KITAPKHANA.KZ
kz ru

Қыркүйек

Жаратылыстану ғылымдары
Бүркітбаев М.М.  Байлыныстырғыш материалдар технологиясы: Оқу    
құралы / М.М. Бүркітбаев, Р.Г. Рысқалиева, Т.Т. Төлебаев.- Алматы: Қазақ 
университетi, 2012.- 82 б.: кесте. 

Жануарлар туралы үлкен энциклопедия / Ағылшын тілінен            
аударғандар Ш.Саймқұлова, Ү. Кеңесбаева.- Алматы: Аруна, 2013.- 304 б.: илл.   
                                                                                      
Шәбікова Г.Х.  Физикалық химия бойынша есептер мен мысал есептер:
Химиялық кинетика, электрхимия және статистикалық термодинамика. Оқу       
құралы / Г.Х. Шәбікова, А.Қ. Оспанова; Пікір жазғандар: Қамысбаев Д.Х.,    
Омарова Р.А.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 272 б.                    

Техника. Техникалық ғылымдар
Қоянбаев Ә.  Кеме құрлысының сөздігі=Словарь по устройству судна:
Орысша- ағылшынша- қазақша / Ә. Қоянбаев , Н. Сабирова.- Алматы: Сөздiк-
Словарь", 2013.- 192 б.: суретті.

3 Рахимбердиева Б.М.  Тағамтану сөздігі: Орысша- қазақша- ағылшынша          
Б.М. Рахимбердиева.- Алматы: Ой- сана, 2013.- 216 б.                                            

Тұрсын Қ. Көпшілік коммуникация сөздігі / Қ. Тұрсын; Құрманбайұлы Ш.-           
Алматы: DIGITAL  MEDIA ASIA, 2013.- 344 б.                                                  

Ауыл шаруашылығы ғылымдары
Джанабеков К.  Орысша- қазақша ветеринарлық сөздік / К.          
Джанабеков , Г.К. Джанабекова.- Алматы: Сөздiк-Словарь", 2013.- 288 б.                                     

Тарих. Тарих ғылымдары
Аджи Мурад.  Азиатская Европа / М. Аджи; Алтай - колыбель        
Великого переселения народов.- Москва: АСТ, 2014.- 1128, (8) с: Илл.- (Все 
тайны истории).                                                            

Ақбай Н.  Қазақтың дәстүрлі атаулары: Энциклопедиялық сөздік / Н.
Ақбай.- Алматы: Арда, 2013.- 496 б.+32 б.жапсырма: суретті.                

Голуэй Терри.  Слова, изменившие мир: От Моисея до Обамы. 51     
важнейшая речь в истории / Т. Голуэй; Пер. с англ. Г. Сахацкого.- М.:      
ЭКСМО, 2013.- 384 с: Илл.- (Подарочные издания. Они изменили мир).         

История и культура казахского народа ХҮІІІ- начала ХХ вв. в      
русской периодической печати. В 10-ти томах. 2 том / Сост.,вступс.ст. 
С.Ф. Мажитова.- Астана: Парасат, 2010.- 400 с.- (Мәдени мұра).                  

История и культура казахского народа ХҮІІІ- начала ХХ вв. в      
русской периодической печати. В 10-ти томах. 3 том / Сост, вступ. статья С.
Ф. Мажитов.- Астана: Парасат, 2010.- 400 с.- (Мәдени мұра).               
 
Мамырбекова Г.  Әбілғазы баһадур ханның "Түркі шежіресінің "     
тезаурус сөздігі / Г. Мамырбекова , А. Сейтбекова.- Алматы: Фирма Орнак, 
2013.- 480 б.                   

События, изменившие мир: От падения Рима до империи Аppie / Пер. 
Н.Скороденко.- М.: ЭКСМО, 2013.- 352 с.: илл.- (Они изменили мир).          

Экономика. Экономикалық ғылымдар
Орысша-қазақша банк терминдері сөздігі=Русско-казахский словарь  
банковских терминов / Тоқсанбай С.- Алматы: Ой - сана, 2013.- 1152 б.      

Пошта терминдерінің және пошта қызметтері саласында жиі          
қолданылатын сөз тіркестерінің қазақша- орысша және орысша- қазақша        
сөздігі=Казахско-русский и русско-казахский словарь почтовых терминов и    
словосочетаний, часто употребляемых в сфере почтовых услуг / Жауапты ред:  
Ғ. Тоқсанбай.- Алматы: Ой- сана, 2013.- 1152 б.                            

Саясат. Саяси ғылымдар
Бакитов А.  Французша- орысша-қазақша, қазақша- орысша-          
французша дипломатиялық терминдер сөздігі / А. Бакитов , Р. Жуманова.-     
Алматы: Фирма Орнак, 2013.- 380 б.                                         
 
Қазақша- немісше және немісше-қазақша дипломатиялық анықтамалар  
сөздігі=Kasachisch-deutsches und deutsch-kasachisches handbuch der         
diplomatie / Құраст.: Ә.Әлжанов.- Алматы: Қазығұрт, 2013.- 176 б.  

Шалгинбаева Р.  Немісше- орысша-қазақша, қазақша-орысша-        
немісше дипломатиялық терминдер сөздігі / Р. Шалгинбаева; Жоба жетекшісі   
Сәрсенбаев Н.- Алматы: Фирма Орнак, 2013.- 396 б.     
                            
Баспасөз
Қашқынбаев М.  Кербез дала ой салады / М. Қашқынбаев; Ә.Оспан.-  
Алматы: ХанТәңірі, 2014.- 286 б.- (Замана үйі).                                    

Қорғасбек Ж.  Кітапхана: Шыңғысханнан Шахановқа дейін: Сұхбаттар 
Ж. Қорғасбек; Ә.Оспан.- Алматы: ХанТәңірі, 2014.- 266 б.                                                              

Медеубекұлы С.  Баспа және полиграфия терминдерінің түсіндірме   
сөздігі / С. Медеубекұлы , Б. Омарова , Р. Әбдиева.- Алматы: Сөздiк-    
Словарь", 2013.- 232 б. 

Нысаналин А.  Отамалы / А. Нысаналин; Ә.Оспан.- Алматы: ХанТәңірі,
2014.- 285 б.                     

Олжай Қ.  Жер мен аспан арасындағы дастан / Қ. Олжай; Ә.Оспан.-  
Алматы: ХанТәңірі, 2014.- 206 б.                     

Оралбаев Ө.  Серпер сезім: Эсселер, естеліктер, сырласулар,      
сұхбаттар, көркем очерктер / Ө. Оралбаев; Ә.Оспан.- Алматы: ХанТәңірі,
2014.- 286 б.                            

Ысқақбай М.  Қайта жанған жұлдыздар: Ой-толғаныстар, мақалалар / 
М. Ысқақбай; Ред: Әлсейіт Оспан.- Алматы: ХанТәңірі, 2014.- 380 б.                                                   

Филологиялық ғылымдар
Ағылшынша- қазақша сөздік=English-Kazakh Dictionary. 1-бөлім /   
Құраст. : Асанов Ж.Ә., Асанова Г.Н.- Алматы: Қазығұрт, 2013.- 480 б.                                            

Айғабылов А.  Қазақ тілнің лексикологиясы: Оқу құралы / А. Айғабылов.       
Алматы: Дәуір- Кітап, 2013.- 104 б.                            

Айтбайұлы Ө.  Қазақ тіл білімінің терминологиясы мәселелері. 1 том 
Ө. Айтбайұлы; Ред: Н. Асқаров.- Алматы: Абзал- Ай, 2013.- 400 б.   

Айтбайұлы Ө.  Қазақ фразеологизмдері мен перифраздары. 2 том / 
Ө.Айтбайұлы; Ред: Н. Асқаров.- Алматы: Абзал- Ай, 2013.- 400 б.              
                                               
Байтұрсынұлы А.  Қазақ тіл білімінің мәселелері / А. Байтұрсынұлы;            
Құраст.: Ғ.Әнес.- Алматы: Абзал- Ай, 2013.- 640 бет.- (Халықаралық "Қазақ тілі" 
қоғамы).     

Балақаев М.  Қазақ тілінің мәдениеті: Оқулық / М.Балақаев, М.Серғалиев;  
Жауапты ред: Өмірбекова М.- Алматы: Дәуір- Кітап, 2013.- 240 б.                           

Бияров Б.  Қазақ топонимдерінің типтік үлгілері: Ш.Шаяхметов     
атындағы Тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру әдітемелік орталық / 
Б.Бияров; Ред: Б.Қапалбек.- Астана: Тілдерді дамыту басқармасы, 2013.- 432 бет.

Глазунова О.И.  Грамматика русского языка в упражнениях и        
комментариях. 2: Синтаксис / О.И. Глазунова.- Санкт-Петербург: Златоуст,   
2011.- 416 с.                                                              

  Жер-су атауларының анықтамалығы / Жауапты шығарушы Ғарифолла    
Әнес.- Алматы: Арыс, 2009.- 568 б. 

ХХ ғасыр басындағы қазақ тілі жөніндегі зерттеулер / Құраст.: 
О.Жұбаева, Ә.Әбсаттар.- Алматы: Қазығұрт, 2013.- 640 б.                                                    

  Жұбанұлы Қ.  Қазақ тіл білімінің мәселелері / Қ. Жұбанұлы; Құраст.:       
Ғ.Әнес.- Алматы: Абзал- Ай, 2013.- 640 б.- (Қазақ тілі білімінің антологиясы).    

Караванова а.А.  Времена английского глагола. Система, правила,  
упражнения,тесты: Учебное пособие / а.А. Караванова.- М.: Инфра-М, 2012.-  
213 с.- (Высшее образование).                                              

Қазақ сөздігі: Қазақ тілінің біртомдық үлкен түсіндірме сөздігі  
Құраст.:Н.Уәли, Ш.Құрманбайұлы, М.Малбақов, Р.Шойбеков т.б.- Алматы: 
Дәуір, 2013.- 1488 б.                                   

Қайдар Ә.  Қазақ тіліндегі қос сөздер зерттеу және сөздік / Ә. Қайдар;    
Исаева Г.С.- Алматы: Сардар, 2013.- 456 б.                                                      

Қайдар Ә.  Қазақтар ана тілі әлемінде: Этнолингвистикалық сөздік.
2: Қоғам / Ә. Қайдар; Жауапты шығарушы: Г.Исаева.- Алматы: Сардар, 2013.- 
728 бет.             

Қайдар Ә.  Қазақтар ана тілі әлемінде: Этнолингвистикалық сөздік.
Табиғат / Ә. Қайдар; Жауапты шығарушы: Өтебаева Э.- Алматы: Сардар,    2013.- 608 бет. 

Қайыржан К.  Сөз-сандық: Қазақтың көне сөздері / К. Қайыржан;   
Ред: Е. Ерназаров.- Алматы: Өнер, 2013.- 480 б.                                                        

Мырзабеков С.  Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы: Оқу құралы / 
С.Мырзабеков; Сағындықов Б.,Өмірбеков М.Ш.,Жуманазарова М.Т.-
Алматы: Дәуір- Кітап, 2013.- 220 б.             

Серғалиев М.  Тілім менің- тінім менің: Мақалалар, баяндамалар / 
М. Серғалиев; Сарекенова Қ. - Алматы: Сардар, 2013.- 392 б.                                              

Флягина М.В.  Новый сборник диктантов по русскому языку для 5-7  
классов / М.В. Флягина.- Изд. 2-е.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2014.- 105 с.- 
 (Библиотека учителя).                                                      
                   
Халық ауыз әдебиеті 
Гауф В.  Лучшие сказки: Для детей до трех лет / В. Гауф; Пер. с  
англ. М.Салье.-  Литературно-художественное издание.- Москва: РОСМЭН,     
2014.- 144 с.: илл.- (Все лучшие сказки).                                  

Добрые сказки.- М.: ЭКСМО, 2013.- 128 с.: илл.- (Учусь со сказкой).        

Жанайдаров О.  Қазақ жерінің 100 аңызы=Сто легенд казахской      
земли. 1 том / О. Жанайдаров; Тех. ред: Тлеукеева А.- Алматы: Сораба, 2013.- 
 240 б: Суретті.   

Жанайдаров О.  Қазақ жерінің 100 аңызы=Сто легенд казахской      
земли. 2 том / О. Жанайдаров.- Алматы: Сораба, 2013.- 240 б.: суретті.                                    

Золотые сказки / Отв. ред: Л. Кондрашова.- М.: ЭКСМО, 2014.- 224 с:
 
Киплинг Р.  Лучшие сказки / Р. Киплинг; Пер. с англ. К. Чуковского          
и Л.Хавкиной.- М.: ЭКСМО, 2014.- 978-5-353-05993-6: ил.- (Все  лучшие сказки).                                                            

Лучшие волшебные сказки / Пер. с англ. В.Сызрановой.- М.: Росмэн,
2014.- 144 с.: ил.- (Все лучшие сказки).                                   

Лучшие зарубежные сказки: Сказки / Пер. с англ. М. Мельниченко.- 
М.: ЭКСМО, 2014.- 144 с: Илл.- (Все лучшие сказки).                        

Лучшие русские сказки / отв.ред. А.Жилинская.- М.: ЭКСМО, 2013.- 
128 с: ил.- (Учусь со сказкой).                                            
                         
Лучшие сказки для малышей: Для детей до трех лет / Пер. с англ.  
М.Мельниченко.- Москва: РОСМЭН, 2014.- 144 с: Илл.- (Все лучшие сказки).   

Лучшие сказки мира: Сказки / Пер. с англ. Н.А. Зарочинцевой.- М.:
ЭКСМО, 2013.- 144 с: Илл.- (Все лучшие сказки).                            

Первые сказки малыша / Художник Виктор Чайчук.- М.: ЭКСМО, 2013.-
128 с.: ил.- (Учусь со сказкой).                                           

Пушкин А.С.  Сказка о рыбаке и рыбке и другие сказки / А.С.      
Пушкин; Илл. Анна Власовой.- Москва: ЭКСМО, 2014.- 136 с: Илл.- (Книги - мои друзья).                                                               
Пушкин А.С.  Сказки / А.С.Пушкин; Иллюстрации Анны Власовой.- М:.
ЭКСМО, 2014.- 128 с.: илл.- (Мои любимые стихи).                         

Речи, изменившие мир: От Сократа до Джобса. 55 важнейших         
выступлений в истории / Пер. Н.Скороденко.- М.: ЭКСМО, 2014.- 384 с: Илл.- 
 (Подарочные издания. Они изменили мир).        
                            
Русские народные сказки / Илл. Марина Литвиновой.-  Литературно-
художественное издание.- М.: ЭКСМО, 2013.- 160 c.: илл.                    

Толстой Лев.  Рассказы и сказки для детей / Л. Толстой; Илл.     
Владимира Канивца.- Москва: ЭКСМО, 2014.- 120 c.: илл.                     

Чудесные русские сказки.- М.: ЭКСМО, 2013.- 200 с.: ил.          

Әдебиеттану
Неизвестное в наследии Мухтара Ауэзова: Архивные документы /     
Сост.: Кайшибаева Р.К.- Алматы: Издательский дом "Библиотека Олжаса", 2013.- 400 с.                                                                                                                              

Сулейменов Олжас.  Беседы с Олжасом (2004-2011гг.) / О. Сулейменов;         
отв.ред. Сафар Абдулло.- Алматы: Издательский дом "Библиотека  Олжаса", 
2011.- 556 с.- (Мастера современной литературы).                  

Сулейменов Олжас.  Литература это жизнь. О литературе и          
литературах / О. Сулейменов.- Алматы: Издательский дом "Библиотека Олжаса",
2011.- 456 с.- (Мастера современной литературы).             

Толмачев Г.  Повесть об Олжаса / Г. Толмачев.- Алматы:           
Издательский дом "Библиотека Олжаса", 2011.- 220 с.                        
             
Феномен Олжаса: Сборник статей, посвященных творчеству      
О.О.Сулейменова.- Алматы: Издательский дом "Библиотека Олжаса",2011.- 496 
с.-  (Мастера современной литературы).                                          

Көркем әдебиет
Alcott L.М.  Little Women=Кішкентай әйелдер. 2 stage / L.М.      
Alcott; ауд. Ә Раушанова.- Алматы: Жазушы, 2013.- 80 б.: +audio CD.        

Andersen H.C.  Andersen`s Fairy Tales=Андерсеннің ертегілері. 1  
stage / H.C. Andersen; Ред: Нияз Тобыш.- Алматы: Жазушы, 2013.- 88 б:      
Audio CD.      

Әуезов М.  Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 1 том:        
Мақалалар, пьесалар 1917-1920 / М. Әуезов. - Алматы: Дәуір, 2014.- 464 б.                                               

Әуезов М.  Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 2: Мақалалар, 
әңгімелер, аудармалар, пьесалар 1921-1925 / М. Әуезов. - Алматы: Дәуір, 2014.- 480 б.                                               

Әуезов М.  Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 3: Мақалалар, 
әңгімелер, аудармалар, пьесалар 1921-1929 / М. Әуезов. - Алматы: Дәуір, 2014.- 424 б.                 
 
Әуезов М.  Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 4 том:        
Зерттеулер, оқулықтар, әдеби нұсқалар 1924-1930 / М. Әуезов.- Алматы: Дәуір,2014.-456 б.                                   

Әуезов М.  Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 5 том:        
Повестер 1927-1929 / М. Әуезов. - Алматы: Дәуір, 2014.- 376 б.                                                       

Әуезов М.  Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 6: Әңгіме,    
зерттеулер, пьесалар 1927-1933 / М. Әуезов. - Алматы: Дәуір, 2014.- 368 б.                         

Әуезов М.  Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 7: Оқулықтар  
1929-1933 / М. Әуезов.- Алматы: Дәуір, 2014.- 504 б.                       

Әуезов М.  Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 8: Мақалалар, 
зерттеулер, очерктер, әңгімелер,аудармалар, құжаттар 1930-1934 / М. Әуезов.
Алматы:Дәуір, 2014.- 504 б.                                                       

Әуезов М.  Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 21 том: 1941- 
1945:Мақалалар, пьесалар,либретто / М. Әуезов. - Алматы: Дәуір, 2014.- 384 б.     

Әуезов М.  Шығармаларының елу томдық толық жинағы: Роман -эпопея 
1942. 22 том: Абай жолы. 1-ші кітап / М. Әуезов.- Алматы: Дәуір, 2014.- 424 б.                 

Әуезов М.  Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 23 том: Абай  
жолы. 2-ші кітап. Роман- эпопея 1947 / М. Әуезов.- Алматы: Дәуір, 2014.- 480 б.                                               

Әуезов М.  Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 24 том: Роман-
эпопея. 3-ші кітап 1942 / М. Әуезов.- Алматы: Дәуір, 2014.- 496 б.                                                       

Әуезов М.  Шығармаларының елу томдық жинағы: роман-эпопея,       
төртінші кітап. 25 том: 1953-1954: Абай жолы. / М. Әуезов. - Алматы: Дәуір: 
Жібек жолы, 2014.- 544 б.                                           

Әуезов М.  Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 26 том: 1949- 
1950 Ақын аға. Роман. / М. Әуезов.- Алматы: Дәуір, 2014.- 408 б.                                                       

Әуезов М.  Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 45 том:       
Сөйлеген сөздер, баяндамалар, зерттеу, жолжазба, пьеса / М. Әуезов.- Алматы: 
Дәуір, 2014.- 348 б.                                                                     

Әуезов М.  Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 46 том:       
Өмірбаян, сөйлеген сөздер, пьесалар, зерттеу, аударма / М. Әуезов.- Алматы: 
Дәуір, 2014.- 288 б.                                                                     

Әуезов М.  Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 47 том:       
Мақалалар, тезистер,сөздер,стенограммалар, пікірлер, пьесалар,сценарийлер, 
зерттеу, лекция / М. Әуезов. - Алматы: Дәуір, 2014.- 456 б.                                                       

Әуезов М.  Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 48 том:       
Сөздер,пікірлер, жолжазба, аудармалар / М.Әуезов.- Алматы: Дәуір, 2014.- 452 б.                                  

Әуезов М.  Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 49 том:       
Мақалалар, сөздер,пікірлер, әңгімелер, сценарийлер / М. Әуезов.- Алматы: Дәуір, 
2014.- 456 б.              

Әуезов М.  Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 50 том:       
Хаттар, аудармалар. 1927-1961 / М. Әуезов. - Алматы: Дәуір, 2014; Алматы: 
Жібек жолы, 2014.- 472 б.          
                                                            
Бельгер Г.  Миниатюры / Г. Бельгер; Абдулло С.- Алматы:          
Издательский дом "Библиотека Олжаса", 2013.- 176 с.- (Мастера современной  
литературы).                                                               

Бельгер Г.  О, казахи мои! ..: Размышления и наблюдения / Г. Бельгер;    
Абдулло С.- Алматы: Издательский дом "Библиотека Олжаса", 2013.-  
164 с.- (Мастера современной литературы).                                  

Verne Jules.  Journey to tre centre of the Earth=Жер орталығына  
саяхат. 2 stage / J. Verne; Ред: Нияз Тобыш.- Алматы: Жазушы, 2013.- 80 б: 
Audio CD.                                                                  

Green L.R.  Robin Hood. 1 stage / L.R. Green.- Алматы: Жазушы,   
2013.- 64 б.: +CD.                                                         

Defoe D.  Robinson Crusoe=Робинзон Крузо. 3 stage / D. Defoe;    
Ред: Нияз Тобыш.- Алматы: Жазушы, 2013.- 56 б: Audio CD.                   

Don Ouixote=Дон Кихот. 5 stage / Ред: Нияз Тобыш.- Алматы:       
Жазушы, 2013.- 248 б: Audio CD.                                            

Dumas A.  The Count of Monte Cristo=Граф Монте Кристо. 5 stage / 
A. Dumas; Ред: Нияз Тобыш.- Алматы: Жазушы, 2013.- 256 б: Audio CD.        

Dickens Charles.  Oliver Twist=Оливер Твист / C. Dickens; Ред:   
Нияз Тобыш.- Алматы: Жазушы, 2013.- 256 б: Audio CD.                       

Есдаулетов У.  Не спрашивайте время у поэтов..: Стихи / У.       
Есдаулетов; Пер. с каз.яз.- Алматы: Издательский дом "Библиотека Олжаса",  
2014.- 156 с.- (Мастера современной литературы).                           

Канапьянов Б.  Лирика / Б. Канапьянов; Абдулло С.- Алматы:       
Издательский дом "Библиотека Олжаса", 2013.- 184 с.- (Мастера современной  
литературы).                                                               

Кемел Мырзагелді.  Екі томдық шығармалар жинағы. 1 том / М.      
Кемел; Ред: Күнімжан Ерлепес.- Алматы: Қазығұрт, 2013.- 848 б.                                            

Кемел Мырзагелді.  Екі томдық шығармалар жинағы. 2 том / М.      
Кемел; Ред: Қ. Смаділ.- Алматы: Қазығұрт, 2013.- 904 б.                                                    

Лермонтов М.Ю.  Люблю мечты моей созданье... / М.Ю. Лермонтов.-  
Алматы: Издательский дом "Библиотека Олжаса", 2013.- 168 с.- (Классики мировой литературы).                                                       

Пушкин А.С.  Души волшебное светило: Стихотворения 1814-1836 гг. 
А.С. Пушкин; Абдулло С.- Алматы: Издательский дом "Библиотека Олжаса",   
2013.- 168 с.- (Классики мировой литературы).                              

Pocahontas=Покаһонтас. 1 stage / Нияз Тобыш.- Алматы: Жазушы,    
2013.- 64 б.: +CD.                                                         

Porter E. H.  Pollyanna=Поллианна. 1 stage / E.H. Porter; ауд.Ә. 
Раушанова.- Алматы: Жазушы, 2013.- 80 б.: +audio cd.                       

Сулейменов О.  Глиняная книга: Поэма (Написано у подножия Хан-   
Тенгри) / О. Сулейменов; Отв. ред. и сост: Сафар Абдулло.- Алматы:         
Издательский дом "Библиотека Олжаса", 2011.- 200 с.- (Мастера современной  
поэзии).                                                                    

Сулейменов Олжас.  Красная полынь=Киноповесть о Махамбете        
Утемисове: Сценарий игрового двухсерийного фильма / О. Сулейменов; 
Отв.ред. Сафар Абдулло.- Алматы: Издательский дом "Библиотека Олжаса", 
2012.- 184 л.- (Мастера современной литературы).

Сулейменов Олжас.  Но людям я не лгал..: Афористические          
высказывания и крылатые выражения / О. Сулейменов; Сост. и отв. ред: Сафар 
Абдулло.- Алматы: Издательский дом "Библиотека Олжаса", 2011.- 360 с.-     
 (Мастера современной литературы).                                          

  Сулейменов Олжас.  Поэт красивым должен быть, как бог..: Сборник 
  стихов / О. Сулейменов; Сост. и от. ред: Сафар Абдулло.- Алматы:           
Издательский дом "Библиотека Олжаса", 2012.- 300 с.- (Мастера современной  
литературы).                                                               

Swift J.  Gulliver s Travels=Гулливердің саяхаты. 1 stage / J.   
Swift; Ауд. Ә.Раушанова.- Алматы: Жазушы, 2013.- 64 б.: audio CD.          

Shelly M.  Frankenstein=Франкенштейн. 2 stage / M. Shelly; Ред:  
Нияз Тобыш.- Алматы: Жазушы, 2013.- 64 б: Audio CD.                        

Stevenson R.L.  Treasure Island=Қазына аралы. 2 stage / R.L.     
Stevenson; Ауд. Ә.Раушанова.- Алматы: Жазушы, 2013.- 64 б.: audio CD.      

Тасбақа мен бүркіт: Эзоп шығармасының желісі бойынша / Ағылшын   
тілінен ауд: Б. Қойтай.- Алматы: Аруна LTD, 2013.- 31 б: Суретті.- (Көңілге 
 тоқып алайық).                                                    

Twain M.  Tom Sawyer=Том Сойердің басынан кешкендері. 3 stage /  
M. Twain; Ауд.Ә.Раушанова.- Алматы: Жазушы, 2013.- 72 б.: +audio CD.  

Человек Культуры (О Мурате Ауэзове)=О Мурате Ауэзове.- / отв.ред.
Сафар Абдулло.- Алматы: Издательский дом "Библиотека Олжаса", 2012.- 200   
 (Мастера современной культуры и литературы).                           

Чуковский К.  Стихи сказки / К. Чуковский; Илл. Владимира        
Канивца.- Литературно-художественное издание.- М.: ЭКСМО, 2013.- 160 с.:   
илл.- (Мои любимые стихи).                                                 

Дін
Дін мен дәстүр. І кітап / Бас мүфти Ержан қажы Малғажыұлының     
бастамасы.- Алматы: Bainur print, 2013.- 192 бет.                                                            

Психология
Сластенин В.А.  Психология и педагогика: Учебное пособие / В.А.  
Сластенин, В.П. Каширин; Рецензенты: Л.Б. Филонов, В.А. Ситаров.- М.:      
Академия, 2010.- 480 с.- (Высшее профессиональное образование).            

Анықтамалық басылымдар
Зульфикаров Т.  Изумруды, рубины, алмазы мудрости в необъятном   
песке бытия: Арфоризмы и притчи / Т. Зульфикаров; Сост.: Кайшибаева Р.К.-  
Алматы: Издательский дом "Библиотека Олжаса", 2011.- 368 с: Илл.- (Мастера 
современной литературы)

01 қыркүйек 2014 ж. 02:01
0 қарау