Мамыр

Жаратылыстану ғылымдары
Базарбаева Ж.М.  Жеке даму биологиясы пәні бойынша практикум:    
Оқу құралы / Ж.М. Базарбаева; Пікір жазғандар: С.Т. Төлеуханов.,      
К.Қ.Шулембаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2011.- 88 б.                      

Бекішев К.  Химия: Ұлттық Бірыңғай тест есептері (2010-2011) / 
К.Бекішев , Н. Досаханова; Құрманалиев М.К.- Алматы: Бiлiм, 2013.- 192 бет.  
                                                          
Гилецкий И.Р.  География: Справочник / И.Р. Гилецкий, Р.Р.Сливка;      
Рецензент: В.Ф. Вовк.- Харьков: Ранок, 2009.- 480 с: Илл.          

Джони Болл.  Сиқырлы математика: Математика өмірдің барлық       
саласында / Б. Джони; Қазақ тіліне ауд.: Б.К. Уразова.- Алматы, 2013.- 94  
бет: суретті.    

Күзенбаева Ә.  Адам анатомиясы / Ә. Күзенбаева; Пікір жазған     
Сәлімгереева Б.Ж.,Нүрманова М.Ш.,Рақышев А.- Алматы, 2013.- 288 бет.       

Құралұлы А.  Өсімдіктерге, жануарларға байланысты терминдер мен  
сөз тіркестерінің түсіндірме сөздігі / А. Құралұлы; Арнайы ред: Е. Ералы.- 
Алматы: Өнер, 2006.- 76 б.- (Ұлттық дүниетаным).                           

Сағатов К.С.  Биохимия: Оқулық / К.С. Сағатов; Пікір жазғандар:  
З.А.Мансұров., Қ.С.Рымжанов., С.Ж. Жұмабаев.- Алматы: Білім, 2008.- 440 б. 

Техника. Техникалық ғылымдар
Джонс Дж.К.  Инженерлік және көркем конструкциялау: Жобалық      
талдаудың қазіргі заманғы әдістері / ж.К. Джонс Д; қазақшаға ауд.:Жидебаев 
А.Ж., Жидебай Ә.А.,Жидебаева Н.А.- Алматы: Қаз ҰТУ, 2013.- 380 бет.        

Құралұлы А.  Үй-жайға, қолөнерге, тұрмыстық заттарға байланысты 
терминдер мен сөз тіркестерінің түсіндірме сөздігі / А.Құралұлы; Арнайы   
ред: Е.Ералы.- Алматы: Өнер, 2006.- 104 б.- (Ұлттық дүниетаным).

Ыбраев А.  Инженерлік графика: Оқулық / А.Ыбраев.- 2-ші басылым.
Алматы: Бiлiм, 2011.- 224 бет.                                           
          
Тарих. Тарих ғылымдары
Артыкбаев Ж.О.  История Казахстана: Научно - познавательное      
издание / Ж.О. Артыкбаев, А. Прманов; Рецензент: О. Смагулов.- Алматы:     
Атамұра, 2013.- 472 стр: С илл. и картами.   

Иманғалиев Сәбит.  Астаналардағы көшелер=Улицы столиц /      
С. Иманғалиев; Пікір жазғандар: Озғанбаев Ө, Қойгелдиев М.- Алматы:           
Полиграфкомбинат" ЖШС, 2013.- 180 бет+36 бет жапсырма: Фотосуретті.        

Қазақстан тарихы (1991-2001): Оқу құралы / Аяған Б.Ғ.,Дүйсен С.Ж.
Қалиев Ж.Н.,Еңсенов Қ.А.- Алматы: Атамұра, 2013.- 176 бет.                
                              
Мемлекет және құқық
Қызылорда облыстық, қалалық, аудандық мәслихаттарының            
депутаттары / Жоба авторы: Қ.А.Бисенов.- Алматы: Тұмар, 2012.- 407 б.      
Білім беру. Педагогикалық ғылымдар
Ахмерова С.Г.  Профессиональная деятельноть и здоровье педагога: 
Монография / С.Г. Ахмерова.- М.: Арсенал образования, 2011.- 159 с.        

Әлметова Ә.  Сөйлеу әрекеті түрлеріне оқыту: Әдістемелік құрал / 
Ә. Әлметова; Ред: Ш. Жамықаева.- Алматы: Арыс, 2007.- 114 б.               

Байрамукова П.У.  Методика обучения математике в начальных       
классах: Курс лекций / П.У. Байрамукова, А.У. Уртенова.- Ростов-на-Дону:   
Феникс, 2009.- 299 с.                                                      

Булатова О.С.  Искусство современного урока / О.С. Булатова;     
Загвязинский В.И.,Дудина М.Н.- Алматы: Академия, 2008.- 256 с.             

Білім нұры: М.Мәметова атындағы Қызылорда гуманитарлық колледжі  
Шығармашылық топ: Ә.Ж. Әбдіхалықова, Б.А. Абдуллаева.- Қызылорда: 
Тұмар, 2012.- 200 б: Фотосуретті. 

Веракса А.Н.  Практический психолог в детском саду / А.Н.Веракса,        
М.Ф. Гуторова.- М.: Мозайка- синтез, 2012.- 144 с.- (Современный  
образовательный стандарт).                                                 

Гилленбранд К.  Коррекционная педагогика обучение трудных        
школьников=Обучение трудных школьников: Учеб. пособие для студ. высш.  
учеб. заведений / К. Гилленбранд; Назарова Н.М.,Горлова Н.А.- М.: Академия,2008.- 240с.  
                                                             
Дене тәрбиесі: Жалпы білім беретін мектептің 1-4 сыныптарына     
арналған. Әдістемелік құрал / Құраст.: Г. Маковецкая, Т.Васильченко,    
О.Меркель. Ауд. Р.О.Рақымбек.- Көкшетау: Келешек - 2030, 2012.- 128 б.       

Диагностика психического развития ребенка. Младенческий и ранний 
возраст: Методическое пособие для практических психологов / Л.Н.Галигузова,
Т.В.Ермолова, С.Ю.Мещерякова, Е.О.Смирнова.- М.: Мозайка- синтез, 2013.-   76 с.                                                                     

Дик Н.Ф.  Работаем по- новому ! Толкав книга заместителя         
директора и учителя начальной школы / Н.Ф. Дик.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2009-284 стр.   
                                                         
Құралұлы А.  Ұлттық дүниетанымды оқыту әдістемесі: Бастауыш      
сынып мұғалімдеріне арналған. 1 сынып / А. Құралұлы , Г. Оразбекова.-      
Алматы: Өнер, 2005.- 36 б.- (Ұлттық дүниетаным).  

Құралұлы А.  Ұлттық дүниетанымды оқыту әдістемесі: Бастауыш      
сынып мұғалімдеріне арналған. 2 сынып / А. Құралұлы , Г. Оразбекова.-      
Алматы: Өнер, 2005.- (Ұлттық дүниетаным).                                  

Құралұлы А.  Ұлттық дүниетанымды оқыту әдістемесі: Бастауыш      
сынып мұғалімдеріне арналған. 3 сынып / А. Құралұлы , П. Парманқұлова; Ред:
Е.Ералы.- Алматы: Өнер, 2005.- 52 б.- (Ұлттық дүниетаным).                 


Құралұлы А.  Ұлттық дүниетанымды оқыту әдістемесі: Бастауыш      
сынып мұғалімдеріне арналған. 4 сынып / А. Құралұлы , П. Парманқұлова; Ред:
Е.Ералы.- Алматы: Өнер, 2005.- 48 б.- (Ұлттық дүниетаным). 
                
Лихачев Б.Т.  Философия воспитания: Специальный курс /      
Б.Т.Лихачев; Сластенин В.А.,Богданов О.С.,Ситаров В.А.- М.: Владос, 2010.- 335 
с.- (Педагогическое наследие).
Портфолио ученика, или Папка личных достижений: Сборник / Автор- 
сост.: Тюляева Т.И.- М.: Вентана- Граф, 2011.- (Педагогическая мастерская).
                         
Сычева Г.Н.  Упражнения и диктанты по русскому языку: 2 класс.   
Учебное пособие / Г.Н. Сычева.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2013.- (Библиотека учителя).  

Тұғымбаев Қ.Ә.  Техникалық сызуды оқыту әдістемесі: Оқу құралы / 
Қ.Ә. Тұғымбаев.- Алматы: Бастау, 2013.- 208 бет: Схемалы.                                                          
                                                                
Дене шынықтыру және спорт
Дурович А.П.  Маркетинг в туризме: Учебное пособие / А.П.        
Дурович; Карпова Г.А.,Мотышина М.С.- М.: Инфра-М, 2010.- 316 с.                                     

Филологиялық ғылымдар
Айтбайұлы Ө.  Қазақ фразеологизмдері мен перифраздары / 
Ө.Айтбайұлы; Ред: Н. Асқаров.- Алматы: Абзал- Ай, 2013.- 400б.   

Аудармашыға көмек / Құраст: Ақыпбек Ө.,Тұтқышбаева Г.- Алматы:   
"Глобус", 2006.- 248 бет.- ("Глобус" баспа үйі).                           
                                                 
Бизақов С.  Қазақ тілі қандай тіл? / С.Бизақов.- Алматы: Арыс,  
2010.- 432 бет.                                                            

Бизақов С.  Сөз нұсқалары және балама атаулар / С. Бизақов;      
Пікір жазған: Нұргелді Уәли.- Алматы: Самара- Принт, 2008.- 512 бет.       

Воробьева С.А.  Деловой английский язык для сферы туризма=Your   
way to tourism / С.А. Воробьева.- М.: Филоматис, 2008.- 348 с.             

Гацкевич М.А.  Грамматика английского языка для школьников:      
Сборник упражнений. Книга Y / М.А. Гацкевич.- Санкт-Петербург: Каро, 2010.-
160 с.   

Жахина Б.Б.  Сөздің лексика- семантикалық тобымен байланыста тіл 
дамытудың әдістемесі: Оқу құралы / Б.Б. Жахина.- Көкшетау: Келешек - 2030, 
2010.- 184.- (Келешек 2030).                                               
                         
"Қазақ тілі" пәні бойынша әдістемелік кешен.- Көкшетау: Келешек -
2030, 2008.- 170 б.                                                        

Қосымова Г.  Қазақ тілінің тарихы / Г. Қосымова.- Алматы:        
Баянжүрек, 2007.- 272 бет.  

Мусиралиева Ж.Ж.  Кәсіби қазақ тілі: Жоғары оқу орындарының      
"Туризм" мамандығына арналған оқу құралы / Ж.Ж. Мусиралиева.- Алматы: 
LEM, 2014.- 188 бет: Суретті.                                                   
                                               
Мусиралиева Ж.Ж.  Кәсіби қазақ тілі: Жоғары оқу орындарының      
"Қонақүй және мейрамхана ісі" мамандығына арналған оқу құралы /      
Ж.Ж.Мусиралиева.- Алматы: LEM, 2014.- 220 бет: Суретті.  
                                                        
Словарь иностранных слов: Свыше 21 000 слов / Отв. ред. В.В.     
Бурцева, Н.М.Семенова.- М.: Рус. яз. -Медиа, 2009.- 817,[15],с.  

Ткаченко Н.Г.  300 диктантов для поступающих в вузы / Н.Г.       
Ткаченко.- М.: Айрис- пресс, 2011.- 416 с.- (Домашний репетитор).          

Шаханов М.  Ұлт анасы- тіл: Рухани толғаныстар кітабы / М. Шаханов.       
Алматы, 2010.- 424 бет: фото.                                    
                                                                         
Халық ауыз әдебиеті 
Бабадан қалған байлығым: Қазақ мақал-мәтелдері / Құраст.      
К.Сегізбайұлы.- Алматы: Атамұра, 2014.- 408 б.                               

Әдебиеттану
Бекзат болмыс: Естеліктер, эсселер, ғылыми мақалалар,            
шығармашылық портреттер / Құраст.: М.Тоқтағазин.- Астана: Жасыл орда, 2013.
268 бет: суретті.- (Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті     
"Алаш"мәдениет және рухани даму институты).                                

Көркем әдебиет
Абай.  Мақсатым - тіл ұстартып, өнер шашпақ: Өлеңдер. Аудармалар. 
Қара сөздер /  Құраст.: Бекен Шерубаев.- Алматы: Білім, 2013.- 320 бет.

Дүйсенов М.  Жылдар мен сырлар: Күнделік- эссе. 1 кітап /     
М.Дүйсенов; Құраст.: Е. Төлегенұлы.- Қызылорда: Полиграфия, 2006.- 237 бет.  

Дүйсенов М.  Жылдар мен сырлар: Күнделік- эссе. 2 кітап /     
М.Дүйсенов; Құраст.: Елеусін Төлегенұлы Дүйсенов.- Қызылорда: Полиграфия,    
2006.- 320 бет: Суретті.  

Исабек Т.Т.  Әнші Дәнеш: Деректі роман / Т.Т.Исабек.- Алматы:   
Өнер, 2002.- 256+32: Суретті.                                                                                       

Қойбағарұлы Е.  Суицид: Хикаяттар мен әңгімелер / Е. Қойбағарұлы;
Ред: А. Құмарқызы.- Алматы: Баянжүрек, 2013.- 404 б.                       
                                                 
Сейдахмет Е.  Тентек доп: балаларға арналған өлеңдер мен         
аудармалар / Е. Сейдахмет.- Алматы: Баянжүрек, 2012.- 112 бет.- (Балаларға 
арналған өлеңдер мен аудармалары).                                         

Өнер
Бейсеуов Ә.- Алматы: Өнер, 2013.- 168 бет.                       

Брусиловский Е: Сборник статей, писем, очерков, воспоминаний   
 (К 100-летию со дня рождения композитора) / Ред-сост.: Кетегенова Н.С.-      
Алматы: Өнер, 2005.- 160 с: Илл.- (Наши современники).                     

Брусиловский Е.  Қыз Жібек=Kyz Zhibek: Клавир. Ғабит             
Мүсіреповтің либреттосы / Е. Брусиловский.- Алматы: Өнер, 2009.- 140 бет:  нота.- (Қазақстан опералары). 
                                             
Брусиловский Е.  Қыз Жібек=Kyz Zhibek: Партитура /            
Е.Брусиловский.- Алматы: Өнер, 2009.- 316 бет: нота.- (Қазақстан опералары). 

Дәлденбай Б.  Махаббат періштесі=Angel of love: Клавир.          
Дүйсенбек Нақыповтың либереттосы / Б. Дәлденбай.- Алматы: Өнер, 2009.- 144 
б.- (Қазақстан опералары).                                                 

Еңсепов Ж.  Домбыра өнері және эстетикалық тәрбие: Оқу құралы /  
Ж. Еңсепов.- Алматы: Арыс, 2013. 

Еркімбеков С.  Мұнара=Fower: Клавир / С. Еркімбеков.- Алматы:    
Өнер, 2009.- 80 бет: нота.- (Қазақстан опералары).                         

Жұбанова Ғ.  Құрманғазы=Kurmangazu: Клавир. Хамит Ерғалиевтің    
либреттосы / Ғ. Жұбанова.- Алматы: Өнер, 2009.- 216 б.: нота.- (Қазақстан  опералары).                                                                

Жұбанова Ғ.  Хиросима=Hiroshima: Клавир. Дәурен Әбдіровтың       
либреттосы / Ғ. Жұбанова.- Алматы: Өнер, 2009.- 92 бет: нота.- (Қазақстан  опералары).                                                                

Жұманиязов Б.  Махамбет=Marhambet: Клавир. Сағи Жиенбаевтың      
либреттосы / Б. Жұманиязов.- Алматы: Өнер, 2009.- 176 б.: нота.-   (Қазақстан опералары).                                                     

Исмаилова Г. / Сост.: Л.А.Матвеева.- Алматы: Өнер, 2004.- 128 с: 
Фотоилл.- (Наши современники).                                             
 
Кирсанова Э.  Этюды Ф.Шопена: Методические заметки /          
Э.Кирсанова; Муз. ред: М. Тайменкеев.- Алматы: Өнер, 2008.- 164 с: Ноты.     

Күйші Рақым Тәжібаев: Мақалалар, сұхбаттар, естеліктер мен арнау 
өлеңдер.- Алматы: Баянжүрек, 2012.- 132 бет+2 б.т.жапсырма: суретті.       

Қазақ әндері / Құраст.: К.Сегізбайұлы, И.Хасенұлы.- Алматы:      
Атамұра, 2014.- 432 б.                                                     

Қазақтың мемлекеттік Абай атындағы академиялық Опера және балет  
театры: Казахский государственный академический Театр оперы и балета имени 
Абая / Құл-Мұхаммед М.А.,Асқаров Ә.А.,Тілеухан Б.Қ.- Алматы: Өнер, 2002.-  
160 бет: суретті.                                                                                   

Қожа- Ахмет Хасен.  Таңдамалы 100 ән / А.Х.Қожа-.- Алматы: Өнер,2002.  
Қыдырбек Б.  Қалқаман-Мамыр=Kalkaman-Mamyr: Партитура. Кәукен  
Кенжетаевтың либреттосы (Ш.Құдайбердіұлының поэмасы бойынша) / 
Б.Қыдырбек; Жауапты муз. ред: Б. Қыдырбек.- Алматы: Өнер, 2009.- 316 б: 
Ноталы.- (Қазақстан опералары).                                                            

Мур Деннис.  Резьба по дереву / Д. Мур; Пер. с англ.- М.: АСТ-   
ПРЕСС КНИГА, 2013.- 80 с.: илл.- (Мастер- класс надому).                   
Мұхамеджанов С.  Айсұлу=Aisulu: Клавир. Қуандық Шыңғытбаевтың    
және Қанабек Байсейітовтің либреттосы / С. Мұхамеджанов.- Алматы: Өнер,    2009.- 272 б.: нота.- (Қазақстан опералары).                               

Рахмадиев Е.  Абылайхан=Abylai Khan: Клавир. Әбіш Кекілбаевтың   
либреттосы / Е. Рахмадиев.- Алматы: Өнер, 2009.- 376 б.: нота.- (Қазақстан опералары).                                                                

Сағатов М.  Әлия=Aliya: Клавир. Жанат Байдаралиннің либреттосы / 
М. Сағатов.- Алматы: Өнер, 2009.- 104 б.: нота.- (Қазақстан опералары).    
                                                             
Серкебаева И.  Бибигуль Тулегенова: любить, надеяться и верить / 
И. Серкебаева; Ред: Н. Жиенгалиев.- Алматы: Атамұра, 2014.- 248 с: Фотоилл.

Тыныбеков Қ. Альбом / Құраст. Е.Ералы.- Алматы: Өнер, 2007.-    
112 бет: суретті.- (Қазақ қолөнерінің қайраткерлері).                      
 
Хамиди Латиф / Құраст.: А.Қ.Омарова.- Алматы: Өнер, 2006.- 200   
бет+16 бет: Суретті.- (Әйгілі адамдар).     
                             
Философия ғылымдары
Құралұлы А.  Философия, педагогика және психологияға байланысты  
терминдер мен сөз тіркестерінің түсіндірме сөздігі / А. Құралұлы; Арнайы   
ред: Е. Ералы.- Алматы: Өнер, 2006.- 40 б.- (Ұлттық дүниетаным).           

Психология
Волков Б.С.  Возрастная психология: Учебное пособие для вузов.   
часть 1: От рождения до поступления в школу / Б.С. Волков, Н.В. Волкова.-  
М.: Владос, 2010.- 366 с.                                                  

Изард К.Э.  Психология эмоций / К.Э. Изард.- Санкт-Петербург:    
Питер, 2012.- 464 с.- (Мастера психологии).                                

Канеман Д.  Думай медленно... решай быстро / Д. Канеман; Пер. с  
англ.- Москва: АСТ, 2014.- 653,[3].                                        

Кравцов Г.Г.  Психология и педагогика обучения дошкольников:     
Учебное пособие / Г.Г.Кравцов, Е.Е.Кравцова; Подольский А.И.,Кудрявцев В.Т.
М.: Мозайка-синтез, 2013.- 264 с.- (Высшее профессиональное  образование).

Синельников В.  Путь к богатству. Как стать и богатым, и         
счастливым / В. Синельников.- М.: Центрполиграф, 2013.- 220 с.- (Тайны     
подсознания).                                                              

Синельников В.  Сотворение новой реальности. Откуда приходит     
будущее / В. Синельников.- М.: Центрполиграф, 2013.- 160 c.- (Тайны        
подсознания).  

Шац И.К.  Психологическое сопровождение тяжелобольного ребенка:  
Монография / И.К. Шац; Фесенко Ю.А.- Алматы: Речь, 2010.- 192 с.

01 мамыр 2014 ж. 02:46
0 қарау