Сентябрь

Информационные технологии

004.2(075.8) Сапақова С.З. Компьютерлік жүйелер архитектурасы және С 21 операциялық жүйелер: Оқу құралы / С.З. Сапақова.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 278 б.

 

 

Менеджмент

005(075.8) Абжанова Т.А. Әлеуметтік сөздің шешендік негіздері. Іскерлік А 14 келіссөз жүргізу: Оқу-әдістемелік құрал / Т.А. Абжанова.- Алматы: Экономика, 2014.- 180 бет.


005.92 Әбутәліп О.М. Мемлекеттік тілде ісқағаздарын жүргізу: Ә 110 Электронды оқулық / О.М. Әбутәліп, М.М. Жағыпарова.- Алматы:

Халықаралық бизнес академиясы, 2014. Электронды кітап

 

005.1(075.8) Бегайдарова Р.Н. Ұйымдастыру теориясы: Электронды оқулық /Б34 Р.Н. Бегайдарова.- Алматы: Book Pius, 2014.

Электронды оқулық 005(075.8) Залученова О.М. Менеджмент: Электронный учебник /З 22 О.М.Залученова.- Алматы: Халықаралық бизнес академиясы, 2015.- CDдиск.

 

005(075.8) Муханова Г.К. Үйымдық мінез-құлық: Электронды оқу құралы /М 80 Г.К. Муханова, Г.А. Абдулина.- Алматы: Экономика, 2015.- CD диск.


Справочные издания

030 Школьник Ю.М. Военная техника: Современная детская энциклопедия Ш 67 / Ю.М. Школьник.- Ростов-на-Дону: Владис, 2016.- 128 с.: илл.


Газеты.Пресса.Журналистика

070 Шарманов Т. Құндылықтар құлдырауы / Т. Шарманов.- Алматы, 2015.-Ш 27 186 б.


Философия.Психология

159.9:34(075.8) Ақажанова А.Т. Заң психологиясы: Оқу құралы / А.Т. Ақажанова; А 37 Ред:Г.Рүстембекова.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 366 б.

 

123(035.3) Джекебаева М.А. Еркіндік пен жауапкершіліктің өзара байланысы: Д 37 Оқу құралы / М.А. Джекебаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 176 б.

 

159.964.2(075.8) Исмағамбетова З.Н. Мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары: И 88 Оқу құралы / З.Н. Исмағамбетова, Ә.А. Мұханбет, А.Г. Қарабаев.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 125 б.

 

1(091)(574)(075.8) Сүлейменов П.М. Әл- Фараби және қазақ халқының рухани мұрасы: С 90 Оқу құралы / П.М. Сүлейменов.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 286 б.

 

Общественные науки

60.5(5Қаз) Жүсіпова А.Д. Әлеуметтану негіздері: Электронды оқу құралы /Ж 91 А.Д. Жүсіпова.- Алматы: Экономика, 2012.- 280 б.: CD диск.

 

 

 

60.5(5Қаз) Қарабаев Ш.Қ. Әлеуметтану негіздері: Электронды оқу құралы /Қ 41 Ш.Қ. Қарабаев.- Алматы: Экономика, 2012.- CD диск.

 

 

303(035.3) Султанбаева Г.С. Интеллектуалдық ұлт гуманитарлық технологиялар С 85 фокусында: Монография / Г.С. Султанбаева, С.Н. Велитченко;Ред:Е.Жайнақов.-Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 144 б.


 


Демография. Статистика

316.6 Карнеги Д. Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, К 24 выступая публично=Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей /Д. Карнеги; Пер. с англ.- Минск: Попурри, 2015.- 768 с.

 

 

314(574) Татимов М.Б. Демографиядан демократияға дейін=От демографии до Т 23 демократии / М.Б. Татимов; Ред: Г.Құдайбергенова.- Алматы: Нұрлы Press.kz, 2016.- 400 б.


Политика

328.185 Абдрашев Р.М. Расследование коррупционных преступлений: А 13 Электронный учебник / Р.М. Абдрашев, А.М. Сералиева.- Алматы: Book Pius, 2010.- CDдиск.

 

32.001(075.8) Хан И.Г. Практикум по политологии=Саясаттану практикумы: Х 19 Электронный учебник / И.Г. Хан, Б.Ж. Расилов, Г.Б. Амангалиева.- Алматы: Alma, 2015. Электронная книга


Экономика. Экономические науки

336.717.061(075.8) Абдуллаева Б.М. Шағын және орта бизнесті несиелеу: негіздері мен А 14 принциптері: Оқу құралы / Б.М. Абдуллаева, А.Г.Анесова.-Алматы:Экономика, 2014.- 186 б.- (Университеттік білім).


339.13(075.32) Әмірбекұлы Е. Фирманың бәсекеге қабілеттілігі: Оқу құралы / Е. Ә 58 Әмірбекұлы.- Алматы: Экономика, 2015.- 126 б.

 

334(075.8) Әмірбекұлы Е. Инновациялық бизнес: Оқу құралы / Е. Әмірбекұлы.- Ә 58 Алматы: Экономика, 2014.- 240 б.

 

336.1(075.8) Бейсенова Л.З. Мемлекеттік сектордағы қаржылық бақылау: Оқу Б 38 құралы / Л.З. Бейсенова.- Алматы: Экономика, 2015.- 280 б.

 

339.138(075.8) Беккулиева Б.М. Маркетингті жоспарлау: Оқу құралы / Б.М.Беккулиева; Б 39 Редакциясын басқарған Каленова С.А.-Алматы: Экономика, 2015.- 336 б.-(Университеттік білім).

 

 

339.138(075) Дюсембекова Ж.М. Маркетингтік зерттеулер: Электронды оқулық /Д 97 Ж.М. Дюсембекова.- Алматы: Экономика, 2015.- CD диск.

 

334(075.8) Елшібаев Р.Қ. Кәсіпкерлік: Электронды оқу құралы / Р.Қ. Елшібаев. Е 52 - Алматы: Экономика, 2015.- CD диск.

 

331.103(075) Еңбекті ұйымдастыру және мөлшерлеу: Оқу құралы / Сейдахметов А.С, Е 58 Сәлімбаева Б.Қ., Тазабекова А.Ч., Сейдахметова Б.А.- Алматы: Экономика, 2015.- 262 б.

