Наурыз

Балаларға арналған басылымдар

087.5 Аспаптар үні: Балаларға арналған басылым.- Алматы: Аруна, 2013.-А 88 12 б.: илл.- (Дауысқа құлақ асайық).

 

087.5 Жануарға жақын бол: Балаларға арналған басылым.- Алматы: Аруна, Ж 27 2013.- 12 б.: илл.- (Дауысқа құлақ асайық).

 

087.5 Көліктер сөйлейді: Балаларға арналған басылым.- Алматы: Аруна, К 67 2013.- 12 б.: илл.- (Дауысқа құлақ асайық).

 

087.5 Круглова Е. 6 Сказок для любимых глазок: С казахскими К 84 английскими словами / Е. Круглова; Художник М. Омарова.- Алматы: Аруна, 2015.- 56 с.: илл.

 

087.5 Қалиұлы С. Әй Әй әліппе / С. Қалиұлы; Суретші М.Омарова.-Қ 26 Алматы: Аруна, 2014.- 19 б.

 

087.5 Орман үні: Балаларға арналған басылым.- Алматы: Аруна, 2013.- 12 б.: О 69 илл.- (Дауысқа құлақ асайық).

 

 

087.5 Сламбекова Н. Сағат: Сағат тануды үйренейік / Н. Сламбекова; С 48 Суретші М.Моминов.- Алматы: Аруна, 2014.- 20 б.: илл.- (Қонжық пен оның достары).

 

087.5 Сламбекова Н. Часики: Учимся определять время / Н. Сламбекова; С 47 Художник М.Моминов.- Алматы: Аруна, 2014.- 20 с.: илл.- (Мишка и его друзья).

Құқық.Заң ғылымдары

34(574) Адвокаттық қызмет туралы: Құқықтық және нормативтік актілер А 24 жиынтығы.- Алматы: Юрист, 2015.- 40 б.

34(574) Әкімшілік құқық бұзушылық туралы: ҚР Кодексі. 2014 жылғы 5 Ә 47 Шілдедегі № 235-Ү ҚРЗ.- Алматы: Норма-К., 2016.- 452 б.

 

34(574) Білім туралы: Қазақстан Республикасының заңы.- Алматы: Юрист, Б 94 2016.- 72 с.

 

34(574) Гражданский кодекс Республики Казахстан.- Алматы: Норма-К., 2016. Г 75 - 368 с.

 

34(574) Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан:Г 75 Практическое пособие.- Алматы: Норма-К., 2016.- 224 с.

342.51(574) Елбасына тұғыр болған Сарыарқа=Сарыаркинский взлет Елбасы.-Е 44 Астана: Фолиант, 2014.- 360 б.- (Сарыарқа кітапханасы).

34(574) Земельный кодекс Республики Казахстан: Практическое пособие.-З 51 Алматы: Норма-К., 2016.- 140 с.

34(574) Кодекс Республики Казахстан "О браке (супружестве) и семье ":К 57 Практическое пособие.- Алматы: Норма-К., 2016.- 104 с.

34(574) Кодекс Республики Казахстан "об административных К 57 правонарушениях".- Алматы: Норма-К., 2016.- 468 б.

 

34(574) Кодекс Республики Казахстан о налогах и других обязательных К 57 платежах в бюджет (Налоговый кодекс): Практическое пособие.- Алматы: Норма-К., 2016.- 528 с.

 

 

34(574) Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы: Қазақстан Қ 18 Республикасының Заңы.- Алматы: Юрист, 2016.- 24 б.

 

34(574) Қазақстан Республикасының азамаматтығы туралы: Қазақстан Қ 18 Республикасының заңы.- Алматы: Юрист, 2014.- 16 б.

 

34(574) Қазақстан Республикасының еңбек кодексі.- Алматы: Юрист, 2016.-Қ 18 112 б.

 

34(574) Қазақстан Республикасының жер кодексі.- Алматы: Юрист, 2016.-К 18 120 б.

 

34(574) Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік кодексі: 2014 Қ 18 жылғы 4 шілдедегі №231-V ҚРЗ.- Алматы: Норма-К., 2016.- 360 б.

34(574) Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі.- Алматы: Норма-К., Қ 18 2016.- 368 .

 

34(574) Қазақстан Республикасының азаматтық процестік кодексі: 2015 Қ 18 жылғы 31 қазанның № 377-Ү ҚРЗ.- Алматы: Норма-К., 2016.- 224 б.

 

34(574) Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі: 2014 жылғы 3 шілде Қ 18 №226-Ү.- Алматы: Норма-К., 2016.- 240 б.

 

34(574) Қазақстан Республикасының қылмыстық- атқару кодексі: ҚР Кодексі. Қ 18 2014 жылғы 5 Шілдедегі № 234-Ү ҚРЗ.- Алматы: Норма-К., 2016.- 96 б.

34(574) Құқық қорғау қызметі туралы: Қазақстан Республикасының заңы.-Қ 74 Алматы: Юрист, 2016.- 56 с.

 

34(574) Мемлекеттік сатып алу туралы: Қазақстан Республикасының заңы.-М 44 Алматы: Юрист, 2016.- 60 б.

 

34(574) Неке (ерлі-зайыптылық ) және отбасы туралы: Қазақстан Н 42 Республикасының Кодексі.- Алматы: Юрист, 2016.- 104 б.

 

34(574) О государственной молодежной политике: Закон Республики О 11 Казахстан.- Алматы: Юрист, 2016.- 12 с.

 

34(574) О Государственной службе Республики Казахстан: Практическое О 11 пособие.- Алматы: Норма-К., 2015.- 48 с.

 

34 (574) О Государственных закупках. Закон Республики Казахстан: О 11 Практическое пособие.- Алматы: Норма-К., 2016.- 60 с.

 

34(574) О гражданстве Республики Казахстан: Закон Республики Казахстан.-О-11 Алматы: Юрист, 2015.- 16 с.

 

34(574) О жилищных отношениях . Закон Республики Казахстан: Практическое О-11 пособие.- Алматы: Норма-К., 2016.- 76 с.

 

 

34(574) О правах ребенка в РеспубликеКазахстан: Практическое пособие.-О 11 Алматы: Норма-К., 2015.- 24 с.

 

34(574) О правоохранительной службе:Закон Республики Казахстан.- Алматы: О 11 Юрист, 2015.- 56 с.

 

34(574) О противодействии коррупции: Практическое пособие.- Алматы: О-11 Норма-К., 2015.- 20 с.

 

34(574) Об образовании: Закон Республики Казахстан.- Алматы: Юрист, 2016. О 13 - 72 с.

 

 

34(574) Предпринимательский кодекс Республики Казахстан: Практическое П 71 пособие.- Алматы: Норма-К., 2016.- 192 с.

 

34(574) Салық кодексі: Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті С 18 төлемдер туралы.- Алматы: Юрист, 2016.- 892 б.

 

 

34(574) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы: Қазақстан С 93 Республикасының заңы.- Алматы: Юрист, 2016.- 20 б.

 

34(574) Трудовой кодекс Республики Казахстан.- Алматы: Юрист, 2016.- 116 с. Т 78

 

 

34 (574) Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан: У 26 Практическое пособие.- Алматы: Норма-К., 2015.- 96 с.

 

34(574) Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан: У 26 Практическое пособие.- Алматы: Норма-К., 2016.- 360 с.

 

34 (574) Уголовный кодекс Республики Казахстан: Практическое пособие.-У 26 Алматы: Норма-К., 2016.- 244 с.

Әскери іс

351.811.122(574) Жол жүрісі қағидалары.- Алматы: Юрист, 2016.- 72б. Ж 69

 

351.811.122 Правила дорожного движения РК.- Алматы: Юрист, 2016.- 76 c.

 

Білім

373.1(574)(072) Айтпукешев А.Т. Системно-деятельностный подход: теория и А 36 практика реализации=Жүйелі-қызметтік тәсіл: іске асырудың теориясы мен тәжірибесі / А.Т. Айтпукешев, А. Каражигитова.- Астана, 2015.- 84 с.

 

373.1(574)(072) Ахметбекова С.К. Мектепті басқарудағы жаңаша көзқарас=Новый А 94 взгляд на управление школой: Әдістемелік құрал / С.К. Ахметбекова, Ф.У. Жунусова.- "Назарбаев зияткерлік мектептері" ДББҰ Педагогикалық шеберлік

орталығы.- Астана: "Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДББҰ, 2015.- 52 б.-(Назарбаев Зияткерлік мектептері).

 

371.132:615 Балалар мен жасөспірімдердің өзіне қол жұмсауының алдын алуда Б 22 педагогтің ролі: Әдістемелік құрал / Наурызбаева Р., Елеусінов Б., Серікбаев С., Смағұлұлы С.- Қызылорда: Өрлеу, 2014.- 118 б.

 

373.1(574) Данилова В.В. ИКТ в обучении иностранному языку (партисипативный аспект)=Шетел тілін оқытудағы акт қолдануы (партисипативтік аспекті) / В.В. Данилова, Т.К. Сагитдинова; "Назарбаев Зияткерлік мектептері"ДББҰ.- Астана, 2015.- 54 с.

 

373.1(574)(072)Данилова В.В. ИКТ в обучении иностранному языку Д 18 (партисипативный аспект)=Шетел тілін оқытудағы акт қолдануы (партисипативтік аспект) / В.В. Данилова, Т.К. Сагитдинова.- Астана, 2015.-54 с.- ("Назарбаев интеллектуальные школы"). 

 

373.1(574)(072) Дүйсенова Н.Т. Promethean ActivStudio ағдарламасын Д 87 үйренушілерге арналған әдістемелік нұсқаулық=Методические рекомендации по обучению программе Promethean ActivStudio / Н.Т. Дүйсенова, Г.Е.

Алиханова; "Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДББҰ/ АОО"Назарбаев Интеллектуальные школы".- Астана, 2015.- 74 б.: +CD диск.- ("Назарбаев Интеллектуальные школы").

 

373.1(574)(072)Использование диалогового обучения в учебном процессе сельских И 88 школ=Ауыл мектептерінің оқу үдерісінде диалогтік оқытудың қолданылуы.-"Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДББҰ/ АОО"Назарбаев Интеллектуальные

школы".- Астана, 2015.- 102 с.- ("Назарбаев Интеллектуальные школы").

 

373.4(574.54) 12 жылдық білім беруге көшу жағдайында бастауыш сынып О-59 мұғалімдерінің кәсіби құзіреттілігін қалыптастыру: Бастауыш сынып мұғалімдерінің іс-тәжірибесінен дайындалған жинақ / Наурызбаева Р.-Қызылорда: Қызылорда-Қанағаты, 2014.- 94 б.

 

373.1(574)(072) Lesson Study: для желающих заниматься исследованием своего урока L 59 / Абдрахманова Ж.Б., Биярова С.Б., Зейнолдина и др.- Центр педагогического мастерства АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы".- Астана: АОО

"Назарбаев Интеллектуальные школы", 2015.- 50 с.- ("Назарбаев Интеллектуальные школы") 373.1(574)(072) Роль ИКТ в преподавании дисциплин естественно-математического Р 68 цикла: методическое пособие / Коровина С.В., Аймуханов Н.М., Куразбаева Д. Х. и др.- Центр педагогического мастерства АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы".- Астана: АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы", 2015.- 92 с.-(Назарбаев Интеллектуальные школы).

 

373.1(574)(072)Форматы и приемы среднесрочного планирования: методическое Ф 79 пособие / Коровина С.В.- Астана: АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы", 2015.- 106 с.- (Назарбаев Интеллектуальные школы).

 

37.016:646.21(574)(072)Шумейко Т.С. Диалогическое обучение на уроках Ш 96 технологии.= Технология сабақтарында диалогтік оқыту: на уроках технологии / Т.С.Шумейко.- Центр педагогического мастерства.- Астана: АОО "Назарбаев

Интеллектуальные школы",2015.- 30 с.- (Назарбаев Интеллектуальные школы).


Химия

546(075.8) Кабдулкаримова К. Жалпы және бейорганикалық химия курстарынан К 12 есептер мен жаттығулар: Оқу құралы / К. Кабдулкаримова , Н. Омарова.-Астана: Фолиант, 2015.- 344 б.- (Жоғары білім).


Денсаулық сақтау

611(574)(075.8) Қалкенова Б. Адам анатомиясы, жас ерекшелігіне қатысты Қ 27 физиология және гигиена: Оқу құралы / Б. Қалкенова.- Астана: Фолиант, 2015. - 344 б.: илл.- (Кәсіптік білім).

Техника

621(075.8) Ермағанбетов, Қ. Электртехника және электроника негіздері: Оқулық /Қ. Ермағанбетов.- Астана: Фолиант, 2015.- (Жоғары білім)

 

Өнер

78(574)(075.32)Шегебаев П. Казахская музыкальная литература (традиционный Ш 38 период): Учебник / П.Шегебаев , С.Елеманова.- Астана: Фолиант, 2015.- 152б. -(Профессиональное образование)

 

 Спорт

53.541 Қыдырмолдина А. Спорт физиологиясы: Оқу құралы /А.Қыдырмолдина. Қ 79 - Астана: Фолиант, 2013.- 248 б.- (Жоғары білім).

Әдебиеттану

83.3(5Қаз) Қирабаев С. Шығармалары. 2: Әдеби зерттеулер, сын мақалалар /Қ 52 С.Қирабаев.- Астана: Фолиант, 2013.- 456 б.- (Сарыарқа кітапханасы).

 

821.512.122 Тоқсамбаева А. Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет: Оқу құралы /Т 53 А. Тоқсамбаева.- Астана: Фолиант, 2015.- 304 б.- (Жоғары білім).

Көркем әдебиет

821.161.1-3 Алексиевич Светлана. Время секонд хэнд / С. Алексиевич.- М.: А 48 Время, 2016.- 512 с.- (Собрание произведений). Лауреат Нобельской премии 2015

 

821.161.1-3 Алексиевич Светлана. У войны не женское лицо / С. Алексиевич; А 48 Оформление - Валерий Калныныш.- М.: Время, 2016.- 352 с.- (Собрание произведений). Лауреат Нобелевской премии 2015

 

821.161.1-3 Алексиевич Светлана. Последние свидетели: Соло для детского А 48 голоса / С. Алексиевич.- М.: Время, 2016.- 304 с.- (Собрание произведений) Лауреат Нобелевской премии 2015

 

821.161.1-3 Алексиевич Светлана. Цинковые мальчики / С. Алексиевич.- М.: А 48 Время, 2016.- 320 с.- (Собрание произведений).

 

821.161.1-3 Алексиевич Светлана. Чернобыльская молитва / С. Алексиевич.- М.: А 48 Время, 2016.- 304 с.- (Собрание произведений).

 

821.512.122 Аманжолов Б. Шығармалары: Өлеңдер / Б.Аманжолов , Е. Игенберлин, А 52 С. Оразаев.- Астана: Фолиант, 2014.- 352 б.- (Сарыарқа кітапханасы).

821.113.4-34 Андерсен Х.К. Ең әдемі ертегілер / Х.К. Андерсен; Суретші А 57 А.Бронзель.- Алматы: Аруна, 2015.- 68 б.- (Ғажайып ертегілер әлемі).

 

821.113.4-34 Андерсен Х.К. Самые красивые сказки / Х.К. Андерсен; Художник А 65 А.Бронзель.- Алматы: Аруна, 2015.- 68 с.: илл.- (Мир волшебных сказок).

 

84(5Қаз) Арқаның би-шешендері мен ақын-жыраулары: Шешендік сөздер және А 78 жыр-толғаулар.- Астана: Фолиант, 2013.- 312 б.- (Сарыарқа кітапханасы).

 

821.512.122 Арна: Ұжымдық шарт / Қ Ахметов,Қ.Әбілдин,Х.Жаманов,Т.Жұмаш, А 80 З.Көшкенов,Б.Мамыр,А.Оспан;Құраст: Бексейітов С.- Астана: Фолиант, 2014.- 336 б.- (Сарыарқа кітапханасы).

821.512.122 Әбдіраман Ш. Шығармалары / Ш. Әбдіраман , Т. Рахымжанов; Ә 14 Құраст: Қ.Асанов.- Астана: Фолиант, 2014.- 400 б.- (Сарыарқа кітапханасы).

 

84(5Қаз) Әбішев Ә. Шығармалары: Атыңнан айналайын. 2: Роман / Ә. Әбішев; Ә 21 Ред: З.Кәрімхан.- Астана: Фолиант, 2013.- 328 б.- (Сарыарқа кітапханасы).

 

821.512.122 Әзиев Ә. Арпалыс: Әңгіме-хикаяттар және деректі жазбалар /Ә 33 Ә.Әзиев.- Астана: Фолиант, 2014.- 304 б.- (Сарыарқа кітапханасы).

821.512.122-1 Әлтай А. Алдаспан: Өлеңдер мен айтыстар / А. Әлтай.- Астана: Ә 54 Фолиант, 2014.- 408 б.- (Сарыарқа кітапханасы).

821.512.122 Байсейітов М. Шығармалары: Өлеңдер, аңыз-поэмалар / М.Байсейітов, Б 18 Қ. Мұқышев.- Астана: Фолиант, 2014.- 328 б.- (Сарыарқа кітапханасы).

 

821.512.122 Башар Ж. Шығармалары / Ж.Башар , С.Жанысбай; Құраст: Қ.Асанов. Б 30 - Астана: Фолиант, 2014.- 400 б.- (Сарыарқа кітапханасы).

 

821.512.122 Бөкен А. Шың: Өлеңдер, толғаулар, поэмалар / А. Бөкен.- Астана: Б 78 Фолиант, 2014.- 400 б.- (Сарыарқа кітапханасы).

821.512.122 Ештанаев Ғ. Шығармалары / Ғ. Ештанаев , Б. Мырзабеков.- Астана: Е 96 Фолиант, 2014.- 408 б.- (Сарыарқа кітапханасы).

821.512.122 Жәдігер: Ұжымдық жинақ / Құраст: С.Бексейіт.- Астана: Фолиант, Ж 36 2014.- 256 б.- (Сарыарқа кітапханасы).

 

821.512.122 Жүністегі К. Едіге: Тарихи роман / К. Жүністегі.- Астана: Ж 91 Фолиант, 2014.- 344 б.- (Сарыарқа кітапханасы).

 

821.512.122 Ибраһим Е. Шығармалары: Өлеңдер, балладалар мен дастандар /И 15 Е.Ибраһим.- Астана: Фолиант, 2014.- 320 б.- (Сарыарқа кітапханасы).

821.512.122 Қашқынов Ж. Шығармалары / Ж. Қашқынов.- Астана: Фолиант, 2014.-Қ 52 368 б.- (Сарыарқа кітапханасы).

821.512.122 Майбас Т. Шығармалары / Т. Майбас , С. Сағынтай; Ред: Ф.Уәлиева. М 13 - Астана: Фолиант, 2014.- 320 б.- (Сарыарқа кітапханасы).

84(5Қаз) Найманбайұлы Ә. Шығармалары: Өлең-толғаулар, дастан-хикаялар, Н 18 айтыстар / Ә. Найманбайұлы; Ред: А.Бүркітбаева.- Астана: Фолиант, 2013.-416 б.- (Сарыарқа кітапханасы).

 

84(5Қаз) Омарбаев Ә. Шығармалары: Повестер мен әңгімелер / Ә. Омарбаев; О 58 Ред: Ә.Бүркітбаева.- Астана: Фолиант, 2013.- 272 б.- (Сарыарқа кітапханасы)

 

84(5Қаз) Орманбетұлы Н. Шығармалары: Өлеңдер / Н. Орманбетұлы.- Астана: О 69 Фолиант, 2013.- 280 б.- (Сарыарқа кітапханасы).

 

821.512.122 Сауғабаев К. Шығармалары: Өлеңдер / К. Сауғабаев; Құраст: С 24 С.Бексейітов.- Астана: Фолиант, 2014.- 304 б.- (Сарыарқа кітапханасы).

 

84(5Қаз) Смайыл А. Шығармалары. 1: Роман, повестер мен әңгімелер /С 52 А.Смайыл.- Астана: Фолиант, 2013.- 568 б.- (Сарыарқа кітапханасы).

 

821.161.1=512.122 Чумакова З. Балалық шағымның бауырсағы=Баурсаки моего Ч 87 детства: Поэзиялық және прозалық шығармалар / З. Чумакова.- Астана: Фолиант, 2014.- 400 б.- (Сарыарқа кітапханасы).


География. Тарих

930.25(574)(075.8) Ахмет А. Мұрағат әлемінің тарихы: Оқу құралы / А. Ахмет.-А 94 Астана: Фолиант, 2015.- 224 б.- (Жоғары білім).

 

63.3(5Қаз) Бөкейхан Ә. Мақалалар, сын-зерттеулер және тергеудегі жауаптар Б 78 / Ә. Бөкейхан , Ж. Ақбаев , Ә. Ермеков.- Астана: Фолиант, 2013.- 320 б.-(Сарыарқа кітапханасы).

 

94(035.3) Ланглуа Ш.-В. Тарихты зерттеуге кіріспе: Монография / Ш.В. Л 18 Ланглуа, Ш. Сеньобос; Фр.тіл.ауд. А.Серебрякова, орыс тілінен ауд.Б.А. Габдулина.- Астана: Фолиант, 2015.- 280 б.

 

94(574) Михайлов В. Великий джут: Документальная повесть / В. Михайлов.-М 69 Астана: Фолиант, 2014.- 416 с.- (Сарыарқа кітапханасы).

20 мамыр 2016 ж. 11:40
0 қарау
Пікір қосу
Аты-жөні: *
E-mail: *
Пікір:
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Кодты енгізіңіз: