Сәуір

Жаратылыстану ғылымдары
Абдыгалиева С.С.  Жерге орналастыру: Оқу құралы /          
С.С. Абдыгалиева.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 198 б.                    

Абдықалыкова Р.А.  Органикалық заттардың химиясы мен физикасы:   
Оқу құралы / Р.А. Абдықалыкова, Р.К. Рахметуллаева.- Алматы: Қазақ         
университетi, 2011.- 177 б.                                                

Ақанбай Н.  Математикалық статистика: Оқу құралы / Н. Ақанбай;   
Пікір жазғандар:Өтелбаев М., Шакенов Қ., Қошанов Б.- Алматы: Қазақ         
университетi, 2012.- 324б.                                                 

Ақанбай Н.  Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика 
курсы: Оқулық. 1 / Н. Ақанбай.- Алматы: Қазақ университетi, 2011.- 291 бет.

Аргимбаева А.М.  Талдаудың физика- химиялық әдістері: Оқу құралы 
А.М. Аргимбаева.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2013.- 204 б.            

Асқарова Ә.С.  Өткізетін ортаның жылуфизикасы: Оқу құралы / 
Ә.С. Асқарова, С.Ә. Бөлегенова.- Алматы: Қазақ университетi, 2011.- 181 б.      

Асқарова Ә.С.  Жану физикасы: Оқу құралы / Ә.С. Асқарова, 
С.Ә.Бөлегенова; Пікір жазғандар: Ершина А, Молдабекова М.- Алматы: Қазақ       
университетi, 2011.- 123 б.                                                

Атабаева С.Ж.  Өсімдіктер физиологиясы: Оқу құралы / С.Ж. Атабаева.        
Алматы: Қазақ университетi, 2012.- 292 б.: сурет.               

Әметов Ә.  Ботаникадан оқу- далалық практикасына арналған оқу    
құралы: Оқу құралы / Ә. Әметов , А.Ж. Чилдебаева; Пікір жазғандар: Аралбай 
Н., Абдрахманов О., Бегенов Ә.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 90 б.   

Баешова А.Қ.  Экология және тұрақты даму: Оқу құралы / А.Қ. Баешова;       
Пікір жазғандар: Биғалиев А., Жармағамбетова А., Жүсіпбеков Ө.- Алматы:  
Қазақ университетi, 2013.- 152 б.                                  

Баяндинова С.М.  Техногенді экология: Оқу құралы / С.М. Баяндинова;          
Пікір жазғандар: Достай Ж., Асқарова М., Мұса Қ.- Алматы: Қазақ     
университетi, 2012.- 118 б.                                          

Бейсебеков М.Қ.  Органикалық химия. (Биорганикалық химия         
элементтерінен): Оқулық / М.Қ. Бейсебеков, Ж.Ә. Әбілов; Пікір жазғандар:   
Ержанов Қ., Өтелбаев Б., Бурашева Г., Әбдікәрімов М.- Алматы: Қазақ        
 университетi, 2012.- 338 б.    
                                            
Бекішев Қ.  Шығарылған химия есептері: Химия-10 оқулығындағы     
есептер мен жаттығулардың шешулері / Қ. Бекішев , А. Мұқанова; Пікір       
 жазғандар: Құрманалиев М., Түсіпбаев Н., Қазимова А.- Алматы: Өнер, 2010.- 
 96 б.                                                                      

Бурашева Г.Ш.  Табиғи қосылыстар химиясының негіздері: Оқу       
құралы / Г.Ш. Бурашева, Б.Қ. Есқалиева; Пікір жазғандар: Ержанов Қ.,       
Бейсебеков М., Бажыкова Г.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 303 б. 
     
Бүркітбаева Б.Д.  Электрохимияның таңдамалы тараулары: Оқу       
құралы / Б.Д. Бүркітбаева, А.М. Арғымбаева, Р.А. Нұрманова.- Алматы: Қазақ 
университетi, 2013.- 108 бет.                                              

Дәулетқалиев С.Қ.  Гидрологиялық ақпаратты математикалық өңдеу   
әдістері: Оқулық / С.Қ. Дәулетқалиев, Д.Қ. Жүсіпбеков, М.М. Молдахметов.-  
Алматы: Қазақ университетi, 2012.- 304 б.: суретті, кесте.                 

Джакупов К.Б.  Санаулық механика: Оқу құралы / К.Б. Джакупов;    
Пікір жазғандар: Жиеналиев М, Серовайский С, Мұхамеджанов С.- Алматы:      
Қазақ университетi, 2011.- 237 б.                                          

Дускаев К.К.  Таулы өзендерде арна орнықтылығын және тасындылар  
өтімін бағалаудың ықтималдық әдісі: Оқу құралы / К.К. Дускаев, А.Б.        
Мырзахметов.- Алматы: Қазақ университетi, 2012.- 87 б.                     

Жалпы физиканың практикалық курсы: Оқу құралы. 3 томдық. 1 том:  
Механика және молекулалық физика / Пікір жазғандар: Дүйсебаев А, Қоданова  
С, Хизирова М.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 282б.                   

Жалпы химиялық технологияның практикумы / Қайырбеков Ж.Қ.,       
Әубәкіров Е.А., Ташмұхамбетова Ж.Х., Мылтықбаева Ж.К.- Алматы: Қазақ       
университеті, 2011.- 102 б.                                                
                                                                                                                   
Жандаев М.Ж.  Өзен аңғаларының геоморфологиясы: Оқу құралы / 
М.Ж.Жандаев.- Алматы: Қазақ университеті, 2013.- 141 б.: суретті.              

Жауғашева С.А.  Атом ядросынының құрылымына кіріспе: Оқу құралы  
С.А. Жауғашева.- Алматы: Қазақ университетi, 2010.- 81 б.                
 
Жұмалиев М.Қ.  Балықтар алуантүрлілігі және ихтиология негіздері:
Оқу құралы / М.Қ. Жұмалиев, Ә.А. Бәйімбет; Пікір жазғандар: Бекенов А.,    
  Мамилов Н.- Алматы: Қазақ университетi, 2009.- 248 б.                      

Жүсіпбеков Д.Қ.  Гидрография: Оқу құралы / Д.Қ. Жүсіпбеков, 
Л.К. Махмудова.- Алматы: Қазақ университетi, 2012.- 146 б.: суретті, кесте.     

Жылуфизикалық өлшеулерді метрологиялық қамту: Метрологиялық      
практикум / Асқарова Ә.С., Бөлегенова С.А.,Лаврищев О.А.,Шортанбаева Ж.К.- 
  Алматы: Қазақ университетi, 2012.- 128 б.                                  
 
Керімбай Н.Н.  Сандық картография: Оқу құралы / Н.Н. Керімбай.-  
Алматы: Қазақ университетi, 2012.- 190 б.: суретті.                        

Қадыров Н.Б.  Ядролық физика: Оқу құралы. 1 том: Атом ядросы мен 
элементар бөлшектердің қасиеттері және сипаттамалары / Н.Б. Қадыров; Пікір 
жазғандар: Беков А.,Жұманов К.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 241 б.  

Қалдықсыз технология тиімділік және сапа: Оқу құралы / Танашаева 
М.Р., Қалабаева М.Қ., Бейсембаева Л.К., Убайдулаева Н.А.- Алматы: Қазақ    
университетi, 2011.- 156 б.: суретті.                                      

Құмарғалиева С.Ш.  Беттік құбылыстардың физика- химиясы: Оқу     
құралы / С.Ш. Құмарғалиева.- Алматы: Қазақ университетi, 2012.- 200 б.     
 
Құсайынов С.А.  Неотектоника: Оқу құралы / С.А. Құсайынов, Д.М.  
Боранқұлова; Ғылыми ред: Сейітов Н.- Алматы: Қазақ университетi, 2011.- 410 б.   
                                                                                    
Мансұров З.А.  Жану теориясы: Оқу құралы / З.А. Мансұров.-       
Алматы: Қазақ университетi, 2011.- 164 бет.                                

Микроорганиздер физиологиясы негіздері: Оқу- әдістемелік құрал / 
Пікір жазғандар: Назарбекова С., Сартаева А.- Алматы: Қазақ университетi,  
2013.- 72 б.                                                               

Молдахметов М.М.  Өзендер гидрометриясы: гидрометриялық өлшеу    
әдістері мен құралдары: Оқу құралы / М.М. Молдахметов.- Алматы: Қазақ      
  университетi, 2013.- 168 б.: суретті, кесте.

Нұрахметов Н.Н.  Бейметалдар химиясы: Оқу құралы / Н.Н.          
Нұрахметов, М.Б. Мұратбеков, Ә.К. Тәшенов.- Алматы: Қазақ университетi,    
2009.- 458 б.                                                              

Нұртазин С.Т.  Жеке даму биологиясы: Оқулық / С.Т. Нұртазин, Э.Б.
Всеволодов; Пікір жазғандар: Ахмадуллина Н., Юй Р., Шүлембаева К.- Алматы: 
Қазақ университетi, 2011.- 280 б: Суретті.                                 

Оспанова Ә.Қ.  Статистикалық термодинамиканың теориялық          
негіздері: Оқу құралы / Ә.Қ. Оспанова, Р.Ә. Омарова; Пікір жазған:         
Тәжібаева С.- Алматы: Қазақ университетi, 2011.- 106 б.                    

Оспанова Ж.Б.  Көбіктердің түзілуі және тұрақтылығы: Оқу құралы  
Ж.Б. Оспанова.- Алматы: Қазақ университетi, 2011.- 100 бет.              

Сахаев Ш.  Арнайы функциялар және олардың қолданулары: Оқу       
құралы / Ш. Сахаев , Х. Хомпыш; Пікр жазғандар: Жиенәлиев М, Бердишев А,   
Тукеев У.- Алматы: Қазақ университетi, 2012.- 124 б.                       

Сәрсембекова З.Қ.  Геодезия негіздері: Оқу құралы / З.Қ.         
Сәрсембекова; Пікір жазғандар: Байгурин Ж., Тұяқбаев Т., Қалмұратов Е.-    
Алматы: Қазақ университеті, 2013.- 134 б.                                  
Сәрсенбаев М.Х.  Мелорациялық гидрология: Оқу құралы / М.Х.      
Сәрсенбаев, Л.К. Махмудова.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 81 б.      

Сәрсенбаев М.Х.  Су теңдестігі зерттеулері: Оқу құралы / М.Х.    
Сәрсенбаев, Л.К. Махмудова; Пікір жазғандар: Дәулетқалиев С., Достай Ж.-   
Алматы: Қазақ университетi, 2012.- 94 б.                                   

Танашева М.Р.  Физика- химиялық анализдің негіздері=Основы       
физико- химического анализа / М.Р. Танашева, Л.К. Бейсембаева; Пікір       
жазғандар: Оспанов Х, Омарова Р.- Алматы: Қазақ университетi, 2011.- 348б. 
Торманов Н.  Ағзалардың қызметін реттеу және бейімделу           
механизмдері: Оқу құралы / Н. Торманов , С. Төлеуханов.- Алматы: Қазақ     
университеті, 2013.- 137 б.: сызбанұсқа.                                   

Төлеуханов С.  Адам физиологиясы: Оқулық / С. Төлеуханов; Пікір  
жазғандар: Дүйсенбин Қ., Мырзахметова М.- Алматы: Қазақ университетi, 2010.
345 б: Суретті.                                                          

Төлеуханов С.  Биофизика: Оқу құралы / С. Төлеуханов; Пікір      
жазғандар: Дүйсембин Қ., Мырзахметова М., Сапаров Қ.- Алматы: Қазақ        
университетi, 2011.- 312б.                                                 
 
Түгелбаева Л.М.  Жалпы химия: Оқу құралы / Л.М. Түгелбаева, Р.Г. 
Рысқалиева, Р.К. Ашкеева.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 152 б.       

Шмыгалева Т.А.  Клиент- серверлік қосымша: Оқу құралы / Т.А.     
Шмыгалева, Л.Ш. Черикбаева; Пікір жазғандар: Куандыков А, Ускенбаева Р,    
Ақжалова А.- Алматы: Қазақ университетi, 2011.- 134 б.                     

Шулембаева К.К.  Биологиялық статистика: Оқу құралы / К.К.       
Шулембаева, Ж.Ж. Чунетова; Пікір жазғандар: Сапаров Қ., Жалпақова К.,      
Рысбекова А.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 102 б.                    

Техника. Техникалық ғылымдар
Абдибаттаева М.М.  Қалдықтарды сақтау, қайта өңдеу және кәдеге   
асыру: Оқу құралы / М.М. Абдибаттаева.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 
210 б.: суретті, кесте.   

Абдулкаримова Р.Г.  Пиротехникалық құрамдар және құралдар: Оқу   
құралы  Р.Г. Абдулкаримова; Пікір жазғандар: М.Бейсебеков, М.Құрманалиев, 
Абишева А.- Алматы: Қазақ университетi, 2012.- 150 б.                    

Бөрібаев Б.  Алгоритмдеу, мәліметтер құрылымы және программалау  
тілдері: Оқулық / Б. Бөрібаев.- Алматы: Қазақ университетi, 2012.          

Бөрібаев Б.  Алгоритмдеу, мәліметтер құрылымы және программалау  
тілдері: Оқулық / Б. Бөрібаев.- Алматы: Қазақ университетi, 2012.- 235 б. 
               
Заядан Б.Қ.  Тағам биотехнологиясы: Оқулық / Б.Қ. Заядан, Г.     
Өнерхан.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 334 б.: суретті.              

Каримов А.  Химтехнологиялық процестерді математикалық және      
компьютерлік модельдеу: Оқу- әдістемелік құралы / А. Каримов.- Алматы:     
Қазақ университетi, 2012.- 67 б.                                           

Каримов А.  Химтехнологиялық процестерді математикалық және      
компьютерлік модельдеу: Оқу- әдістемелік құралы / А. Каримов.- Алматы:     
Қазақ университетi, 2012.- 67 б.                                           

Керімбай Н.  Геоинформатика негіздері / Н. Керімбай; Пікір       
жазғандар: Данаев Н., Гельдыев Б.- Алматы: Қазақ университетi, 2007.- 316  
б: Суретті.                                                                                                                                  
Қалабаева М.Қ.  Бейорганикалық қышқылдар, негіздер мен тұздардың 
химиясы және технологиясы: Оқу құралы / М.Қ. Қалабаева, Г.В. Абрамова.-    
Алматы: Қазақ университетi, 2012.- 163 б.: суретті, кесте. 

Онгарбаев Е.К.  Переработка тяжелых нефтей, нефтяных остатков и  
отходов / Е.К. Онгарбаев, Е.О. Досжанов.- Алматы: Қазақ университетi, 2011.254 с.                                                                   
Оңғарбаев Е.К.  Материалтану: Оқу құралы / Е.К. Оңғарбаев, Г.О.  
Төрешова.- Алматы: Қазақ университетi, 2012.- 156 б.: суретті.             

Оңғарбаев Е.К.  Материалтану: Оқу құралы / Е.К. Оңғарбаев, Г.О.  
Төрешова.- Алматы: Қазақ университетi, 2012.- 156 б.                       

Пыркова А.Ю.  Жүйелік бағдарламалау: Оқу құралы / А.Ю. Пыркова,  
Л.Ш. Черикбаева.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 198 б.                

Радиоэлектроника негіздері: Оқу құралы / Пікір жазғандар:        
Көшеров Т., Қадыров Н.- Алматы: Қазақ университетi, 2010.- 180 б.          

Самбетбаева А.Қ.  Объектіге бағытталған программалау             
технологиясы: Оқу құралы / А.Қ. Самбетбаева.- Алматы: Қазақ университетi,  
2013.- 152 б.                                                              

Сейлханова Г.А.  Химическая технология стекла: Учебное пособие / 
Г.А. Сейлханова, Н.С. Ашимхан.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 72 с.:  
рисунок.

Ташмұхамбетова Ж.Х.  Мұнай-газ өңдеу салаларындағы экологиялық   
бақылау және сараптама: Оқу құралы / Ж.Х. Ташмұхамбетова, Е.А. Әубәкіров;  
Пікір жазғандар: Жармағамбетова А., Баешова А., Селенова Б.- Алматы: Қазақ 
университетi, 2013.- 94 б.                                                 

Ташмұхамбетова Ж.Х.  Мұнайхимиялық катализдік өндірістің         
теориялық негіздері: Оқу құралы / Ж.Х. Ташмұхамбетова, Е.А. Әубәкіров.-    
Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 116 б.                                  
Ташмұхамбетова Ж.Х.  Өндіріс қалдықтарын каталитикалық өңдеу     
әдістері: Оқу құралы / Ж.Х. Ташмұхамбетова, Е.А. Әубәкіров.- Алматы: Қазақ 
университетi, 2011.- 110 б.: суретті, кесте.                               

Халменова З.  Органикалық заттар технологиясының теориялық       
 негіздері: Оқу құралы / З. Халменова , Ж. Әбілов; Пікір жазғандар:         
Бурашева Г., Жақыпбеков Н., Утелбаев Б.- Алматы: Қазақ университетi, 2011.-144б.                                                                      

Хәкімова Т.  Ақпараттық технологияларды оқытудың логикалық       
бағдарламалау негіздері: Оқу құралы / Т. Хәкімова.- Алматы: Қазақ          
университетi, 2013.- 102 б.                                                

                                                               
Ауыл шаруашылығы ғылымдары
Мал азығын өндіру: Оқулық / Әубәкіров Қ., Атақұлов Т.А.,Ахмет А. 
З., Нұрғалиев Қ.С.- Алматы: Білім, 2011.- 454 б.                           

Өтешқалиев А.  Көкөніс өсіру технологиясы / А. Өтешқалиев; Пікір 
жазғандар: Сагитов А., Бабаев С.- Алматы: Білім, 2012.- 304 б+16 фото.     
                
Медицина. Денсаулық сақтау
Сабырбек Ж.  Емдік дене шынықтыру: Оқу- әдістемелік құралы / Ж.  
Сабырбек; Пікір жазғандар: Лесбекова Р., Әбдіқадырова Д., Оңғарбаева Д.-   
Алматы: Қазақ университетi, 2011.- 102 б.   

Шәкіржанұлы З.  Шығыстың құпия рецептері және қазақ емшілігі / З.
Шәкіржанұлы.- Алматы: Білім, 2010.- фото.                                  

Жалпы қоғамдық ғылымдар
Байдильдина А.М.  Статистика: Оқу құралы / А.М. Байдильдина;     
Пікір жазғандар: Абралиев О.,Әміреев Ы.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.-238 б.                                                                     

Жүсіпова А.Д.  Әлеуметтану негіздері: Оқу құралы / А.Д. Жүсіпова;
Пікір жазғандар:Әбсаттаров Р., Жаназарова З., Қарабаев Ш.- Алматы, 2012.-  280 б.  
                                                                   
Тарих. Тарих ғылымдары
Алтын Орданың құрылуынан құлауына дейін: Мақалалар / Құраст:     
Қазыбекұлы Н.- Алматы: Бiлiм, 2010.- 184 б.- (Сіз күткен кітап).           

Аманжолов К.Р.  Түркі халықтарының тарихы. 1: Көне дәуірден      
біздің заманымыздың ХІҮ ғаырына дейінгі кезең / К.Р. Аманжолов.- Алматы:   
Бiлiм, 2005.- 304 б.                                                       

Аманжолов К.Р.  Түркі халықтарының тарихы. 2: ХІҮ ғасырдан ХҮІІІ 
ғасырдың бірінші жартысына дейінгі кезең / К.Р. Аманжолов.- Алматы: Бiлiм, 
2005.- 320 б.  

Аманжолов К.Р.  Түркі халықтарының тарихы: Толықтырылып, үшінші  
рет басылуы. 3: ХҮІІІ ғасырдың екнші жартысынан ХХ ғасырдың бірінші        
ширегіне дейінгі кезең / К.Р. Аманжолов.- Алматы: Бiлiм, 2005.- 368 б.     
                                                            
Байжумин Ж.  Тұран. Адамзат қоғамының тарихына көзқарас=Туран.   
Взгляд на историю человеческого общества. 1 дәптер / Ж. Байжумин; Орыс     
тілінен ауд.: Ө.Ақжігіт.- Алматы: Арыс, 2013.- 176 б+8 бет түрлі түсті     
суретті жапсырма.- (Ұлы Дала әлемі).                                       

Байжумин Ж.  Тұран. Адамзат қоғамының тарихына көзқарас=Взгляд   
на историю человеческого общества. 2 дәптер / Ж. Байжумин; Орыс тілінен    
ауд.: Ө.Ақжігіт.- Алматы: Арыс, 2013.- 184 б+8 бет түрлі түсті суретті     
жапсырма.- (Ұлы дала әлемі).  
                                             
Байжумин Ж.  Тұран. Адамзат қоғамының тарихына көзқарас. 3       
дәптер / Ж. Байжумин; Орыс тілінен ауд.: Ө.Ақжігіт.- Алматы: Арыс, 2013.-  
170 б.: 8 стр.цвет.вклейка.- (Ұлы дала әлемі).    
                         
Байжумин Ж.  Тұран. Адамзат қоғамының тарихына көзқарас. 4       
дәптер / Ж. Байжумин; Орыс тілінен ауд.: Ө.Ақжігіт.- Алматы: Арыс, 2013.-  
264 б.: 8 бет түрлі түсті сурет.- (Ұлы дала әлемі).                        

Боранғалиұлы Т.  Жәңгір хан / Т. Боранғалиұлы.- Алматы: Абзал-   
Ай, 2014.- 528 б. 

Қазақ халқының тарихи тұлғалары: Қысқаша анықтамалық. 1 кітап.-  
Алматы: Өнер, 2011.- 304 б.                                                

Қазақ халқының тарихи тұлғалары: Қысқаша анықтамалық. 2 кітап.-  
Алматы: Өнер, 2013.- 360 б.                                                
 
Қытай жылнамаларындағы қазақ тарихының деректері. 1: Б.з.б. 177- 
б.з. 222 жылдары / Ғылыми жетек.: Ж.Мырзаханұлы.- Алматы:Өнер, 2006.- 296 б.
                                                                                        
Қытай жылнамаларындағы қазақ тарихының деректері. 2: Б.з.б. 275- 
840 жылдары / Ғылыми жетек.: Ж.Мырзаханұлы.- Алматы: Өнер, 2006.- 344 б.   

Лувсанданзан.  Алтын шежіресі: Шыңғыс хан қағанатының, көне      
түркі- моңғол тайпаларының тарихы / Лувсанданзан; Ауд.: Абай Мауқараұлы.-  
 Алматы: Өнер, 2009.- 224 б.                                                
 
Мағауин М.  Шыңғыс хан және оның заманы: Деректі тарихи хикая.   
Төрт томдық. 1: Туған жұрт / М. Мағауин.- Алматы: Дәуір, 2011.- 608 б.     

Мағауин М.  Шыңғыс хан және оның заманы: Деректі тарихи хикая.   
Төрт томдық. 2: Ұйысқан ұлыс / М. Мағауин.- Алматы: Дәуір, 2011.- 580 б.   

Моңғолдың құпия шежіресі: (ХІІ-ХІІІ ғасырлардағы көшпелілер      
шежіресі) / Ауд.: Мағауия Сұлтанияұлы.- Алматы: Өнер, 2009.- 216 б.        

Үсенбаев Т.  Қазақ шежіресі. 1: Кіші жүз - Бек Арыс / Т.         
Үсенбаев.- Алматы, 2006.- 472 б.                                           

Үсенбаев Т.  Қазақ шежіресі. 2: Орта жүз- Жан Арыс / Т. Үсенбаев.
Алматы, 2006.- 388 б.                                                    

Үсенбаев Т.  Қазақ шежіресі. 3: Ұлы жүз- Ақ Арыс / Т. Үсенбаев.- 
Алматы, 2012.- 540 б.                                                      

Экономика. Экономикалық ғылымдар
Бөрібаева Сафура.  Қазақ тілінде дипломатиялық және мемлекеттік  
құжаттарды рәсімдеу: Оқу құралы / С. Бөрібаева; Пікір жазғандар:Мақашева К.,
Қосымова Г., Қоянбекова С.- Алматы: Қазақ университетi, 2011.- 312 б.    

Вальтер Д.  Жасыл бизнес / Д. Вальтер.- Алматы: Экономика, 2011.-
270 б.                                                                     

Жұмамбаев С.  Өнімділікті басқару: Оқу құралы / С. Жұмамбаев.-   
Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 112 б.                                  

Жұманова Л.  Құнды қағаздар портфелі және тәуекел- менеджменті:  
Оқу құралы / Л. Жұманова; Пікір жазғандар: Кангужин Б., Байарыстанов А.-   
Алматы: Қазақ университетi, 2011.- 78 б.                                   

Құнанбаева Д.Ә.  Кәсіби менеджмент: Оқу құралы / Д.Ә. Құнанбаева,
С.К. Жұмамбаев.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 194 б.                 

Максаковский В.П.  Дүниежүзінің экономикалық әлеуметтік және     
саяси географиясы: Оқу құралы. 1 бөлім / В.П. Максаковский, Ш.М. Надыров;  
Пікір жазғандар: Ахметжанова З., Құсайынов С., Сүйінбаева С.- Алматы:      
Қазақ университетi, 2013.- 176 б.                                                                                                               
 
Нажикбаева К.К.  Ауыл шаруашылығының бухгалтерлік есебі / К.К.   
Нажикбаева; Ауд. Акишев М.К.- Алматы: LEM, 2012.- 156 б: СД диск.          

Нурпеисова Ә.К.  Халықаралық экономика және халықаралық          
коммерциялық іс: Оқу құралы / Ә.К. Нурпеисова, С.Н. Сабитова.- Алматы: LEM,
2012.- 184 б.                                                              

Нұрсейітов Е.О.  Аудит: қысқаша нұсқаулық / Е.О. Нұрсейітов;     
Нурсеитов Э.О.- Алматы: LEM, 2014.- 232бет

Сейфуллин Ж.Т.  Қазақстанның жер кадастры / Ж.Т. Сейфуллин, Г.Н. 
Нюсупова; Пікір жазғандар: Молдашев А., Сүлейменов Ж.- Алматы: Қазақ       
 университетi, 2013.- 240 б.                                                 

Тұрғынбаева А.Н.  Ұлттық компаниялардағы инновациялық қызметті   
басқару: Оқу құралы / А.Н. Тұрғынбаева.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.-
172 б.                                                                     

Шарипов А.Қ.  Қаржылық есептілік: құрастырылуы, бағалануы және   
аудиті: Оқу құралы / А.Қ. Шарипов, А.А. Адамов; Пікір жазғандар:           
Құдайбергенов Т.Б., Блеутаева К.Б., Байдыбекова С.К., Оразбекұлы Б.-       
Алматы: Экономика, 2012.- 508 б.    
                                       
Мемлекет және құқық
Айгаринова Г.Т.  Қазақстан Республикасының тұрақты даму          
жағдайында жер нарығын құқықтық реттеудің теориялық мәселелері / Г.Т.      
Айгаринова; Пікір жазғандар: Қосанов Ж., Дусипов Е., Рахметов Е.- Алматы:  
Қазақ университетi, 2013.- 312 б.  

Жетібаев Н.С.  Қылмыстық саясат және медицина қызметкерлерінің   
жауаптылық мәселелері / Н.С. Жетібаев; Жалпы ред. басқ. А.Н.Ағыбаев, Г.Ы.  
Баймурзин.- Алматы: Қазақ университетi, 2011.- 155б.                       

Жұмаділов Бақыт.  Аграрлық саладағы жеке кәсіпкерлікті құқықтық  
реттеу мәселелері: Оқу құралы / Б. Жұмаділов.- Алматы: Қазақ университетi, 
2011.- 202 б.                                                              

Қайыржанов Е.  Қазақстан Республикасының "Қылмыстық" құқығы      
 (жалпы бөлім): Дәрістер жинағы / Е. Қайыржанов; Пікір жазғандар: Әбдіров Н.
Балтабаев Қ., Абдрашев Р.- Алматы: Қазақ университеті, 2012.- 212 б.     

Құқықтық мәдениет: Оқу құралы / Ибраева А.С., Каратаева А.М.,    
Сартаев С.А., Есетова С.К., Турсынкулова Д.А.- Алматы: Қазақ университетi, 
2013.- 136 б.                                                              
 
Нысанбекова Л.  Халықаралық жеке құқық / Л. Нысанбекова; Пікір   
жазғандар: Алибеков С., Айдарбаев С., Маханова Қ.- Алматы: Қазақ           
университетi, 2011.- 321 б.                                                

Шуланбекова Г.Қ.  Қазақстан Республикасында мал шаруашылығын     
құқықтық реттеу / Г.Қ. Шуланбекова; Пікір жазғандар:Қосанов Ж., Айгаринова 
Г.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 169 б.                              
                                        
Білім беру. Педагогикалық ғылымдар
Ақашева Ә.С.  Географияны оқыту әдістемесі: Оқу-әдістемелік      
құрал / Ә.С. Ақашева, К.Ж. Дүйсебаева; Пікір жазғандар: Мазбаев О., Достай 
Ж., Темірбеков А.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 175 б.               

Асылбекова А.А.  MAPINFO Геоақпараттық жүйесі: Оқу-әдістемелік   
құралы / А.А. Асылбекова; Пікір жазғандар: Ахмедов Д., Бексеитова Р.,      
Рысбеков Қ., Керімбай Н.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 62б.          

Есіркепов Ж.М.  Мектепте ұлттық қозғалыс ойындарын жүргізіп,     
ұйымдастыру: Оқу құралы / Ж.М. Есіркепов; Пікір жазғандар: Мұхамеджанов Б. 
Қ., Егізбаев Ж.Ә.- Қызылорда: Азиат, 2010.- 208 б.                         

Жалмағамбетова Н.Б.  Бастауыш мектеп оқушыларының математикалық  
білім, білік, дағдыларын тексеруге арналған тест жұмыстары: Жалпы білім    
беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған / Н.Б.             
Жалмағамбетова; Пікір жазғандар: Оспанов Т., Қыдырбаева А.,Қосанов Б.-     
Алматы: Өнер, 2005.- 100 б.                                                

Жалмағамбетова Н.Б.  Бастауыш мектеп оқушыларының математикалық  
білім, білік, дағдыларын тексеруге арналған тест жұмыстары / Н.Б.          
Жалмағамбетова; Пікір жазғандар: Оспанов Т.Қ., Қыдырбаева А.А., Қосанов Б. 
М.- Алматы: Өнер, 2002.- 100 б.                                            

Загвязинский В.И.  Педагогика / В.И. Загвязинский, И.Н.          
Емельянова; Рецензенты: Лапчик М, Белкин А.- М.: Академия, 2012.- 352 с.-  
 (Бакалавриат).                                                             

Қожахметова К.Ж.  Этнопедагогика: Оқу құралы / К.Ж. Қожахметова; 
Пікір жазғандар: Наурызбай Ж, Табылдиев Ә, Бекмағамбетова Р.- Алматы:      
Қарасай, 2012.- 248 б.                                                     

Құралұлы А.  Ұлттық дүниетанымды оқыту әдістемесі: Бастауыш      
сынып мұғалімдеріне арналған. 4-сынып / А. Құралұлы , П. Парманқұлова; Ред:
Е. Ералы.- Алматы: Өнер, 2005.- 48 б.- (Ұлттық дүниетаным).                

Құралұлы А.  Ұлттық дүниетанымды оқыту әдістемесі: Бастауыш      
сынып мұғалімдеріне арналған. 3-сынып / А. Құралұлы , П. Парманқұлова; Ред:
Е.Ералы.- Алматы: Өнер, 2005.- 52 б.- (Ұлттық дүниетаным).                 

Құралұлы А.  Ұлттық дүниетанымды оқыту әдістемесі: Бастауыш      
сынып мұғалімдеріне арналған. 2-сынып / А. Құралұлы , г. Оразбекова; Ред:  
Е. Ералы.- Алматы: Өнер, 2005.- 36 б.- (Ұлттық дүниетаным).                

Құралұлы А.  Ұлттық дүниетанымды оқыту әдістемесі: Бастауыш      
сынып мұғалімдеріне арналған. 1-сынып / А. Құралұлы , Г. Оразбекова.-      
Алматы: Өнер, 2005.- 36 б.- (Ұлттық дүниетаным).                           

Маусымбаев С.С.  Болашақ жаратылыстану пәндері мұғалімін кәсіби  
даярлау: теория және практика: Монография / С.С. Маусымбаев; Рецензенттер: 
Сыздықов О, Кертаева Қ.- Алматы, 2007.- 454 б.                             

Микляева Н.В.  Теория воспитания дошкольников: Учебное пособие   
для студентов высших педагогических учебных заведений / Н.В. Микляева, Ю.В.
Микляева; Рецензенты: Шолохова М, Козлова В, Малышев К.- М.: Академия,     
2010.- 208 с.- (Высшее профессиональное образование).                      

Муканова Г.  "Толық адам ", или Экология этничности / Г. Муканова;         
Рецензенты: Ахметова Л, Мекебаев Т, Маликова С.- Алматы: Қазақ   
университетi, 2012.- 150с.                                                 

Ниязбаева А.И.  Химиялық эсперимент: техника және әдістемесі:    
Оқу құралы / А.И. Ниязбаева, Г.В. Абрамова.- Алматы: Қазақ университетi,   
2012.- 120 б.    

Орта мектептің бастауыш сыныптарына ағылшын тілінен сыныптан тыс:
Ойын түрлері, жұмбақтар, көріністер, өлеңдер / Құрастырған: Ш. Омарова.-   
Алматы: Жазушы, 2013.- 56 б.                                               
 
Ташмухамбетова Ж.Т.  Мұнай өңдеудегі каталитикалық процестердің  
теориялық негіздері: Оқу- әдістемелік нұсқау / Ж.Т. Ташмухамбетова, Е.А.   
Әубәкіров.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 44 б.                       

Торманов Н.  Биологияны оқытудың инновациялық әдістемелері: Оқу  
құралы / Н. Торманов , Н.Т. Абылайханова.- Алматы: Қазақ университетi,     
2013.- 260 б.                                                              

Тұрғынбаева Б.А.  Андрагогика: Оқу құралы / Б.А. Тұрғынбаева;    
Пікір жазғандар: Бейсенбаева А, Иманбаева С.- Алматы: Алатау, 2011.- 180 б.
                                                        
Дене шынықтыру және спорт
Жылқыбаева М.І.  Қазақстан туризм географиясы: Оқу құралы / М.   
Жылқыбаева , А.Ш. Шакен, А.Ш. Айжолова.- Алматы: Қазақ университетi, 
2013.- 204 б.

Мадиева Г.Б.  Физическая культура в высших учебных заведениях /  
Г.Б. Мадиева; Рецензенты: Алимханов Е., Караваева Е., Арещенко А.- Алматы: 
  Қазақ университетi, 2012.- 130 с.                                          

Физиологические основы физического воспитания и видов спорта:    
Учебное пособие / Еланцев А.Б., Тулеуханов С.Т., Маутенбаев А.А., Мадиева  
Г.Б.- Алматы: Қазақ университетi, 2011.- 130 стр.: Илл.                    

Кітапхана ісі
Ақшал М.  Кітапхананың библиографиялық қызметі: Оқу құралы /  
М.Ақшал; Ғылыми редакторы: Бердіғалиева Р.А.- Алматы: Нұрлы әлем,2009.- 120 б.                                                                         

Филологиялық ғылымдар
Жаңабекова М.Ә.  Қазақ және ағылшын тілдеріндегі нақ осы шақтың  
функционалды-семантикалық өрісі / М.Ә. Жаңабекова; Пікір жазғандар:        
Жұбаева О., Қапалбеков Б., Джарасова Т.- Алматы: Қазақ университетi, 2013.-185 б.

Жүнісбек Ә.  Қазақ фонетикасы / Ә. Жүнісбек; Жауапты ред: Әбуов  
Ж.- Алматы: Арыс, 2009.- 312 б.                                            
     
Исаев С.М.  Қазақ тілі: Оқу құралы / С.М. Исаев; Жауапты ред:    
Отарбекова Ж.- Алматы: Өнер, 2007.- 208 б.- (Көрнекті Қазақстан ғалымдары).
 
Құралұлы А.  Қазақ тіліндегі етістіктер мен сөз тіркестерінің    
түсіндірме сөздігі / А. Құралұлы; Арнайы ред: Мәзбаева Ж.- Алматы: Өнер,   
2008.- 248 б.- (Ұлттық дүниетаным).                                        

Құралұлы А.  Қазақ тіліндегі зат есімдер мен сөз тіркестерінің   
түсіндірме сөздігі / А. Құралұлы; Арнайы ред: Мәзбаева Ж.- Алматы: Өнер,   
2008.- 256 б.- (Ұлттық дүниетаным).                                        

Құралұлы А.  Қазақ тіліндегі сын есімдер мен сөз тіркестерінің   
түсіндірме сөздігі / А. Құралұлы; Арнайы ред: Мәзбаева Ж.- Алматы: Өнер,   
2008.- 224 б.- (Ұлттық дүниетаным).                                        

Матекина Э.И.  Новый сборник диктантов по русскому языку для 1-4 
классов / Э.И. Матекина; Отв. ред: Морозова О, Калиничева Н.- Ростов-на-   
Дону: Феникс, 2014.- 111 с.- (Библиотека учителя). 

Степанова С.Н.  Английский язык для направления "педагогическое  
образование"=English for the direction "Pedagogical education" / С.Н.      
Степанова, С.И. Хафизова; Под ред:Степановой С.- М.: Академия, 2012.- 224  
с.- (Бакалавриат).                                                         
                                                                                                                                             
Халық ауыз әдебиеті 
Әбілқасымова К.  Қазақ фольклористикасы: Мектеп мұғалімдері мен  
студенттерге арналған хрестоматия / К. Әбілқасымова , А. Тамаев; Ред:      
Елдосқызы Ж.- Алматы: Білім, 2007.- 240 б.                                 

Ісләмжанұлы Кенжехан (Матыжанов ).  Қазақтың отбасы фольклоры:   
Монография / К. Ісләмжанұлы; Жауапты ред: Қасқабасов С.А.- Алматы: Арыс,   
2007.- 332 б.                                                              

Әдебиеттану
Абдраев М.К.  Кестелі сөз кемеңгері / М.К. Абдраев; Пікір        
жазғандар: Жақып Б., Тұрсын Қ., Көпбаев Т.- Алматы: Қазақ университетi,    
2013.- 159 б.   

Аударма теориясы: Оқу құралы / Тарақов Ә., Жақсылықов А., Мұсалы 
Л., Адаева А.- Алматы: Қазақ университеті, 2013.- 132 б.

Дәдебаев Ж.  Әдеби компаративистика және көркем аударма: Оқу     
құралы / Ж. Дәдебаев; Пікір жазғандар: Тебегенов Т., Ісімақова А.- Алматы: 
Қазақ университетi, 2011.- 182 б.                                          

Жанбершиева Ұ.  Т. Ізтілеуовтің әдеби мұрасы: Әдеби зерттеу / 
Ұ.Жанбершиева; Пікір жазғандар: Тебегенов Т., Сәдуақасұлы Ж.- Алматы: 
Арыс, 2013.- 336 бет.                                                            

ХХ ғасыр бас кезіндегі қазақ романдарындағы тәуелсіздік идеясы / 
Ө. Әбдиманұлы (жалпы ред. басқ.), А. Темірболат, Ш. Шортанбаев, Е. Сұлтан.-
Алматы: Қазақ университетi, 2013.- 165 б.                                  
 
Көркем әдебиет
Әбдіқадыров Қ.  Қажымұқан: Хикаят / Қ. Әбдіқадыров; Ред: Е.      
Дүйсенбайұлы., С. Жұбаниязов.- Алматы: Жазушы, 2013.- 240 б.               

Бектемірова Н.  Сырлы ғұмырлар әлемі: Повестер мен әңгімелер / Н.
Бектемірова; Ред: Д. Белдеубайұлы.- Алматы: Абзал- Ай, 2012.- 448 б.       

Таңжарық шығармалары. 1 / Ред: С. Жұбаниязов., Қиясбек ұлы Н.,   
Абдолла қызы К.- Алматы: Жазушы, 2012.- 480 б.                             

Таңжарық шығармалары. 2 / Ред: С. Жұбаниязов., Ү. Қабдолла ұлы., 
М. Қибат ұлы.- Алматы: Жазушы, 2012.- 480 б.                               

Психология
Артемьев А.И.  Әлеуметтану және Тұлға психологиясы / А.И.        
Артемьев; Қазақ тіліне аударған: С.С.Омарова.- Алматы: Бастау, 2013.- 384 б.                                                                         
 
Габай Т.В.  Педагогическая психология / Т.В. Габай; Ред:         
Чистякова И.- М.: Академия, 2010.- 240 с.- (Высшее профессиональное        
образование).                                                              

Психология педагогического взаимодействия / Коломинский Я.Л.,    
Плескачева Н.М., Заяц И.И.,Митрахович О.А.- Санкт-Петербург: Речь, 2007.-  
240 с.- (Мэтры мировой психологии).

01 сәуір 2014 ж. 02:51
0 қарау