 

65.01 Казиева А.Н. Основы экономической теории: Электронный учебник /К 14 А.Н. Казиева.- Алматы: Book Pius, 2013.- CDдиск.

 

339.138(075.8) Маркетингтік коммуникациялар: Оқу құралы / Умбеталиев А.Д., М 23 Куланова Д.А., Абдикеримова Г.И., Шевченко И.И.- Алматы: Экономика, 2015.- 336 б.

 

339.9(075) Масакова С.С. Экономика зарубежных стран: Учебное пособие /М 31 С.С.Масакова, С.О. Читанова.- Алматы: Экономика, 2015.- 240 с.

 

330(075.8) Мұқаұлы С. Табиғатты пайдалану экономикасы: Оқу құралы /М 84 С.Мұқаұлы , Г.С. Сатбаева, Н.К. Алтеева.-Алматы: Экономика, 2015.- 296 б.-(Университеттік білім).

 

 

332(075.8) Нұрғалиева А.А. Агробизнесті ұйымдастыру: Оқу құралы /Н 86 А.А.Нұрғалиева.- Алматы: Экономика, 2015.- 214 б.

 

334(075.8) Нұрғалиева А.А. Кәсіпорын қызметін жоспарлау: Оқу құралы /Н 86 А.А.Нұрғалиева.- Алматы: Экономика, 2015.- 132 б.

 

65.9(5каз)26 Садыкова Р.Б. Финансы / Р.Б. Садыкова.- Алматы: Халықаралық С 14 бизнес академиясы, 2013.- CD диск.

 

334(075.8) Сапарова Б.С. Қаржы менеджменті: Оқулық / Б.С. Сапарова.-С 21 - Алматы: Экономика, 2015.- 632 б.

 

330.1(072) Тулегенова М. Формирование капитала в странах развивающегося Т 78 рынка: Электронный учебник / М. Тулегенова.- Алматы: Book Pius, 2014.- 218 с.: CD диск.

 

 

338.48-32 (075.8)Экскурсиятану: Оқу құралы / Абенова Е.А., Устенова О.Ж., Э 41 Актымбаева Б.И. т.б.- Алматы: Экономика, 2015.- 121 бет.- (Университеттік білім).

 

Право.Юридические науки

343(075.8) Абдрашев Р.М. Криминалистическое и уголовно-правовое А 13 обеспечение борьбы с самоуправством: Электронный учебник / Р.М. Абдрашев.-Алматы: Book Pius, 2014.- 218 c.: CD диск.

351.72(075.8) Аралбаева А.А. Қазақстан Республикасындағы қаржылық А 75 қатынастарды құқықтық реттеу: Оқу құралы / А.А. Аралбаева.- Алматы: Экономика, 2014.- 208 б.- (Университеттік білім).

351.72(075.8) Аралбаева А.А. Қазақстан республикасындағы қаржылық А 75 қатынастарды құқықтық реттеу / А.А. Аралбаева.- Алматы, 2015.- CD диск.

343.119(574)(035.3)Ахпанов А.Н. Функция судебного контроля над досудебным А 95 уголовным производством в Республике Казахстан: Монография /А.Н. Ахпанов, А.А. Амиргалиев.- Караганда, 2016.- 166 с.

34(09) Аюпова З.К. История государства и права зарубежных стран: А 98 Электронный учебник / З.К. Аюпова.- Алматы: Book Pius, 2015.- 260 с.: CD диск.

67.3(5Каз) Аюпова З.К. История государства и права Республики Казахстан: А 99 Электронный учебник / З.К. Аюпова.- Алматы: Book Pius, 2013.- 229 с.: CD диск.

67.0 (5 Каз) Аюпова З.К. Теория государства и права: Электронный учебник /А 99 З.К. Аюпова.- Алматы: Book Pius, 2013.- 330 с.: CD диск.

342.51(084.1) Президент: 2015 жылғы басты оқиғалардың фотобаяны=Президент: П 67 фотолента основных событий 2015 года: Фотоальбом.- Алматы: Тау Қайнар, 2016.- 408 б.: илл.

347.641(035.3) Сартаев С.А. Қазіргі даму үдерісіндегі кәмелетке толмағандардың С 22 құқықтық санасы мен құқықтық мәдениетінің қалыптасу ерекшеліктері: теориялық құқықтық талдау: Монография / С.А. Сартаев, М.Ж. Қалшабаева.-- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 168 б.

67(5Каз) Сералиева А.М. Основы права: Электронный учебник / А.М. Сералиева. С 32 - Алматы: Book Pius, 2013.- CD диск.

343.347.2(075.8)Сералиева А.М. Преступность, связанная с заражением С 37 венерическими заболеваниями и ВИЧ/ СПИДом: Электронный учебник / А.М. Сералиева.- Алматы: Book Pius, 2014.- 212 с.: CD диск.

343.98(075.8) Шопабаев Б.А. Научные основы криминалистического исследования Ш 79 материалов, веществ и изделий: Учебное пособие / Б.А. Шопабаев; Ред: Э.Сулейменова.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 235 с.

 

Социальное обеспечение. Социальная помощь. Страхование

368(075.8) Базарбаев А.О. Сақтандыру менеджменті: Электронды оқу құралы /Б 16 А.О. Базарбаев.- Алматы: Экономика, 2015.- CD диск.

 

Воспитание.Обучение.Образование

373(075.8) Биологиядан білім беру концепциясы және оқытудың инновациялық Б 56 әдістемелері: Оқу құралы / Ред: Г.Рүстембекова.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 281 б.

 

 

37.248 Зайцева А. Вышивка лентами: Большая энциклопедия / А. Зайцева; З 17 Отв.ред: Л.Панкова.- М.: Эксмо, 2011.- 192 с.: илл.

 

37.279 Каминская Е. Учимся шить шторы, гардины, подушки.Уютный дом К 18 своими руками / Е. Каминская.- М.: РИПОЛ классик, 2009.- 240 с.: илл.-(Красивые вещи своими руками).

 

373.3 Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет: Методическое К 60 пособие / Е.В. Колесникова; Гл.ред:Т.Цветкова.- М.: ТЦ Сфера, 2015.- 96 с.-(Математические ступеньки).

 

 

373.3 Пятак С.В. Готов ли я к школе?: Диагностика для детей 6-7 лет /П 99 С.В. Пятак; Отв.ред:А.Жилинская.- М.: ЭКСМО, 2016.- 160 с: Илл.-(Ломоносовская школа).

 

373.2 Ткаченко Т.А. Большая книга заданий и упражнений на развитие Т 48 связной речи малыша / Т.А. Ткаченко; Отв.ред:Л.Кондрашова.- М.: ЭКСМО, 2014.- 136 с.- (Илл.).

 

373.2 Ткаченко Т.А. Большая книга заданий и упражнений на развитие Т 48 мелкой моторики / Т.А. Ткаченко; Отв.ред: Л.Кондрашова.- М.: ЭКСМО, 2014.-120 с: илл.

 


Фольклор

398:821.512.122.0 Сейітжанов З.Н. Парасат пен пайым: Оқу құралы / З.Н. Сейітжанов; С 31 Ред:Мұхадиева К.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 324 б.


Естественные науки

550.47(075.8) Божбанов А.Ж. Биогеохимия негіздері: Оқу құралы / А.Ж. Божбанов, Б 70 Ғ.Ж. Медеуова.- Алматы: Экономика, 2015.- 156 б.

 

502/504(574)(075) Бөрібай Э.С. Радиациялық экология: Оқу құралы / Э.С. Бөрібай.- Б 79 - Алматы: Экономика, 2015.- 184 б.

 

502/504(075.8) Бөрібай Э.С. Қоршаған орта мониторингі: Электронды оқу құралы /Б 79 Э.С. Бөрібай.- Алматы: Экономика, 2015.- CD диск.

 

502/504(038) Жайлыбай К.Н. Экология терминдерінің түсіндірме сөздігі: Оқу Ж 19 құралы / К.Н. Жайлыбай.- Алматы: Эверо, 2015.- 84 б.

 

 

28.7 Жолдубаева А.К. Мәдени антропология негізгі мектептер және Ж 69 бағыттар: Электронды оқулық / А.К. Жолдубаева.- Алматы: Book Pius, 2013. Электронды кітап

 

 

28.7 Жолдубаева А.К. Культурная антропология: основные школы и Ж 79 направления: Электронный учебник / А.К. Жолдубаева.- Алматы: Book Pius, 2013.- CD диск.

 

 

502/504(075.8) Мұхажанова Н.А. Геоэкология: Оқулық / Н.А. Мұхажанова.-М 86 - Алматы: Экономика, 2015.- 376 б.- (Университеттік білім).

 

 

502.1(075.8) Davlеtova S.K. Ecology and sustainable development: Электронный D 26учебник / S.K. Davlеtova.- Алматы: Халықаралық бизнес академиясы, 2014. Электронная книга

 

 

Математика

22.11 Қазешев А.Қ. Экономистерге арналған математика: Электронды Қ 20 оқулық / А.Қ. Қазешев, С.А. Нүрпейісов.- Алматы: Экономика, 2011.- 528 б.: CD иск.

 

 

517(075.8) Мамаева В.А. Математикалық талдаудан тәжірбиелік жұмыстарды М 18 орындауға арналған әдістемелік нұсқау: 1 бөлім / В.А. Мамаева, А.К. Шаймерденова; Ред:Г.Рүстембекова.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 146 б.

 

519.862.6(075.8)Рахметова Р.Ө. Эконометрика: Экономикалық мамандықтар Р 24 бакалаврларына арналған оқулық / Р. Рахметова.- Алматы: Экономика, 2016.-206 б: Таблицалы.


Физика

537.311.31(035.3)Структурная и примесная модификация электронных свойств С 20 халькогенидных стеклообразных полупроводников: Монография /Ш.Ш.Сарсембинов, О.Ю.Приходько, М.Ж.Мальтекбасов и тд.- Алматы: Қазақ

 

университеті, 2015.- 240 с.

 

53(031) Физика әлемі: Пәндік энциклопедия. 2 том: М (Магнит өрісі) - Я /Ф 49 Құраст. Н.Көбенқұлов, Қ.Бақтыбаев, Ә.Әбілдаев.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2016.- 640 б.

 

Химия

548.3(075.8) Абдулкаримова Р.Г. Кристаллохимия: Оқу құралы /А 14 Р.Г.Абдулкаримова, Ж.Б. Кудьярова; Ред:Сәбит К.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 140 б.

 

548.73(075.8) Көшенов Б. Рентгенография: Оқу құралы / Б. Көшенов , Г. Яр-К70 Мухамедова.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 118 б.


Биология

57.04(075) Жайлыбай К.Н. Биологиялық экология: Оқулық / К.Н. Жайлыбай.-Ж 19 Алматы: Қыздар университеті, 2016.- 516 б.

 

574.581.5 Нұрсейітов, Ш.Ш. Әлеуметтік экология және тұрақты даму: Қысқаша Н 86 дәрістік курс / Ш.Ш. Нұрсейітов, Г.М. Гиниятова.- Астана: Дәме, 2014.


Ботаника

581.5(075.8 ) Жайлыбай К.Н. Арал өңірінің дәрілік өсімдіктерінің экологиясы: Ж 19 Оқу құралы / К.Н. Жайлыбай, К.А. Мырзабек; Ред:Жусанбаев А.- Алматы: Қыздар университеті, 2015.- 90 б: Суретті.


 

Медицинские науки

614.8(075) Анисимова Н.М. Основы безопасности жизнедеятельности /А 67 Н.М.Анисимова, Г.С. Сатбаева.- Алматы: Экономика, 2014.- 496 с.: CD диск.

 

615.9(075) Божбанов А.Ж. Экотоксикология: Оқу құралы / А.Ж. Божбанов, Б 70 Ғ.Ж. Медеуова.- Алматы: Экономика, 2014.- 254 б.

 

615.89 Болотов Б. Лечение желудочно - кишечного тракта по Болотову /Б 79 Б.Болотов , Г. Погожев.- Питер: СПб, 2015.- 128 с.: ил.- (Жизнь по Болотову)


615.825 Бубновский С. 50 незаменимых упражнений для здоровья / С.Бубновский.-Б 90 М.: "Э", 2016.- 132 с.: илл.- (Оздоровление по системе доктора Бубновского). +диск

 

615.89 Бубновский С. Здоровые сосуды, или зачем человеку мышцы? /Б 90 С.Бубновский.- М.: "Э", 2016.- 192 с.: ил.- (Оздоровление по системе доктора Бубновского).

615.89 Бубновский С. Остеохондроз - не приговор! / С. Бубновский.- М.: Б 90 "Э", 2016.- 192 с.: фото.- (Оздоровление по системе доктора Бубновского).


613 Бубновский С. 100 лет активной жизни, или секреты здорового Б 90 долголетия / С. Бубновский.- М.: "Э", 2015.- 192 с.: илл.- (Оздоровление по системе доктора Бубновского).

 

616.7 Бубновский С. Болят колени что делать? / С. Бубновский.- М.: Б 90 ЭКСМО, 2016.- 192 с.- (Оздоровление по системе доктора Бубновского).

 

617.581 Бубновский С. Правда о тазобедренном суставе жизнь без боли /Б 90 С.Бубновский.- М.: ЭКСМО, 2015.- 192 с.- (Оздоровление по системе доктора Бубновского).

 

616.7 Бубновский С. Секреты реабилитации, или жизнь после травмы /Б 90 С.Бубновский.- М.: ЭКСМО, 2015.- 192 с.: илл.- (Оздоровление по системе доктора Бубновского).


616- 006 Мясников А. Вектор страха: Как перестать бояться рака и М 99 защититься от него / А. Мясников.- Москва: ЭКСМО, 2015.- 176 с.

 

614 Мясников А. Как жить дольше 50 лет: честный разговор с врачом о М 99 лекарствах и медицине / А. Мясников.- Москва: ЭКСМО, 2015.- 192 с.- (О самом главном с доктором Мясниковым).

 

616.9 Мясников А. Свой - чужой: Как остаться в живых в новой М 99 инфекционной войне / А. Мясников.- Москва: ЭКСМО, 2015.- 272 c.- (О самом главном с доктором Мясниковым).

 

61(030) Полный медицинский справочник фельдшера: дополненный.- М.: ЭКСМО, П 51 2015.- 832 с.

 

615.89 Пучко Л.Г. Многомерная медицина. Система самодиагностики и П 90 самоисцеления человека / Л.Г. Пучко.- Москва: АСТ, 2015.- 432 с.: илл.

 

51.1 (5 Қаз) Шарманов Т. Алматы адамзат дамуының жаңа мыңжылдығында /Ш 27 Т.Шарманов.- Алматы, 2013.- 256 б.


 

Сельское хозяйство

633.18(035.3) Жайлыбай К.Н. Күріш (Фотосинтезі, морфофизиологиясы т.б): Ж 19 Монография / К.Н. Жайлыбай.- Алматы: Ғылым, 2015.- 351 б.

 

Домашнее хозяйство

643/645 Жабцев В.М. Домашний мастер: Самое полное руководство /Ж 12 В.М.Жабцев.- Москва: АСТ, 2015.- 496 с: Илл.- (Мастер золотые руки).

 

64(031) Могилевская С. Девочки, книга для вас: Энциклопедия для девочек М 74 / С. Могилевская.- Москва: АСТ, 2016.- 240 с.: ил.


Организация производства

657.6(075.8 ) Қаржылық бақылау, ревизия және аудит: Оқу құралы / Абленов Д.О., Қ 41 Әбле Д.Д., Смағұлов Д.Д., Абленова А.Д.- Алматы: Экономика, 2014.- 560 б.

 

Технология нефти

665.6(075.8) Адильбекова А.О. Мұнайды деэмульсиялау технологиялары: Оқу А 25 құралы / А.О. Адильбекова; Ред: Қ.Ибрагимова.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 110 б.

 


Автоматика

681.5(075) Сұлтанғазинов С.Қ. Автоматика және байланыс құрылғыларының С 89 арнайы өлшеулері: Электронды оқулық / С.Қ. Сұлтанғазинов, Д.Р. Шагиахметов. - Алматы: Book Pius, 2015.


Искусство

85.31(257К-4Кз) Ақмырза Тұяқбайұлының орындауындағы сыр саздары.- Қызылорда, А 37 2005.- СД диск.

 

85.375(5Қаз) Әбіш Б. Қос бәйтерек достығы: Ш.Айтматов пен М.Шаханов Ә 21 рухтастығы туралы деректі фильм / Б. Әбіш.- Алматы: "Рух-Тарих-Парасат" студиясы.

 

 

79.0 Великие здания и сооружения.- М.: Астрель, 2012.- 30 с.: ил. 85.315.69(5Қаз) Жырау: Ғылыми- танымдық көркем қойылымды фильм.- Қызылорда, Ж 92 2011.- СД диск.


730(084) Кәкімов Қ. Тастан қашалған әуен=Мелодия, обрамленная камнем: К 24 Фотоальбом / Қ. Кәкімов; Ред:Ж.Беристен.- Алматы: Асыл сөз, 2016.- 160 б.


85.313(257Қ-4Кз)Қайталанбас дауыстар=Неповторимые голоса: Сыр саңлақтарының Қ 23 антологиясы.- Қызылорда, 2011.- 141 б.+28 диск: суретті. 2 бөлімнен тұрады.1-ші анықтамалық,2-ші 28 диск

 

85.315.3(5Қаз) Құлиев Ж. Күй ғұмыр / Ж. Құлиев.- Қазақстан Тәуелсіздігіне 20 Қ 74 жыл.- Алматы: Сардар, 2011.- 176 б.: 24 суреттеме. +диск

 

85.94я438(257К-4Кз) Сыр әуендері: Аудио диск / Дыбыс операторы: Р. Тайманов.-С 95 Қызылорда, 2000.- СД диск.

 

71(257К-4Кз) Сыр өңірінің мәдениеті: Электронды оқулық.- Қызылорда, 2011.- СД С 95 диск.

 

 

85.375(5Қаз) Сырдарияның құяр аяғындағы арпалыс немесе алыстағы ағайын.-С 95 Кызылорда.

 

730(084) Шанов Ө. Ұлы дала жаңғырығы=Эхо великой степи: Фотоальбом /Ш 23 Ө.Шанов.- Алматы: Азия Арна, 2016.- 160 б.: илл.

 

 

Спорт

796.8(075.8) Алимханов Е. Спорттық күрестің теориясы мен әдістемесі (Грек-А 44 рим, еркін, дзюдо, самбо, қазақ күресі): Оқу құралы / Е. Алимханов.-Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 233 б.


Филологические науки

81'373.21(051) Ономастикалық хабаршы: №1(31) / Бас редактор.- Астана: О 59 Ш.Шаяхметов атындағы тілдерді дамыту орталығы, 2016.

 

 

81.411.2 Русский язык (Основной курс).- Алматы: Экономика, 2013.- CD диск.Английский язык

811.111(075) Азимов А. Короткие фантастические рассказы=Science Fiction А 35 Stories / А. Азимов; Адаптация текста, коммент., упраж., слов. Н.Н.Чесовой. - М.: АЙРИС-пресс, 2015.- 80 с.: илл.- (Английский клуб. Домашнее чтение).

 

811.111(075) Андерсен Х.К. Дочь болотного царя=The Marsh King`s Daughter /А 65 Х.К. Андерсен; Адаптация текста, предисловие, коммент., упраж., слов. Е.В. Угаровой.- М.: АЙРИС-пресс, 2015.- 128 с.: илл.- (Английский клуб. Домашнее чтение).

 

811.111(075) Андерсен Х.К. Снежная королева=The Snow Queen / Х.К. Андерсен; А 65 Адаптация текста, коммент., упражнения, словарь Н.И.Кролик.- М.: АЙРИС-пресс, 2015.- 96 с.: илл.- (Английский клуб. Домашнее чтение).


811.111(075) Баум Л.Ф. Чудеса страны Оз=The Magic of Oz / Л.Ф. Баум; Б 29 Адаптация текста, коммент., слов., Г.К. Магидсон-Степановой.- М.: АЙРИС-пресс, 2015.- 240 с.: илл.- (Английский клуб. Домашнее чтение).

 

811.111(075) Бернетт Ф.Х. Маленькая принцесса / Ф.Х. Бернетт; Адаптация Б 51 текста, предисловие, коммент., упражнения, словарь Е.В.Угаровой.- М.: АЙРИС-пресс, 2015.- 200 с.: илл.- (Английский клуб. Домашнее чтение).

 

811.111(075) Бичер-Стоу Г. Хижина дяди Тома=Uncle Tom`s Cabin / Г. Бичер-Б 67 Стоу; Адаптация текста, предисл., коммент., упражнения, слов. Е.В. Угаровой.- М.: АЙРИС-пресс, 2014.- 216 с.: илл.- (Английский клуб. Домашнее чтение).

 

 

811.111(075) Брэдбери Р. Короткие рассказы=Short stories / Р. Брэдбери; Б 87 Адаптация текста, предисловие, упраж., коммент., словарь Е.Г.Вороновой.- М.: АЙРИС-пресс, 2015.- 128 с.: илл.- (Английский клуб. Домашнее чтение).

 

811.111(075) Волшебные сказки Британии=English Fairy Tales / Адаптация текста, В 69 сост., коммент. В.А.Верхогляд.- М.: АЙРИС-пресс, 2015.- 192 с.: илл.-(Английский клуб. Домашнее чтение).

 

81.432.1 Гауф В. Калиф-аист=Caliph Stork / В. Гауф; Адаптация текста, Г 24 предисловие, коммент., упраж., слов. Е.В.Угаровой.- М.: АЙРИС-пресс, 2012.-80 с.: илл.- (Английский клуб. Домашнее чтение).

 

811.111(075) Генри О. Дары волхвов и другие рассказы=The Gift of the Magi Г 34 and Other Stories / О. Генри; Адаптация текста, сост., коммент., упражнения, слов. Н.И.Кролик.- М.: АЙРИС-пресс, 2015.- 80 с.: илл.-(Английский клуб. Домашнее чтение).

 

811.111(075) Дал Р. Потрясающий мистер Фокс=Fantastic Mr Fox / Р. Дал; Д 15 Адаптация текста, коммент., упраж., слов. Г.И.Бардиной.- М.: АЙРИС-пресс, 2015.- 128 с.: илл.- (Английский клуб. Домашнее чтение).

 

811.111(075) Дал Р. Чарли и шоколадная фабрика=Charlie and the Chocolate Д 15 Factory / Р. Дал; Адаптация текста, коммент., упражнения, слов. Г.И.Бардиной.- М.: АЙРИС-пресс, 2015.- 216 с.: илл.- (Английский клуб. Домашнее чтение).

 

811.111(075) Диккенс Ч. Приключения Оливера Твиста=The Adventures of Oliver Д 45 Twist / Ч. Диккенс; Адаптация текста, предисловие, коммент., упражнения, словарь С.В.Монахова.- М.: АЙРИС-пресс, 2015.- 208 с.: илл.- (Английский

клуб. Домашнее чтение).

 

811.111(075) Дойл А.К. Рассказы / А.К. Дойл; Адаптация текста, упражнения Д 62 Е.В.Карпенко.- М.: АЙРИС-пресс, 2015.- 224 с.: илл.- (Английский клуб. Домашнее чтение).

 

811.111(075) Дойл Артур Конан. Затерянный мир. Рассказы о Шерлоке Холмсе=The Д 62 LostWorld. The Stories about Sherlock Holmes / А.К. Дойл; Адаптация текста, коммент., упражнения Е.Г.Вороновой.- М.: АЙРИС-пресс, 2016.- 280 c.

: илл.- (Английский клуб. Домашнее чтение).

 

811.111(075) Дюморье Д. Ребекка=Rebeсca / Д. Дюморье; Адаптация текста, Д 96 коммент., упражнения, словарь Н.И. Кролик.- М.: АЙРИС-пресс, 2015.- 240 с.: илл.- (Английский клуб. Домашнее чтение).

 

 

811.111(075) Киплинг Р. Книга джунглей=The Jungle Book / Р. Киплинг; К 42 Адаптация текста, сост., коммент., упражнения, словарь Е.Г.Вороновой, Н.Н. Чесовой.- М.: АЙРИС-пресс, 2015.- 184 с.: илл.- (Английский клуб. Домашнее чтение).

 

811.111(075) Кристи А. Рассказы=Short Stories / А. Кристи; Адаптация текста, К 82 упражнения И.И.Кошмановой.- М.: АЙРИС-пресс, 2015.- 208 c.: илл.-(Английский клуб. Домашнее чтение).

 

811.111(075) Купер Дж. Ф. Последний из могикан=The Last of the Mohicans / Дж. К 92 Ф. Купер; Адаптация текста, коммент., упраж., слов. Н.И.Кролик.- М.:АЙРИС-пресс, 2015.- 80 с.: илл.- (Английский клуб. Домашнее чтение).

 

811.111(075) Кэррол Л. Алиса в стране Чудес=Alice in Wonderland / Л. Кэррол; К 98 Адаптация текста, коммент., слов. Г.К.Магидсон-Степановой.- М.: АЙРИС-пресс, 2015.- 192 с.: илл.- (Английский клуб. Домашнее чтение).

 

 

811.111(075) Легенды о Робин Гуде=Legends of Robin Hood / Адаптация текста, Л 38 коммент., упражнения, слов. Н.Н.Чесовой.- М.: АЙРИС-пресс, 2015.- 112 с.: илл.- (Английский клуб. Домашнее чтение).

 

81.432.1 Маг и другие рассказы=The Magician and other stories / Адаптация М 12 текста, сост., коммент., упражнения, слов. Н.И.Кролик.- М.: АЙРИС-пресс, 2013.- 216 с.: илл.- (Английский клуб. Домашнее чтение).

 

811.111(075) Моэм С. Человек со шрамом и другие рассказы=The man with the М 87 Scar and Other Stories / С. Моэм; Адаптация текста, коммент., cловарь Г.К. Магидсон-Степановой.- М.: АЙРИС-пресс, 2015.- 176 с.: илл.- (Английский клуб. Домашнее чтение).

 

811.111(075) Несбит Э. Заколдованный замок=The Enchanted Castle / Э. Несбит; Н 55 Адаптация текста, предисловие, коммент., упраж., слов. Е.В.Угаровой.- М.: АЙРИС-пресс, 2015.- 200 с.: илл.- (Английский клуб. Домашнее чтение).

 

81.432.1 Погорельский А. Чёрная курица, или Подземные жители=The Black П 43 Hen / А. Погорельский; Адаптация текста, предисловие,коммент., упраж., слов. Е.В.Угаровой.- М.: АЙРИС-пресс, 2013.- 112 с.: илл.- (Английский

клуб. Домашнее чтение).

 

811.111(075) Приключенческие рассказы / Адаптация текста, сост., коммент., П 75 словарь Г.К. Магидсон-Степановой.- М.: АЙРИС-пресс, 2015.- 232 с.: илл.-(Английский клуб. Домашнее чтение).

 

811.111(075) Пучкова Ю. Забавные истории котенка Рэдди=Reddy`s Funny Stories П 90 / Ю. Пучкова; Вед.ред: В.А.Львов.- М.: АЙРИС-пресс, 2015.- 88 с.: илл.-(Английский клуб. Домашнее чтение).

 

811.111(075) Рид Т.М. Всадник без головы=The Headless Horseman / Т.М. Рид; Р 49 Адаптация текста, предисл., коммент., упражнения, словарь Е.В. Угаровой.-М.: АЙРИС-пресс, 2016.- 224 c.: илл.- (Английский клуб. Домашнее чтение).

 

811.111(075) Сьюэлл А. Чёрный красавчик=Black Beauty / А. Сьюэлл; Адаптация С 96 текста, коммент., упражнения, слов. Г.И. Бардиной.- М.: АЙРИС-пресс, 2015.-176 с.: илл.- (Английский клуб. Домашнее чтение).

 

811.111(075) Твен М. Приключения Тома Сойера=The Adventures of Tom Sawer /Т 26 М.Твен; Адаптация текста, предисловие, коммент., упражнения, словарь Е.В. Угаровой.- М.: АЙРИС-пресс, 2015.- 224 с.: илл.- (Английский клуб.

Домашнее чтение).

 

811.111(075) Теккерей У.М. Ярмарка тщеславия=Vanity Fair / У.М. Теккерей; Т 30 Адаптация текста, сост., коммент., упраж., словарь Н.И.Кролик.- М.: АЙРИС-пресс, 2015.- 96 c.: илл.- (Английский клуб. Домашнее чтение).

 

811.111(075) Тэйер Дж. Смешные истории=Fuuny Stories / ж. Тэйер Д; Адаптация Т 96 текста, коммент., упражнения, словарь Е.Н.Катасоновой.- М.: АЙРИС-пресс, 2015.- 136 с.: илл.- (Английский клуб. Домашнее чтение).

 

811.111(075) Уайт Э.Б. Стюарт Литл=Stuart Little / Э.Б. Уайт; Адаптация У 13 текста, коммент., словарь Азы Ставиской.- М.: АЙРИС-пресс, 2014.- 136 с.: илл.- (Английский клуб. Домашнее  чтение).

 

811.111(075) Украденная бацилла и другие приключенческие рассказы / Адаптация У 45 текста, коммент., слов. Г.К. Магидсон-Степановой.- М.: АЙРИС-пресс, 2015.-208 с.: илл.- (Английский клуб. Домашнее чтение).

 

811.111(075) Шекспир У. Гамлет=Hamlet / У. Шекспир; Адаптация текста, Ш 41 предисл., коммент., упражнения, слов. Е.В. Угаровой.- М.: АЙРИС-пресс, 2015.- 160 c.: илл.- (Английский клуб. Домашнее чтение).

 

 

81.432.1 Шекспир У. Много шума из ничего / У. Шекспир; Адаптация текста, Ш 41 предисловие, коммент., упражнения, слов. Е.В.Угаровой.- М.: АЙРИС-пресс, 2013.- 96 с.: илл.- (Английский клуб. Домашнее чтение).


 


Литературоведение

83.3(0)3 Еңсегенұлы Т. Көне түркі руна жазба поэзиясы ондағы Е 59 философиялық жүйе және қазақ жырларымен өзектестігі (Енисей, Талас, Алтай, Турфан, Орхон). Көп томдық: Монография. 1: Енисей бойындағы көне түркі руна жазба өлеңдері оған қазақ тайпаларының қатысы. / Т. Еңсегенұлы; Жауапты ред.: Тоқболат С.- Алматы: Тоғанай Т, 2013.- 324 б.Художественная литература

821.512.122.0 Абайтану: Таңдамалы еңбектер. Х томдық. 3 том / Құраст., түсінік А 13 жазғ., П.Бисенбаев., Е.Кәрібозов., Л.Мұсалы., Н.Нұрәділ.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 272 б.

 

821.512.122.0 Абайтану: Таңдамалы еңбектер. Х томдық. 4 том / Құраст., түсінік А 13 жазғ., П.Бисенбаев., Е.Кәрібозов., Л.Мұсалы., Н.Нұрәділ.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 279 б.

 

821.512.122.0 Абайтану: Таңдамалы еңбектер. Х томдық. 5 том / Құраст., түсінік А 13 жазғ., П.Бисенбаев., Е.Кәрібозов., Л.Мұсалы., Н.Нұрәділ.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 283 б.

 

821.512.122-32 Абылайханов Т.Т. Айтылмай жүрген құпия / Т.Т. Абылайханов; Ред: А 16 М.Жұмағалиев.- Алматы: Асыл сөз, 2016.- 344 б.

 

821.512.122-32 Абылайханов Т.Т. Сұрапыл жылдар: Деректі әңгіме /А 16 Т.Т. Абылайханов; Ред:М.Жұмағалиев.-Алматы: Асыл сөз, 2016.- 344 б.

 

821.512.122 Асанқызы С. Қыран ғұмыр: Естеліктер, мақалалар, сұхбаттар мен А 87 хикаят / С. Асанқызы; Ред:Қ.Байділдаұлы.- Алматы: Курсив, 2016.- 264 б.

 

821.512.122 Асқаров Ә. Таңдамалы. 6: Әңгімелер, мақалалар,сұхбаттар, А 88 боямасыз баяндар / Ә. Асқаров.- Алматы: Раритет, 2016.- 480 б.

 

821.512.122=161.1 Ахетов А. Завороженный истиной: Рассказы / А. Ахетов; Ред: А 95 Д.Шуканова.- Алматы: Раритет, 2016.- 368 с.

 

821.512.122-3 Әсемқұлов Т. Шығармалары. 1: Күйшілік туралы романдар /Ә 74 Т.Әсемқұлов.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2016.- 436 б.

 

821.512.122-3 Әсемқұлов Т. Шығармалары. 2: Проза, киноромандар / Т. Әсемқұлов; Ә 74 Құраст.: Зира Наурызбаева.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2016.- 400 б.

 

821.512.122-3 Әсемқұлов Т. Шығармалары. 3: Киноромандар / Т. Әсемқұлов; Ә 74 Құраст.: Зира Наурызбаева.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2016.- 400 б.

 

821.512.122-3 Әсемқұлов Т. Шығармалары. 4: Музыка. Әдебиет / Т. Әсемқұлов; Ә 74 Құраст.: Зира Наурызбаева.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2016.- 412 б.

 

821.512.122-3 Әсемқұлов Т. Шығармалары. 5: Мифология. Тарих. Қоғам /Ә 74 Т.Әсемқұлов; Құраст.: Зира Наурызбаева.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2016.-400 б.

 

821.512.122 Әшімханұлы Д. Көптомдық шығармалар. 2: Ақшоқы / Д. Әшімханұлы.-Ә 95 Астана: Нұра-Астана, 2016.- 480 б.

 

 

821.512.122 Балғабаев С. Үш томдық шығармалар жинағы. 1 том: Сыр мен сарысу Б 22 / С. Балғабаев; Бас ред: К.Құныпияұлы.- Алматы: Ан Арыс, 2016.- 384 б.

 

821.512.122(574.54) Бибасарұлы А. Елінің ұлағатты перзенті: Естеліктер /Б 52 А.Бибасарұлы; Ред:Наурызбаев Ө.- Алматы: Экономика, 2016.- 220 б.+24 б.

 

 

821.512.122-31 Досанов С. Жиырмасыншы ғасыр: Роман- эпопея. 4 кітаптық. 1 /Д 64 С.Досанов.- Алматы: Арда+7, 2016.- 480 б.


821.512.122-31 Досанов С. Жиырмасыншы ғасыр: Роман-эпопея. 4 кітаптық. 2 /Д 64 С. Досанов.- Алматы: Арда+7, 2016.- 560 б.

 

 

821.512.122-31 Елубаев С. Екі томдық шығармалар жинағы. 1 том: Ақ боз үй /Е 49 С.Елубаев; Ред:К.Құныпияұлы.- Алматы: Ан Арыс, 2016.- 480 б.

 

821.512.122-31 Елубаев С. Екі томдық шығармалар жинағы. 2 том: Қиямет- қайым Е 49 ғасыры / С. Елубаев; Бас ред:К.Құныпияұлы.- Алматы: Ан Арыс, 2016.- 480 б.

 

821.512.122.0(035.3) Еңсегенұлы Т. Көне түркі руна жазба поэзиясы: Монография. 5 том: Е 59 Түркі империясын құрудағы Орхондағы жорық жазбалары / Т. Еңсегенұлы; Жауапты ред:С.Тоқболат.- Алматы: Тоғанай Т, 2015.- 3208 б.

 

 

821.512.122 Еңсегенұлы Т. Көне түркі руна жазба поэзиясы: Роман. 6 том: Е 59 Момын / Т. Еңсегенұлы; Жауапты ред: С.Тоқболат.- Алматы: Тоғанай Т, 2015.- 400 б.

821.512.122.0(035.3) Еңсегенұлы Т. Көне түркі руна жазба поэзиясы (Енисей, Турфан, Е 59 Алтай, Талас, Орхон). Көп томдық: Монография. 3: Алтай, Талас жазбалары: Уақыт пен кеңістіктегі көне түркі іздері / Т. Еңсегенұлы; жауапты ред.:

Тоқболат С.- Алматы: Тоғанай Т, 2014.- 336 б.


821.512.122.0(035.3) Еңсегенұлы Т. Көне түркі руна жазба поэзиясы ондағы Е 59 философиялық жүйе және қазақ жырларымен өзектестігі (Енисей, Турфан, Талас, Алтай, Орхон). Көп томдық: Монография. 2: "Ырық бітіг" кітабы және

 

қазақ, шығыс даналығы / Т. Еңсегенұлы; Жауапты ред.: Тоқболат С.- Алматы: Тоғанай Т, 2014.- 328 б.

 

821.512.122.0(035.3) Еңсегенұлы Т. Көне түркі руна жазба поэзиясы ондағы Е 59 философиялық жүйе (Енисей, Турфан, Алтай, Талас, Орхон): Монография. 4: Күлтегін ескерткішінің сарыны және қазақ тайпаларының іздері /Т. Еңсегенұлы; жауапты ред.: С.Тоқболат.- Алматы: Тоғанай Т, 2015.- 368 б.


821.512.122 Жабаев Ж. Таңдамалы шығармалары: 2 томдық. 1 том / Ж. Жабаев; Ж 13 Құраст: А.Бұлдыбай.,М.Үмбетаев., А.Какимова.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 270 б.

 

821.512.122 Жабаев Ж. Таңдамалы шығармалары: ІІ томдық. 2 том / Ж. Жабаев; Ж 13 Құраст.: А.Бұлдыбай, М.Үмбетаев, А.Какимова.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 454 б.


821.512.122 Кәрімов Р. Жылдар, адамдар, тағдырлар / Р. Кәрімов; Жауапты ред: К 25 Нұрмағамбетов Н.Ә.- Қызылорда: Тұмар, 2014.- 344 б.

 

 

821.512.122 Кул-Мухаммед Мухтар. Гражданин: Эссе о Торегельды Шарманове /К 90 М.М. Кул-Мухаммед.- Алматы: Print master, 2016.- 18 с.

 

821.512.122=161.1 Қазақстан- Ресей=Казахстан- Россия: Әдеби альманах.- Алматы: Қ 18 Жібек жолы, 2016.- 464 б.+16 қос.: илл.

 


821.512.122 Оразбек Н. Өтіп еді сол заман нақ осылай / Н. Оразбек. - Алматы: О-65 Қазақстан, 2016.- 536 б.- (Замандастан мирас).

 

821.441.21=512.122 Пилтан Ю. (Жүсіп Кедей Бөкенұлы).Ләйлі-Мәжнүн:Аударма еңбек /П 28 Ю. Пилтан; Ред:Әбікенова Б.- Алматы: Принт Экспресс, 2016.- 68 б.

 

821.341.1=512.122 Пилтан Ю. Гильгамеш: Аударма еңбек / Ю. Пилтан; Парсы тілінен П 28 ауд.,жауапты ред: Юсуф Пилтан (Жүсіп Кедей Бөкенұлы).- Алматы: Принт Экспресс, 2016.- 76 б.

 

821.222.1=512.122 Пилтан Ю. Шахнама: Аударма еңбек / Ю. Пилтан; Парсы тілінен ауд. П 28 жауапты ред: Юсуф Пилтан (Жүсіп Кедей Бөкенұлы).- Алматы: Принт Экспресс, 2016.- 158 б.

 

821.512.122.0 Сабден О. Абай и будущее Казахстана / О. Сабден.- Алматы, 2016.-С 28 362 с.

 

821.512.122.0 Сәбден О. Абай және қазақ елінің болашағы (Қара сөздерін ХХІ С 28 ғасырда іске асыру тетіктері) / О. Сәбден.- Алматы, 2016.- 362 б.


821.512.122 Ұзақбаев Б. Адалдықтың ар семсері / Б. Ұзақбаев; Ред:Б. Бекболатұлы. Ұ 25 - Алматы: Arna- B, 2015.- 256 б.

 

821.512.122 Ұзақбаев Б. Намыстан шыңдалған қайрат: Деректі хикаяттар /Ұ 25 Б. Ұзақбаев; Ред:Б.Бекболатұлы.- Алматы: Arna- B, 2015.- 544 б.

 


История

63.3(5Кит) Даулетова Ф. Китай: мифы и реальность / Ф. Даулетова; Науч.ред: Д 21 Д.Токпакбаев.- Алматы: Жизнь, 2005.- 260 с: Илл.

 

94(574)(035.3) Еңсегенұлы Т. Көне түркі руна жазба поэзиясы: Монография. 7 том: Е 59 Қорқыт ата- түркілердің рухани кемеңгері / Т. Еңсегенұлы; Жауапты ред: С. Тоқболат.- Алматы: Тоғанай Т, 2016.- 364 б.

 

94(075.4) Еңсегенұлы Т. Түркі дүниесін зерттеп даңқы шықты (Академик В.В. Е 59 Бартольдтің шығармашылық жолы, азаматтық келбеті): Оқу құралы /Т.Еңсегенұлы; Ред: С.Тоқболат.- Алматы: Тоғанай Т, 2014.- 204 б.

 

930.85.008 Жалдыбаев Ә. Темірбек Жүргенов- Қазақстандағы тұңғыш озық Ж 22 мәдениет революциясының бас жасампазы, асқан дарынды, кемеңгер мемлекет қайраткері: Тарихи тұлға туралы танымдық еңбек / Ә. Жалдыбаев; Жауапты шығарушы:С.Ещанова.- Ақтөбе, 2016.- 96 б.

 

94(100)(075.8) Иембекова М.О. Халықаралық қатынастардың қазіргі заман тарихы: И 28 Оқу құралы / М.О. Иембекова.- Алматы: Экономика, 2015.- 276 б.

 

930(075.8) Қозғамбаева Г.Б. Тарихты оқыту әдістемесі: Монография /Қ 57 Г.Б. Қозғамбаева, Н.К. Алпысбаева.- Алматы:Қазақ университеті, 2016.- 260 б.

 

94 (574) Сәбден О. Тұрар Рысқұлов - халықаралық деңгейдегі мемлекет және С 12 қоғам қайраткері=Турар Рыскулов - выдающийся государственный и общественный деятель международного уровня / О. Сәбден.- Алматы: Экономика, 2015.- 64 б.
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 ноябрь 2016 г. 18:50
0 просмотров
Добавить комментарий
Ваше имя: *
E-mail: *
Текст комментария:
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: