KITAPKHANA.KZ
kz ru

Ноябрь

Информационные технологии

 

32.973                Архитектура компьютерных систем: Учебно-методический комплекс.- 

А 87           Алматы: Нур-Принт, 2012.- 179 с.                                          

 

32.973(5Каз)           Вычислительные сети и телекоммуникации: Учебно-методический     

В 94             комплекс / Сост: О.Ахметова., К.Искакова., Г.Тюлепбердинова.- Алматы:

                    Нур-Принт, 2012.- 246 с.                                                       

 

004.42(574)(075.8)       Искакова К.  Компьютерное моделирование: Учебное пособие /   

И 86                К.Искакова.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 170 с.                               

 

32.973(5Каз)           Ким Ф.  Практикум по компьютерной графике: Учебное пособие для  

К 40               студентов ВТУЗов / Ф. Ким.- Алматы: Нур-Принт, 2011.- 175 с.              

 

Культура

71(5Қаз)            Сәрсенова Ж.  Мәдениеттану: Оқу құралы / Ж. Сәрсенова; Пікір    

С 28       жазған: Ғабитов Ж.- Алматы: Нур-Принт, 2013.- 320 б.                      

 

Библиография

91.9:84(5Қа3)           Досжан Д.  Көркем сөз шебері: Библиографиялық көрсеткіш /    

Д 64        Д.Досжан.- Астана, 2012.- 224 б.                                            

 

91.9:84(5Қа3)          Досжан Д.  Көркемсөз шебері: Биоблиографиялық көрсеткіш /    

Д 64        Д.Досжан.- / ҚР Президенттік мәдениет орталығы.- Астана: Назарбаев

                орталығы, 2013.- 192 б.                                                             

 

Печать

070(574)(075.8)          Сыдықов Ұ.  Ұлттық рух және ақпараттық кеңістік: Мақалалар / 

С 93      Ұ.Сыдықов.- Алматы: Дәстүр, 2015. - 288 б.                                                                  

 

070(574)            Төлепберген Б.  Біз осы не бітіріп жүрміз?: Публицистикалық     

Т 65      толғаулар мен мақалалар / Б.Төлепберген.- Алматы: Сөздiк-Словарь, 2015.- 280б.                                                    

 

Издания для детей

087.5(574)            Алтын жүзікті қыз: Қазақ ертегісі / Құраст: Қ.Жаңабаев.- Алматы:

 А 46               Алматыкітап, 2014.- 20 б.                                                 

 

087.5(574)           Дудар қыз: Қазақ ертегісі / Құраст: Қ.Жаңабаев.- Алматы:        

Д 79       Алматыкітап, 2014.- 16 б.                                                 

 

087.5(574)          Қарақұсбай: Қазақ ертегісі / Құраст: Қ.Жаңабаев.- Алматы:       

Қ 41            Алматыкітап, 2014.- 16 б.                                                 

 

087.5(574)               Қарынбай: Қазақ ертегісі / Құраст: Қ.Жаңабаев.- Алматы:         

Қ 42                Алматыкітап, 2014.- 14 б.                                                  

 

087.5(574)          Нанбатыр: Қазақ ертегісі / Құраст: Қ.Жаңабаев.- Алматы:         

Н 21          Алматыкітап, 2014.- 14 б.                                                 

 

087.5(574)          Патша мен бүркіт: Қазақ ертегісі / Құраст: Қ.Жаңабаев.- Алматы: 

П 18      Алматыкітап, 2014.- 22 б.                                                 

 

087.5(574)             Хан Шалқан: Қазақ ертегісі / Құраст: Қ.Жаңабаев.- Алматы:       

Х 19          Алматыкітап, 2014.- 14 б.                                                 

 

ФилософияПсихология

159.9(574)(075.8)         Акажанова А.  Психологическая служба в закрытых учреждениях:    

 А 38        Учебное пособие / А. Акажанова , К. Ельшибаева.- Алматы: Нур-Принт, 2014.-

                   112 с.                                                                    

 

159.9(574)(075.8)          Акажанова А.  Психологическая служба в пенитенциарных           

А 38         учреждениях: Учебное пособие / А. Акажанова , К. Ельшибаева.- Алматы: Нур-

                 Принт, 2014.- 111 с.                                                      

 

159.923(574)          Елшібаева К.  Тар жол тайғақ кешуді жеңілдеткен мөлдір махаббат 

Е 49        / К. Елшібаева.- Алматы: Нур-Принт, 2015.- 141 б.                         

 

88.56(5Қаз)          Жүнісова-Елшібаева К.  Қазақ отбасы мәселелерінің психологиялық 

 Ж 91        аспектілері / К. Жүнісова-Елшібаева.- Алматы: Нур-Принт, 2011.- 132 б.    

 

159.9(574)(075.8)      Илешева Р.  Медициналық психология: Оқу құралы / Р. Илешева;

И 40            Ред. басқарған Қ.Жарықбаев.- Алматы: Нур-Принт, 2014.- 242 б.                   

 

159.9(574)(075.8)          Исхакова Э.  Сказкотерапия как метод психологической работы с   

И 91                детьми подросткового и юношеского возраста: Учебно-методическое

                       пособие / Э.Исхакова , Х. Шерьязданова.- Алматы: Нур-Принт, 2015.- 92 с.           

 

159.9                Правдина Н.  Большая энциклопедия успеха: Вселенная готова      

П 68       исполнить ваши желания! Лушие техники и приемы / Н. Правдина.- Москва:

               АСТ,2015.- 384 с.- (Библиотека Счастья и Успеха).                             

 

Религия

28(574)              Иасауи Қожа Ахмет Әзірет Сұлтан.  Көңілдің айнасы (Мир ат әл-   

И 12             Қулуб) / Қ.А. Иасауи.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2015.- 112 б.        

 

86.38                Құран кәрім: Мағыналар және түсіндермелерінің аудармасы.- ҚР Дін

Қ 77        істері агентігі дінтану сараптамасынан оң қорытынды берілген.- Алматы,    

              2013.- 776 б.                                                             

 

Общественные науки

60.5(5Қаз)          Сәрсенова Ж.  Әлеуметтік жұмыс: Оқу құралы / Ж. Сәрсенова; Пікір

С 28       жазған: Абишев М.- Алматы: Нур-Принт, 2013.- 100 б.                       

 

60.5(5Каз)           Сарсенова Ж.  Социология: Учебное пособие / Ж. Сарсенова.-      

С 20            Алматы: Нур-Принт, 2013.- 304 с.                                          

        

Политика

66.3(5Каз)           Назарбаев Н.  Времена и думы / Сост.: Касымбеков М.Б.,

Н 19             Молдагаринов А.М., и др.- Алматы: Алматыкітап, 2013.- 364 с.                                        

 

66.3(5Қаз)           Назарбаев Н.  Жылдар мен ойлар / Н. Назарбаев; Құраст.:         

Н 17         Қасымбеков М.Б., Молдағаринов А.М.,т.б.- Алматы: Алматыкітап, 2013.- 352 б.                  

 

66.3(5 Қаз)           Назарбаев Н.  Еркін елдің ертеңі=Будушее свободной страны:      

Н 17           Жастарға арналған қойын кітап / Н. Назарбаев.- Астана, 2013.- 257 б.      

 

321.512.122           Науанов а.  Ғажайыпсыз ғұмыр / а. Науанов.- Алматы: Ғылым ордасы,

Н 28             2015.- 334 б.: суретті.                                                   

 

327(574)             Онжанов Н.  Бітімгер: Дипломат жазбалар / Н. Онжанов.- Астана:   

О 59           Фолиант, 2015.- 240 б.                                                    

 

327(574)             Онжанов Н.  Миротворец: Записи дипломата / Н. Онжанов.- Астана: 

О-58           Фолиант, 2015.- 240 с.                                                     

 

Экономика. Экономические науки

65.9 (5 Каз)240.0     Сарсенова Ж.  Социальная работа: Учебное пособие / Ж. Сарсенова.-

С 20            Алматы: Нур-Принт, 2013.- 116 с.                                          

 

ПравоЮридические науки

67.628.111.1(5Қаз)    Естеусізов Е.  Экономикалық қылмыстардың алдын алу: Оқу

Е 85           құралы / Е. Естеусізов.- Алматы, 2012.- 92 с.- (Заңгерлік әдебиет).                

 

67.3(5Қаз)           Жеңіс С.  Шетелдердің мемлекет және құқық тарихы: Оқу құралы /

Ж 47       С.Жеңіс; Пікір жазғандар: Ибраев Н., Арынов Ж.- Алматы: ҚР ІІМ Алматы        

                 академиясының ҒЗжРБЖҰБ, 2011.- 245 б.                                     

 

342.228(574)         Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері. Тәуелсіздік

 Қ 18              нышандары=Государственные символы Республики Казахстан. Символы

                      независмости: Фотокітап / Шаймерденұлы Е.- Алматы: Тау Қайнар,

                      2015.- 324 б: Фотосуретті.

 

342.51(574)(084)         Президент: 2014 жылғы басты оқиғалардың фотобаяны=Президент:    

П 67          фотолента основных событий 2014 года: Фотоальбом / Құраст.: Д.Абаев.

                  - Алматы: Раритет.- 380 б.              

                                       

67.628(5Қаз)          Сүтбеков Е.  Интернет қылмыстылық: түсінігі, өзіндік            

С 90         ерекшеліктері, қылмыстық-құқықтық сипаты: Оқу құралы / Е. Сүтбеков; Пікір 

                 берген: Рүстемова Г.,Жексенбай П.- Алматы:  ҚР ІІМ Алматы академиясының

     ҒЗжРБЖҰБ, 2011.- 144 б.

                      

Военное дело

355.292(574)           Казахстан в годы Великой Отечественной войны . 1941- 1945 годы: 

К 14        Книга.- Алматы: Тау Қайнар, 2015.- 184 с.- (Солдаты победы).                                                         

 

355.292(574)          Қазақстан Ұлы Отан соғысы жылдарында. 1941- 1945 жылдар: Ұлы    

Қ 18          Отан соғысындағы Жеңістің 70 жылдығыныа арналған.- Алматы: Тау Қайнар,

                  2015.- 184 б.- (Жеңіс  сарбаздары).                                                              

 

355.292(574.54)       Қызылордалық қаһармандар: Мерейтойлық жинақ.- Қызылорда:        

Қ 61           Полиграфия, 2015.- 408 б.: ил.                                            

 

355.292(574.54)          Таңырақбаев Ж.  Жеңіске жеткен жауынгерлер / Ж. Таңырақбаев.-   

Т 19      Қызылорда: Қызылорда- Қанағаты, 2015.- 284 б.                             

 

 

355.292(574.54)          Ұлы ерлікке ұрпақтар тағзымы: Қармақшы ауданы.- / Қармақшы       

Ұ 46                     ауданы әкімдігінің әкімі.- Астана: Сарыарқа, 2015.- 604 б.                

 

Социальное обеспечение

60.5(5Қаз)          Сәрсенова Ж.  Әлеуметтану: Оқу құралы / Ж. Сәрсенова; Пікір     

С 28          жазған: Абишев М.- Алматы: Нур-Принт, 2013.- 200 б.                       

 

364(574)(075.8)          Сарсенова Ж.  Гендер: Учебное пособие / Ж. Сарсенова.- Алматы,  

С 20       2014.- 68 стр. 

                                                          

ВоспитаниеОбучениеОбразование

371(574)              Жексенбаева У.  Компетентностно ориентированное образование в   

Ж 49          современной школе: Учебное пособие / У. Жексенбаева.- Алматы: Нур-Принт,  

                   2014.- 184 с.                                                              

 

376.1-05

19 ноябрь 2015 г. 11:42
0 просмотров
Добавить комментарий
Ваше имя: *
E-mail: *
Текст комментария:
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: