Қараша

Жаратылыстану ғылымдары
Ділман Т.Б.  Оңтайландыру әдістері: Оқу- әдістемелік құрал / Т.Б.Ділман,
А.Т. Ділманова; Жауапты ред: Әбжанов Е. Ә.- Қызылорда: Қызылорда-  
Қанағаты, 2014.- 272 б.                                                    

Техника. Техникалық ғылымдар
Жылгелдиев Т.  Жол бойындағы жұлдыздар: Киелі Сыр өңіріндегі     
теміржол саңылақтарының шежіресі / Т. Жылгелдиев; Жауапты ред: 
Қ. Тәжіқұл.- Астана: Профи Меди, 2013.- 448 б: Фотосуретті.  
                           
Ауыл шаруашылығы ғылымдары
Жайлыбай К.Н.  Түйежоңышқа: Монография / К.Н. Жайлыбай, К.А.     
Мырзабек; Ред.Төребай М.С.- Қызылорда: Болашақ университеті баспаханасы,201.-166 б.   

Тарих. Тарих ғылымдары
Ақтөбе=Актобе / Жоба жетекшісі Мейірхан Ақдәулетұлы.- Алматы,    
2010.- 312 б: Фотосуретті. 

Жолдасбекұлы М.  Елтұтқа. Ел тарихының әйгілі тұлғалары: Оқу     
құралы / М. Жолдасбекұлы , Қ. Салғараұлы; Жауапты ред: М. Жолдасбекұлы.-   
Алматы: Күлтегін, 2014.- 296 б: Фотосуретті. 

Из истории депортаций Казахстана 1935-1939 гг: Сборник           
документов / Ред.кол. З.С.Айдарбеков, Л.С.Актаева, Н.Р.Джагфаров, Г.В.Кан.-
Алматы: LEM, 2014.- 740 стр.                                               

Картаева Т.  Сыр өңірі қазақтары: тарихи-этнографиялық зерттеу  
 (ХІХ ғасырдың екінші жартысы- ХХ ғасырдың басы): Екі томдық. 1 том /    
Т.Картаева; Пікір жазғандар: С.Е. Әжіғали, Ж.О. Артықбаев, Ә.Т. Төлеубаев.-  
Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 298 б.                                  

Картаева Т.  Сыр өңірі қазақтары: тарихи-этнографиялық зерттеу  
 (ХІХ ғасырдың екінші жартысы- ХХ ғасырдың басы): Екі томдық. 2 том /    
Т.Картаева; Пікір жазғандар: С.Е. Әжіғали., Ж.О. Артықбаев., Ә.Т. Төлеубаев.-
Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 325 б.  

Құрманқұлов Ж.  Баланды (Бұланды) - антикалық ескерткіш=Баланды   
 (Буланды) - памятник античности / Ж. Құрманқұлов , Ж.Утубаев; Ғылыми 
ред. М.Елеуов.- Алматы, 2013.- 148 б.: фото.- (Мәдени мұра).                             
                                                                    
Оспанов Ә.  Наркескен: Тарихи- көркем трилогия. 1: Бас кескен    
балта / Ә. Оспанов.- Алматы: Жания- полиграф, 2014.- 342 б.                

Оспанов Ә.  Наркескен: Тарихи- көркем трилогия. 2: Адыра қалған  
үміт / Ә. Оспанов.- Демеушілері: "Игілік" корпоративтік қоры.- Алматы:     
Жания- полиграф, 2014.- 340 б. 
                                            
Оспанов Ә.  Наркескен: Тарихи- көркем трилогия. 3: Сатқындық     
құрбандары / Ә. Оспанов.- Алматы: Жания- полиграф, 2014.- 340 б.           

Сабырбаев Ә.С.  Мамай: Аңыз бен ақиқат зерттеу / Ә.С. Сабырбаев; 
Ред: Н. Саниязова.- Қызылорда: Тұмар, 2014.- 288 б.- (Зерттеу).            

Сарсенбаев А.  Ұлт тұлғасы- Мұстафа Шоқай=Национальное достояние-
Мустафа Шокай: Орыс тіл. ауд.: Елена Огурцова / А. Сарсенбаев.- Алматы,2013.-264 б.: илл.  

Ысымұлы А.  Шиелі / А. Ысымұлы; Ред. С.Бақтыгерей.- Алматы:      
Фолиант, 2014.- 304: б.     
                                                                                                                        
Экономика. Экономикалық ғылымдар
Друкер Питер.  Друкер күнделігі: Басты нәтежені алуға қажетті    
шығармашылық пен шабыттың 366 күні / П. Друкер, ж. Макьярелло Д; Ред.М.    
Адилова. - Астана: Қазақстанның жас кәсіпкерлері қауымдастығы, 2013.- 429 б.   

Инновациялық Қазақстан=Инновационный Казахстан: Фотокітап.-      
Алматы: Тау Қайнар, 2013.- 288 б.: илл.                                    

Шағын бизнеске арналған 100 жоба. - Алматы: ҚАЗақпарат, 2014. - 400 б.

Саясат. Саяси ғылымдар
Есіркепов С.  Орталық Азия және Қытай: заманауи геосаясат пен    
стратегиялық мүмкіндіктер / С. Есіркепов; Ә.С. Шилібекованың редакциялық   
жетекшілігімен. - Алматы: КИЕ, 2012.- 240 б. 

Назарбаев Н.  Еркін елдің ертеңі: Жастарға арналған қойын кітап  
Н. Назарбаев; Құраст: Қасымбеков М.Б., Молдағаринов А.М.- Астана, 2013.- 257 б.                                                                     

Назарбаев Н.  Жылдар мен ойлар / Н. Назарбаев; Құраст.:          
Қасымбеков М.Б., Молдағаринов А.М. т.б.- Алматы: Алматыкітап, 2013.- 352 б.  
                               
Мемлекет және құқық
Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет: Нормативтік      
құқықтық актілер жинағы. Тестілеу сұрақтары (Әдістемелік құрал) / Құраст.: 
Тұрсынбаев Ғ.С., Омаров А.А., Жылқышиева Ж.Ж., Қарымсақов Е.Н.- 
Қызылорда: Қызылорда-Қанағаты, 2012.- 408 б: СД диск.                                

Әскери іс
Иманасова Ж.С.  Әскери құрылымдарда іс жүргізу / Ж.С. Иманасова; 
Жауапты ред.М.Өмірбекова.- Алматы: Дәуір, 2014.- 344 б.        

Дене шынықтыру және спорт
Әбілдинов Қ.  Ағайынды Байшолақовтар / Қ. Әбілдинов; Ред.Т.      
Жәкітайұлы.- Алматы: Жарыс, 2014.- 384 б.+16 б.: фото.- (Спорт саңлақтары). 

Досмұхамбетов Т.  Намыс сардары / Т. Досмұхамбетов; Жауапты ред: 
Қыдырбек Рысбек.- Алматы: Жарыс, 2014.- 248 бет+32 бет жапсырма:           
Фотосуретті.- (Спорт саңлақтары).

Әбдісалан / Құраст.: Қ.Рысбек.- Алматы: Жарыс, 2014.- 288 бет+16 
бет жапсырма.- (Спорт саңлақтары).                                                                                  
Баспасөз
Әшімжан Жанарбек.  Панда жылаған жаз / Ж. Әшімжан; Ред: Б. Байғұл.       
Алматы: Сөздiк-Словарь, 2014.- 320 б.- ("Дарын" мемлекеттік жастар сыйлығы").                                                          

Мұражай ісі
Алтынбеков К.  Возрожденные сокровища Казахстана: опыт научной   
реставрации / К. Алтынбеков; Отв. ред: В.А. Новоженов.- Алматы: Evo Press, 
 2014.- 978-601-7283-10-0: Илл.  

Әдебиеттану
Жолдасбеков М.  Асыл арналар. 1 том: Зерттеулер. Мақалалар /  
М.Жолдасбеков; Ред: Ш. Қойлыбаев.- Астана: Күлтегін, 2011.- 344 б.           

Жолдасбеков М.  Тәуелсіздік тағылымы. 2 том: Тарихи сөздер.      
Мақалалар. Сұхбаттар / М. Жолдасбеков; Ред: Ш. Қойлыбаев.- Астана:         
Күлтегін, 2011.- 392 б.                                                    

Келімбетов Н.  Түркі халықтарының ежелгі әдеби жәдігерліктері /  
Н. Келімбетов; Пікір жазғандар: Х.Сүйіншәлиев, М.Шаханов, А.Егеубаев,   
Ш.Құрманбайұлы, Абдулвақап Қара.- Өңделіп, толықтырылған басылым.- 
Алматы:Раритет, 2011.- 432 б.   

Қаңлы Жүсіп / Құраст.: Ғ.Тұяқбаев.- Астана: Фолиант, 2013.- 272 б. 

Сабырбаев Ә.С.  Алтын орда мұрагері / Ә.С. Сабырбаев; Ред.Н.     
Саниязова.- Қызылорда, 2012.- 256 б.- (Зерттеу).                            

Тебегенов Т.  Абайтану ұлағаты: Жоғары оқу орындарына арналған   
оқу құралы / Т. Тебегенов; Рецензенттер: С. Қорабай., Т.Н. Рахымжанов.-    
Алматы: Ұлағат, 2013.- 204 б.                                              

Тебегенов Т.  Тәуелсіздік дәуіріндегі жаңа қазақ әдебиеті (ХХ ғ. 
90-жылдары және ХХІ ғ. бас кезі): Монография / Т. Тебегенов; Пікір        
жазғандар: Еспембетов А.С., Орда Г.Ж.- Семей: Үш биік, 2013.- 380 б.       
                                                                                                                                 
Көркем әдебиет
Айтхожа М.  Көп томдық шығармалар жинағы. 7 том / М. Айтхожа;    
Ред: Ж. Әбділда.- Алматы: Қазығұрт, 2014.- 384 б.                          

Аманжолов Қ.  Таңдамалы шығармалары / Қ. Аманжолов; Құраст.:     
Серік Сағынтай.- Алматы: Айғаным, 2014.- 216 б.- (Сөз сарасы).             

Әлмашұлы Ж.  Ел мен Елес: Әңгімелер, новеллалар, шағын хикаялар, 
драмалық хикаяттар / Ж. Әлмашұлы; Ред: Қ. Таңбин.- Астана: Нұра-Астана, 2014.- 480 б. 

Бабатайұлы Дулат, Махамбет Өтемісұлы, т.б: Шығармалары / Ред: 
Ш.Жұбатова.- Алматы: Нұрлы Press.kz, 2014.- 288 б.- (Ақындар аманаты).       

Бақтыгереева А.  Шығармалары: Өлеңдер. 1 том: Ақ Жайық айдыны /  
А. Бақтыгереева; Ред: Б. Мұхиден.- Астана: Фолиант, 2014.- 376 б.          

Бақтыгереева А.  Шығармалары: Өлеңдер. 2 том: Боз жусан дала / 
А.Бақтыгереева; Ред: Б. Мұхиден.- Астана: Фолиант, 2014.- 376 б.             

Бақтыгереева А.  Шығармалары: Өлеңдер, аудармалар, мақалалар,    
хаттар, ой түйіндер. 3 том: Аманат / А. Бақтыгереева; Ред: Б. Мұхиден.- Астана:   
Фолиант, 2014.- 376 б.                                             

Балуан Шолақ.  Шығармалары: Әндері, өлең-жырлары. Естеліктер,    
мақалалар, аңыз / Ш. Балуан; Құраст.: Б.Хабдина.- Алматы: Рух БГ, 2014.- 320 б.                                                                     

Бекхожин Қ.  Шығармалар жинағы. 3 том: Жырлар мен арнау өлеңдер  
Қ.Бекхожин; Құраст.: З.Бекхожина, М.Бекхожина.- Алматы: ҚАЗақпарат,     
2014.- 380 б.                                                              

Бекхожин Қ.  Шығармалар жинағы. 4 том: Поэмалар, балладалар,     
дастан / Қ. Бекхожин; Құраст.: З.Бекхожина, М.Бекхожина.- Алматы:          
ҚАЗақпарат, 2014.- 380 б.                                                  

Бекхожин Қ.  Шығармалар жинағы. 5 том: Балладалар, аңыздар /  
Қ.Бекхожин; Құраст.: З.Бекхожина, М.Бекхожина.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2014.-   380 б.                                                                     

Бекхожин Қ.  Шығармалар жинағы. 6: Естеліктер / Қ. Бекхожин;     
Құраст.: З.Бекхожина, М.Бекхожина.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2014.- 380 бет.    

Бекхожин Қ.  Шығармалар жинағы. 7: Лирикалық өлеңдер /        
Қ.Бекхожин; Құраст.: З.Бекхожина, М.Бекхожина.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2014.-   380 б.                                                                     
Бекхожин Қ.  Шығармалар жинағы. 8: Аудармалар / Қ.Бекхожин;     
Құраст.: З.Бекхожина, М.Бекхожина.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2014.- 380 бет.    

Бодаубай Б..  Прокурордың ажалы: Повестер.Роман / Б. Бодаубай;   
Ред.К.Таңбин.- Астана: Нұра-Астана, 2014.- 480 б.                          

Дауылпаз баба Қожаберген жырау: Тарихи танымдық жинақ / Құраст.: 
Абай Тасболатов, Жарасбай Сүлейменов.- Астана: Фолиант, 2014.- 376 б:      

Ергалиев Жабал.  Старая арба: Повести и рассказы / Ж. Ергалиев;  
Перевод с казахского Шолпан Алтайбаевой.- Астана: Фолиант, 2014.- 248 с.        

Есали А.  Махаббатқа сенуге көмектесіңізші..: Новеллалар, очерктер,        
эсселер, мөлтек сыр / А. Есали; Ред: Ә. Акишева.- Алматы: Раритет,2014.- 224 б.                                           

Есдәулет Е.  Үш томдық шығармалар жинағы: Өлеңдер, балладалар,   
верлибрлер, поэмалар. 1: Қоңыр / Е.Есдәулет; Ред. Ж.Нармаханова.- Алматы: 
Қазығұрт, 2014.- 392 б.                      

Есдәулет Е.  Үш томдық шығармалар жинағы: Топтамалар. Мистикалық 
жырлар. 2 том: Киіз кітап / Е. Есдәулет; Ред: С.Қалқабаева.- Алматы: Қазығұрт, 
2014.- 384 б.                              

Есдәулет Е.  Үш томдық шығармалар жинағы: Эсселер, естеліктер,   
жолжазбалар мен еркін баяндаулар. 3: Әбілхаят / Е. Есдәулет; Ред.Ж.Әбділда.
Алматы: Қазығұрт, 2014.- 392 б. 

Жайлыбай З.  Күн көзінде мұз жатпас / З. Жайлыбай; Құраст.:   
Т.Зәкімұлы.- Алматы: Раритет, 2014.- 240 б.      
                                                               
Жүсіпқожаұлы М.  Шығармалары / М. Жүсіпқожаұлы , Қ. Шортанбай;   
Ред. Ш.Жұбатова.- Алматы: Нұрлы Press.kz, 2014.- 288 б.- (Ақындар аманаты).                                                       

Иманасов С.  Екі томдық шығармалар жинағы: Өлеңдер. 1 том /   
С.Иманасов; М.Е.Иманасова.- Алматы: Алатау, 2014.- 384 б.   

Иманасов С.  Екі томдық шығармалар жинағы: Өлеңдер. 2 том /   
С.Иманасов; М.Е.Иманасова.- Алматы: Алатау, 2014.- 384 б.   

Исабеков Д.  Таңдамалы шығармалары: Әңгімелер / Д. Исабеков; Ред:
А. Аңсағанқызы.- Алматы: Айғаным, 2014.- 216 б.          

Мырзалиев Қ.  Таңдамалы шығармалары / Қ. Мырзалиев; Құраст.:  
Ө.Нұрмағамбетов.- Алматы: Айғаным, 2014.- 216 б.- (Сөз  сарасы).                                                                   

Нұржеке-ұлы Б.  Шығармалары мен аудармалары. 12: Томпыш /    
Б.Нұржеке- ұлы; Құраст. Қ.Құрманғалиев.- Алматы: Жалын,2014.- 400 б.                                                              

Нұржеке- ұлы Б.  Шығармалары мен аудармалары. 13: Сүйкімді дос / 
Б. Нұржеке- ұлы; Құр.Қ.Құрманғалиев.- Алматы: Жалын, 2014.- 512 б.                                                       

Нұрмағамбетов Ө.  Шоқ жұлдыз: Өлеңдер / Ө. Нұрмағамбетов.-       
Алматы: ХанТәңірі, 2014.- 286 б.- (Замана үні).                            
                     
Оңдасұлы Балқы Базар.  Шығармалары / Б.Б. Оңдасұлы, Қ. Құлмамбет;
Ред: Ш. Жұбатова.- Алматы: Нұрлы Press.kz, 2014.- 288 б.- (Ақындар аманаты). 

Сәрсеке М.  Шығармалары. 1: Ғылыми- фантастилық хикаяттар және   
әңгімелер / М. Сәрсеке; Ред.Ф.Рахымжанқызы.-Алматы: Фолиант, 2014.- 328 б.                                             

Сәрсеке М.  Шығармалары. 2: Деректі хикаяттар және әңгімелер / 
М.Сәрсеке; Ред.Г.Оспанова.- Алматы: Фолиант, 2014.- 328 б.                                                              

Сәрсеке М.  Шығармалары. 3 том: Деректі хикаяттар / М. Сәрсеке;  
Ред: М. Абсалықова.- Алматы: Фолиант, 2014.- 336 б.  

Сегізбайұлы К.  Біз қалада тұрамыз: Роман. 5 том: Таңдамалы / 
К.Сегізбайұлы.- Алматы: Жалын, 2014.- 384 б.            

Соқпақбаев Б.  Шығармалары: Роман. 1 том: Өлгендер қайтып        
келмейді / Б. Соқпақбаев; Ред: Әлсейіт Оспан.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2014.- 380 б.                                                                     
Соқпақбаев Б.  Шығармалары: Роман. 2 том: Хикаяттар мен          
әңгімелер / Б.Соқпақбаев; Ред: Әлсейіт Оспан.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2014.- 380 б.                                                                     
Соқпақбаев Б.  Шығармалары: Хикаяттар. 3 том / Б. Соқпақбаев;    
Ред: Әлсейіт Оспан.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2014.- 380 б.                     
 
Соқпақбаев Б.  Шығармалары: Хикаяттар. 3 том / Б.Соқпақбаев;    
Ред: Әлсейіт Оспан.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2014.- 380 б.                      

Сүйінбай Аронұлы: Шығармалары / Құраст: Бекен Ыбырайым.-        
Алматы: Нұрлы Press.kz, 2014.- 288 б.- (Ақындар аманаты).    

Түменбаев Қ.  Шығармалары: Көптомдық. 1: Әңгімелер мен хикаяттар 
Қ. Түменбаев.- Алматы: Айғаным, 2014.- 286 б.                            

Түменбаев Қ.  Шығармалары: Көптомдық. 2: Әңгімелер мен хикаяттар 
Қ. Түменбаев.- Алматы: Айғаным, 2014.- 286 б.                            

Түменбаев Қ.  Шығармалары: Көптомдық. 3: Роман,әңгімелер мен     
хикаяттар / Қ. Түменбаев.- Алматы: Айғаным, 2014.- 286 б.                  

Түменбаев Қ.  Шығармалары: Көптомдық. 4: Әңгімелер мен хикаяттар 
Қ. Түменбаев.- Алматы: Айғаным, 2014.- 286 бет.                          

Түменбаев Қ.  Шығармалары: Көптомдық. 5: Әңгімелер мен хикаяттар 
Қ. Түменбаев.- Алматы: Айғаным, 2014.- 286 бет.                          

Түменбаев Қ.  Шығармалары: Көптомдық. 6: Әңгімелер / Қ.Түменбаев;           
Ред.: Ә.Оспан.- Алматы: Айғаным, 2014.- 286 бет.   

Шаймерденұлы Е.  Шығармалары. 4 / Е. Шаймерденұлы; Ред.      
Н.К.Мауытов.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2014.- 320 б.                      

Шаймерденұлы Е.  Шығармалары. 5 / Е. Шаймерденұлы; Ред.      
Н.К.Мауытов.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2014.- 320 б.                      

Шаймерденұлы Е.  Шығармалары. 6 / Е. Шаймерденұлы; Ред.      
Н.К.Мауытов.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2014.- 272+48 бет.                 

Шашкова Л.  Расскажи мне о себе: Повести в монологах / Л.Шашкова;        
Ред.Г.Кудайбергенова.- Алматы: Нұрлы Press.kz, 2014.- 400 с.  
                                                
Өнер
Сабира Майқанова: Фотоальбом / Жоба авторы Ә.Көпіш.- 
Алматы: Өнер 21- ғасыр, 2014.- 320 б.   
 
Сыр елінің ескерткіштері=Памятники низовья Сырдарьи / Құраст.:    
Тынышбек Дайрабай, Молдабек Ахметов.- Алматы: Киізкітап, 2014.- 260 б.    
            
Телжанов Қ.  Өмір жолында=На жизненном пути / Қ. Телжанов.-      
Алматы: Асыл сөз, 2014.- 296 стр.: илл.  
                                 
Дін
Аллаяр Сопы.  Сәбатүл ажизин (Әлсіздердің табандылығы) / С.Аллаяр;      
Түркі- шағатай тілінен аударған және түсініктерін жазған Зәріпбай  
Жұманұлы Оразбай.- Алматы: Баспалар уйі, 2014.- 320 б.    
Әбдірасылқызы Айнұр.  Дін. Дәуір. Дәстүр: Зерттеулер, мақалалар, 
сұхбаттар / А. Әбдірасылқызы; Ред: Қ. Байділдаұлы.- Алматы: Баспалар уйі,  
2014.- 296 бет.                                                                                                                                                
Әбу Хамид Мұхаммед әл- Ғазали.  Бақытқа жету әліппесі / Х.М. Әбу;
Өзбек тілінен ауд. Тұрсынәлі Айнабеков.- Алматы: Баспалар уйі, 2014.- 152 б.                                                                     

Әбу Хамид Мухаммед әл-Ғазали.  Аллаға махаббат / Х.М. Әбу; Араб  
тілінен аударған және түсініктерін жазған Жалғас Садуахасұлы.- Алматы:     
Баспалар уйі, 2014.- 64 б.                                                 

Әбу Хамид Мұхаммед әл-Ғазали.  Жан тәрбиесі / Х.М. Әбу; Араб     
тілінен аударған Жалғас Садуахасұлы.- Алматы: Баспалар уйі, 2014.- 128 б.  

Әбу Ханифа.  Әл- фиқһул әкбәр ( Ең үлкен фикһ ) / Х. Әбу; Араб    
тілінен аударған Ризабек Ілімбаев.- Алматы: Баспалар уйі, 2014.- 48 б.     

Әбу Ханифа.  Имам Әбу Ханифа өсиеті: араб тілінен аударған Р.Ілімбаев    
Х. Әбу.- Алматы: Баспалар уйі, 2014.- 40 бет.- (Ханафи әдебиеттері).                                                              

Исаұлы М.  Иман мен дәстүр хикметтері / М.Исаұлы; Ред. Қ.Байділдаұлы.        
Алматы: Баспалар уйі, 2014.- 216 б.                          

Исламдағы өзекті мәселелер жайындағы сұрақ- жауаптар / Құраст.:  
А.Әбдірәсілқызы.- Алматы: Баспалар уйі, 2014.- 160 б.  
                
Қалмахан Ержан Сейтұлы.  Матуриди ақидасы-Әбу Ханифа ілімінің   
жалғасы / Е.С. Қалмахан; Ред: Қ. Байділдаұлы.- Алматы:Баспалар уйі, 2014.- 80 б.   

Мақсуди Ахмад һади.  Ислам ғибадаты / А.һ. Мақсуди; Аударған  Хасан   
Аманқұлов.- Алматы: Баспалар уйі, 2014.- 272 б.   

Мұхаммед ибн Мұхаммед әш-Шымыр би Алты Бармақ.  Мағарижун        
нүбүууа Мұхаммедтің Пайғамбарлық дәлелдері (Дәлаил нүбүууат Мұхаммади) 
ХҮ ғ : Зерттеулер, мақалалар, сұхбаттар. 1 кітап / и. М.Мұхаммед.- Алматы: 
 Баспалар уйі, 2014.- 320 бет.- (Ханафи әдебиеттері).                                            

Мұхаммед ибн Мұхаммед әш-Шымыр би Алты Бармақ.  Мағарижун        
нүбүууа Мұхаммедтің Пайғамбарлық дәлелдері (Дәлаил нүбүууат Мұхаммади) 
ХҮ ғ: Зерттеулер, мақалалар, сұхбаттар. 2 кітап / и.М. Мұхаммед; Ред.:        
Құттыбек Байділдаұлы.- Алматы: Баспалар уйі, 2014.- 320 бет.- (Ханафи әдебиеттері). 

Оңғаров Е.  Қазақ мәдениеті және ислам құндылықтары / Е.Оңғаров;
Пікір жазғандар: Ғ.Есім., Т.Х.Ғабитов., Қ. Затов.- Алматы: Баспалар уйі, 2014.- 352 б.                                      
      
Шохаев Е.  Исламдағы дінаралық диалогтың орны / Е. Шохаев; Ред. 
Қ.Байділдаұлы.- Алматы: Баспалар уйі, 2014.- 208 б.   

01 ноябрь 2014 г. 01:55
0 просмотров