Қазан

Жаратылыстану ғылымдары
Жануарлар әлемі: Энциклопедия / Қазақ тіліне ауд. Д.Алипбаева.-  
Алматы: Фолиант, 2014.- 160 б: Суретті.- (Балалар энциклопедиясы).     

Мир животных: Энциклопедия / Ред.С.Уралова.- Астана: Фолиант,2014.- 160 с. 

Оразалықызы Г.  Шахмардан Есенов: Ғұмырнамалық деректі хикаят /  
Г. Оразалықызы; Ред. Н.Оразбек.- Алматы: Қазақстан, 2014.-376 б.+932 бет 
фотосурет.- (Ғибратты ғұмыр).                               

Өсімдіктер әлемі: Энциклопедия / Қазақ тіліне ауд. Д.Алипбаева.- 
Алматы: Фолиант, 2014.- 160 б: Суретті.- (Балалар энциклопедиясы).                             
    
Растительный мир: Энциклопедия / Пер. с англ.А.Байдилдиновой.-   
Алматы: Фолиант, 2014.- 160 с.: илл.- (Библиотека энциклопедий).           

Тарих. Тарих ғылымдары
Байпаков К.М. Выдающиеся археологические памятники Казахстана / 
К.М. Байпаков, Д.А. Воякин; отв.ред. Б.Е. Кумеков.- Алматы: Асыл сөз, 2014.
- 504 с.: илл.                                                             

Қойгелдиев М.  Қазақ елі: ұлттық бірегейлікті сақтау жолындағы   
күрес (ХІХ ғ.-ХХІ ғ. басы): Монография / М. Қойгелдиев; Ред.: Д.Қыдырәлі.- 
Алматы: Дәстүр, 2014.- 432 бет. 

Сақ Қ.  Алаш мұрасы / Қ. Сақ; Ред: Ж. Әбділда.- Алматы: Қазығұрт,
2014.- 288 б.                                                                          

Тілешов Е.  Алаш қозғалысы: Энциклопедиялық анықтамалық / 
Е.Тілешов, Д. Қамзабекұлы; Ред.А.Смағулова.-  Алматы: Сардар, 2014.- 528 б.                                                                         

Шәлекенов У.  Ғылыми еңбектер=Научные труды. 1: Ү-ХІІІ           
ғасырлардағы Баласағұн қаласы / У. Шәлекенов; Б.Хабдина,БҚанапиянов.
Алматы: Жибек жолы, 2014.- 584 б.+16.                

Саясат. Саяси ғылымдар
Гафоров А.  Еліне елеулі Елбасы: Нұрсұлтан Назарбаев - саясат    
майданының қайраткері / А. Гафоров; Жауапты ред: Зафар Шералыұлы 
Сайидзода.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2014.- 274 б: Фотосуретті.                 

История независимости в вопросах и ответах: Сборник избранных    
интервью Президента Республики Казахстана / Сост: Д.А. Абаев.- Алматы:     
Раритет, 2014.- 600 с.+16 с. вклейка: Фото.                                

Президент: 2013 жылғы басты оқиғалардың фотобаяны=Президент:     
фотолента основных событий 2013 года: Фотоальбом / Құраст.: Д.А.Абаев.-   
Алматы: Раритет, 2014.- 360 б: Суретті.                      

Саяси сана саңлақтары (ХІХ-ХХ ғ.ғ.) / Орыс тілінен аударған      
Ғосман Төлеғұлұлы.- Алматы: Сардар, 2014.- 496 бет.                                                    

Әскери іс
Аманжолова З.А.  Правда о государственной границе Республики     
Казахстан / З.А. Аманжолова, М.М. Атанов; Под общ. ред: К.К. Токаева.-     
Алматы: Жибек жолы, 2014.- 228 с: Илл.                                     

Білім беру. Педагогикалық ғылымдар
Калиев С.  Антология педагогической мысли Казахстан. 2 / С. Калиев,     
К. Аюбай; Ред. Г.К. Нургалиева.- Алматы: Сөздiк-Словарь, 2014.- 400 с.: илл.    
                      
Михайлова З.  Семейное воспитание незрячего дошкольника / З.     
Михайлова; Ред.: Д.Шуканова.- Алматы: Раритет, 2014.- 240 с.                                                                     

Хамчиев К.  Адам организміне сиқырлы саяхат=Волшебное            
путешествие в организм человека / К. Хамчиев; Жоба жетекшісі: Л.В.         
 Кирилинская.- Шымкент: Шикула және К, 2014.- 136 б: Суретті.                                             
                                                           
Дене шынықтыру және спорт
Найманбаев Қ.  Даңқ тұғырында: Деректі хикаяттар / Қ. Найманбаев;
Ред.Р.Жәнібеков.- Алматы: Білім, 2014.- 264 б.  
               
Бұқаралық ақпарат құралдары
Алжанбай Мәди.  Қолтаңба / М. Алжанбай; Ред.Б.Байғұл.- Алматы:   
Сөздiк-Словарь", 2014.- 320 б.                                             

Асабаев З.  Өмір өрнектері / З. Асабаев; Ред.Ә.Әлімбекова.- Алматы:   
Білім, 2014.- 224 б.                                               

Дөңқабақ Орынбасар.  Дәуір дүлдүлдері / О. Дөңқабақ; Ред: Б.Байғұл.    
Алматы: Сораба, 2014.- 288 б.  
                                   
Құлжанова Н.  Шығармалары: Мақалалар, очерктер, педагогикалық ой-
пайымдар, аудармалар / Н. Құлжанова; Ред.С.Латиева.- Алматы: Ана тiлi, 2014.- 
384 б. 

Омашев Намазалы.  Жиырмасыншы жылдар журналистикасы. 1 том /  
Н.Омашев; Ред: Сәйдірахман Ұ.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2014.- 320 б.   
     
Мұражай ісі
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Орталық музей қорындағы шығыс 
монеталары: шағатай монеталарының Алматы көмбесі=Восточные монеты из       
фондов центрального государственного музея Республики Казахстан. 1 том: 2  
кітап. Иллюстрацияланған ғылыми каталог / Жоба жетекшісі: Н. Әлімбай.-     
Алматы: Азия Арна, 2014.- 320 б: Суретті.
                                  
Филологиялық ғылымдар
Айтбайұлы Өмірзақ.  Тілғұмырлар. IV / Ө. Айтбайұлы; Ред.       
Ғ.Қабдолқайырұлы.- Алматы: Абзал- Ай, 2014.- 400 б.                          

Айтбайұлы Өмірзақ.  Тілтірес. III / Ө. Айтбайұлы; Ред.         
Ғ.Айтбайұлы.- Алматы: Абзал- Ай, 2014.- 400 б.       

Дайындауыш немесе қазақ тілінен 55 сабақ.+ CD / Құраст.: Абаева- 
Бегалиева М.К., Ермуханова З.А., Куанышбаева Ш.С.- Шымкент: Шикула және К, 2014.- 264 б: СД диск.   

Құрманбайұлы Ш.  Қазақ терминологиясы: Зерттеулер, оқулық,       
сөздік, библиография / Ш. Құрманбайұлы; Б.Қалиұлы,М.Малбақов,Ж.Жақып.-    
Алматы: Сардар, 2014.- 928+16 б.               

Құрманбайұлы Ш.  Қазақ терминологиясы: Зерттеулер, оқулық,       
сөздік, библиография / Ш. Құрманбайұлы; Б.Қалиұлы,М.Мабақов,Ж.Жақып. 
Алматы: Сардар, 2014.- 928+16 б.  

Өмірәлиев Құлмат.  Қазақ тіл білімінің мәселелері / Қ. Өмірәлиев;
Құраст: Ғ. Әнес., Ж.Қ. Ибраева.- Алматы: Абзал- Ай, 2014.- 640 б.                                           

Репетитор или 55 занятий по русскому языку. + CD / Составители:  
Саймасаева Г., Нурмухаметова Ж.- Шымкент: Шикула және К, 2014.- 264 с.          

Сайрамбаев Талғат.  Қазақ тіл білімінің мәселелері / Т.Сайрамбаев;          
Құраст: Ғ. Әнес., К. Шаймерденова.- Алматы: Абзал- Ай, 2014.- 640 б.                                                                     
    
Тілешов Е.Е.  Іскери қазақ тілі=Деловой казахский язык: Оқу      
құралы+ CD / Е.Е. Тілешов, Ж.А. Тұрлыбекова, Ұ.Қ. Каюпова.- Астана: 
Руханият, 2014.- 208 б.          
                                                  
Халық ауыз әдебиеті 
Атамекен сиқырлы елінің аңыздары=The Legends of Atameken         
Fairyland / Жоба жет.Л.В.Кирилинская;ред.М.Қазыбек.- Шымкент: Шикула және  
 К, 2014.- 200 б.                                                           

Қазақ аңыз- әпсаналары: Құраст.: Д. Мағұлұмов.- Алматы: Балауса, 2014.  
96 бет: суретті.  

Қазақ ертегілері / Құраст.: Ж.Нұралиева.- Алматы: Балауса, 2014.-
96 б: Суретті.                                                             
 
Әдебиеттану
Алаш көсемсөзі: жер мәселесі. 1 том / Ғылыми жоба жетекшісі:     
Қайрат Сақ.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2014.- 400 б.                   

Бадиков В.  С вечностью - начистоту: Очерки современного         
литературного процесса Казахстана / В. Бадиков; Сост: А. Арцишевский.-     
Алматы: Алаш, 2014.- 480 с.                                                

Боранбаев Ж.  Шығыс шайырларының соңы- Шәді ақын: Тарихи-        
танымдық басылым / Ж. Боранбаев; Ред.Ә.Әлімбекова.- Алматы: Білім, 2014.- 272 б.   

Қайырбеков Ә.  Тұлғалар тағылымы: Сәбит пен Ғабит: Эсселер,      
ғылыми-зерттеу мақалалар, ой-толғам, сыр-сұхбат / Ә. Қайырбеков; Ред:.     
Оспан Ә.- Алматы: Айғаным, 2014.- 286 б.                                                                         

Мұхамадиев Д.  Сан қырлы ғалым: Әдеби зерттеулер / Д. Мұхамадиев;
Пікір жазған: Г.Ж. Орда.- Алматы: Дәстүр, 2014.- 288 б. 
                                                                                                                  
Тарак Ә.  Абылайхан хан / Ә. Тарак.- Алматы: Қазақстан, 2014.- 496 
бет.- (Ғибратты ғұмыр).                                                          
                
Көркем әдебиет
Абыз Б.  Уақыттың алуан түсі: Өлеңдер / Б. Абыз; Ред: Әлсейіт    
Оспан.- Алматы: ХанТәңірі, 2014.- 390 бет.                                 

Айтхожина М.  Көп томдық шығармалар жинағы. 6 / М. Айтхожина;    
Ред.: Ә.Күлімбетов.- Алматы: Қазығұрт, 2014.- 400 бет.                     

Ақан сері Қорамсаұлы, Үкілі Ыбырай Сандыбайұлы, Балуан Шолақ     
Баймырзаұлы: Шығармалары / Жоба авторы Бекен Ыбырайым.- Алматы: Нұрлы      
Press.kz, 2014.- 288 б.- (Ақындар аманаты).  

Арцишевский А.  Неукротимая эпоха: Эссе, публицистика /       
А.Арцишевский; Ред.:Г.Абдуллаева.- Алматы: Алаш, 2014.- 480 с.               
 
Асқаров Ә.  Таңдамалы. 5 том: Әңгімелер, эсселер, ой-толғамдар,  
әзілдер / Ә. Асқаров; З.Тен.- Алматы: Раритет, 2014.- 480 б.               

Ахмади Жанат.  Әдебиет жан нұры: Рецензия, әдеби сын мақалалар,  
эсселер / Ж. Ахмади; Ред: Байғұл Б.- Алматы: Сөздiк-Словарь, 2014.- 320 б. 

Ахметов Т.  Новогодняя вендетта: Детективные истории / Т. Ахметов;       
Ред.: Д.Шуканова.- Алматы: Раритет, 2014.- 400 с.                 

Ашири Ахмеджан.  Произведения: Роман, повести, рассказы. 1 том / 
А. Ашири; Ред: А. Социалқызы.- Алматы: Арда+7, 2014.- 320 c.               

Ашири Ахмеджан.  Произведения: Роман- эпопея. 2 том / А. Ашири;  
Ред: А. Социалқызы.- Алматы: Арда+7, 2014.- 376 стр.                       

Әбдіқалов А.  Хантәңірінің мұзбалағы: Естеліктер / А. Әбдіқалов; 
Ред.: Ә.Оспан.- Алматы: Айғаным, 2014.- 320 б.                             

Әбдіразақов Б.  Жарық дүние: Өлеңдер мен поэмалар / Б. Әбдіразақов;            
Ред: Әлсейіт Оспан.- Алматы: ХанТәңірі, 2014.- 356 б.         

Әбдірайым Т.  Ағыл- тегіл: Деректі әңгімелер, эсселер / Т. Әбдірайым;       
Бас дир.А.Алтай;ред.А.Социалқызы.- Алматы: Арда+7, 2014.- 224 б.

Әлжік О.  Есік көрген еркек / О. Әлжік; Ред.Ә.Оспан.- Алматы:    
ХанТәңірі, 2014.- 343 б.                                                   

Әмірбек К.  Көрмейін десем көзім бар: Әзіл- ысқақтар / К.Әмірбек;        
Ред: Ә. Күлімбетов.- Алматы: Ой- сана, 2014.- 416 б: Карикатура.  

Әріп Ғ.  Қасиетті парыз: публицистика / Ғ. Әріп; Ред. : Ә.Оспан.-
Алматы: ХанТәңірі, 2014.- 286 бет.- (Замана үні).   

Әуезов М.  Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 9 том:        
Мақалалар, зерттеулер, пьесалар. 1934-1935 / М. Әуезов; М.О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты.- Алматы: Дәуір, 2014.- 456 б.        

Әуезов М.  Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 10: Мақалалар,
зерттеулер, әңгімелер, очерктер, аудармалар. 1933-1936 / М. Әуезов; Кеңес  
төр.М.Кұл-Мұхаммед,А.Сәрінжіпов.- Алматы: Дәуір, 2014.- 456 б.             

Әуезов М.  Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 11 том:       
Мақалалар, әңгімелер, очерктер, зерттеулер, пьесалар, әдеби нұсқа. 1935-   
1937. / М. Әуезов; М.О. Әуезов атындағы.- Алматы: Дәуір, 2014.- 440 б.     

Әуезов М.  Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 12: Мақалалар,
оқулық, әдеби мұра 1936-1938 / М. Әуезов; Ред.кеңес М.Құл-Мұхаммед,А.      
Сәрінжіпов.- Алматы: Дәуір, 2014.- 416 б.                                  

Әуезов М.  Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 13 том:       
Мақалалар, пьесалар. 1935-1938. / М. Әуезов; М.О. Әуезов атындағы Әдебиет  
және өнер институты.- Алматы: Дәуір, 2014.- 384 б.                         

Әуезов М.  Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 14: Мақалалар,
зерттеулер, пьесалар, либреттолар1936-1939 / М. Әуезов; Кеңес төр.- М.Құл- 
Мұхаммед,А.Сәрінжіпов.- Алматы: Дәуір, 2014.- 376 б.                       

Әуезов М.  Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 15 том:       
Мақалалар, зерттеулер, пьесалар 1937-1940 / М. Әуезов; М.О. Әуезов         
атындағы Әдебиет және өнер институты.- Алматы: Дәуір, 2014.- 392 б.        

Әуезов М.  Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 16: Мақалалар,
зерттеулер / М. Әуезов; Кеңес төр.М.Құл-Мұхаммед,А.Сәрінжіпов.- Алматы:    
 Дәуір, 2014.- 400 б.                                                       

Әуезов М.  Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 17: Мақалалар,
аудармалар 1936-1944 / М. Әуезов; Кеңес төр.М.Құл-Мұхаммед,А.Сәрінжіпов.-  
Алматы: Дәуір, 2014.- 376 б.                                               

Әуезов М.  Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 18: Мақалалар,
зерттеулер, очерктер, пьесалар. 1935-1942 / М. Әуезов; Кеңес төр.М.Құл-    
Мұхаммед,А.Сәрінжіпов.- Алматы: Дәуір, 2014.- 400 б.                       

Әуезов М.  Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 19: Мақалалар,
очерк,сценарийлер, либреттолар 1942-1945 / М. Әуезов; Кеңес төр.М.Құл-     
Мұхаммед,А.Сәрінжіпов.- Алматы: Дәуір, 2014.- 400 б.                       

Әуезов М.  Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 20: Мақалалар,
очерктер,киносценарий, балет либреттолар, пьесалар 1927-1943 / М. Әуезов;  
Кеңес төр.М.Құл-Мұхаммед,А.Сәрінжіпов.- Алматы: Дәуір, 2014.- 400 б.       

Әуезов М.  Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 27: Мақалалар,
зерттеулер, пьеса. 1943-1946 / М. Әуезов; Кеңес төр.М.Құл-Мұхаммед,      
А.Сәрінжіпов.- Алматы: Дәуір, 2014.- 448 б.                                  

Әуезов М.  Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 28: Мақалалар,
зерттеулер,әңгіме, пьеса. 1946-1949 / М. Әуезов; Ред. кеңес: М.Құл-        
Мұхаммед, А.Сәрінжіпов - кеңес төрағалары.-  Алматы: Дәуір, 2014.- 440 бет.                                                     

Әуезов М.  Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 29: Мақалалар,
зерттеулер,әдеби сценарий,әңгімелер, пьеса. 1947-1950 / М. Әуезов; Кеңес   
төр.М.Құл-Мұхаммед,А.Сәрінжіпов.- Алматы: Дәуір,2014.- 432 б.                                                              

Әуезов М.  Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 30: Мақалалар,
зерттеулер,аудармалар1949-1952 / М. Әуезов; Кеңес төр.М.Құл-Мұхаммед,А.    
Сәрінжіпов.- Алматы: Дәуір, 2014.- 428 б.                                 

Әуезов М.  Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 31 том:       
Мақалалар, либретто, пьеса 1951-1954 / М. Әуезов; М.О. Әуезов атындағы     
Әдебиет және өнер институты.- Алматы: Дәуір, 2014.- 402 б.     

Әуезов М.  Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 32 том:       
Мақалалар, киносценарийлер 1951-1954 / М. Әуезов; М.О. Әуезов атындағы     
Әдебиет және өнер институты.- Алматы: Дәуір, 2014.- 412 б.                             

Әуезов М.  Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 33: Мақалалар,
кино- әңгіме, пьеса. 1953-1955 / М. Әуезов; Кеңес төр.М.Құл-Мұхаммед,
А.Сәрінжіпов.- Алматы: Дәуір, 2014.- 432 б.                                  

Әуезов М.  Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 34: Мақалалар,
очерктер, жолжазбалар 1954-1956 / М. Әуезов.- Алматы: Дәуір, 2014.- 416 бет.                                                                       
Әуезов М.  Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 35: Мақалалар,
зерттеулер 1956-1957 / М. Әуезов; Кеңес төр.М.Құл-Мұхаммед,А.Сәрінжіпов.-  
Алматы: Дәуір, 2014.- 416 б.                                               

Әуезов М.  Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 36: Мақалалар,
күнделік1956-1958 / М. Әуезов; Баспа жобасының жет.С.Назарбаева,Б.         
Қанапиянов.- Алматы: Дәуір, 2014.- 408 б.                                  

Әуезов М.  Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 37: Мақалалар,
пьеса,пьеса жоспары, деректер 1958-1959 / М. Әуезов; Баспа жобасының       
жетекшілері: С.Назарбаева, Б.Қанапиянов.- Алматы: Дәуір, 2014.- 432 б.     

Әуезов М.  Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 38: Мақалалар,
очерктер, жолжазбалар, зерттеу 1959-1960 / М. Әуезов; Баспа жобасының      
 жетекшілері: С.Назарбаева, Б.Қанапиянов.- Алматы: Дәуір, 2014.- 408 б.     

Әуезов М.  Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 39 том: Роман,
роман жоспары, деректер 1959-1961 / М. Әуезов; Баспа жобасының             
жетекшілері: С.Назарбаева, Б.Қанапиянов.- Алматы: Дәуір, 2014.- 352 б.     

Әуезов М.  Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 40 том:       
Мақалалар, баяндамалар, жолжазба 1959-1961 / М. Әуезов; Баспа жобасының    
жетекшілері: С.Назарбаева, Б.Қанапиянов.- Алматы: Дәуір, 2014.- 280 б.     

Әуезов М.  Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 41: Мақалалар,
зерттеулер 1952-1961 / М. Әуезов; Баспа жобасының жетекшілері: С.          
Назарбаева, Б.Қанапиянов.- Алматы: Дәуір, 2014.- 288 б.                    

Әуезов М.  Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 42: Мақалалар,
зерттеулер, лекциялар, пьеса 1935-1961 / М. Әуезов; Баспа жобасының        
жетекшілері: С.Назарбаева, Б.Қанапиянов.- Алматы: Дәуір, 2014.- 296 б.     

Әуезов М.  Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 43 том:       
Мақалалар, зерттеулер 1923-1955 / М. Әуезов; Баспа жобасының жетекшілері:  
С.Назарбаева, Б.Қанапиянов.- Алматы: Дәуір, 2014.- 328 б.                  

Әуезов М.  Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 44 том:       
Баяндамалар, пікірлер, сөздер, лекциялар, зерттеу 1950-1960 / М. Әуезов;   
Баспа жобасының жетекшілері: С.Назарбаева, Б.Қанапиянов.- Алматы: Дәуір,   
2014.- 320 б.                                                              

Бабажанұлы Б.  Ниетқабыл: Өлеңдер, балладалар, поэмалар /     
Б.Бабажанұлы; Ред:. Ә.Оспан.- Алматы: ХанТәңірі, 2014.- 286 б.- (Замана үйі).

Байғанин Н.  Үш томдық шығармалар жинағы. 3 / Н. Байғанин;    
М.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының Ғылыми кеңесі;ред.:
С.Қасқабасов,С.Қирабаев,С.Қосан,Ж.Ысмағулов С.Қорабай.- Алматы: Қазығұрт,    
2014.- 384 б.                                                              

Байғұт М.  Күнгей көңіл: Толғамдар / М. Байғұт; Ред: Қ.Байділдаұлы.         
Алматы: Қайнар, 2014.- 416 б.                                
 
Бақтыбай Жолбарысұлы, Майлықожа Сұлтанқожаұлы: Шығармалары /     
Жоба авторы Бекен Ыбырайым.- Алматы: Нұрлы Press.kz, 2014.- 288 б.-        
(Ақындар аманаты).                                                         

Бегманов Қ.  Күреңбел: Өлеңдер, дастан, толғаулар / Қ. Бегманов; 
Ә.Дәулетхан.- Алматы: Дәстүр, 2014.- 384 б.                                

Бельгер Г.  Вблизи и рядом: Литературные портреты на фоне        
дневниковых записей / Г. Бельгер; Ред: А. Шаихова.- Алматы: Жібек жолы,    
2014.- 400 с.                                                              

Бельгер Г.  Казахские арабески: Статьи, эссе, рецензии, этюды /  
Г. Бельгер; А.Шаихова.- Алматы: Жибек жолы, 2014.- 520 с. 

Владимиров В.  Судьбы наших муз: Интеллектуальная жизнь          
независимого Казахстана в интерьере эпохи. 5: Статьи, эссе, интервью,      
хроника / В. Владимиров; Ред.: Г.Кудайбергенова.- Алматы: Балалар әдебиетi,
2014.- 2000 дана.- (Тамыр).                                                
                 
Доспанбетов Ұ.  Асылдың сынығы / Ұ. Доспанбетов; Ред: Б. Байғұл.-
Алматы: Сөздiк-Словарь, 2014.- 320 б.  

Елемес Құл-Керім.  Жарық: Жыр кітабы / Қ. Елемес; Ред: О. Сапархан.        
Алматы: Сөздiк-Словарь, 2014.- 304 б.                           

Елубаев Е.  Таңдамалы: Өлеңдер, жұмбақтар, ертегілер,            
жаңылтпаштар. 2 том / Е. Елубаев; Ред.Ш.Рахымбекова.- Алматы: Ана тiлi,    
2014.- 384 б.                                                              

Ерубаев Саттар.  Шығармалары: Роман, өлең- жырлар, әңгімелер,    
сықақ, сын, көсем сөз. Естеліктер, мақалалар / С. Ерубаев; Құраст.: Б. Хабдина,     
Б.Қойшыбаев.- Алматы: Рух БГ, 2014.- 480 бет: 8 жапсырма.         

Жаленова Қ.  Сырдан ұшқан қарлығаш / Қ. Жаленова; Ред. Б.Байғұл.-   
Алматы: Фирма Орнак, 2014.- 288 б.   

Жамбыл Жабаев: Шығармалары / Жоба авторы Бекен Ыбырайым.-        
Қазақтың ауызша әдебиеті. - Алматы: Нұрлы Press.kz, 2014.- 288 бет.- (Ақындар 
аманаты).                                                     
                                    
Жаңғақтың ойы / Б. Жетекбай; Ред.С.Жұбаниязов.-     
Алматы: Жазушы, 2014.- 160 б.                                              

Жұбаниязов С.  Сыр: Өлеңдер / С. Жұбаниязов; Ред.Ә Бай.- Алматы: 
Жазушы, 2014.- 192 б.                                                      

Жұмабек С.  Таңдамалы. 3 / С. Жұмабек; Құраст. З.И.Жұмабекова.-  
Алматы: Ан Арыс, 2014.- 288 б.                                             

Жүністегі К.  Темір - астау: Деректі әңгімелер / К. Жүністегі;   
Ред.: Ә.Оспан.- Алматы: ХанТәңірі, 2014.- 286 бет.                         

Жүністегі О.  Ел мен жер / О. Жүністегі; Ред: Әлсейіт Оспан.-    
Алматы: ХанТәңірі, 2014.- 380 б.                                           

Исаев Сейілбек.  Қазақ тіл білімінің мәселелері / С. Исаев;  Құраст:     
Ғ. Әнес., Н.С. Исаева.- Алматы: Абзал- Ай, 2014.- 640 б.           
                      
Исмагилов К.  Гримасы Фемиды: Современный детектив /          
К.Исмагилов; Гл. ред: К. Куныпияулы.- Алматы: Ан-Арыс, 2014.- 576 с.         
 
Кәпұлы Д.  Бөрісырғақ: Жыр кітабы / Д. Кәпұлы; Ред.: Ә.Оспан.-   
Алматы: ХанТәңірі, 2014.- 286 бет.- (Поэзия. Жаңа заман әдебиеті).         

Кәріпжан А.  Сана суреттері: Өлеңдер / А. Кәріпжан; Ред.       
С.Жұбаниязов.- Алматы: Жазушы, 2014.- 208 б.                                 

Кенеев Т.  Сөз кені: Сатиралық әңгімелер / Т. Кенеев; Ред: Әлсейіт      
Оспан.-  Алматы: ХанТәңірі, 2014.- 342 б.        

Күмісбайұлы Шәкен.  Ызғырық соққан жыл: Хикаяттар. 1 том:        
Таңдамалы повестер мен әңгімелер / Ш. Күмісбайұлы; Ред: Ш. Күмісбайұлы.-   
Алматы: Балалар әдебиетi, 2014.- 320 бет.   
                               
Күмісбайұлы Шәкен.  Солақай. 2 том: Таңдамалы повестер мен       
әңгімелер / Ш. Күмісбайұлы; Ред: Ш. Күмісбайұлы.- Алматы:  Балалар әдебиетi, 
2014.- 320 б.                                            

Қабдолов З.  Шығармалары. 6: "Менің әуезовім" роман - эссе,     
"Мұхтар-аға" кино-сценарий. "Сөз сарасы" сыр мен жыр / З. Қабдолов;  
Ред.Н.К.Мауытов.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2014.- 320 б.  

Қабдолов З.  Шығармалары. 7: "Көсем сөз", "Мұз үстінде от жаққан",   
" Аударма пьесалары" / З. Қабдолов; Ред.Н.Мауытов.- Алматы: Қазақ
энциклопедиясы, 2014.- 312 б.          

Қабдолов З.  Шығармалары. 8: " Аударма пьесалары" / З. Қабдолов;   
Ред.Н.Мауытов.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2014.- 352 б.                                                              

Қазиев Қ.  Таңдамалы шығармалар / Қ. Қазиев; Ред: Әлсейіт Оспан.-
Алматы: Айғаным, 2014.- 266 бет. 

Қазыбаев К.  Рахымжан Қошқарбаев / К. Қазыбаев, Ж.Әлиханұлы.-  
Алматы: Қазақстан, 2014.- 264 бет: илл.- (Ғибратты ғұмыр).                 

Қазыбек Н.  Ағайындар: Повестер мен әңгімелер / Н. Қазыбек; Ред: 
Қ. Байділдаұлы.- Алматы: Қайнар, 2014.- 384 б.                             

Қалдыбаев М.  Жорға мінген жолаушы: Деректі роман / М. Қалдыбаев;
Ред.: Ә.Оспан.- Алматы: ХанТәңірі,2014.- 386 б.                                                              

Қалмағанбетов Б.  Сәйгүлік өмір / Б. Қалмағанбетов; Ред: Әлсейіт 
Оспан.- Алматы: ХанТәңірі, 2014.- 286 б.- (Замана үні).                    

Лазарева Л.  Время индиго / Л. Лазарева; Ред: Б. Байгул.- Алматы:
Сораба, 2014.- 312 с.                                                      
                
Ли Станислав.  Над полем осенним: Книга стихотворений / С. Ли;   
Ред: Алькаева З.- Алматы: Нұрлы Press.kz, 2014.- 216 с.                        

Майбас Т.  Айбөкен: Әңгімелер мен хикаяттар / Т. Майбас; Ред.: Ә.
Оспан. - Алматы: ХанТәңірі, 2014.- 286 бет.- (Замана үйі).                                                                      

Маралтай.  Тарпаң: Өлеңдер / Маралтай; Ред.Ә.Оспан.- Алматы:
ХанТәңірі, 2014.- 286 б.                      

Маулина Н.  Ұршық: Өлеңдер / Н. Маулина; Ред: Әлсейіт Оспан.- /  
- Алматы: ХанТәңірі, 2014.- 190 б.                             

Михайлов В.  Год козла: Сатира, юмор / В. Михайлов; Ред:         
Кудайбергенова Г.- Алматы: Нұрлы Press.kz, 2014.- 480 стр.                      
                                                             
Молдағалиев Ж.  Шығармалары. 4 том: Поэма, өлеңдер және          
публицистика / Ж. Молдағалиев; "Алатау" баспа-полиграфиялық корпорациясы. 
Алматы: Алатау, 2014.- 384 б.                        

Молдағалиев Ж.  Шығармалары. 5 том: Әдебиет туралы толғаныстар   
және естеліктер / Ж. Молдағалиев; "Алатау" баспа-полиграфиялық             
корпорациясы.- Алматы: Алатау, 2014.- 384 б.                               
 
Мұқанова Роза.  Шығармалары. 1 том: Әңгімелер, драмалар,         
сұхбаттар / Р. Мұқанова; Ред: А. Социалқызы.- Алматы: Арда+7, 2014.- 320 б.                                                              

Мұқанова Роза.  Шығармалары. 2 том: Драмалар, аударма,           
көсемсөздер / Р. Мұқанова; Ред: А. Социалқызы.- Алматы: Арда+7,2014.- 320 б.                                                              

Ниязбек Р.  Шығармалар жинағы: Көптомдық. 1: Өлеңдер / Р. Ниязбек;       
Ред.Ә.Оспан.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2014.- 380 б.                                                                     

Ниязбек, Р. Шығармалар жинағы: Көптомдық. 2: Өлеңдер / Р. Ниязбек; 
Ред.Ә.Оспан.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2014.- 380 б.

Ниязбек, Р. Шығармалар жинағы: Көптомдық. 3: Өлеңдер / Р. Ниязбек; 
Ред.Ә.Оспан.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2014.- 380 б.

Ниязин Ш.  Домбыра: Әңгімелер / Ш. Ниязин.- Алматы: ХанТәңірі,  
2014.- 342 бет.  

Нұрғожаев Жақыпжан.  Парасат жолы / Ж. Нұрғожаев; Ред.Н.Жұмақан.-
Алматы: Орнак, 2014.- 320 б.                                               

Нұсқабайұлы Ж.  Енші: Әңгімелер, повестер, естеліктер /       
Ж.Нұсқабайұлы; Ред: А. Пірімбетов.- Алматы: Білім,2014.- 352 б.                                                              

Оңғарбай Р.  Рубайлар / Р. Оңғарбай; Ред.: Ә.Оспан.- Алматы: 
ХанТәңірі, 2014.- 286 бет.- (Замана үні).   

Оразбаев И.  Хайуандық комедия / И. Оразбаев; Бас ред.Қ.         
Құныпияұлы.- Алматы: Ан Арыс, 2014.- 720 б.        

Өмірзақов А.  Ақиқаттың рухы: Өлеңдер мен поэма / А. Өмірзақов;  
Ред: Ә. Күлімбетов.- Алматы: Қазығұрт, 2014.- 

Өтеген А.  Ақ көйлекпен шығып ең... / А. Өтеген; Ред: Әлсейіт    
Оспан.- Алматы: ХанТәңірі, 2014.- 286 б.- (Замана үні).        

Рахымжанұлы Т.  Өлеңімнің өзегі- Өр Алтайым: Өлеңдер / Т.        
Рахымжанұлы; Дир.З.Тен;ред.Б.Қошым-Ноғай.- Алматы:Раритет, 2014.- 224 б.                                                     
                                                             
Сара саңлақ / Құраст.Ш.Бейсенова- Әшімбаева.- Алматы: Жазушы,
2014.- 432+16 б. 

Сәдуақас Тортай.  Шығармалар жинағы. 1 том / Т. Сәдуақас; Ред: 
Б.Байғұл.- Алматы: Сораба, 2014.- 384 б.           

Сейілхан Роза.  Ақ бұлттар: Өлеңдер / Р. Сейілхан; Бас ред.    
Қ.Құныпияұлы.- Алматы: Ан Арыс, 2014.- 256 б.        

Стамбекұлы Дәуітәлі.  Бір тамшы ғұмыр / Д. Стамбекұлы; Ред.    
Б.Байғұл.- Алматы: Сөздiк-Словарь, 2014.- 240 б.          

Тұрлыбек Д.  Өмірдің сегіз сәті: Хикаяттар, әңгімелер / Д. Тұрлыбек;      
Бас ред.Қ.Қаныпияұлы.- Алматы: Ан Арыс, 2014.- 288 б.                                                              

Ұзақов Бегабат.  Жантаза: Әңгімелер / Б. Ұзақов; Ред.Ж.Әбділдә.- 
Алматы: Қазығұрт, 2014.- 168 б.                        

Үркімбайұлы, И. Дала жыры / И. Үркімбайұлы; Ә.Оспан.- Алматы: 
ХанТәңірі, 2014.- 286 б. 

Үсен Серік.  Ақшаттың суы мөп-мөлдір / С. Үсен; Ред.Б.Байғұл.- / 
Алматы: Сөздiк-Словарь, 2014.- 240 б.    

Хасен М.  Мазасыз күндер: Аударпмалар / М. Хасен; Ә.Оспан.-  
Алматы: ХанТәңірі, 2014.- 380 б.  

Ыдырысов Ә.  Таңшолпан: Роман- хикая. 1 том: Аңсаған менің       
әнімсің / Ә. Ыдырысов; "Алатау" баспа-полиграфиялық корпорациясы.- /       
Алматы: Алатау, 2014.- 576 б.                                

Ыдырысов Ә.  Таңшолпан: Роман- хикая. 2 том: Қосылған қос өзен   
секілденіп... / Ә. Ыдырысов; "Алатау" баспа-полиграфиялық корпорациясы.- / 
Алматы: Алатау, 2014.- 576 б.                                

Ыдырысов Ә.  Таңшолпан: Роман- хикая. 3: Аққулар асқан асулар /  
Ә. Ыдырысов; "Алатау"баспа-полиграфиялық корпорация.- Алматы: Алатау,  2014.- 576 б.                        

Ыдырысов Ә.  Таңшолпан: Роман- хикая. 4: Бірге ұшып барамыз      
болашаққа / Ә. Ыдырысов; "Алатау"баспа-полиграфиялық корпорация.      
Алматы: Алатау, 2014.- 576 б.                        
                                                           
Өнер
Айманов Шакен=Шакен Айманов: Кітап- альбом / Құраст: Қасым       
Бегалин.- Алматы: Өнер, 2014.- 320 б: Фотосуретті.- (Халық перзенті).      

Егінбаев М.  Мөлдір махаббат / М. Егінбаев; Тех.ред.И.Ақбасов.-  
Алматы: Алматы-Болашақ, 2014.- 440 б.                                      

Жақсылықова М.  Қазақ кәсіби актерлік өнерінің даму  ерекшеліктері:            
Зерттеулер, мақалалар / М. Жақсылықова; Ред: Анар Еркебай.- Алматы: Дәстүр, 
2014.- 384 б: Суретті.

Жумасеитова Г.  Хореография Казахстана. Период независимости:    
Монография / Г. Жумасеитова; Отв.ред.: С.А.Каскабасов.- Алматы: Жибек 
жолы, 2014.- 220 с.: илл.                                                                            

Ногербек Б.  Казахское игровое кино: фольклорные традиции и      
образ героя: Монография / Б. Ногербек , Б.Ногербек; Рецензенты: Мукан А.О.,
Мурсалимова Г.А.- Алматы: Дәстүр, 2014.- 424 с: Илл.                     

Нұрпейіс Б.  Қазақ театр режиссурасының қалыптасуы мен даму      
кезеңдері (1915-2005): Монография / Б. Нұрпейіс; М.Байсеркенов,А.Мұқан,
З.Исламбаева.- Алматы: Дәстүр, 2014.- 520 б.         

Оразқұлова Қ.  Қазақ суретшілері шығармаларындағы архетиптік     
образ бен ұжымдық бейсана: мәдени-философиялық талдау: Монография / 
Қ.Оразқұлова; ред. Б.Қарабалаева.- Алматы: Дәстүр, 2014.- 384 б.: суретті.                                  
                                
Сығай Ә.  Таңғажайып театр: Эсселер / Ә. Сығай; С.Латиева.- Алматы: 
Ана тiлi, 2014.- 480 б.                      

Топжарған: Шакен Аймановтың 100 жылдығына арналады / Құраст.: 
Т.Смайлова.- Алматы: Раритет, 2014.- 400 б.: илл.  

01 октябрь 2014 г. 01:58
0 просмотров