Қыркүйек

2022 жылдың қыркүйек айында түскен кітаптардың тізімі

Мәдениет

008(100+574)   

М 67    Молтобарова,  К.И. Мәдениеттану [Мәтін]  /  К.И. Молтобарова. – Алматы: Алматы-Болашақ, 2022. – 480 б.

 

Көркем әдебиет

821.512.122-1   

Ә 55    Әліқожа,  Бауыржан. Ақтүн [Мәтін] : өлеңдер / Б. Әліқожа. – Алматы : Раритет, 2022. – 240 б.

821.512.122-1   

Ә 76    Әскербекқызы,  Жанат. Миф-о-поэзия [Мәтін]  : Өлеңдер, поэма, аудармалар / Ж.Әскербекқызы. – Алматы: Жазушы, 2022. – 192 б.

821.512.122-1   

Б 20    Байоралова,  Назым. Арна [Мәтін] : өлеңдер / Н. Байоралова. – Алматы: ЖК "Жаксылыков А.А.", 2022. – 240 б.

821.512.122-94   

Б 37    Бегельдинова,  Орындибике. В небе он был неустрашим.Талгат Бегельдинов = Fearless in the sky. Talgat Begeldinov = Аспанда үрей дегенді білмеген. Талғат Бегелдинов  / О. Бегельдинова ; пер. Т.Данияров. – Алматы : ЖК "Жаксылыков А.А.", 2022. – 360 с.

821.512.122-1   

Ж 19    Жайлыбай,  Ғалым. Жаратқанның жазуы [Мәтін]: лирика жинағы / Ғ. Жайлыбай. – Алматы : Алматы-Болашак, 2022. – 344 б.

821.512.122.09   

Ж 21    Жақанов,  Илья. Аққу әні / И. Жақанов. – Нұр-Сұлтан : Күлтегін, 2022. – 336 б.

821.512.122-1   

Қ 41    Қарабеков,  Бауыржан. Өмірімнің өрнегі : Өлеңдер, балладалар, дастан / Б.Қарабеков. – Алматы : Жазушы, 2022. – 288 б.

821.512.122-93   

О 65    Оразбекұлы,  Кеңес. Жарғақбас, қылкеңірдек,шибұттың шым-шытырық хикаялары = Невероятные приключения Жаргакбаса, кылкенирдека и шибута [Мәтін] : Әзіл-күлкілі сериялы ертегі / К. Оразбекұлы. – Алматы : Орхон, 2022. – 104 б.

821.512.122-3   

Т 13    Тәжкен,  Үміт. На берегу [Текст]  : Роман-пунктир, повести, малая проза / Ү.Тәжкен. – Алматы : Алматы-Болашак, 2022. – 560 с.

821.161.1-1(574)   

Ф 91    Фроловская,  Татьяна. Серафический восторг [Текст]  : Избранное / Т. Фроловская ; ред. И. Туманова. – Алматы : Мектеп, 2022. – 336 с.

Тарих

94(574)"18":32  

 З-53    Зиманов,  Салық. ХIХ ғасырдың бірінші жартысындағы қазақтардың қоғамдық құрылысы және Бөкей хандығы. 1 / С. Зиманов. – Алматы : Қазақ кітабы, 2022. – 480 б.

2022 жылы сыйға келген кітаптар тізімі

Мәдениет

008(574)   

С 28    Сәбден,  Оразалы. Ойлы сөз [Мәтін]  / О. Сәбден ; ред. А.Тымболова. – Алматы : Service Press, 2022. – 368 б.

008(574)   

С 12    Сабден,  Оразалы. Книга мысли [Текст]  : модернизация общественного развития / О. Сабден. – Алматы : Service Press, 2022. – 336 с.

 

Баспасөз

070   

Т 86    Тұрысбекқызы,  Маржан. Өнернама [Мәтін]  / М. Тұрысбекқызы. – Алматы : Полиграфкомбинат" ЖШС, 2019. – 300 б.

 

Бірнеше автордың әр түрлі тақырыптағы шығармаларының жинақтары 

082-053.2(574)   

I-10    "I Have a Dream" Қазақстандық балалардың арманы туралы шығармасы және арт жұмыстарының жинағы = Сборник сочинений и арт-работ казахстанских детей об их мечтах  / Жинақ жобасының менеджері Владислав Сон. – Алматы : Vласть Media Group, 2021. – 120 б.

ФилософияПсихология

1/14(08)(574)   

К 32    Керімбай,  Санжар. Өркениетті адам [Мәтін]  / С. Керімбай. – Алматы : Отбасы хрестоматиясы, 2021. – 210 б. – (Отбасы хрестоматиясы).

 

Саясат

323/324(476)   

Л 28    Лаумулин,  М. Беларусь между Востоком и Западом. Международное положение, социально-экономическое и политическое развитие страны: Монография /  М.Лаумулин. – Нур-Султан : КИСИ при Президенте РК, 2021. – 500 с.

327(574)   

С 89    Султанов,  Булат. Внешняя политика Казахстана в меняющемся мире [Текст]  : Сборник статей, выступлений, интервью (2015-2022 гг.) / Б. Султанов. – Алматы : ЖК "Волкова Е.В.", 2022. – 424 с.

Экономика

331-053.67(574)   

А 50    Альшанская,  Анна. Қазақстанның еңбек нарығындағы жастарды жұмыспен қамту мәселелері  / А.Альшанская. – Нұр-Сұлтан: ҚР Президенті жанындағы ҚСЗИ,2021. – 100б.

65.9 (2К)512   

С 37    Сералина,  Шынар. "Жер ғылыми өндірістік орталығы": дәстүрден дамуға [Мәтін]  / Ш. Сералина ; ауд. Гаухар Шуленбаева. – Астана, 2013. – 248 б.

 

Құқық. Заң ғылымдары

342.51(574)   

Қ 18    Қазақстан Республикасының Президенті Қ.К.Тоқаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. "Жаңа Қазақстан: жаңару мен жаңғыру жолы" [Мәтін]  : Әдістемелік ұсыныстар. – Нұр-Сұлтан : ҚР Президенті жанындағы ҚСЗИ, 2022. – 108 б.

342.51(574)   

П 61    Послание Президента РК К.К.Токаева народу Казахстана "Новый Казахстан: Путь обновления и модернизации [Текст]  : Методические рекомендации. – Нур-Султан : КИСИ при Президента РК, 2022. – 112 с.

342.51:342.4(574)   

П 71    Президент - символ и гарант незыблемости Конституции Республики Казахстан [Текст]  : Материалы международного круглого стола / Под общ. ред. З.К. Шаукеновой. –  / КИСИ при Президенте РК. – Нур-Султан : КИСИ при Президенте РК, 2021. – 100 с.

Білім

376(574)   

М 42    Мелешкевич О., Эрц Ю. Ерекше балалар = Особые дети [Мәтін]  : Мінез-құлықты қолданбалы талдауға (АВА) кіріспе: проблемалы мінез-құлықты түзету қағидалары мен аутизм спектріндегі бұзылыстар және басқа да даму ерекшеліктері бар балаларды үйрету стратегиялары / О.Мелешкевич, Ю.Эрц ; ред. Ж.Ескендірова; Н.Нұрмағанбетова; М.Қалиева. –  2022. – 214 б.

 

Денсаулық сақтау

616.33:616.24   

Т 65    Төлеутайұлы,  К. Асқазан-ішек және өкпе ауруларын эндоскопиялық жолмен анықтау [Мәтін]  : Оқу құралы /  К.Төлеутайұлы,  Ұ. Төлеутай. –  2022. – 268 б.

Ауыл шаруашылығы

633.18(075.8)(574.54)   

Т 24    Таутенов,  Ибадулла. Күріштің тыңайтқыш қолдану жүйесі [Мәтін]  : Оқу құралы / И. Таутенов. – Қызылорда : Ақмешіт Баспа үйі, 2022. – 133 б.

 

Өнер

85.317.4   

К 93    Күмісбеков,  Кенжебек. Аманат [Мәтін]  / К. Күмісбеков ; құраст. Қ.Төленов, М.Өтеуов. – Алматы : Дайк-Пресс, 2006. – 190 б.

785(574)   

Т 90    Түркі әлемінің ұлы композиторы = Великий композитор тюркского мира. –Алматы, 2021. – 176 б. : фотоматериалдар, архив құжаттары + флешка. – (Рухани жаңғыру) .

785(574)   

T 95    Turk Dunyasinin Buyuk Bestekari = The great composer of the Turkic world [Текст] . – Алматы, 2021. – 160 б. – (Рухани жаңғыру) .

85.956.8   

Х 18    Хамиди,  Л. Домбыра үйрену мектебі [Мәтін]  : Толықтырылып төртінші рет басылуы /  Л. Хамиди, Г. Бисенгали. – Алматы : Өнер, 1983. – 149 б.

Әдебиеттану

83.5(Қаз)   

Ж 36    Жәкім,  Әсел.  М.Әлімбаевтың балалар әлемі  / Ә.Жәкім. – Алматы : "Арыс", 2007. – 228 б.

Көркем әдебиет

821.512.122-93   

Б 21    Бақытұлы,  Нұрберген. Ғажайып сағат [Мәтін]  / Н. Бақытұлы; ред. С.Қамшыгер. – Алматы, 2021. – 54 б.

821.512.122-94(574.54)   

Ж 31    Жарасбаев,  Б. Әкім-Базар  / Б.Жарасбаев; ред. Н.Рахмет. – Қызылорда : Жиенай, 2021. – 82 б.

84(257Қ-4Кз)   

И 85    Исаев,  Базарбай. А законы жизни неизменны [Текст]  : Повесть / Б. Исаев ; ред. А.Айменова. – Алматы : Ана тілі-Шапағат, 1994. – 188 с.

84(257Қ-4Қз)   

И 83    Исаев,  Базарбай. Арайна [Мәтін]: Өлеңдер / Б. Исаев. – Алматы : Жедел басу баспаханасы, 2000. – 72 б.

84(257Қ-4Қз)   

И 83    Исаев,  Базарбай. Егемен елге еге - мен!. [Мәтін]  : Өлеңдер мен поэмалар / Б.Исаев. – Астана : Арай, 2004. – 200 б.

84(257Қ-4Қз)   

И 83    Исаев,  Базарбай. Мөлдір [Мәтін]  : Өлеңдер / Б. Исаев. – Алматы, 1999. – 88 б.

84(257К-4Кз)   

И 85    Исаев,  Базарбай. Не причиняй страдания никому = Магнитофондағы жазу [Текст] : Повесть / Б. Исаев, С. Родионов. – Алматы : Сақшы, 1995. – 144 с.

84(257К-4Кз)   

И 83    Исаев,  Базарбай. Сезім селі [Мәтін]  : Жыр кітабы / Б. Исаев. – Алматы : Ана тілі-Шапағат, 1995. – 207 б.

84(257Қ-4Қз)   

И 83    Исаев,  Базарбай. Тергеуші [Мәтін]  : Повесть-триптих / Б. Исаев. – Алматы : Ана тілі баспасы, 2002. – 256 б.

84(257Қ-4Кз)   

И 83    Исаев,  Базарбай. Тұңғиық [Мәтін]  : Өлеңдер мен поэмалар / Б. Исаев ; ред. А.Саттар. – Алматы : Жазушы, 2003. – 216 б.

84(257Қ-4Қз)   

И 83    Исаев,  Базарбай. Ұрпақтар бірлігі - ұлы күш [Мәтін]  / Б. Исаев. – Алматы : РГКП "Типография оперативной печати", 1999. – 88 б.

821.512.122-94(574.54)   

К 29    Кемелқызы,  Төрехан. Тауда туып, Сырды сүйдім [Мәтін]  : Ғұмырбаян / Т.Кемелқызы ; ред. Н.Рахмет. – Қызылорда : Тұмар, 2022. – 200 б.

821.512.122-94   

Қ 71    Қуандық,  Ермұханбет. 1 жыл 11 ай 3 күн [Мәтін]  / Е. Қуандық ; ред. М.Әжібекұлы. – Алматы, 2022. – 176 б.

821.512.122.0   

О 67    Орда,  Гүлжаһан. Сөз құдіреті [Мәтін]  : Зерттеулер мен мақалалар / Г. Орда. – Алматы : Каратау КБ" ЖШС; Дәстүр, 2016. – 384 б.

821.512.122(574.54)   

Р 24    Рахмет,  Несібелі. Нөлінші қатар [Мәтін]  / Н. Рахмет ; ред. Д. Торғаева. – Қызылорда : Тұмар, 2022. – 268 б.

84(5Қаз)   

Ш 34    Шәуенов,  Хали Лулла. Жігіт пен Жендет [Мәтін]  : Повесть / Х.Л. Шәуенов. – Алматы : Ана тілі; Шапағат, 1995. – 87 б.

Тарих

63.5(5Қаз)   

А 87    Асанова,  С. Қазақтың ұлттық киімдері және қолөнері тарихы [Мәтін]  : Оқулық /  С.Асанова,  А. Птицина; ред. Б.Берікұлы. – Астана : Фолиант, 2011. – 160 б.

63.3(257К- 4Кз)   

С 89    Сұлу Сырдың сәулеті [Мәтін]. – Астана : "Сарыарқа" БУ, 2011. – 320 б.

94(084.4)(574)   

С 93    Сыдықназаров,  Мұхит-Ардагер. Қазақстанның үзіліссіз мемлекеттілігі тарих толқынында. XVI-XIX ғасырлардағы еуропалық және америкалық карталарындағы Қазақ Мемлекеті = Uninterrupted history of Nationhood in Kazakhstan. The Kazahk State on European and American maps of the XVI-XIX Centuries = Непрерывная государственность Казахстана в потоке истории. Казахское Государство на европейских и американских картах ХVI-XIX веков [Мәтін]  : Атлас / М. Сыдықназаров ; кітап дизайны: Анаис Хаваши. – Брюссель, 2021. – 532 б.

929.5(574.54)   

Т 13    Тағзым [Мәтін] . – Алматы : "Service Press", 2016.

929.5(574.54)   

Т 65    Төлеутайұлы,  Кәрібай. Кіші жүз Байұлы Алтын шежіресі [Мәтін]  / К.Төлеутайұлы. – Қызылорда : Ақмешіт Баспа үйі, 2022. – 313 б.

929.5(574.54)   

Ы 88    Ысқақов,  Ойшы. Қазақ ұлтының ықшамдалған шежіресі [Мәтін]  / О. Ысқақов. – Алматы : "Жедел басу", 2022. – 420 б.

929.5(574.54)   

Ы 88    Ысқақов,  Ойшы. Сунақтардың толықтырылған шежіресі [Мәтін]  / О. Ысқақов. – Алматы : "Жедел басу", 2022. – 552 б.

01 қыркүйек 2022 ж. 11:59
0 қарау
Пікір қосу
Аты-жөні: *
E-mail: *
Пікір:
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Кодты енгізіңіз: