылыстану ғылымдары

511(075.8)   

Б 38    Бейсебай,  Перизат. Математикалық талдаудың қосымша тараулары [Мәтін]  : Оқулық. Комплекс айнымалы функцияларының теориясы. Операциялық есептеулер тараулары / П. Бейсебай ; ред. А.Абдрахманова. – Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2020. – 416 б. – (Жоғары білім) .

502(574)(075)   

Е 27    Егізбаева,  Меруерт. Музей-қорықтар, парктер және ерекше қорғаудағы аймақтар : Оқу құралы / М. Егізбаева,  Г.Т. Бексеитов. – Алматы : Қазақ университетi, 2021. – 140 б.

 Геодезия

528(574)   

Д 38    Джуламанов,  Таир. Геодезия [Мәтін]  : Оқу құралы / Т. Джуламанов, Г.Байдаулетова, У. Кожахметова. – Алматы : Қазақ университетi, 2021. – 194 б.

 

Медицина.Денсаулық сақтау

611(574)   

Ә 54    Әли,  А.М. Анатомия [Мәтін] /А.М. Әли.– Астана : Big Dream баспасы, 2018. – 39 б.

616.314-089.23(075.8)   

Ж 81    Жұмаділлаев,  Жәнібек. Ортодонтия: балалардың тісжақ ауытқуларының диагностикасы және емдеу әдістері: Оқу құралы / Ж. Жұмаділлаев, Г. Досбердиева. – Алматы : Қазақ университетi, 2021. – 324 б.

616(075)   

К 42    Клиникалық анатомия [Мәтін]  : Оқу құралы / Ы. Алмабаев, Ә. Идрисов, А.Қайназаров [ж.б.]. – 2-бас. – Алматы : Қазақ университетi, 2021. – 645 б.

616.314-053.2(075.8)   

Ш 18    Шалабаева,  К.З. Детская челюстно-лицевая хирургия [Мәтін]  : учебное пособие /  К.З Шалабаева,  С.Б Нурмаганов,  О.Д Шалабаев. – Алматы : Қазақ университетi, 2021. –

176 б.

 

Техника

629.7:929(03)   

Б 18    Байконур - колыбель советской космонавтики [Текст]  : краткий биографический справочник / сост. А.Х. Жадыков, Э.А. Айдарханов. – Алматы : Қазақ университетi, 2021. – 134 с.

 

620.9   

К 65    Конструкционные материалы в теплоэнергетике [Текст]  : Учебник / ред. С.Уралова. – Нур-Султан : Фолиант, 2021. – 216 с.

Тұрмыстық қызмет көрсету

640.4   

К 19    Канажевская,  Л. Материально-техническая база гостиниц и туристских комплексов [Текст]  : Учебник /  Л. Канажевская. – Нур-Султан : Фолиант, 2021. – 520 с. – (Профессиональное образование).

Биология

574(072)   

А 24    Адам экологиясы [Мәтін]  : Оқу-әдістемелік құрал. – Алматы : Қазақ университетi, 2021. – 299 б.

 

 

Өнеркәсіптің әр түрлі салалары

677(075.32)   

М 74    Моделирование и художественное оформление одежды [Текст]  : Учебник / Пер. Е.Подрезова. – Астана : Фолиант, 2019. – 352 с. – (Профессиональное образование) .

 

Өнер

74(075)   

Ж 27    Жангужинова,  М.Е. Цветоведение [Мәтін]  : учебно-методическое пособие /  М.Е.Жангужинова. – Алматы : Қазақ университетi, 2021. – 110 б.

74(075)   

Ж 26    Жангужинова,  Меруерт. Түстану [Мәтін]  : Оқу-әдістемелік құрал / М.Жангужинова ; ред. Г.Халидуллаева. – Алматы : Қазақ университетi, 2021. – 110 б.

784(574)   

П 31    Питерцев,  Владимир. Жылдар-құстар [Мәтін]  : жаңа әндер мен күйлер / В.Питерцев. – Алматы : Қазақ университетi, 2019. – 136 б.

784(075)   

З-12    Забирова,  Толкын. Эстрадное вокальное исполнительство [Текст]  : учебное пособие / Т. Забирова. – Алматы : Қазақ университетi, 2020. – 296 с.

Кино

791.43(574)   

К 34    Кинотанушы Бауыржан Нөгербек [Мәтін]  / құраст. Гүлжаһан Бекхожина, Баубек Нөгербек. – Алматы : Қазақ университетi, 2020. – 375 б.

 

Театр

792(075.8)   

Б 94    Біләл,  Е.Ә. Актер шеберлігінің негіздері [Мәтін]  : Оқу құралы /  Е.Ә. Біләл. – Алматы : Қазақ университетi, 2021. – 150 б.

792(038)   

Т 31    Театр [Мәтін]  : Атаулар мен ұғымдардың қысқаша сөздігі / Құраст. Ә.С.Рахимов. – Алматы : Қазақ университетi, 2021. – 206 б.

792.075(574)  

Т 65    Төлеубай,  Ерсайын. Режиссер танымы [Мәтін]  : Очерктер жинағы. 1 / Е. Төлеубай ; ред. Е.Ж.Зангиров. – Алматы : Қазақ университетi, 2021. – 286 б.

792.2(074)   

Т 65    Төлеубай,  Ерсайын. Алаш тарихы [Мәтін]  : Пьесалар. 2 / Е. Төлеубай ; ред. Е.Ж.Зангиров, Г. Ыбырайқызы. – Алматы : Қазақ университетi, 2021. – 328 б.

792.2(074)   

Т 65    Төлеубай,  Ерсайын. Драма пьесалар [Мәтін] . 3 / Е. Төлеубай ; ред. Е.Ж.Зангиров, Г. Ыбырайқызы. – Алматы : Қазақ университетi, 2021. – 388 б.

Спорт

796.8(075.)   

А 44    Алимханов,  Елемес. Қазақ күресі (оқыту, үйрету, жаттықтыру) [Мәтін]  : оқулық / Е. Алимханов. – Алматы : Қазақ университетi, 2020. – 190 б.

Тіл білімі

811.161.1(075.8)   

А 32    Адскова,  Т.П. Русский язык. Самостоятельная работа [Текст]  : учебное пособие для бакалавров казахского отделения естественнонаучных специальностей /  Т.П.Адскова,  С.А. Турбекова. – Алматы : Қазақ университетi, 2020. – 215 с.

 

Көркем әдебиет

821.512.122-93   

А 13    Абай Құнанбайұлы өлеңдері [Мәтін]  / құр. Әли А.М. – Нұр-Сұлтан : Big Dream баспасы, 2022. – 24 б.

821.512.122   

А 25    Адисұлы,  Қуат. Көңіл керуені [Мәтін]  : Өлеңдер, мақалалар / Қ. Адисұлы ; ред. Қ.Әбсатұлы. – Алматы : Халықаралық Жазушылар Одағы, 2014. – 368 б.

 

821.512.122   

А 46    Алтай,  Асқар. Таңдамалы [Мәтін] . Т.1 : Әңгімелер мен новеллалар / А. Алтай ; ред. А. Оразбекова. – Алматы : Арда+7, 2022. – 400 б.

821.512.122   

А 46    Алтай,  Асқар. Таңдамалы [Мәтін] . Т.2 : Повестер, әңгімелер, роман / А. Алтай ; ред. А. Оразбекова. – Алматы : Арда+7, 2022. – 400 б.

821.512.122(075)  

 Ә 25    Әділханова,  Жанна. Қазақ әдебиеті [Мәтін]  : Оқу әдістемелік құралы. ЖОО орнына түсуші  талапкерлерге арналған хронологиялық кестелер мен тапсырмалар, тест нұсқалары / Ж.Әділханова. – Алматы : Қазақ университетi, 2021. – 166 б.

84(5қаз)   

Ә 54    Әли,  А. Көкбура [Текст]  /  А. Әли ; ред. Д. Ғисақызы. – Астана : Big Dream баспасы, 2013. – 28 с.

821.512.122-93   

Ә 54    Әли,  Абай. Каспий теңізінің жануалары [Мәтін]  / А. Әли. – Нұр-Сұлтан : Big Dream баспасы, 2022. – 18 б.

821.162.1-93   

Б 69    Близняк, Ян. Хардик и тайны Машинляндии [Текст]  / Я. Близняк ; пер. с пол. Ю. Чайникова. – Нур-Султан : Фолиант, 2021. – 176 с.

821.512.122-82   

Б 78    Бөлтірік шешен [Мәтін]  : Шешендік сөздер. Абай институтының еңбектері 6-кітап / құраст. Ж. Дәдебаев; ред. Г. Ыбырайқызы. – Алматы : Қазақ университетi, 2021. – 302 б.

821.112.2-343.4   

Г 70    Гофсан, Эрнст Теодор Амадей. Жаңғақ шаққыш және Тышқандар патшасы [Мәтін]  : Ертегі / Э.Т. Гофсан, ; ауд. Г. Ақжолова. – Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2021. – 96 б.

 

821.111(71)-93   

Д 42    Джослин, Марта. Эгги Мортон, королева разгадок. Тело под роялем [Текст]  / М.Джослин ; пер. с англ. Р. Кийко. – Нур-Султан : Фолиант, 2021. – 296 с.

821.512.122-93   

Д 87    Дүйсенбиев,  Ә. Біз өмірдің гүліміз [Мәтін]  /  Дүйсенбиев. – Нұр-Сұлтан : Big Dream баспасы, 2022. – 21 б.

821.512.122-93   

Д 87    Дүйсенбиев,  Әнуарбек. Көктем [Мәтін]  / Ә. Дүйсенбиев. – Нұр-Сұлтан : Big Dream баспасы, 2022. – 8 б.

 

821.512.122-82  

 Ж 63    Жиренше шешен [Мәтін]  : Шешендік сөздер. Абай институтының еңбектері 5-кітап / құраст. Ж. Дәдебаев. – Алматы : Қазақ университетi, 2021. – 290 б.

821.512.122-1   

Ж 92    Жыр арқауы - Ата заң [Мәтін]  : Қазақ ақындарының жыр жинағы / құраст.: Қайрат Мәми. – Алматы : Қазақ университетi, 2020. – 106 б.

 

821.112.2-93   

И 75    Йонас, Хендрик. Гранд-отель "Бельвью" [Текст]  / Х. Йонас; пер.с нем. А. Приймак. – Нур-Султан : Фолиант, 2021. – 52 с.

821.161.1-32   

М 23    Манович, Лера. Прощай, Анна К [Текст]  : Рассказы / Л. Манович. – Нур-Султан : Фолиант, 2021. – 336 с. – (Проза наших дней.Новая традиция) .

 

821.113.4-31   

Н 82    Нордбо, Мадс Питер. Девушка без кожи [Текст]  : Роман / М.П. Нордбо; пер. с датск. Т. Русуберг. – Нур-Султан : Фолиант, 2021. – 328 с.

 

821.131.1-312.9   

Р 56    Риччи,  Роберто. Красный Арлекин. Восстание Арлекина [Текст]  / Риччи Роберто ; пер. с англ. Е. Подрезовой. – Нур-Султан : Фолиант, 2021. – 192 с.

821.131.1-312.9   

Р 56    Риччи,  Роберто. Красный Арлекин. Царство лжи = Red Harlequin. Kinqdom of deceit [Текст]  / Риччи Роберто ; пер. с англ. В. Однороговой. – Нур-Султан : Фолиант, 2020. – 168 с.

821.131.1-312.9   

Р 52    Риччи,  Роберто. Қызыл Арлекин. Маскалар мен хромдар = Red Harlequin. Of masks and chromes  / Риччи Роберто ; ауд. А. Әлімбаев. – Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2021. – 192 б.

 

821.512.122-31   

Ы 15    Ыбырайымұлы,  Әділбек. Семсер жүзіндегі серт [Мәтін]  : роман. Т.1 : Арланның азуы / Ә. Ыбырайымұлы. – Алматы : Арда+7, 2022. – 384 б.

821.512.122-31   

Ы 15    Ыбырайымұлы,  Әділбек. Семсер жүзіндегі серт [Мәтін] : роман. Т.2 : Серт /

Ә. Ыбырайымұлы. – Алматы : Арда+7, 2022. – 416 б.

 

География Тарих

94(574)(075.32)   

А 82    Артықбаев,  Жамбыл. Қазақстан тарихы [Мәтін]  : Оқулық / Ж. Артықбаев,

С. Раздықов. – Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2021. – 240 б. – (Кәсіптік білім).

908(574.53)   

Ә 54    Әли,  А. М.Түркістан = Туркестан [Мәтін] / А. М. Әли. – Нұр-Сұлтан : Big Dream баспасы, 2021. – 80 б.

929.5(574)   

У 12    Уақ шежіресі [Мәтін]  / құраст. және жауап. ред. Есмұханбет Смайылов, Асан Омаров. – 2-бас., толықт., өңд. – Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2021. – 992 б.

2022 жылдың мамыр айында сыйға келген кітаптар тізімі

Ақпараттық технологиялар

32.973-044.4я7   

Л 36    Левин,  Александр. Самоучитель Adobe Photoshop [Текст]  : Включая Adobe photoshop CS3 / А.Левин. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 448 с. – (Самоучитель Левина) .

Библиография

016:929(574)  

 Ж 25    Жамбыл Жабаев (1846-1945) = Жамбыл Жабаев(1846-1945). Рекомендательный библиографический указатель = Zhambyl Zhabaev(1846-1945). Recomendation bibliographic index [Мәтін]  : ұсыныстық библиографиялық көрсеткіш / рех.ред. Тәжібаева Г.Ш. – Алматы : Полиграфкомбинат, 2021. – 656 б.

016:929(574)   

З 53    Зиманов Салық Зиманұлы [Мәтін]  : Библиографиялық көрсеткіш / ред. Оспанова Б., Искалиева Н., Жүнісбеков Б. – Алматы : Арыс, 2021. – 416 б.

016:94(574)"1991/2021"   

Т 85    Тұғыры биік Тәуелсіздік [Мәтін]  : ұсыныстық библиографиялық көрсеткіш / құраст. М.С. Мырзатаева. – Алматы : Қазақ кітабы, 2021. – 672 б.

 

Баспасөз

070(574.54)   

А 89    Асыл адам айнымас [Мәтін]  : Естеліктер кітабы / ред. Ш.Әдікәрімова. – Алматы : Полиграфкомбинат, 2019. – 200 б.

Психология

88.52(257Қ-4Қз)   

Ә 55    Әлібаев,  Айтбай. Өмірің болсын өнеге [Мәтін]  / А. Әлібаев. – Астана : Сарыарқа, БҮ, 2010. – 328 б.

 

159.9   

Е 79    Есенбай,  Гүлжазира. Жан энергиясы [Мәтін]  / Г. Есенбай. – Алматы, 2022. – 64 б.

 

Дін

2-3(574.54)   

О 58    Омаров,  Д. Әзиз Мүсірәлі Сопы Әзиз [Мәтін]  : Тарихи дүниетаным /  Д. Омаров. – Қызылорда : Қызылорда-Қанағаты, 2017. – 176 б.

 

Саясат

66.6(5Қаз)   

Ә 16    Әбілов,  Б. Ақ жол,Қазақстан! [Мәтін]  /  Әбілов ; ред. Мауытов Н. – Алматы : Үш-Қиян, 2003. – 160+16 б.

66.4(0)301.5   

Б 40    Безопасность и региональное сотрудничество [Текст]  : Сборник материалов международной конференции / отв. ред. Ашимбаев М.С. – Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2004. – 224 с.

66.4(0)   

С 67    Сотрудничество и безопасность в Центральной Азии: состояние и перспективы [Текст]  / отв. ред. С.К. Кушкумбаев. – Алматы : КИСИ при Президенте РК, 312. – 2008 с.

327(574-510)   

Т 67    30 лет дипломатическим отношениям Республики Казахстан и Китайской Народной Республики: от становления до стратегического партнерства [Текст]  : сборник материалов научной конференции. Алматы, 23 декабря 2021 г. / отв. ред. Б.К. Султанов; сост. К.М. Кильмакаева. – Алматы : НИИМиРС DKU, 2022. – 208 с.

Экономика

65.9(2)305.652   

Б 45    Бердіғожин,  Лесқали. Қазақстанның мұнай-газ өнеркәсібі: кадрлық әлеуеті [Мәтін]: Монография / Л. Бердіғожин. – Алматы : Өлке баспасы, 2012. – 368 б.

65.9(2)305.652   

М 91    Мурзагалиев,  Камысбай. Способы интенсификации притока нефтяных скважин   / К. Мурзагалиев, И. Шагирбаев, К. Медиханов. – Алматы : Джулдас и К, 2002. – 208 с.

 

Білім

378(092)   

А 36    Айтмухамбетов,  А.А.Ничто не проходит бесследно... [Текст]  : Книга в 2-х частях /  А.А. Айтмухамбетов. – Кокшетау, 2019. – 307 с.

74.00(257Қ-4Қз)   

М 87    Мүсілімов,  Ә. Оқушыларды еңбекке даярлау процесін басқарудың ғылыми-педагогикалық негіздері  /  Ә. Мүсілімов. – Алматы : Ғылым, 2003. – 280 б.

74.00   

О 81    Отбасында баланы мектепке дайындау [Мәтін]  / ред. Жұмабекова Ф. – Алматы : Шартарап, 2000. – 192 б.

373(574.54)  

 С 52    Сматова,  М.Ш. Самғатқан сан қыранды алтын ұя [Мәтін]  /  М.Ш Сматова. – Қызылорда, 2015. – 110 б.

378(574)   

Ш 60    Ширек ғасыр шежіресі = История в четверть века = A quarter-century's history [Мәтін]  / жауап. ред. Е. Алаштуған; бас ред. Д. Мәсімханұлы. – Алматы, 2021. – 392 б. – (Рухани жаңғыру) .

       Р.Б. Сүлейменов атынд. Шығыстану институтына - 25 жыл

 

Этнография

39(574)   

Е 81    Ескекбаев,  Дәуренбек. Этнографиялық зерттеу әдістері [Мәтін]  : Әдістемелік көмекші оқу құралы / Д. Ескекбаев. – Нұр-Сұлтан : Профи Медиа, 2019. – 60 б.

Жаратылыстану ғылымдары

20.1   

М 94    Мырзабаев,  Аманай. Детям о степных экосистемах [Текст]  / А. Мырзабаев ; ред. пер. Е.Н.Скляренко. – Алматы, 2013. – 112 с.

 

Геология

556(035.3)   

Г 46    Гидрохимическая и гидробиологическая характеристика озер Щучинско-Боровской курортной зоны (Северный Казахстан) и основные методологические подходы к оценке экологического состояния малых водоемов [Текст]  : Монография / Е.Г. Крупа,  С.С. Баринова,  С.М. Романова [и др.]. – Алматы : ИП Волкова Е.В., 2021. – 300 с.

 

553.98(574-510)   

К 14    Казахстанско-китайское сотрудничество в нефтегазовой сфере [Текст]  : Сборник материалов международной научно-практической конференции. Алматы, 11 ноября 2021 г. / отв. ред. Б.К. Султанов; сост. К.М. Кильмакаева. – Алматы : НИИМиРС DKU, 2021. – 180 с.

 

Медицина

54.5   

А 50    Алиев,  Мухтар. Экстренная хирургия [Текст]  : краткое практическое руководство / М. Алиев, С. Воронов, В. Джакупов. – Алматы : Медицина баспасы, 2001. – 192 с. – (Библиотека практического врача) .

 

57.334.5   

Б 18    Баиров,  Гирей. Гнойная хирургия детей [Текст]  / Г. Баиров, Л. Рошаль. – Москва : Медицина, 1991. – 272 с.

54.132.011я2   

Б 44    Белякова,  Н. Гастриты [Текст]  : Полный справочник /  Н. Белякова. – Москва : Эксмо, 2005. – 416 с.

54.13   

Д 44    Диагностические тесты при заболеваниях органов пищеварения [Текст]  : Монография / В.А. Максимов,  К.К. Далидович,  А.Л. Чернышев [и др.]. – Москва : Информационно-издательский центр, 2005. – 228 с.

54.574.653   

Д 75    Дробни,  Шандор. Хирургия кишечника [Текст]  / Дробни Шандор ; пер. с венг. М. Алекса и М. Сиза. – Будапешт : Akademiai Kiado, 1983. – 591 с.

616.314-089.23(075.8)   

Ж 81    Жұмаділлаев,  Жәнібек. Ортодонтия: балалардың тісжақ ауытқуларының диагностикасы және емдеу әдістері [Мәтін]  : Оқу құралы / Ж. Жұмаділлаев, Г.Досбердиева. – Алматы : Қазақ университетi, 2021. – 324 б.

54.13   

З-67    Златкина,  Анна. Лечение хронических болезней органов пищеварения [Текст]  /

А. Златкина. – Москва : Медицина, 1994. – 336 с.

54.11   

К 73    Котоян,  Эльмира. Клиническая гематология [Текст]  : руководство для врачей /

Э. Котоян. – Москва : Медицинское информационное агенство, 2003. – 246 с.

57.1   

К 78    Краснопольский,  Владислав. Гнойная гинекология [Текст]  / В. Краснопольский,

С. Буянова, Н. Щукина. – 2-е изд., доп. – Москва : МЕДпресс-информ, 2006. – 304 с.

57.1   

К 90    Кулаков,  Владимир. Оперативная гинекология [Текст]  : руководство для врачей / В. Кулаков, Н. Селезнева, В. Краснопольский. – Москва : Медицина, 1990. – 464 с.

51.1(257К-4Кз)   

Қ 81    Қызылорда облыстық медицина орталығы [Мәтін]  / ред. Н.Б.Табынбаев. – Қызылорда, 2011. – 260 б.

53.43   

Л 54    Лея,  Юрис. Оценка результатов клинических анализов крови и мочи [Текст]  : Справочное пособие / Ю. Лея. – Москва : МЕДпресс-информ, 2002. – 192 с.

53.43я2   

М 16    Маколкин,  Владимир. ЭКГ: анализ и толкование [Текст]  / В. Маколкин, В.Подзолков, В. Самойленко. – Москва : ГЭОТАР Медицина, 2000. – 160 с. – (Карманный справочник практикующего врача) .

51.1 (257К-4Кз)   

М 31    Маханов,  Т. Денсаулықтың ақ ордасы. [Мәтін]  : Бұрынғы Қызылорда облыстық ауруханасы - бүгінгі облыстық денсаулық Орталығының тарихы туралы деректі баян (ХIХ-ХХ) /  Т. Маханов ; Ред.А. Сәдібекұлы. – Қызылорда : Тұмар, 2003. – 208 б.

52.81   

М 38    Машковский,  Михаил. Лекарственные средства [Текст]  : Пособие по фармакотерапии для врачей. В 2-х томах. Т.2 / М. Машковский. – 9-е изд., перераб. и доп. – Москва : Медицина, 1984. – 576с.

52.81   

М 38    Машковский,  Михаил. Лекарственные средства [Текст]  : Пособие по фармакотерапии для врачей. В 2-х томах. Т.1 / М. Машковский. – 9-е изд., перераб. и доп. – Москва : Медицина, 1984. – 624 с.

53.43   

М 91    Мурашко,  В.В. Электрокардиография [Текст]  : Учебное пособие /  В.В Мурашко. – Москва : МЕДпресс-информ, 2004. – 320 с.

54.1   

О-51    Окороков,  Александр. Лечение болезней внутренних органов [Текст] . Т.1 : Лечение болезней органов дыхания. Лечение болезней органов пищеварения / А.Окороков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Мед. лит., 2003. – 560 с.

54.1   

О-51    Окороков,  Александр. Лечение болезней внутренних органов [Текст] . Т.3, кн.2 : Лечение болезней сердца и сосудов. Лечение болезней системы крови / А. Окороков. – Москва : Мед. лит., 2003. – 480 с.

51.1(257К-4Кз)   

О 58    Омаров,  Е. Сыр медицинасы [Мәтін]  /  Е. Омаров. – Қызылорда : Тұмар, 2001. – 336 б.

55.141   

О 65    Ордабеков,  С.О. Эхинококкоз человека [Текст]  /  С.О. Ордабеков. – Алматы : Эверо, 2009. – 512 с.

57.3   

О-67    Ормантаев,  Камал. Детская травматология [Текст]  : патогенез и лечение некоторых травм / К. Ормантаев, Р. Марков. – Алма-Ата : Казахстан, 1978. – 264 с.

57.157   

П 76    Принципы микрохирургии в лечении бесплодия = Principles of microsurgical techniques in infertility [Текст]  / под ред. Дж.В. Рейньяка и Н.Х. Лоэрсена; пер. А.М. Боровиков. – Москва : Медицина, 1986. – 248 с.

54.561   

Р 22    Раны и раневая инфекция [Текст] / под ред. М.И. Кузина, Б.М. Костюченок. – Москва : Медицина, 1981. – 688 с.

53.5,3я2   

С 74    Справочник-путеводитель практикующего врача: Неотложные состояния от А до Я [Текст]  / пер. с анг., ред. А.Л. Верткина. – Москва : ГЭОТАР-МЕД, 2003. – 352 с. – (Доказательная медицина) .

53.535   

С 74    Справочник по переливанию крови и кровезаменителей [Текст]  / под ред. О.К. Гаврилова. – Москва : Медицина, 1982. – 304 с.

54.5   

Х 50    Хирургия в вопросах и ответах [Текст]  / под ред. И.А. Ерюхина, А.Е. Борисова, С.А. Шляпникова. – Санкт-Петербург : Питер, 1999. – 320 с. – (Практическая медицина) .

54.132.046   

Я 40    Язвенная болезнь. Лучшие методы лечения [Текст] . – Санкт-Петербург : Вектор, 2008. – 128 с. – (Семейный доктор) .

 

Үй шаруашылығы

37.279   

С 56    Современные девчонки. Все обо всем [Текст]  / ред. Е.Бубнова. – Москва : Махаон, 2011. – 382 с.

Өнер

85.14(257К-4Кз)   

А 13    Абдраман,  Жеңісбек. Живопись [Текст] : Каталог / Ж. Абдраман. – Алматы, 2011. – 76 с.

780.616.432   

Ж 23    Жакупова,  Бахыт. Основы академизма на практике профессионального фортепианного обучения [Текст]  : учебно-методическое пособие / Б. Жакупова. – Алматы: Servіce Press, 2022. – 208 с.

Тіл білімі

81.342.1 я 2   

П 26    Первухина,  С.В. Школьный справочник по английскому языку [Текст]  /  С.В.Первухина ; отв.ред. О.Морозова; Н. Калиничева. – 2012. – 286 с.

 

Әдебиеттану

83.3(257Қ-4Қз)   

Е 59    Еңсегенұлы,  Тоқболат. Қорқыт ата әлемі [Мәтін]  : Монография / Т. Еңсегенұлы ; ред. М.Аңсатова. – Алматы: Білім, 2000. – 292 б.

Көркем әдебиет

821.512.122-94 (574.54)   

А 24    Адалдықпен айшықталған азамат [Мәтін]  / ред. Қ. Құдайбергенов. – Қызылорда : Ақмешіт Баспа үйі, 2018. – 247 б.

821.512.122-94(574.54)   

А 31    Айсауытұлы,  Әбжан. Жадымның жаңғырығы [Мәтін]  / Ә. Айсауытұлы; ред. Ш.Әбдікәрімов. – Алматы : Қоғам, 2014. – 144 б.

84(5Қаз)   

А 33    Академик Салық Зиманов [Мәтін]  : Естеліктер / құраст.: Е. Баянов. – Алматы : СаГа, 2011. – 152 б.

84(257Қ-4Қз)   

А 38    Ақылбек туралы ақиқат [Мәтін]  : Естеліктер / ред. М.Қуаныш. – Қызылорда : Полиграфия Баспа үйi, 2012. – 220 б.

84(257К-4Қз)   

А 68    Аңызға айналған адам [Мәтін]  : Естеліктер / ред. М.Күлімбет. – Қызылорда : Полиграфия, 2013. – 256 б.

821.512.122(574.54)   

А 75    Аралдың ақжал толқыны [Мәтін]  / ред. Т.Желдербаева. – Алматы : Қоғам, 2022. – 288 б.

84(257К-4Қз)   

А 87    Асанов,  Жұматай Ілесбайұлы. Өмір-өнеге [Мәтін]  : мемуарлық шығарма /

Ж.І. Асанов. – Қызылорда : Компас-Кызылорда, 2011. – 0 б.

84(257К-4Қз)   

Ә 21    Әбішев,  Сайлаубай. Асыл қазынам - өмір сабағы [Мәтін]  : Өмірбаяндық эссе /

С. Әбішев ; ред. Қ. Ғабитұлы. – Қызылорда : Тұмар, 2012. – 696 б.

84(5Қаз)   

Ә 21    Әбішқызы,  С. Оттай ыстық он жыл [Мәтін]  /  С.Әбішқызы ; ред. Р.Райбаева. – Алматы : Атамұра, 2001. – 120 б.

84(257Қ-4Кз)   

Ә 55    Әлібаев,  Айтбай. Тағылымға тағзым [Мәтін]  / А.Әлібаев ; ред.А. Таңатартегі; Р.Бекмағамбетқызы. – Қостанай, 2005. – 304 б.

821.512.122(574.54)   

Ә 58    Әміреұлы,  Махмұтбай. Менің мектебім [Мәтін]  / М. Әміреұлы ; ред. И.Қарымсақұлы. – Алматы : Arna-b, 2018. – 360 б.

821.512.122(574.54)  

 Ә 58    Әміреұлы,  Махмұтбай. Сегізінші белес [Мәтін]  / М. Әміреұлы ; ред. Б.Бекболатұлы. – Алматы : Arna-b, 2021. – 408 б.

821.512.122-94(574.54)   

Б 40    Бектұрғанов,  К. Ұстаздардың ұстазы [Мәтін]  /  К.Бектұрғанов. – Қызылорда : Ақмешіт Баспа үйі, 2014. – 151 б.

821.512.122-4(574.54)   

Б 40    Бектұрғанұлы,  Д.С. Сезім шапағаты [Мәтін]  /  Д.С. Бектұрғанұлы. – Қызылорда : Ақмешіт Баспа үйі, 2017. – 108 б.

84(257Қ-4Қз)   

Б 48    Бесбаев,  Оразбек. Ағысы мол ғұмырсың [Мәтін]  : IV кітап / О. Бесбаев ; ред. Н.Көбегенұлы. – Қызылорда : Тұмар, 2005. – 240 б.

821.512.122-94(574.54)   

Б 48    Бесбаев,  Оразбек. Ел болайық [Мәтін]  / О. Бесбаев ; Н.Көбегенұлы. – Қызылорда : Қызылорда- Қанағаты, 2016. – 300 б.

84(5Тур)   

Г 99    Гюлен,  Ф. Критерии или Огни в пути [Текст]  /  Ф.Гюлен ; ред. Т.Гуртуева; К.Шакиров; И.Аляутдинов. – Алматы : Кокжиек-Б, 2006. – 231 с.

821.512.122-94(574.54)   

Д 18    Дария ғұмыр [Мәтін]  : Деректі хикаят. – Қызылорда : Полиграфия Баспа үйi, 2018. – 344 б.

84(257К-4Қз)   

Д 64    Досманбетов,  Бақберген. Сүйем сені, сыр елі [Мәтін]  : Өмірбаяндық деректі дилогия / Б. Досманбетов ; ред. Қ.Данабаев, Ш.Әбдікәрімов. – Астана : Сарыарқа, БҮ, 2005. – 336 б.

84(257Қ-4Қз)   

Д 64    Достарының Бақыты еді [Мәтін]: Естелік кітап / ред. Д.Елубаев. – Қызылорда : Тұмар, 2011. – 176 б.

821.512.122-94(574.54)   

Е 53    Ембергенов,  С.С. Қарттық қиял туындылары [Мәтін]  /  С.С. Ембергенов ; ред. Г.Сейтмұратқызы. – Шымкент : Нұрлы Бейне, 2014. – 300 б.

84(5Қаз)   

Е 58    Еңбегі мен қайраты екі жақтап [Мәтін]  / Ш.Қайырбек. – Алматы, 2004. – 192 б.

84(257К-4Қз)   

Е 79    Есенжолқызы,  Жібек. Биік ең өзің салған зәулім үйдей [Мәтін]  / Ж. Есенжолқызы ; жауапт.ред. Ж.Қожаберген. – Қызылорда : Тұмар, 2012. – 144 б.

84(257Қ-4Қз)   

Е 79    Есетов,  Тәкей. Тағдыр мен тағылым [Мәтін]  / Т. Есетов. – Алматы : Бастау, 2004. – 268 б.

821.512.122-94(574.54)   

Е 79    Есжанов,  Темірбек. Толғауы тоқсан тіршілік [Мәтін]  / Т. Есжанов ; ред. Г.Бектемісқызы. – Қызылорда : Қызылорда-Қанағаты, 2019. – 192 б.

821.512.122-1(574.54)   

Ж 26    Жанқожа батыр туралы жырлар [Мәтін]  : Өлеңдер мен дастандар / ред. Н.Көбегенұлы. – Қызылорда : Қызылорда-Қанағаты, 2014. – 332 б.

84(257Қ-4Қз)   

И 13    Ибадуллаева,  Шынар Әбдіқалыққызы. Думанды өмір [Мәтін]  / Ш.Ә. Ибадуллаева. – Қызылорда : Полиграфия Баспа үйi, 2011. – 130 б.

821.512.122   

И 83    Исахов,  Орынбасар. Бәрінен де сұлу [Мәтін]  : Әңгімелер, пьесалар, аудармалар, өлеңдер / О. Исахов ; ред. Г. Тұрмағанбетова. – Алматы : Мектеп, 2021. – 328 б.

84(5Қаз)   

И 83    Исахов,  Орынбасар. Қарабастауға саяхат [Мәтін]  : Әңгімелер / О. Исахов ; ред. Ш.Дүйсенбаев. – Алматы, 2000. – 192 б.

821.512.122-94   

К 30    Кенжеғали Сағадиев - біздің замандасымыз [Мәтін]  / Құраст. Ілияс Қозыбаев. – Алматы : Раритет, 2021. – 480 б.

821.512.122-94 (574.54)   

К 93    Күлбарам [Мәтін] . – Нұр-Сұлтан : Big Dream баспасы, 2021. – 292 б.

84(257К-4Қз)   

Қ 24    Қалжанова,  Ш.У.Қалжан ахун [Мәтін]  /  Ш.У. Қалжанова ; ред. Т.Величко; О.Кулахметов. – Алматы : Санат, 2002. – 192 б.

84 (5Қаз)   

Қ 40    Қапышева,  Ләззат. Сыр мен мұң [Мәтін]  : Сұхбаттар, естеліктер, өлеңдер /

Л. Қапышева ; ред. Асылбек Жақай. – Астана : Астана полиграфия, 2006. – 200 б.

821.512.122-94(574.54)   

Қ 56    Қожахметқызы,  Үрмия. Абзал Азамат [Мәтін]  / Ү. Қожахметқызы. – Қызылорда : Таймс, 2019. – 320 б.

84 (257К-4Кз)   

Қ 77    Құрманбаев,  Әбдіжәли. Жалт етіп өткен жалған-ай [Мәтін]  : көркем өмірдерек /

Ә. Құрманбаев. – Алматы : ТаугулПринт, 2010. – 440 б.

84(257Қ-4Қз)   

М 87    Мүсілімұлы,  Әли. Біз де бала болғанбыз [Мәтін]  : Деректі хикаят / Ә.Мүсілімұлы. – Астана : Сарыарқа, БҮ, 2010. – 190 б.

84(257К-4Қз)   

О 58    Омаров,  Е. Өмір белестері  /  Е.Омаров. – Қызылорда : Тұмар, 2002. – 224 б.

84(5Каз)   

П 81    Пушкин и Абай. Созвучье звуков, чувств и мыслей [Текст]. – Москва : Худож.литература, 2010. – 304 с.

821.512.122-94(574.54)   

Р 87    Рухқа тағзым [Мәтін]  : Жинақ / құраст. Кендебай Сейітұлы. – Астана : Фолиант, 2016. – 480 б.

84(257Қ-4Қз)   

С 14    Сағындым әке иісіңді [Мәтін]  : Арнау және естеліктер. – Қызылорда : Полиграфия Баспа үйi, 2013. – 130 б.

821.512.122-94(574.54)   

С 15    Садықова,  Ү. Ғанидың қазалылық ізбасарлары [Мәтін]  /  Садықова. – Алматы, 2017. – 128 б.

84(257Қ-4Қз)   

       Сайлыбаев Әбдіқалық. Өмір сабақтары [Мәтін]  : Ұрпаққа өсиет, ғұмырнама /

С. Әбдіқалық. – Қызылорда : Інжу-Маржан, 2008. – 138 б.

84(257Қ-4Қз)   

С 21    Сапарбаев,  Олжабай. Шіркін, дүние. : Ғұмырнамалық баян / О. Сапарбаев ; ред. Д.Аяшұлы. – Қызылорда : Тұмар, 2013. – 200 б.

84(257Қ-4Қз)   

С 22    Сарбалақов,  Жорабек. Жақсылардың жанында болдым [Мәтін]  / Ж. Сарбалақов ; ред. Қ.Маханбет. – Қызылорда : Полиграфия Баспа үйi, 2010. – 312 б.

84(5Қаз)   

С 31    Сейсенұлы,  Бақытбек. Жадымда сол бір жастық шақ [Мәтін]  / Б. Сейсенұлы. – Алматы : Полиграфкомбинат, 2011. – 360 б.

821.512.122-94(574.54)   

С 31    Сейітнәби Мұқашев сырдың сырбаз оғланы [Мәтін]  : Мақалалар, Естеліктер / ред. А.Өмірзақ. – Алматы : Ақмешіт Баспа үйі, 2021. – 348 б.

84(5Қаз)   

С 89    Сұлтанғалиұлы,  Қаржаубай. Біздің Мақаш [Мәтін]  / Қ. Сұлтанғалиұлы. – Алматы : Жолдас және К, 2001. – 160+16 б.

84 (5Қаз)   

Т 29    Тәсілов,  Айтбай. Сен жүрген жол [Мәтін]  : Жадымда жатталғандар жайлы қысқа қайырымды әңгімелер / А. Тәсілов ; ред. Т. Айтбайұлы. – Алматы : Толғанай Т, 2009. – 168 б.

84(257Қ-4Қз)   

Т 85    Тұғырлы тұлғалар [Мәтін]  : Естеліктер мен арнаулар / құраст. Ж. Аманов. – Астана : Фолиант, 2012. – 224 б.

84(4Вл)   

Х 85    Хоуден,  М. Вампир против оборотня [Текст]  /  М. Хоуден ; пер. с англ. А. Степановой. – Москва : Эксмо, 2010. – 256 с.

84(257Қ-4Қз)   

Ш 22    Шамшиев,  Сағындық. Дәрігер жүрегі [Мәтін]  : Өлеңдер / С. Шамшиев; ред. Н.Нұрмағамбетов. – Қызылорда : Тұмар, 2006. – 176 б.

84(257К-4Қз)   

Ы 15    Ыбыраев,  Асылбек. Әке   / А. Ыбыраев. – Алматы : Наш Мир, 2002. – 147 б.

84(5Қаз)   

Ы 88    Ысқақ,  Әкім. Адам іздеп жүрмін [Мәтін]  : Күнделік-эссе / Ә. Ысқақ. – Алматы : Нұрлы Әлем, 1999. – 256 б.

География. Тарих

63.3(257Қ-4Қз)   

Ә 83    Әуелбеков,  Е. Азамат [Мәтін]  : Естеліктер мен әңгімелер /  Е.Әуелбеков ; ред. Б.Жеткербай; Б.Табылдиев. – Алматы : Зерде, 2000. – 224 б.

94(574):929(03)   

Г 39    Герои Казахстана [Текст]  : Краткий биографический справочник / Сост.Айдархан Жадықов, Эмиль Айдарханов. – доп.,изм.,уточ. – Алматы, 2020. – 266 с.

94(574)"1937/2016(092)   

Г 39    Герои-казахстанцы [Текст]  : краткий биографический справочник (1937-2016) /Сост: А.Х Жадыков. – Алматы : Қазақ университетi, 2020. – 474 с.

94(574)"1925/2018(092)   

К 14    Казахстанцы - Герои труда [Текст]  : краткий биографический справочник (1925-2018) / Сост: А.Х Жадыков, Э.А. Айдарханов.– Алматы: Қазақ университетi, 2020. – 642 с.

63.3(257Қ-4К)   

Ғ 31    Ғаламат жылдар ғибраты [Мәтін]  / Құраст. Қ. Әбдуов. – Алматы, 2007. – 224 б. 

94(574)   

Е 81    Ескекбаев,  Дәуренбек. Қазақстандағы ашаршылық туралы архивті деректер [Мәтін]  / Д. Ескекбаев. – Нұр-Сұлтан : Профи Медиа, 2021. – 188 б.

63.3(5Қаз)я2   

Қ 17    Қазақ жерінің зиялы азаматтары = Почитаемые люди земли Казахской [Мәтін]  : 2- кітап. Қазақстан Республикасы бойынша. Т.2 / құраст. Ж.Ә. Уралбаев. – Алматы : Дәуір, 2000. – 512 б. – (Ғұмырнамалық жинақтар) .

63.4(5Қаз)   

Қ 75    Құм басқан өркениеттер = Цивилизации, затерянные в песках [Мәтін]  : кітап-альбом / бас ред. Қ.А.Бисенов; құраст. И.А.Аржанцева, Н.Ю.Вишневская, Ә.Ә.Тәжекеев. – Астана: Жасыл Орда, 2013. – 256 б.

94(470)   

Р 82    Руга,  Владимир. Москва повседневная [Текст]  : Очерки городской жизни начала ХХ века / В. Руга, А. Кокорев. – Москва : Абрис, 2018. – 255 с. – (Коллекция).

929:32   

Р 93    Рыбас,  Святослав. Таир Мансуров [Текст]  / С. Рыбас ; Автор проекта В.Юркин. – Москва : Молодая гвардия, 2021. – 415 с. – (ЖЗЛ:Биография продолжается...: сер. биогр.; вып.43) .

63.3 (257К-4Қз)   

С 95    Сыр өңірі тарихы орыс деректерінде [Мәтін]  / ред. С. Пірназар. – Алматы : Полиграфкомбинат, 2009. – 348 б.

       Қызылорда облысының шаңырақ көтергеніне (1938-2008) 70 жыл, Облыс орталығының іргетасының қаланғанына (1818-2008) 190 жыл толуына арналады

63.3(257Қ-4Қз)   

С 95    Сырдария (Тереңөзек) ауданы [Мәтін]  : Шежіре / Құраст. Т. Дайрабай. – Алматы : Арыс, 2009. – 280 б.

94(510)   

С 81    100 лет Коммунистической партии Китая - годы борьбы и побед [Текст]  : сборник материалов научной конференции. Алматы, 2 июня 2021 г. / отв. ред. Б.К. Султанов; сост. К.М. Кильмакаева. – Алматы : НИИМиРС DKU, 2021. – 168 с.

929.5(574.54)   

Т 53    92 баулы қыпшақ.Торы ата ұрпақтары [Мәтін]  : тарихи-шежірелік суретті жинақ / бас кеңес. Қ. Салғараұлы, Ә. Бәкір. – Қызылорда : Полиграфия Баспа үйi, 2022. – 456 б.

94(574.54)   

Ү 79    Үрмәш Түктібаев [Мәтін]  / ред. Қожамберлиев Б. – Қызылорда : ЖК "Орынбаев А" баспаханасы, 2022. – 138 б.

01 мамыр 2022 ж. 11:40
0 қарау
Пікір қосу
Аты-жөні: *
E-mail: *
Пікір:
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Кодты енгізіңіз: