Маусым

Ақпараттық технологиялар

004.738.5(075.8) Бөрібаева Б. Web-технологиялар. javascript және РНР тілдері:

Б 79 Оқу құралы. 2-бөлім / Б. Бөрібаева , М. Абдрахманова; Ред: Г.Рүстембекова.-

Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 188 б.

 

004.738.5(075.8) Мансұрова М.Е. Веб-бағдарламалау: Оқу құралы / М.Е. Мансұрова,

М 19 М.Ж. Болысханова; Ред: Г.Рүстембекова.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.-

178 б.

 

004.4(075.8) ІТ білім беру ортасындағы E-Learning: Оқу-әдістемелік құралы /

І-49 Данаев Н., Ахмед-Заки Д., Мансұрова М., Пыркова А.- Алматы: Қазақ

университеті, 2016.- 94 б.

Менеджмент

005.511 Бисекеев С. Сделай Себя Сам / С. Бисекеев; Руководитель проекта:

Б 65 М.Есен.- Москва: "Можайский полиграфический комбинат", 2016.- 204 стр.

 

005.511 Бисекеев С. Дневник успеха / С. Бисекеев; Руководитель проекта:

Б 65 М.Есен.- Москва: "Можайский полиграфический комбинат", 2016.- 5000 экз.

005.511 Бисекеев С. Бәрі де өз қолыңда / С. Бисекеев; Жоба жетекшісі:

Б 58 М.Есен.- Мәскеу: "Можайский полиграфический комбинат", 2016.- 204 б.

 

005.511(075.8) Джулаева А.М. Бизнесті ұйымдастыру: Оқу құралы / А.М. Джулаева;

Д 38 Ред: Г.Рүстембекова.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 174 б.

005.311.121 Заляжных В.В. Сапаны бақылау және басқарудың статистикалық

З 20 әдістері: Зертханалық жұмыстар / В.В. Заляжных; Қазақ тіліне ауд:

А.Данлыбаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 124 бет.

005.511 Фрайд Джейсон. Rework: Бизнес без предрассудков. 11-е изд. /

Ф 82 Д.Фрайд, Д.Х. Хенссон; Пер. с англ. И. Сывороткина.- Москва: "Манн,

Иванов и Фербер", 2017.- 208 стр.- (Лучшие книги о стартапах).

Мұражай ісі

069.01(574)(075.8) Қозғамбаева Г.Б. Қазақстан музейлері: Оқу құралы /

Қ 57 Г.Б.Қозғамбаева; Ред: Б.Мырзақұл.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 182 б.

 

069(091)(075.8) Мұхажанова Т.Н. Әлем музейлерінің тарихы: Оқу құралы /

М 86 Т.Н.Мұхажанова.- Алматы: "Қазақ университеті", 2016.- 156 б.

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Газеттер. Журналистика

070.44:62(075.8) Әбжанов Қ. Экран тілінің эволюциясы: Оқу құралы / Қ. Әбжанов;

Ә 17 Ред: Г.Рүстембекова.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 114 б.: илл.

070 Бейісбай С. Бір жұтым ауа: Эссе, мақалалар, сұхбаттар / С.Бейісбай.

Б 38 - Алматы: Баспа, 2017.- 288 б.

 

070.11(075.8) Дудинова Е.И. Этика журналиста: Учебное пособие / Е.И. Дудинова;

Д 81 Ред: Г.Билялова.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 266 стр.

 

070:004.738.5(075.8) Есхуатова Н.Б. Интернет-журналистика: Учебное пособие /

Е 86 Н.Б.Есхуатова, Г.С. Султанбаева; Выпуск.ред: Э.Сулейменова.- Алматы: Қазақ

университеті, 2015.- 188 с.

 

070(574) Журналист болғым келеді..: Шығармалар жинағы / Жауапты ред:

Ж 83 Қабылғазина К., Әлім Ә., Нода Л.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 314 б.

 

070.431(-028.27) Иманалиев Ж.О. Электрондық БАҚ аудиториясы: Оқу құралы /

И 48 Ж.О.Иманалиев, А.Б. Әлімжанова; Ред: Г.Ыбырайқызы.- Алматы: Қазақ

университеті, 2016.- 126 б.

 

070(574) Нұрмахан Оразбек: Ой-толғаныстар мен естелік- әңгімелер /

Н 86 Құраст.: Гүлсім Оразалықызы.- Алматы: Қазақстан, 2017.- 368 б.: +16 бет

фотосуреттер.- (ҒИБРАТТЫ ҒҰМЫР).

 

Балаларға арналған басылымдар

087.5 Бауырсақ: Бүлдіршіндерге арналған 7 ең жақсы ертегі / Қазақ

Б 28 тіліне аударған Б. Қошым-Ноғай.- Ростов-на-Дону: "Проф-Пресс" Баспа үйі,

2016.- 80 б.: сур.- (Кішкентай бүлдіршіндерге арналған топтама).

 

087.5 Бауырсақ: Орыс халық ертегісі. Бүлдіршіндерге арналған шағын

Б 28 кітапша / Қазақ тіліне аударған Б. Қошым-Ноғай.- Ростов-на-Дону: "Проф-

Пресс" Баспа үйі, 2016.- 10 б.: сур.- (Балаларға оқып береміз).

087.5 Қасқыр мен жеті лақ: Бүлдіршіндерге арналған шағын кітапша /

Қ 44 Қазақ тіліне аударған Б. Қошым-Ноғай.- Ростов-на-Дону: "Проф-Пресс" Баспа

үйі, 2016.- 8 б.: сур.- (Балаларға оқып береміз).

 

087.5 Қоянның үйшігі: Бүлдіршіндерге арналған шағын кітапша. Ата-

Қ 70 аналардың балаларға оқып беруіне арналған / Қазақ тіліне аударған Б. Қошым-

Ноғай.- Ростов-на-Дону: "Проф-Пресс" Баспа үйі, 2016.- 10 б.: сур.-

(Балаларға оқып береміз).

 

087.5 Қызыл телпек: Ш. Перро ертегісінің желісі бойынша.

Қ 81 Бүлдіршіндерге арналған шағын кітапша / Қазақ тіліне аударған Б. Қошым-

Ноғай.- Ростов-на-Дону: "Проф-Пресс" Баспа үйі, 2016.- 10 б.: сур.-

(Балаларға оқып береміз).

 

087.5 Маша мен аю: Бүлдіршіндерге арналған шағын кітапша / Қазақ

М 32 тіліне аударған Б. Қошым-Ноғай.- Ростов-на-Дону: "Проф-Пресс" Баспа үйі,

2016.- 10 б.: сур.- (Балаларға оқып береміз).

 

087.5 Сәулетті үйшік: Орыс халық ертегісі. Бүлдіршіндерге арналған

С 28 шағын кітапша / Қазақ тіліне аударған Б. Қошым-Ноғай.- Ростов-на-Дону:

"Проф-Пресс" Баспа үйі, 2016.- 10 б.: сур.- (Балаларға оқып береміз).

 

087.5 Түлкі бикеш пен қасқыр: Бүлдіршіндерге арналған шағын кітапша /

Т 90 Қазақ тіліне аударған Б. Қошым-Ноғай.- Ростов-на-Дону: "Проф-Пресс" Баспа

үйі, 2016.- 10 б.: сур.- (Балаларға оқып береміз).

 

087.5 Шалқан: Орыс халық ертегісі. Ата-аналардың балаларға оқып

Ш 21 беруіне арналған / Қазақ тіліне аударған Б. Қошым-Ноғай.- Ростов-на-Дону:

"Проф-Пресс" Баспа үйі, 2016.- 10 б.: сур.- (Балаларға оқып береміз).

Философия.Психология

159.923.2 Бен-Шахар Тал. Что ты выберешь?: Решения, от которых зависит

Б 46 твоя жизнь. 2-е изд. / Т. Бен-Шахар; Пер. с англ. А.Домини.- Москва: "Манн,

Иванов и Фербер", 2016.- 256 стр.

 

159.9 Вальдшмидт Дэн. Будь лучшей версией себя: Как обычные люди

В 16 становятся выдающимися. 3-е изд. / Д. Вальдшмидт; Пер. с англ. И.Гайдюк.-

Москва: "Манн, Иванов и Фербер", 2017.- 208 стр.

 

14(574) Закирьянов К.К. Только эта жизнь имеет цену..: Авторские

З-18 комментарии известных афоризмов / К.К. Закирьянов.- Алматы:

Полиграфкомбинат, 2017.- 223 с.

 

17.021.2 Кови Стивен. Быть, а не казаться: Размышления об истинном

К 56 успехе. 2-е изд. / С. Кови; Пер. с англ. Н.Рудницкой.- Москва: "Манн,

Иванов и Фербер", 2017.- 240 стр.

 

1/14 Myrzaly Serik. Philosophy / S. Myrzaly; Translated by Y.

M 99 Kazbekova.- Almaty: Bastau, 2014.- 424 p.

 

159.954 Микалко Майкл. Рисовый штурм и еще 21 способ мыслить

М 59 нестандартно: 3-е изд. / М. Микалко; Пер. с англ. Л.Царук., С.Комаров.-

Москва: "Манн, Иванов и Фербер", 2017.- 416 стр.

 

159.953.5 Палагин Павел. Скорочтение на практике: Как читать быстро и

П 14 хорошо запоминать прочитанное. 3-е изд. / П. Палагин; Гл.ред: А.Степанов.-

Москва: "Манн, Иванов и Фербер", 2017.- 288 стр.

 

159.9:796.83 Психология в современном боксе: Психологическая подготовка в

П 86 современном боксе. Учебное пособие / Сост: Ашляев К.С., Бараев Х.,

Габдулов Э. и др.- Алматы: КазАСТ, 2017.- 144 с: Илл.

 

159.953 Тигелаар Марк. Как читать запоминать и никогда не забывать=Read

Т 39 It, Get It, and Never Forget It / М. Тигелаар; Пер. с англ. Н.Мартыновой;

Науч.ред. Д.Иншаков.- Москва: "Манн, Иванов и Фербер", 2017.- 160 стр.

 

159.923.2 Трейси Брайан. Выйди из зоны комфорта: Измени свою жизнь. 21

Т 66 метод повышения личной эффективности. 5-е изд. / Б. Трейси; Пер. с англ.

М.Сухановой.- Москва: "Манн, Иванов и Фербер", 2017.- 144 стр.

Қоғамдық ғылымдар

316(574)(075.8) Габдуллина К. Социология: Учебник / К. Габдуллина , Е. Раисов;

Г 12 Гл.ред: Н.Жансеитов.- Алматы: NURPRESS, 2016.- 210 с.

 

316.334.4(075.8) Ғабдуллина Қ. Құқық социологиясы: Оқулық / Қ. Ғабдуллина; Бас

Ғ 13 ред: Н.Жансеитов.- Алматы: NURPRESS, 2016.- 178 б.

 

316.46 Гандапас Радислав. Харизма лидера: Четвертое издание / Р. Гандапас;

Г 19 Гл. ред: А.Степанов.- Москва: "Манн, Иванов и Фербер", 2017.- 224 с.

 

316.648 Райан М.Дж. В этом году я..: Как изменить привычки, сдержать

Р 18 обещания или сделать то, о чем вы давно мечтали. 5-е изд. / М.ж. Райан;

Пер. с англ. М.Загоруйко.- Москва: "Манн, Иванов и Фербер", 2017.- 256 стр.

 

316.477 Уайт Грег. Брось себе вызов: Стань сильнее / Г. Уайт; Пер. с

У 13 англ. А.Логвинской.- Москва: "Манн, Иванов и Фербер", 2016.- 208 стр.

 

Саясат

327(091)(075.8)Абдулина А.Т. История международных отношений в новейшее время

А 13 (1917 - начало 2010-х гг.)=Курс лекций по истории международных отношений

в новейшее время (1917-начало 2010-х гг.): Учебное пособие для студентов

высших учебных заведений / А.Т. Абдулина; Гл.ред: Н.Жансеитов.- Алматы:

NURPRESS, 2015.- 320с.

 

323/324(574) Жотабаев Н.Р. Белгілі тұлғалар туралы=Об известных личностях /

Ж 72 Н.Р. Жотабаев; Ред: З.Рахимбаева., А.Ауанова.- Алматы: Қазақ университеті,

2016.- 186 с.: рис.

на каз., на русс.

 

32(574)(082) Мудрец из Туркестана: Сборник статей / Отв.ред. и сост: Абдулло

М 89 Сафар.- Алматы: Библиотека Олжаса, 2016.- 208 с.- (Наши современники).

 

323(574)(075.8) Мұсатаев С.Ш. Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздігі:

М 85 Оқу құралы / С.Ш. Мұсатаев; Ред: Г.Ыбырайқызы.- Алматы: Қазақ

университеті, 2017.- 240 б.

 

32(574)(075.8)Раздыков С. Основы политологии: Учебник. 3-е издание,

Р 17 допоненное, переработанное (для всех специальностей) / С. Раздыков ,

А.Суенова; Ред: С.Уралова.- Астана: Фолиант, 2017.- 240 с.-

(Профессиональное образование).

 

32(574)(082) Счастлив тот, кто дарит знание..: Юбилейный сборник / Отв.ред. и

С 93 сост: Абдулло Сафар.- Алматы: Библиотека Олжаса, 2016.- 188 с.- (Наши

современники).

 

327.82(574) Токаев К.К. Векторы внешней политики. 3 / К.К. Токаев.- Алматы:

Т 51 Жибек жолы, 2017.- 500 с.

 

Экономика. Экономикалық ғылымдар

338.487(075.8) Алиева Ж.Н. Туризм маркетингі: Оқу құралы / Ж.Н. Алиева,

А 44 Е.А.Калимбетов; Ред: Г.Рүстембекова.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.-

334б.

 

65.052.9(5Қаз)2 Бейсенбаева А.К. Туристік ұйымдардағы бухгалтерлік есеп: Оқу

Б 38 құралы. 1-бөлім / А.К. Бейсенбаева; Директор: Н.Жансеитов.- Алматы:

NURPRESS, 2013.- 90 б.

 

65.052.9(5Қаз)2 Бейсенбаева А.К. Туристік ұйымдардағы бухгалтерлік есеп: Оқу

Б 38 құралы. 2-бөлім / А.К. Бейсенбаева; Директор: Н.Жансеитов.- Алматы:

NURPRESS, 2013.- 80 б.

 

 

338.48(075.8) Ердәулетов С.Р. Халықаралық туризм географиясы: Оқу құралы /

Е 65 С.Р. Ердәулетов, Ж.Н. Алиева; Ред: А.Шуриева.- Алматы: Қазақ университеті,

2016.- 242 б.+1б.

 

330.42(075.8) Оразбекова Л.Н. Экономикадағы математика-1: Оқу құралы /

О 65 Л.Н.Оразбекова; Ред: С.Қалуов.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 222 бет.

 

330.42(075.8) Оразбекова Л.Н. Экономикадағы математика-2: Оқу құралы /

О 65 Л.Н.Оразбекова; Ред: С.Қалуов.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 224 бет.

 

338.48(574)(075)Смыкова М.Р. Туризм: экономика, менеджмент и маркетинг /

С 52 М.Р.Смыкова; Директор: Н.Жансеитов.- Алматы: NURPRESS, 2014.- 246 с.

 

Құқық.Заң ғылымдары

341.717(574) Алмасбекұлы Мұрат. Тәуелсіздік жолындағы дипломатия: Сайлау

А 45 Батырша-ұлымен эссе-диалог / М. Алмасбекұлы; Ред: В.Мұратқызы.- Астана:

Регис-СТ Полиграф, 2016.- 376 б.

 

340.12(574)(075.8) Булгакова Д.А. Мемлекет және құқық теориясы: Оқу құралы /

Б 83 Д.А.Булгакова; Бас ред: Н.Жансеитов.- Алматы: NURPRESS, 2016.- 124 б.

 

340.12(574)(075.8)Булгакова Д.А. Теория государства и права: Учебное пособие /

Б 90 Д.А. Булгакова; Гл.ред: Н.Жансеитов.- Алматы: NURPRESS, 2016.- 130 с.

 

342.56(574) Есбулатова Р.М. Правохранительные органы Республики Казахстан:

Е 81 Учебное пособие / Р.М. Есбулатова; Ред: Г.Билялова.- Алматы: Қазақ

университеті, 2016.- 430 с.

 

347.787(574) Закон Республики Казахстан: Об архитектурной, градостроительной

З-19 и строительной деятельности в Республике Казахстан.- Алматы: Юрист, 2017.-

92 с.

 

35.087.43(574) Закон Республики Казахстан: О пенсионном обеспечении в

З-19 Республике Казахстан.- Алматы: Юрист, 2017.- 76 с.

342.56(574)(075.8) Кемали Е.С. Қазақстан Республикасының сот және құқық қорғау

К 29 органдары: Оқулық / Е.С. Кемали, С.К. Журсимбаев; Бас ред: Н.Жансеитов.-

Алматы: NURPRESS, 2016.- 267 б.

 

342.56(574)(075.8) Кемали Е.С. Судебные и правоохранительные органы Республики

К 35 Казахстан: Учебное пособие / Е.С. Кемали; Гл. ред: Н.Жансеитов.- Алматы:

NURPRESS, 2016.- 298 с.

 

342.9(574)(075.8) Күнхожаева Г.Н. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы:

К 94 Оқулық / Г.Н. Күнхожаева, Қ.Ұ. Жылқыбай; Бас ред: Н.Жансеитов.- Алматы:

NURPRESS, 2015.- 268 б.

 

351(574) Қазақстан Республикасының Заңы: Мемлекеттік көрсетілетін

Қ 18 қызметтер туралы.- Алматы: Юрист, 2017.- 20 б.

 

347.73(574) Қуаналиева Г.А. Қаржы құқығы: Оқу құралы / Г.А. Қуаналиева; Ред:

Қ 71 Г.Ыбырайқызы.- Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 162 б.

34(574) Мемлекеттік сатып алу туралы: Қазақстан Республикасының Заңы.-

М 44 Алматы: Юрист, 2017.- 60 б.

 

347.6(574) Мұқалдиева Г.Б. Қазақстан Республикасының отбасы құқығы: Оқу

М 83 құралы / Г.Б. Мұқалдиева; Ред: Г.Рүстембекова.- Алматы: Қазақ университеті,

2016.- 120 б.

 

347.965.2(574) Лоскутов И.Ю. Вопросы и ответы для аттестации лиц, претендующих

Л 79 на занятие адвокатской деятельностью / И.Ю. Лоскутов.- Алматы: Юрист,

2017. - 28с.

 

347.961.1(574) Лоскутов И.Ю. Вопросы и ответы для прохождения аттестации на

Л 79 право занятия нотариальной деятельностью / И.Ю. Лоскутов.- Алматы: Юрист,

2017.- 24 с.

 

35(574) Лоскутов И.Ю. Поступление на государственную службу и

Л 79 прохождение тестирования: Ответы на вопросы тестов / И.Ю. Лоскутов.-

Алматы: Юрист, 2017.- 208с.

 

347.961(574) Нотариальная деятельность в Республике Казахстан: Сборник

Н 85 нормативных правовых актов.- Алматы: Юрист, 2017.- 124 с.

 

342.9(574)(075.8)Оспанова Д.А. Административное право Республики Казахстан:

О-75 Учебное пособие / Д.А. Оспанова, Д.О. Кусаинов; Ред: Э.Сулейменова.-

Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 192 с.

 

343.98(075.8) Практикум по криминалистической тактике: Учебно-методическое

П 69 пособие / Бегалиев Е., Царева Л., Коржумбаев Р., Туманшиев Р.- Алматы:

NURPRESS, 2015.- 92 с.: ил.

Әскери іс

351.86(574)(094)Военная доктрина Республики Казахстан / Гл.ред: Н.Жансеитов.-

В 63 Алматы: NURPRESS, 2016.- 28 с.

355(574)(062.13) Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің, басқа да әскерлері мен

Қ 18 әскери құралымдарының жалпыәскери жарғылары: 2 ақпандағы 2016 ж. жағдай

бойынша өзгерістермен және толықтырулармен / Бас ред: Н.Жансеитов.- Алматы:

NURPRESS, 2016.- 628 б.

 

351.86(574)(094)Қазақстан Республикасының Әскери доктринасы / Бас ред:

Қ 18 Н.Жансеитов.- Алматы: NURPRESS, 2016.- 26 б.

 

355.14(574) Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері,басқа да әскерлері мен

Қ 18 әскери құралымдары әскери қызметшілерінің әскери киім нысаны және

айырым белгілері туралы: 1 қыркүйектің 2016 ж. жағдай бойынша

өзгерістермен және толықтырулармен / Бас ред: Н.Жансеитов.- Алматы:

NURPRESS, 2016.- 178 б.

 

351 Мұхтарова Қ.С. Қазақстан Республикасында мемлекеттік қызметті

М 86 ұйымдастыру: Оқу құралы / Қ.С. Мұхтарова, Г.Н. Сансызбаева; Ред:

К.Мухадиева.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 196 б.

 

355.14(574) О военной форме одежды и знаках различия военнослужащих

О-11 Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики

Казахстан: С изменениями и дополнениями по состоянию на 1 сентября 2016 г.

/ Гл.ред: Н.Жансеитов.- Алматы: NURPRESS, 2016.- 172 с.

 

355(574)(062.13)Общевоинские уставы Вооруженных Сил, других войск и воинских

О-13 формирований Республики Казахстан: С изменениями и дополнениями по

состоянию на 2 февраля 2016 г. / Гл.ред: Н.Жансеитов.- Алматы: NURPRESS,

2017.- 614 с.

 

Білім

37.013(075.8) Әбенбаев С. Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі: Оқулық /

Ә 15 С. Әбенбаев , Г. Ахметова; Ред: А.Абдрахманова.- Астана: Фолиант, 2017.-

312 б.- (Жоғары білім).

 

37.016(075.8) Дәрібайұлы С. Қазақ әдебиетін оқытудағы әдеби ойындар мен

Д 20 жаттығулар: Оқу-әдістемелік құралы / С. Дәрібайұлы; Ред: Г.Ыбырайқызы.-

Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 52 б.

 

37:159.9(075.8) Мадалиева З.Б. Арнайы педагогика және психология негіздері: Оқу

М 12 құралы / З.Б. Мадалиева, Б.А. Әрінова; Ред: Г.Рүстембекова.- Алматы: Қазақ

университеті, 2016.- 186 бет.

 

373.2.016(075.8) Метербаева К. Мектеп жасына дейінгі балалардың тілін дамыту

М 48 әдістемесі: Оқу құралы / К. Метербаева , А. Искакова; Ред: В.Ғайнуллина.-

Астана: Фолиант, 2017.- 184 стр.- (Жоғары білім).

 

378(075.8) Мыңбаева Ә.Қ. Жоғары мектеп педагогикасы негіздері: Оқу құралы

М 90 / Ә.Қ. Мыңбаева, А.Б. Айтбаева; Ред: Б.Мырзақұл.- Алматы: Қазақ

университеті, 2016.- 236 б.

 

371.133.2(075) Орта мектепте өткізілетін педагогикалық практиканы

О-72 ұйымдастырудың әдістемелік нұсқауы / Құраст: С.Тулеуханов., Н.Торманов.,

М.Кулбаев және т.б.- Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 76 б.

 

378.147(075.8)Ташкеева Г.К. Применение методов интерактивного обучения:

Т 25 Учебное пособие / Г.К. Ташкеева; Рецензенты: А.Рысбаева., М.Кунанбаева.,

А.Сариева.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 166 с.

 

373.3 Универсальный словарь школьника: 1-4 классы / Сост: Зеркальная Т.,

У 59 Курганова Н., Руднева А. и др.- Москва: Эксмо, 2016.- 480 стр.- (Светлячок).

 

Этнография.Фольклор

394.21(574)(075.8)Алимжанова А.Ш. Наурыз мейрамы: Благодатный праздник весны,

А 50 единства, прощения и милосердия. Учебное пособие / А.Ш. Алимжанова,

М.Д.Шаймерденова; Ред: Маликова Ж.- Алматы: ИП Волкова Е.В.,2016.- 188 с.

398.1(091)(075.8) Мекебаев Т.Қ. Кенесары-Наурызбай туралы тарихи-фольклорлық

М 41 үлгілер: Оқу құралы / Т.Қ. Мекебаев, П.Қ. Бисенбаев; Ред: К.Сәбит.- Алматы:

Қазақ университеті, 2014.- 393 бет.

Жаратылыстану ғылымдары

579.61(075.8) Абдиева Г.Ж. Медициналық микробиология: Оқу құралы /

А 14 Г.Ж.Абдиева; Ред: Г.Рүстембекова.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 170 б.

 

510(574)(075.8) Ақжігітов Е. Жоғары математикадан есептер мен жаттығулар:

А 37 Оқулық. 1-бөлім / Е. Ақжігітов , М. Тілепиев; Ред: А.Абдрахманова.- Астана:

Фолиант, 2017.- 296 б.- (Жоғары білім).

 

514.12(075.8) Бадаев С.А. Аналитикалық геометрия: Есептер жинағы. Оқу құралы

Б 14 / С.А. Бадаев; Пікір жазған: Б.Сағындықов.- Алматы: Қазақ университеті,

2016.- 160 б.

 

502/504(075.8) Базарбаева Т.А. Геоэкология: Оқу құралы / Т.А. Базарбаева; Ред:

Б 16 С.Қалуов.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 260 бет.

 

26.8(5Каз)я6 Бейсенова А.С. Атлас географии Казахстана / А.С. Бейсенова,

Б 41 А.С.Кирабаев; Отв.ред: Самойлюк И.Ф.- Алматы: Атамұра, 2013.- 104 с.: ил.

 

575(075.8) Берсімбай Р.І. Генетика: Оқулық / Р.І. Берсімбай; Ред: Г. Ыбырайқызы.

Б 46 - Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 394 б.

 

577.2(075.8) Берсімбай Р.І. Молекулалық биология: Оқу құралы / Р.І. Берсімбай;

Б 46 Ред: Г.Ыбырайқызы.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 286 б.

 

574.5:597.2/5(076.6) Гидробиология және ихтиология бойынша оқу практикасын жүргізуге

Г 42 арналған әдістемелік нұсқау / Құраст: Есжанов Б., Шарахметов С.,

Сапарғалиев Н.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 94 бет.

 

574.5(075.8) Ерназарова Г.И. Су - өсімдіктер биотехнологиясы: Оқу құралы /

Е 71 Г.И. Ерназарова, С.К. Турашева; Ред: К.Мухадиева.- Алматы: Қазақ

университеті, 2016.- 208 б.

 

57.01(075.8) Zhussupova A.I. PCR - diagnostics: Manual / A.I. Zhussupova.-

Zh 91 Almaty: Qazaq university, 2015.- 126 р.

 

59.01(075.8) Жұмабаева Б.Ә. Биотехнология негіздері: жануарлар

Ж 81 биотехнологиясына арналған лабораториялық жұмыстар: Оқу-әдістемелік

құралы / Б.Ә. Жұмабаева; Ред: К.Мухадиева.- Алматы: Қазақ университеті,

2016.- 240 бет.

 

575(574)(075.8) Жүнісбаева Ж.Қ. Жалпы генетика негіздері: Оқу құралы /

Ж 88 Ж.Қ.Жүнісбаева; Ред: К.Мухадиева.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 194б.

 

602.4(075.8) Заядан Б.Қ. Экологиялық биотехнология: Оқу құралы / Б.Қ. Заядан;

З 32 Ред: С.Қалуов.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 316 б.

 

543(574)(076.5)Кабдулкаримова К. Аналитикалық химиядан практикум: Оқу құралы /

К 12 К. Кабдулкаримова , Н. Омарова; Ред: В.Ғайнуллина.- Астана: Фолиант, 2017.-

232 б.- (Жоғары білім).

 

58(574)(038) Куатбаев А.Т. Қазақстан флорасындағы өсімдіктер тұқымдастары

К 81 мен туыстарының қазақша-орысша-латынша және орысша-қазақша-латынша

атаулары=Казахско-русско-латинские и русско-казахско-латинские названия

семейств и родов растений флоры Казахстана: Сөздік / А.Т. Куатбаев, А.Ж.

Чилдибаева; Пікір жазған: Қ.Үсен., А.Аметов.- Алматы: Қазақ университеті,

2017.- 88 б.

 

543.05(075.8) Кудреева Л.К. Сапалық талдаудың теориялық негіздері: Оқу құралы

К 81 / Л.К. Кудреева, Ә.Қ. Тоқтабаева; Ред: К.Мухадиева.- Алматы: Қазақ

университеті, 2017.- 198 бет.

 

502/504(574)(075.8) Қазақстан биоресурстары: Оқу құралы / Мұхитдинов Н., Есжанов Б.,

Қ 18 Сатыбалдиева Г., Тыныбеков Б.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 322 б.

 

517.575(075.8) Қанғожин Б.Е. Полигармониялы функциялар және оларды талдау: Оқу

Қ 35 құралы / Б.Е. Қанғожин, Б.Д. Қошанов; Пікір жазған: Д.Жұмабаев және т.б.-

Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 102 б.

 

28.081(5 Қаз) Қуатбаев А.Т. Экология және қоршаған орта проблемалары: Оқу

Қ 71 құралы / А.Т. Қуатбаев; Пікір жазғандар: Мырзадинов Р., Сүлейменов С.,

Әметов Ә.- Алматы: Қазақ университеті, 2011.- 350 бет.

528.48:69(075.8) Құрылыс ғимараттарын салу кезінде геодезиялық қамтамасыз ету:

Қ 77 Оқу құралы / Ред: К.Сәбит.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 198 бет.

531/534(076.5) Mechanics: Laboratory practicum in physics / Authors: Askarova A.,

M 45 Bolegenova S., Kashkarov V.- Almaty: Qazaq university, 2016.- 220 p.

 

574.5(075.8) Минсаринова Б.Қ. Жалпы гидробиология: Оқу құралы /

М 55 Б.Қ.Минсаринова, Б.Е. Есжанов; Ред: К.Мухадиева.- Алматы: Қазақ

университеті, 2017.- 438 б.

 

514(075.8) Нәби Ы.А. Сызба геометрия және инженерлік графика: Техникалық

Н 32 мамандар даярлайтын жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған

оқулық. 4-ші, толықт. басылым / Ы.А.Нәби.-Алматы: Бастау, 2015.-280 б.

 

546(574)(075.8) Нұрахметов Н.Н. Бейорганикалық химияның теориялары мен

Н 86 заңдылықтары: Оқулық / Н.Н. Нұрахметов; Ред: Г.Ыбырайқызы.- Алматы:

Қазақ университеті, 2016.- 344 бет.

 

544(075.8) Оспанова Ж.Б. Көбіктер мен аэрозольдердің физика-химиясы: Оқу-

О 78 әдістемелік құралы / Ж.Б. Оспанова, К.Б. Мусабекова; Ред: К.Мухадиева.-

Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 64 бет.

 

502/504(075.8) Ponomarenko O.I. Methods of control of natural objest and

Р 82 environmental monitoring: Educational-methodological handbook / O.I.

Ponomarenko, M.A. Botvinkina; Reviewer: Abishev T.- Almaty: Qazaq

university, 2014.- 165 р.

 

542(075.8) Тугелбаева Л.М. Қолданбалы химия: Оқу құралы / Л.М. Тугелбаева,

Т 76 Р.Г.Рысқалиева; Ред: К.Мухадиева.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 190 б.

 

57.01(075.8) Турашева С.Қ. Биотехнология негіздері: жоғары және төмен

Т 80 сатыдағы өсімдіктер биотехнологиясы: Оқу құралы / С.Қ. Турашева,

Г.И.Ерназарова; Ред: К.Мухадиева.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 402 бет.

 

531.1(075.8) Уалиев З.Г. Теориялық механика есептерін шығару: 1 бөлім. Оқу

У 12 құралы / З.Г. Уалиев, Ж.М. Омиржанова; Ред: Г.Рүстембекова.- Алматы: Қазақ

университеті, 2016.- 168 б.

 

577.15(075.8) Химиялық энзимология негіздері: Оқу құралы / Қоқанбаев Ә.,

Х 45 Тәжібаева С., Тюсюпова Қ., Мұсабеков Қ.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.-

376 бет.

 

544(075.8) Шабікова Г.Х. Физикалық химия пәні бойынша есептер: Оқулық.

Ш 13 Химиялық кинетика және электрохимия / Г.Х. Шабікова, Ә.Қ. Оспанова; Ред:

К.Мұхадиева.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 286 б.

 

Денсаулық сақтау

613.955(075.8) Возрастная физиология и школьная гигиена: Учебно-методические

В 64 указания к лабораторным занятиям / Сост: Кисебаев Ж.С.- Алматы: КазАСТ,

2017.- 100 с.

 

615.2(574)(035) Қанаев Ә.Т. Пайдалы өсімдіктер және оларды дайындау

Қ 34 биотехнологиясы: Анықтамалық / Ә.Т. Қанаев, З.Қ. Қанаева; Ред: К.Мухадиева.

- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 260 бет.

 

616.89(574) Стресс: Источники. Пути решения проблемы. Лечение / Ред: М.

С 84 Каирбеков.- Астана: Фолиант, 2017.- 127 с.- (Альтернативная Медицина и

Натуральные Методы).

 

Техника

623.44(574) Доэрти Мартин Дж. Стрелковое оружие с 1945 года по настоящее

Д 71 время: Основное руководство по идентификации оружия / ж. Доэрти Мартин Д;

Ред. проекта М.Спиллинг.- Астана: Фолиант, 2017.- 192 с.: илл.

 

62(075.8) Қадырбаев Ә.Қ. Инженерлік желілер және жабдықтар /

Қ 13 Ә.Қ.Қадырбаев, Д.Ә. Қадырбаев; Ред: Омарова С.- Алматы:Бастау, 2014.- 448 б.

 

621.38(075.8) Шалаөткізгіштік электрониканың физикалық негіздері: Оқу құралы /

Ш 21 Саймбетов А., Мухаметқали Б., Джапашов Н., Құттыбай Н., Сисенов Н.-

Алматы:Қазақ университеті, 2016.- 302 бет.

Ауыл шаруашылығы

635.915(075) Бөлме өсімдіктерін күтіп-баптаудың ерекшеліктері: Оқу

Б 78 анықтамалығы. Өңд., толықт., екінші бас. / Сатыбалдиева Г., Айдосова С.,

Бегенов А. және т.б.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 157 б.

Басқару

658.8 Батырев Максим (Комбат). 45 татуировок менеджера: Правила

Б 28 российского руководителя. 3-е изд. / М. Батырев; Гл.ред: А.Степанов.-

Москва: "Манн, Иванов и Фербер", 2016.- 304 стр.

 

657(076.5) Мырзалиев Б.С. Бухгалтерлік есеп негіздері: Практикум. Өңделіп,

М 91 толықтырылған 2-ші басылым / Б.С. Мырзалиев, Р.С. Әбдішүкіров; Бас ред:

Н.Жансеитов.- Алматы: NURPRESS, 2014.- 168 б.

 

657(076.5) Мырзалиев Б.С. Бухгалтерлік есепті үйренудің әдістемелері:

М 91 Практикум. Өңделіп, толықтырылған 2-ші басылым / Б.С. Мырзалиев,

Р.С.Әбдішүкіров; Бас ред: Н.Жансеитов.- Алматы: NURPRESS, 2014.- 90 б.

 

657(076.5) Мырзалиев Б.С. Шаруашылық операциялар жүргізудің тәжірибелік

М 91 негіздері: Практикум. Өңделіп, толықтырылған 2-ші басылым /

Б.С. Мырзалиев, Р.С. Әбдішүкіров; Бас ред: Н.Жансеитов.- Алматы:

NURPRESS, 2014.- 128 б.

Өнеркәсіп

656.11(574)(075.8) Жандарбекова А. Обеспечение безопасности движения на транспорте:

Ж 28 Учебное пособие / А. Жандарбекова; Ред: С.Уралова.- Астана: Фолиант, 2017.

- 256 с.- (Высшее образование).

669(574)(075.32) Салина В. Теоретические основы металлургии: Учебное пособие /

С 16 В.Салина; Ред: С.Уралова.- Астана: Фолиант, 2017.- 168 с.-

(Профессиональное образование).

 

665.6/7(075.32)Суербаев Х. Технология нефтехимического синтеза: Учебник. 2-е

С 89 издание, испр. и доп. / Х. Суербаев; Ред: Б.Кудасова.- Астана: Фолиант,

2017.- 216 с.- (Профессиональное образование).

 

678(075.8) Тоқтабаева Ә.Қ. Полимерлі материалдардың сапасын бақылаудың

Т 53 зертханалық жұмыстары: Оқу-әдістемелік құралы / Ә.Қ. Тоқтабаева,

А.М.Тұмабаева; Ред: Г.Ыбырайқызы.- Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 86 б.

Өнер

793.31(075.8) Адамович О.Ю. Народно-сценический танец. Упражнения у станка=

А 28 Folk stage dance: Учебно-методическое пособие / О.Ю. Адамович,

Т.С.Михайлова; Отв.ред: Н.Александрова.- Санкт-Петербург : Москва :

Краснодар: Лань ; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2017.- 136 стр.- (Учебники для вузов.

Специальная литература).

 

85.330 Аль Д.Н. Основы драматургии: Учебное пособие. 6-е изд., испр. /

А 56 Д.Н. Аль; Рецензенты: Акимов В. и др.- Санкт-Петербург : Москва :

Краснодар: Лань ; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2013.- 288 с.- (Учебники для вузов.

Специальная литература).

 

792.8(075.8) Базарова Н.П. Азбука классичекого танца. Первые три года

Б 17 обучения: Учебное пособие.6-е изд., стер. / Н.П. Базарова, В.П. Мей;

Координатор проекта А.Петерсон.- Санкт-Петербург : Москва : Краснодар:

Лань ; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2016.- 240 стр.- (Учебники для вузов. Специальная

литература).

на русском и на английском языке

 

792.8(075.8) Базарова Н.П. Классический танец: Учебное пособие. 3-е изд.,

Б 17 стер. / Н.П. Базарова.- Санкт-Петербург : Москва : Краснодар: Лань ;

ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2017.- 204 стр.- (Учебники для вузов. Специальная

литература).

на русском и на английском языке

 

784(075.8) Безант Анна. Вокалист. Школа пения=Vocalist. Singing School:

Б 39 Учебное пособие. 3-е изд.,стер. / А. Безант.- Санкт-Петербург : Москва :

Краснодар: Лань ; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2017.- 192 стр.- (Учебники для вузов.

Специальная литература).

 

85.325(4Ирл) Белая Н.В. Ирландский танец для начинающих: Учебное пособие /

Б 43 Н.В. Белая; Координатор А.Петерсон.- Санкт-Петербург : Москва : Краснодар:

Лань ; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2012.- 160 с: +DVD.- (Учебники для вузов.

Специальная литература).

 

780.614.332(075.8)Берио Шарль. Школа для скрипки. В двух частях=The School of

Б 48 Violin Playing: Учебное пособие. 3-е изд., стер. / Ш. Берио; Отв.ред: С.

Малахов.- Санкт-Петербург : Москва : Краснодар: Лань ; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ,

2017.- 336 стр.- (Учебники для вузов. Специальная литература).

 

929:78(574) Ән-ғұмыр / Ред.басқ. Б.Нүсіпжанова., Ғ.Әбілдина.- Алматы: Қазақ

Ә 59 университеті, 2017.- 270 б.: сур.

 

784.93(075.8) Гарсиа Мануэль (отец). Упражнения для голоса=Vocal exercises:

Г 20 Учебное пособие / М. Гарсиа; Перевод и научная редактура М.Людько.- Санкт-

Петербург : Москва : Краснодар: Лань ; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2015.- 104 стр.-

(Учебники для вузов. Специальная литература).

 

792:37(075.8) Григорьева О.А. Школьная театральная педагогика=School theatre

Г 83 pedagogy: Учебное пособие / О.А. Григорьева; Координатор проекта А.

Петерсон.- Санкт-Петербург : Москва : Краснодар: Лань ; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ,

2015.- 256 стр.- (Учебники для вузов. Специальная литература).

на русском и на английском языке

 

780.614.332(075.8)Джеминиани Франческо. Искусство игры на скрипке. Трактат о

Д 40 хорошем вкусе в музыке=The Art of Playing on the Violin: Учебное пособие.

2-е изд., стер. / Ф. Джеминиани; Пер. с англ. М.Куперман.- Санкт-Петербург

: Москва : Краснодар: Лань ; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2017.- 108 стр.- (Учебники

для вузов. Специальная литература).

792.01(075.8) Дмитриевский В.Н. Основы социологии театра. История, теория,

Д 53 практика=Basic of theatre sociology: Учебное пособие. 2-изд., доп. / В.Н.

Дмитриевский; Координатор проекта А.Петерсон.- Санкт-Петербург : Москва :

Краснодар: Лань ; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2015.- 224 стр.- (Учебники для вузов.

Специальная литература).

на русском и на английском языке

 

784.1(075.8) Дмитриевский Г.А. Хороведение и управление хором. Элементарный

Д 53 курс=Choral studies and choral conducting: Учебное пособие. 5-е изд., стер.

/ Г.А. Дмитриевский.- Санкт-Петербург : Москва : Краснодар: Лань ;

ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2017.- 112 стр.- (Учебники для вузов. Специальная

литература).

на русском и на английском

 

792.8(075.8) Есаулов И.Г. Педагогика и репетиторство в классической

Е 81 хореографии: Учебник. 2-е изд., стер. / И.Г. Есаулов; Координатор проекта

А.Петерсон.- Санкт-Петербург : Москва : Краснодар: Лань ; ПЛАНЕТА

МУЗЫКИ,2015.- 256 стр.- (Учебники для вузов. Специальная литература).

 

791.63(075.8) Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера=Stagecraft skills:

З 38 Учебное пособие. 8-изд., стер. / Б.Е. Захава; Под общ.ред: П.Любимцева.-

Санкт-Петербург : Москва : Краснодар: Лань ; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2017.- 456

стр.- (Учебники для вузов. Специальная литература).

на русском и на английском языке

 

739.2:930.85 Зергерлік өнер әлемі=Мир ювелирного искусства. 1.- Алматы:

З-49 ҚазАқпарат, 2017.- 456 б.: сур.

 

739.2:930.85 Зергерлік өнер әлемі=Мир ювелирного искусства. 2.- Алматы:

З-49 ҚазАқпарат, 2017.- 246 б.: сур.

 

793.31:025.178(075.8) Зощенко В.Е. Музыкальное сопровождение урока народного

З 88 танца=Music accompanying for a folk dance lesson: Учебное пособие. 2-е изд.,

стер. / В.Е. Зощенко; Сост: Зощенко В.Е.- Санкт-Петербург : Москва :

Краснодар: Лань ; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2016.- 72 стр.- (Учебники для вузов.

Специальная литература).

 

793.322(075.8)Зыков А.И. Современный танец=Modern dance: Учебное пособие для

З 96 студентов театральных вузов. 2-е изд., стер. / А.И. Зыков; Корректоры:

Беляева С., Тарасова Е.- Санкт-Петербург : Москва : Краснодар: Лань ;

ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2017.- 344 стр: илл.- (Учебники для вузов. Специальная

литература).

780.661:642.732.24Каминская Е.А. Игра на ложках=Playing the spoons: Учебное

К 18 пособие. 5-е изд.,стер. / Е.А. Каминская; Координатор проекта А.Петерсон.-

Санкт-Петербург : Москва : Краснодар: Лань ; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2017.- 64 с.

- (Учебники для вузов. Специальная литература).

 

793.31(075.8) Касиманова Л.А. Основные формы народного танца. Теория и

К 28 методика преподавания=The basic forms of a folk dance: Учебное пособие /

Л.А. Касиманова; Корректоры: С.Беляева., О.Гриднева.- Санкт-Петербург :

Москва : Краснодар: Лань ; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2016.- 64 cтр: +DVD.-

(Учебники для вузов. Специальная литература).

на русском и на английском языке

 

78.09(075.8) Конконе Джузеппе. 25 уроков пения для среднего голоса. 2-е изд.,

К 64 стер.=Twenty-Five Lessons for Medium Voice: Учебное пособие / Д. Конконе;

Координатор проекта: А.Петерсон.- Санкт-Петербург : Москва : Краснодар:

Лань ; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2017.- 56 стр.- (Учебники для вузов. Специальная

литература).

 

784.94:025.178 Ладухин Н.М. 60 сольфеджио на два голоса=60 solfeggio for two

Л 15 voices: Учебное пособие. 3-е изд., стер. / Н.М. Ладухин; Корректор О.

Гриднева.- Санкт-Петербург : Москва : Краснодар: Лань ; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ,

2017.- 36 стр.- (Учебники для вузов. Специальная литература).

 

784.9(075.8) Ладухин Н.М. Сольфеджио для одного, двух и трех голосов=

Л 15 Solfeggio for one, two and three voices:Учебное пособие. 3-е изд., стер.

/ Н.М. Ладухин; Корректор С.Беляева.- Санкт-Петербург : Москва : Краснодар:

Лань ; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2017.- 108 стр.- (Учебники для вузов. Специальная

литература).

 

85.326(4) Майоров А.В. Аргентинское танго. Школа для начинающих: Учебное

М 14 пособие / А.В. Майоров, Ю.А. Осина; Координатор А.Петерсон.- Санкт-

Петербург : Москва : Краснодар: Лань ; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2010.- 64 с. илл.: +

DVD.- (Учебники для вузов. Специальная литература).

 

780.8:780.614.432Меркаданте Саверио. 12 мелодий для голоса и фортепиано=12

М 52 Melodies for Voice and Piano: Учебное пособие / С. Меркаданте; Пер. с итал.

Е.Шабановой.- Санкт-Петербург : Москва : Краснодар: Лань ; ПЛАНЕТА

МУЗЫКИ, 2016.- 80 стр.- (Учебники для вузов. Специальная литература).

 

78.088(075.8) Михайлин Д.А. 12 пьес для эстрадно-джазового рояля=Piano

М 69 Airways: Учебное пособие / Д.А. Михайлин; Отв.ред: С.Малахов.- Санкт-

Петербург : Москва : Краснодар: Лань ; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2016.- 56 стр.-

(Учебники для вузов. Специальная литература).

780.614.332(086.8) Моцарт Леопольд. Фундаментальная школа скрипичной игры=

М 86 Fundamental school of violin playing: Ноты. 3-е изд., стер. / Л. Моцарт;

Пер. с нем. М.Куперман.- Санкт-Петербург : Москва : Краснодар: Лань ;

ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2017.- 216 стр.- (Учебники для вузов. Специальная

литература).

 

792.8(075.8) Никитин В.Ю. Мастерство хореографа в современном танце=Artistry

Н 62 of a choreographer in contemporary dance: Учебное пособие. 3-е изд., стер.

/ В.Ю. Никитин.- Санкт-Петербург : Москва : Краснодар: Лань ; ПЛАНЕТА

МУЗЫКИ, 2017.- 520 стр: илл.- (Учебники для вузов. Специальная литература).

на русском и на английском языке

 

78.087.612.1 Пансерон О.М. Вокальная школа для сопрано и тенора=Method of

П 16 Vocalization for Soprano and Tenor: Учебное пособие / О.М. Пансерон; Пер.

с англ. Н.Александровой.- Санкт-Петербург : Москва : Краснодар: Лань ;

ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2016.- 252 стр.- (Учебники для вузов. Специальная

литература).

 

784(075.8) Пеллегрини-Челони А.М. Грамматика, или Правила прекрасного

П 24 пения=Grammar, or Rules for singing well: Учебно-методическое пособие /

А.М. Пеллегрини-Челони; Пер.Н.Александровой.- Санкт-Петербург :Москва :

Краснодар: Лань ; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2015.- 88 стр.- (Учебники для вузов.

Специальная литература).

 

792.8(075.8) Рамо Пьер. Учитель танцев=The Dancing-Master: Учебное пособие.

Р 21 2-е изд., стер. / П. Рамо; Пер. с французского Н.Юдалевич.- Санкт-

Петербург : Москва : Краснодар: Лань ; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2017.- 224 стр.-

(Учебники для вузов. Специальная литература).

 

791(574) Рахманқызы Нәзира. Қазақ киносы. Кеше және бүгін: Зерттеулер,

Р 24 мақалалар, рецензиялар, сұхбаттар / Н. Рахманқызы; Ред: А.Сыдықбай.-

Астана: Фолиант, 2017.- 464 б: Фотосуретті.

Тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналады

 

78.087.613.1 Рубини Джованни Батиста. 12 уроков пения для тенора и сопрано=

Р 82 12 Lessons in Modern Singing for Tenor or Soprano: Учебное пособие /

Д.Б.Рубини; Пер. с англ. Н.Александровой.- Санкт-Петербург : Москва :

Краснодар: Лань ; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2015.- 76 стр.- (Учебники для вузов.

Специальная литература).

 

85.315.79 Самоучитель игры на губной гармошке: Учебное пособие. 2-е изд.,

С 17 стер. / Сост: Белецкая М.- Санкт-Петербург : Москва : Краснодар: Лань ;

ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2012.- 112 с.:илл.: +CD.- (Учебники для вузов.

Специальная литература).

 

791.633(075.8) Сахновский В.Г. Режиссура и методика ее преподавания=Directing

С 22 and the methods of its teaching: Учебное пособие. 4-изд., стер. /

В.Г.Сахновский.- Санкт-Петербург : Москва : Краснодар: Лань ; ПЛАНЕТА

МУЗЫКИ, 2017.- 320 стр.- (Учебники для вузов. Специальная литература).

на русском и на английском языке

 

782(075.8) Селицкий А.Я. Музыкальная драматургия. Теоретические проблемы=

С 29 The musical dramaturgy: Учебное пособие / А.Я. Селицкий; Корректоры

проекта Т.Данилова., Е.Тарасова.- Санкт-Петербург : Москва : Краснодар:

Лань ; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2017.- 80 стр.- (Учебники для вузов. Специальная

литература).

на русском и на английском языке

 

784.92(075.8) Сонки С.М. Теория постановки голоса в связи с физиологией

С 62 органов, воспроизводящих звук: Учебное пособие. 10-е изд., стер. /

С.М.Сонки; Ред: А.Сусид.- Санкт-Петербург : Москва : Краснодар: Лань ;

ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2017.- 184 стр.- (Учебники для вузов. Специальная

литература).

на русском и на английском языке

 

785(075.8) Степанов Н.И. Народное музыкально-инструментальное

С 79 исполнительство. Теория и методика обучения=Folkinstruments performing:

Учебное пособие / Н.И. Степанов; Координатор А.Петерсон.- Санкт-Петербург :

Москва : Краснодар: Лань ; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2014.- 224 стр.- (Учебники для

вузов. Специальная литература).

на русском и на английском языке

 

782.9(075.8) Столяр Р.С. Джаз. Введение в стилистику=Jazz: Учебное пособие /

С 81 Р.С. Столяр; Координатор проекта А.Петерсон.- Санкт-Петербург : Москва :

Краснодар: Лань ; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2015.- 112 стр.- (Учебники для вузов.

Специальная литература).

на русском и на английском языке

 

784.1(075.8) Стулова Г.П. Хоровое пение. Методика работы с детским хором=

С 88 Choral singing: Учебное пособие. 3-е изд., стер. / Г.П. Стулова;

Координатор проекта А.Петерсон.- Санкт-Петербург : Москва : Краснодар:

Лань ; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2017.- 176 стр.- (Учебники для вузов. Специальная

литература).

на русском и на английском языке

 

792(574) Сын сардары: естеліктер / Құраст.: Күләш Сығай.- Алматы: Дәстүр,

С 95 2017.- 384 б.

 

784.7(075.8) Терацуян А.М. Джазовая импровизация. Курс для начинающих=Jazz

Т 35 improvisation: Учебное пособие. 2-е изд., стер. / А.М. Терацуян; Корректор

С.Беляева.- Санкт-Петербург : Москва : Краснодар: Лань ; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ,

2017.- 56 стр.- (Учебники для вузов. Специальная литература).

 

792.071(075.8)Толшин А.В. Импровизация в обучении актера: Учебное пособие. 3-

Т 54 изд., стер. / А.В. Толшин; Координатор проекта А.Петерсон.- Санкт-

Петербург : Москва : Краснодар: Лань ; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2014.- 160 стр.-

(Учебники для вузов. Специальная литература).

на русском и на английском языке

 

78.089(574) Тұрысбек С. Тәтті мұң: Күйлер, әндер, әндер клавирі, күй

Т 89 партитуралары, арнау өлеңдер мен поэмалар / С. Тұрысбек; Құраст:

А.Секенқызы.- Астана: Фолиант, 2016.- 304 б.: нота-партитура.

 

780.614.13(075.8) Царенко Н.В. Хрестоматия для балалайки. Обойди весь белый свет -

Ц 18 балалайки лучше нет=Chrestomathy for balalaika: Учебное пособие / Н.В.

Царенко; Сост: Н.В.Царенко.- Санкт-Петербург : Москва : Краснодар: Лань ;

ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2017.- 128 стр.- (Учебники для вузов. Специальная

литература).

 

792(075.8) Чечётин А.И. Основы драматургии театрализованных представлений=

Ч 57 Fundamentals of theatrical performances` dramaturgy: Учебник. 4-е изд.,

стер. / А.И. Чечётин.- Санкт-Петербург : Москва : Краснодар: Лань ;

ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2017.- 284 стр.- (Учебники для вузов. Специальная

литература).

на русском и на английском языке

784.9(075.8) Шевченко В.А. Ладовое сольфеджио и основы ладовой импровизации

Ш 37 (диатоника): Учебно-методическое пособие. 1 / В.А. Шевченко; Ред:

С.Уралова.- Астана: Фолиант, 2017.- 136 с.: ноты, илл.- (Высшее образование).

 

784.9(075.8) Шевченко В.А. Ладовое сольфеджио и основы ладовой импровизации

Ш 37 (интонации-интервалы): Учебно-методическое пособие. 2 / В.А. Шевченко;

Ред:С.Уралова.- Астана: Фолиант, 2017.- 136 с.: ноты.- (Высшее образование).

85.364.2 Шубарин В.А. Джазовый танец на эстраде: Учебное пособие /

Ш 95 В.А.Шубарин; Координатор проекта А.Петерсон.- Санкт-Петербург : Москва :

Краснодар: Лань ; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2012.- 16 с.+вклейка: +DVD.-

(Учебники для вузов. Специальная литература).

 

Спорт

794.1 Авербах Ю.Л. Азбука креативного шахматного образования младших

А 19 школьников / Ю.Л. Авербах, В.А. Полоудин; Отв.ред: С. Осташов.- Ростов-на-

Дону: Феникс, 2015.- 223 стр.

794.1 Авербах Ю.Л. Самоучитель шахмат для начинающих / Ю.Л. Авербах,

А 19 М.А. Бейлин; Ред:Вериютин В., Феданова Ю.- Ростов-на-Дону: Владис, 2017.-

128 стр.

796.093.414 Жаргалсайхан Д. Студенческий спорт и Всемирные универсиады /

Ж 34 Д.Жаргалсайхан , К. Закирьянов; Ред: Д.Баясгалан.- Алматы: Казахская

академия спорта и туризма, 2016.- 255 с.: ил.

796.42(075.8) Основы избранного вида спорта (легкая атлетика): Учебное пособие

О-75 / Авт.-сост.: Д.Онгарбаева., Г.Мадиева., С.Отаралы.- Алматы: Қазақ

университеті, 2016.- 116 с.

 

796.412 Отаралы С.Ж. Фитнес и аэробика: Учебно-методическое пособие /

О-81 С.Ж. Отаралы, О.В. Цыбулько; Ред: Г.Бекбердиева.- Алматы: Қазақ

университеті, 2016.- 136 с.

796.853.23(574)Силовая подготовка в дзюдо=Дзюдода күш дайындығы: Учебно-

С 36 методическое пособие / Караков С., Шепетюк М., Житкеев А., Тен А.- Алматы:

КазАСТ, 2017.- 90 с.

796.011.3(075.8)Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта:

Х 73 Учебное пособие для высш. Учеб.заведений. 7-е изд. / Ж.К. Холодов.- Москва:

"Академия", 2014.- 480 с.

 

Тіл білімі

811.512.122 Айтбайұлы Ө. Тілтірек: Ой- толғамдар, мақалалар / Ө. Айтбайұлы.-

А 32 Алматы: Қаратау КБ., 2017.- 384 б.

 

81`374.822(038) Байниязов А.Ж. Түрікше-қазақша сөздік=Turkiye turkcesi - kazak

Б 20 turkcesi sozlugu: 35 мың сөз бен сөз тіркесі қамтылған. 2-басылым /

А.Ж.Байниязов, Ж. Байниязова; Пікір жазғандар: Хизметли С., Малбақов М.-

Алматы: Полиграфкомбинат, 2014.- 648 бет.

 

811.111`271(075.8)Бектурова Э.К. Деловой английский язык: Учебно-методическое

Б 42 пособие / Э.К. Бектурова, Г.К. Казыбек; Рецензенты: С.Сейденова.,

Б.Султанова.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 124 с.

 

81.432.1 Дүйсеева Л. So many questions..: Оқу-әдістемелік құралы /

Д 87 Л.Дүйсеева;Шығарушы ред: Сәбит К.- Алматы: Қазақ университеті, 2011.- 70 б.

 

811.111(075.8) English for humanitarian faculties=Гуманитарлық факультеттерге

Е 56 арналған ағылшын тілі: Оқу-әдістемелік құралы / Құраст: Карашина Г.,

Оразаева Г. және т.б.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 96 б.

 

811.111(075) Jomartova Sh.A. Fundamentals of UML: Educational manual / h.A.

J 75 Jomartova S, h.M. Zhumanova Z; Reviewer: Akzhalova A.Zh.- Almaty: Qazaq

university, 2017.- 198 p.

 

81`374.2(075.8)Имангулова Т.В. Педагогический словарь по образовательной

И 50 программе "Туризм": Учебное пособие / Т.В. Имангулова, М.А. Прокофьева;

Рецензенты: Макагонов А., Карабаева Ш.- Алматы: КазАСТ, 2016.- 152 с.

 

81`374.2(075) Имангулова Т.В. Словарь по методике преподавания туристских

И 50 дисциплин: Учебное пособие / Т.В. Имангулова, М.А. Прокофьева;

Рецензенты: Макагонов А., Алшымбеков С.- Алматы: КазАСТ, 2016.- 68 с.

 

81`374.2(075) Имангулова Т.В. Словарь терминов психолого-туристской

И 50 деятельности и сферы гостеприимства: Учебное пособие / Т.В. Имангулова,

М.А. Прокофьева; Рецензенты: Макагонов А., Кошербаева Г.- Алматы: КазАСТ,

2016.- 144 с.

 

81`374.2(075) Имангулова Т.В. Терминологический словарь научно-

И 50 исследовательской деятельности в туризме: Учебное пособие /

Т.В.Имангулова, М.А. Прокофьева; Рецензенты: Макагонов А.,

Омаров К.- Алматы: КазАСТ, 2016.- 60 с.

 

81`373.21(075)Имангулова Т.В. Туристско-топонимический словарь Алматинской

И 50 области: Учебное пособие / Т.В. Имангулова, А.В. Губаренко; Рецензенты:

Прокофьева М., Оразымбетова Б.- Алматы: КазАСТ, 2016.- 128 с.

 

811.111:796(574) Кисметова Г.Н. Профессионально-ориентированный английский язык

К 44 для специальности "Физическая культура и спорт" / Г.Н. Кисметова,

Б.Б.Утегалиева; Рецензенты: Бисималиева М., Сардарова Ж. и др.- Алматы:

КазАСТ,2017.- 152 с.

 

811.512.122(038) Қазақ тілінің сөзжасам сөздігі. 1-том / Құраст: А.Салқынбай.-

Қ 17 Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 468 б.

 

811.512.122(038) Қазақ тілінің сөзжасам сөздігі. 2-том / Құраст: А.Салқынбай.-

Қ 17 Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 418 б.

 

811.512.122(038) Қазақ тілінің сөзжасам сөздігі. 3-том / Құраст: А.Салқынбай.-

Қ 17 Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 432 б.

 

81`255.2 Қазыбек Қ. Әдеби аударма негіздері: Оқу құралы / Қ. Қазыбек;

Қ 21 Ред: Б.Мырзақұл.- Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 100 бет.

 

811.512.161`373(075.8) Қалиев А.Қ. Қазіргі түрік тілінің лексикологиясы: Оқу құралы /

Қ 26 А.Қ. Қалиев; Ред: К. Мухадиева.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 238 б.

 

81`374.82 Қысқаша корейше-қазақша-ағылшынша-орысша тілдескіш / Құраст:

Қ 90 Ю.Тен., У.Амирбекова.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 124 бет.

 

811.111(075.8)Сборник текстов на английском языке для студентов 1,2 курсов

С 23 физико-технического факультета: Учебно-методическое пособие / Авт.-сост:

А.Жаутикбаева., Б.Саякова.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 114 с.

 

811.581(075.4) 16 уроков китайского языка: Начальный курс / Отв.ред: Э.Саляхова.

Ш 51 - Москва: "Э", 2017.- 320 стр: +2 DVD.- (ПОЛИГЛОТ. Выучим иностранный

языкза 16 часов).

Көркем әдебиет

821.512.122.0 Абайтану: Таңдамалы еңбектер. 10 томдық. 6-том / Құраст:

А 13 Бисенбаев П., Кәрібозов Е., Мұсалы Л., Нұрәділ Н.- Алматы: Қазақ

университеті, 2016.- 299 б.

 

821.512.122.0 Абайтану: Таңдамалы еңбектер. 10 томдық. 7-том / Құраст:

А 13 Бисенбаев П., Кәрібозов Е., Мұсалы Л., Нұрәділ Н.- Алматы: Қазақ

университеті, 2016.- 307 б.

 

821.512.122.0 Абайтану: Таңдамалы еңбектер. 10 томдық. 8-том / Авторлар:

А 13 Ж.Дәдебаев.,Ө.Әбдиманұлы.,З.Бейсенғали және т.б.- Алматы: Қазақ

университеті,2016.- 279 б.

 

821.512.122.0 Абайтану: Таңдамалы еңбектер. 10 томдық. 9-том / Авторлар:

А 13 Ж.Дәдебаев., Ә.Тарақ., А.Көпбасарова және т.б.- Алматы: Қазақ университеті,

2016.- 291 б.

 

821.512.122.0 Абайтану: Таңдамалы еңбектер. 10 томдық. 10-том / Дәдебаев Ж.,

А 13 Сейітжанов З.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 269 б.

821.512.122-93 Абдраим Т. Летят журавли / Т. Абдраим.- Алматы: Балалар

А 13 әдебиетi, 2017.- 288 с.

821.512.122.0 Абдулло Сафар. Магия слова: Сборник статей / С. Абдулло; Ред.-

А 13 сост: Фомина О.- Алматы: Библиотека Олжаса, 2015.- 352 с.

821.512.122 Ақылай С. Өлең ғұмыр: Өлеңдар, поэмалар, аудармалар / С. Ақылай.

А 38 - Алматы: Дәстүр, 2017.- 288 б.

 

821.512.122 Алпамысқызы Н. Ғұмырдың кемел шағы бар: Өлеңдер /

А 45 Н.Алпамысқызы.- Алматы: Дәстүр, 2017.- 288 б.

 

821.512.122 Алтын тобылғы: Таңдамалы шығармалар.- Алматы: Раритет, 2017.-

А 46 472 б.

 

821.512.122-1 Амантай Дидар. Тұнық Сәуле: Қазақ философиясы (тәмсілдер) /

А 52 Д.Амантай; Ред: А.Ментебаева.- Алматы: Олжас кітапханасы, 2016.- 136 б.-

(Қазіргі проза шеберлері).

 

821.512.122-343.4 Арджилли М. Восьмой день недели: Необычные современные сказки /

А 79 М. Арджилли; С итальянского пересказала И.Константинова.- Астана:

Фолиант, 2017.- 368 с.: илл.

 

821.512.122-43 Асабаев З. Замана тынысы: Очерк, эссе, көсемсөз, естеліктер /

А 87 З.Асабаев.- Алматы: Қаратау КБ., 2017.- 384 б.

 

821.512.122-1 Асқаров Әлібек. Алтайда алтын күз еді: Поэма / Ә. Асқаров;

А 88 Құраст: А.Ментебаева.- Алматы: Олжас кітапханасы, 2014.- 184 б.- (Қазіргі

проза шеберлері).

 

821.512.122-31 Ахметов Т. Родник у озера: Роман / Т. Ахметов.- Алматы: Раритет,

А 95 2017.- 400 с.

 

821.512.122 Әбділдаұлы О. Ана сүті / О. Әбділдаұлы.- Алматы: Алатау, 2017.-

Ә 14 480 бет.

 

821.411.21(075.8) Әбідін З.А. Араб тілі (бастауыш деңгей): Оқу құралы /

Ә 20 З.А.Әбідін; Пікір жазғандар: Байзақова Қ., Дәулетбекова Ж. және т.б.- Алматы:

Қазақ университеті, 2016.- 114 бет.

821.512.122 Әлім Қайсар. Бәзінген ләйлек: Хикаяттар, әңгімелер, пьеса,

Ә 55 эсселер, сапарнама / Қ. Әлім.- Алматы: Ана тiлi, 2017.- 480 б.

 

821.512.122 Әуезов М. Шығармалар жинағы: Көксерек. Қараш-қараш оқиғасы.

Ә 82 Әңгімелер / М. Әуезов; Құраст: Б.Әбдешев.- Алматы: Өлке, 2014.- 384 б.-

(Жасөспірімдер кітапханасы).

 

821.512.122-1 Бабатайұлы Дулат. Сөз - жібек жіп, жыр - кесте: Толғаулар /

Б 12 Д.Бабатайұлы; Ред. және құраст: А. Ментебаева.- Алматы: Олжас кітапханасы,

2016.- 176 б.- (Қазақ поэзиясының шеберлері).

 

821.512.122 Балғабаев С. Үш томдық шығармалар жинағы: Повестер мен

Б 22 әңгімелер. т.2: Алтын сағым / С. Балғабаев.- Алматы: Ан Арыс, 2017.- 400 б.

 

821.512.122-31 Батыр Д. Тастандының тағдыры: Роман / Д. Батыр.- Алматы: Ан

Б 27 Арыс, 2017.- 272 б.

821.512.122-1 Бекмұратұлы С. Сүмбіле жұлдыз туғанда..: Өлеңдер, балладалар,

Б 39 поэмалар / С. Бекмұратұлы.- Алматы: Қаратау КБ., 2017.- 288 б.

 

821.512.122.0 Бердібай Р. Он томдық шығармалар жинағы. 1: Эпос -ел қазынасы /

Б 45 Р. Бердібай.- Алматы: Дәуір, 2017.- 320 бет.

 

821.512.122.0(082)Великий немец Великой степи: О Герольде Бельгере / Отв.ред:

В 27 Абдулло Сафар; Сост: Ананьева С.- Алматы: Библиотека Олжаса, 2014.- 198 с.-

(Мастера современной литературы).

 

821.512.122 Досанов С. Тәуелсіздік толғауы: Көсем сөз, көркем сөз /

Д 64 С.Досанов.- Алматы: Қаратау КБ., 2017.- 384 б.

 

821.512.122-3 Досанов С. Хранители сокровенного: Документальная проза,

Д 70 художественная проза / С. Досанов.- Алматы: Баспа, 2017.- 384 с.

 

84(5Қаз) Дулатұлы М. Шығармалар жинағы: Бақытсыз Жамал. Өлеңдер.

Д 79 Әңгімелер. Мақалалар / М. Дулатұлы; Құраст: Е.Манашов.- Алматы: Өлке,

2013.- 288 б.- (Жасөспірімдер кітапханасы).

 

821.512.122-1 Есдәулет Ұлықбек. Самырсын: Таңдаулы жырлар, верлиблер /

Е 78 Ұ.Есдәулет; Жауапты шығарушы: Абдулло С.- Алматы: Олжас кітапханасы,

2016.- 200 б.- (Қазақ поэзиясының шеберлері).

 

821.512.122.0 Есильбаев Т.К. Ол жас - Он молодой: Интервью с Олжасом

Е 83 Сулейменовым / Т.К. Есильбаев; Сост. и отв.ред: Абдулло С.- Алматы:

Библиотека Олжаса, 2016.- 192 с.

 

821.512.122(084) Жамбыл Жабаев: Фотоальбом / Құраст.: В.Титенов.- Алматы: Тау

Ж 25 Қайнар, 2017.- 188 б.: сур.

 

821.512.122-1 Жайлыбай Ғалым. Есіл ағады: Өлеңдер мен поэмалар / Ғ. Жайлыбай;

Ж 19 Ред: Г.Ақжолова.- Астана: Фолиант, 2016.- 296 б.

821.512.122-4 Жақанов Илья. Бұлбұл әуезі: Эссе, новеллалар мен мақалалар /

Ж 21 И.Жақанов; Ред: А.Сыдықбай.- Астана: Фолиант, 2016.- 640 б.

821.512.122-31 Жұмаділов Қ. Қылкөпір: Роман, хикаят, әңгімелер / Қ. Жұмаділов;

Ж 87 Ред: Ғ.Қалибекұлы.- Алматы: Мерей, 2016.- 504 б.

84(5Каз) Закирьянов К.К. Под знаком волка: Тюркская рапсодия /

З-18 К.К.Закирьянов; Ред: Поминов П.- Алматы: Алейрон, 2010.- 120 с.

821.512.122 Ижанов Зияда. Аласапыран / З. Ижанов; Құраст: Д.Ижанова.-

И 29 Алматы: Өлке, 2017.- 352 б.

 

821.512.122 Ижанов Зияда. Асыл мұра / З. Ижанов; Құраст: Д.Ижанова.- Алматы:

И 29 Өлке, 2016.- 344 б: Суретті.

821.512.122 Иманасов С. Шығармалары. 5: Қаламдастары мен замандастары

И 48 туралы / С. Иманасов.- Алматы: Алатау, 2017.- 480 бет.

 

821.512.122-343.4Казахские народные сказки / Сост: Г.Акжолова.- Астана: Фолиант,

К 14 2017.- 192 с.: илл.

 

821.512.122 Кеңесбай Т. Ойшоғыр: Повесть,әңгімелер / Т. Кеңесбай.- Алматы:

К 30 Қаратау КБ., 2017.- 288 б.

 

821.512.122 Қаңтарбаев Ә. Жұлдыздар сөнбейді: Новелла, әңгімелер, көркем

Қ 39 очерктер, публикациялар / Ә. Қаңтарбаев.- Алматы: Баспа, 2017.- 338 б.

 

821.512.122.0 Қоңырова Зәмзә. Туымы бөлек: Мақалалар мен сұхбаттар /

Қ 65 З.Қоңырова; Жауапты шығарушы: Абдулло С.- Алматы: Олжас кітапханасы,

2016.- 196 б.- (Біздің замандасымыз).

 

821.512.122 Құлыяс Табыл. Таңдамалы: Үш томдық. 2-том: Деректі хикаяттар /

Қ 74 Т. Құлыяс.- Астана: Фолиант, 2017.- 392 бет.

 

821.111-94 Льюис Бренда Ральф. Черчилль: Жизнь в иллюстрациях / Б.Р. Льюис;

Л 89 Ред: В.Корешкова.- Астана: Фолиант, 2015.- 256 с.: ил.

 

821.111-94 Льюис Бренда Ральф. Черчилль: Ерекше тағдыр...жарқын белестер /

Л 90Б.Р. Льюис; Ред: Ф.Тобашалова.- Астана: Фолиант, 2015.- 256 б.: сур.

821.512.154=512.122-131 Манас: Елдік пен ерлік эпосы / Қырғыз тіл. ауд. М.Шаханов.,

М 19 Р.Отарбаев.- Алматы: Өлке, 2014.- 368 б.- (Жасөспірімдер кітапханасы).

 

821.512.122-31Мерекенова Б. Тағдыр: Роман, әңгімелер / Б. Мерекенова.- Алматы:

М 46 Ан Арыс, 2017.- 272 б.

 

821.512.122-1 Молдағалиев Ж. Шығармалар жинағы / Ж. Молдағалиев; Құраст:

М 66 М.Құлкенов.- Алматы: Өлке, 2015.- 320 б.- (Жасөспірімдер кітапханасы).

 

821.512.122-31 Нәжімеденов Ж. Ақ шағыл: Роман / Ж. Нәжімеденов; Құраст:

Н 32 М.Құлкенов.- Алматы: Өлке, 2015.- 432 б.- (Жасөспірімдер кітапханасы).

 

821.512.122-31Нәжімеденов Ж. Даңқ пен дақпырт: Роман / Ж. Нәжімеденов; Құраст:

Н 32 М.Құлкенов.- Алматы: Өлке, 2015.- 384 б.- (Жасөспірімдер кітапханасы).

 

821.512.122-31Нәжімеденов Ж. Кішкентай: Роман / Ж. Нәжімеденов; Құраст:

Н 32 М.Құлкенов.- Алматы: Өлке, 2015.- 448 б.- (Жасөспірімдер кітапханасы).

 

84(5Қаз) Әзілхан Нұршайықов: 19-шығарылым / Ред.басқ. Ғ.Мұтанов.- Алматы:

Н 86 Қазақ университеті, 2012.- 356 б.: сур.- (Өнегелі өмір).

 

821.512.122-94Нысаналин А. Сыңғыр / А. Нысаналин.- Алматы: Қаламгер, 2017.-

Н 90 285 б.

 

821.512.122-1 Оразалин Нұрлан. Боз дүние: Өлеңдер / Н. Оразалин; Құраст:

О-65 Құныпияұлы К.- Алматы: Олжас кітапханасы, 2016.- 176 б.- (Қазақ

поэзиясының шеберлері).

 

821.512.122.0 Осенённый выдохом вечности..: Юбилейный сборник / Сост. и отв.

О-72 ред: Абдулло С., Карагулова Ш.- Алматы: Библиотека Олжаса, 2016.- 372 с.

 

821.512.122-1 Оспанов М. Айшуақ: Өлеңдер, балладалар, поэмалар / М. Оспанов.-

О 78 Алматы: Дәстүр, 2017.- 288 б.

на русском и на английском языке

 

821.512.161-31Памук Орхан. Менің атым Қырмызы: Роман / О. Памук; Ред:

П 14 Г.Ақжолова.- Астана: Фолиант, 2017.- 640 б.

 

821.512.161-31Памук Орхан. Сезім музейі: Роман (Махаббаттың мұңы мен сыры) /

П 14 О. Памук; Түрік тілінен ауд. М.Ершу (АЙЕК).- Астана: Фолиант, 2017.- 648 б.

 

821.161.1-31 Пушкин А.С. Капитанская дочка: Романы / А.С. Пушкин; Сост:

П 90 Б.Муканова.- Алматы: Олке, 2016.- 320 с.- (Жасөспірімдер кітапханасы).

 

821.161.1 Пушкин А.С. Повести покойного Ивана Петровича Белкина: Повести

П 91 / А.С. Пушкин; Сост: Б.Муканова.- Алматы: Олке, 2016.- 256 с.-

(Жасөспірімдер кітапханасы).

 

821.512.122-1 Раисова Б. Кәусар дүние: Өлеңдер, аудармалар, толғаулар,

Р 17 поэмалар / Б. Раисова.- Алматы: Қаратау КБ., 2017.- 288 б.

 

821.512.122-3 Сарсеке Медеу. Семипалатинская трагедия: Документально-

С 20 историческое повествование / М. Сарсеке; Перевод с казахского автора при

участии Н.Алексеева., А.Акбердиной., Г.Толегула.- Астана: Фолиант, 2016.-

952 с.

 

821.512.122-0 Сарыұлы Ақтамберді. Жауға шаптым ту байлап / А. Сарыұлы; Ред.

С 22 және құраст: А. Ментебаева.- Алматы: Олжас кітапханасы, 2016.- 168 б.-

(Қазақ поэзиясының шеберлері).

 

821.512.122 Сәрсенбай О. Жылдар, жылдар...- байлығым: Әңгімелер, повестер,

С 28 өлеңдер / О. Сәрсенбай.- Алматы: Қайнар, 2017.- 400 бет.

 

821.411.21(075.8) Сейтметова Ж.Р. ХХ ғасырдағы араб әдебиеті (драматургия): Оқу

С 31 құралы / Ж.Р. Сейтметова, Д.Т. Көптілеуова; Ред: Г.Ыбырайқызы.- Алматы:

Қазақ университеті, 2016.- 156 бет.

 

821.161.1(574)Синельников М. Семиречье: Казахские мотивы, переводы /

С 38 М.Синельников.- Алматы: Дәстүр, 2017.- 320 стр.

 

821.512.122 Тоқаев К. Шығармалары: Роман және повестер. 1 / К. Тоқаев.-

Т 52Алматы: Ана тiлi, 2017.- 384 б.

821.112.2=512.122-93 Туккерман Аня. Маған әже керек: Роман / А. Туккерман; Ауд.

Т 77 Рахымбаева Т.- Алматы: Атамұра, 2017.- 216 б.

821.512.122.0 Тілепов Ж. Ел мүддесі- ерлер еншісі: Үш томдық шығармалар

Т 93 жинағы. 2: Ғылыми зерттеулер / Ж. Тілепов.- Алматы: Дәуір- Кітап, 2017.-

384 б.

 

821.512.122 Ұзақов Б. Құлама құз, қара жер: Әңгімелер, әдеби эсселер /

Ұ 25 Б.Ұзақов.- Алматы: Баспа, 2017.- 320 б.

 

821(100-5)(063)Фирдоуси и развитие национального эпоса народов Ирана и

Ф 62 Центральной Азии: Материалы международной конференции (г. Алматы, 13-

14 мая 2008 г.) / Сост. и отв.ред: Абдулло С.- Алматы: Библиотека Олжаса,

2016.- 520 с.

 

821.161.1-312.4Фомина Ольга. Фермуар Полины: Детектив / О. Фомина; Отв.ред:

Ф 76 Абдулло С.- Алматы: Библиотека Олжаса, 2016.- 168 с.

821.512.122-1 Шаханов М. Шығармалар жинағы: Өлеңдер мен балладалар. Іздену

Ш 31 жолындағы жырлар. Поэмалар / М. Шаханов; Құраст: Г.Мұқышева.- Алматы:

Өлке, 2015.- 480 б.- (Жасөспірімдер кітапханасы).

 

821.512.122.0 Шәкәрімнің әдеби мұрасын зерттеудің мәселелері=The problems of

Ш 33 researching of Shakarim`s literary heritage: Ғылыми мақалалар жинағы /

Құраст: Қ.Мәдібаева., Е.Солтанаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.-

156 бет.

Қазақша-ағылшынша

 

821.512.122-1 Яссави Ходжа Ахмед. Хикметы / Х.А. Яссави; Перевод на русский

Я 84 язык Н.Сагандыковой.- Алматы: Библиотека Олжаса, 2016.- 192 с.- (Классика

мировой литературы).

География. Тарих

94(574)(075.8) Абдулина А.Т. История Казахстана в вопросах и ответах: Учебно-

А 13 методическое пособие для студентов высших учебных заведений /

А.Т.Абдулина; Гл.ред: Н.Жансеитов.- Алматы: NURPRESS, 2016.- 312 с.

 

911(574-25)(036)Алматы. Спортивный путеводитель: Карта. Из истории. Справочная

А 51 информация / Автор-сост: Б.Закирьянов., О.Лютерович и др.- Алматы:

Маматов,2017.- 64 с.: ил.

 

913(100)(035) Атлас мира: Обзорное картографическое издание. Для эрудитов,

А 92 любознательных и путешественников. Издание 5-е, исп.и доп.

/ Зав.ред: Ю. Данник.- Москва: АСТ, 2016.- 114 стр.

 

94(574)(092) Әбілдина Ғайнижамал. Қазақтың ірілері: Естелік-эссе /

Ә 12 Ғ.Әбілдина; Ред: А.Шуриева.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 224 б.

 

94(574)(075) Бакина Н.С. История древнего Казахстана: Система полного

Б 19 усвоения знаний. Готовимся к ЕНТ / Н.С. Бакина; Ред: Н.Жиенгалиев.-

Алматы:Полиграфкомбинат, 2016.- 128 стр.

Для подготовки к ЕНТ

 

94(574)(075) Бакина Н.С. История средневекового Казахстана: Система полного

Б 19 усвоения знаний. Готовимся к ЕНТ / Н.С. Бакина; Зав.ред: А.Прманов.-

Алматы: Полиграфкомбинат, 2014-2015.- 168 стр.

 

94(574)(075) Бакина Н.С. История Казахстана (начало ХХ века - настоящее

Б 19 время): Система полного усвоения знаний. Готовимся к ЕНТ / Н.С. Бакина;

Ред: Н.Жиенгалиев.- Алматы: Полиграфкомбинат, 2015-2016.- 232 стр.

 

94(574)(075) Бакина Н.С. История Казахстана (ХҮІІІ в. - 1914 г.): Система

Б 19 полного усвоения знаний. Готовимся к ЕНТ / Н.С. Бакина; Рецензенты:

Жанакова Н., Лактионова О.- Алматы: Полиграфкомбинат, 2014-2015.- 240 с.

 

94(574)(075.8) Бегалиева А.К. Қазақстан тарихы: Оқу құралы / А.К. Бегалиева;

Б 37 Ред: К.Мухадиева.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 340 б.

 

930.85(355)(084)Ванцан Анна. Древняя Персия: История и сокровища античной

В 17 цивилизации / А. Ванцан; Перевод на русский язык "Capital Translations".-

Астана: Фолиант, 2016.- 208 с.: ил.

 

930.85(37)(084)Гватоли Мария Тереза. Рим: История и сокровища античной

Г 25 цивилизации / М.Т. Гватоли; Перевод на русский язык "Интера Групп".-

Астана: Фолиант, 2015.- 208 с.: ил.

 

94(5)(075.8) Жеңіс Ж.Ж. Ежелгі және орта ғасырлардағы түркі тайпалары мен

Ж 47 Иранның мәдени,саяси қарым-қатынастары: Оқу құралы / Ж.Ж. Жеңіс; Ред:

К.Сәбит.- Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 216 б.

 

94(574)(075.8) Жолдасбаев Сайден. Древняя и средневековая история казахского

Ж 79 народа: Учебное пособие / С. Жолдасбаев; Отв.ред: А.Калыш.- Алматы: Қазақ

университеті, 2016.- 530 стр: илл.

 

94(100-87)(075.8) Жұмағұлов Қ.Т. Шетелдердің жаңа заман тарихы: Оқу құралы /

Ж 87 Қ.Т. Жұмағұлов, Г.С. Беделова; Ред: К.Мухадиева.- Алматы: Қазақ

университеті, 2016.- 306 б.

 

94(574) Ижанов Зияда. Аламесек / З. Ижанов.- Алматы: Өлке, 2016.-

И 29 280 б: Суретті.

 

94(574) Ижанов Зияда. Асыл қазына: 2-басылым / З. Ижанов; Құраст:

И 29 Д.Ижанова.- Алматы: Өлке, 2016.- 352 б.- (Суретті).

908(574) Ижанов Зияда. Ащы сабақтар / З. Ижанов; Құраст: Д.Ижанова.-

И 29 Алматы: Өлке, 2016.- 240 б.

94(574) Ижанов Зияда. Жаралы жылдар: 2-басылым / З. Ижанов; Құраст:

И 29 Д.Ижанова.- Алматы: Өлке, 2016.- 360 б.

 

94(574) Ижанов Зияда. Мангышлак 1847-1920 гг: Сборник архивных

И 29 документов. 2-е издание / З. Ижанов; Сост: Д.Ижанова.- Алматы: Олке, 2016.-

344 с: Суретті.

 

94(574) Ижанов Зияда. Тобанияз / З. Ижанов; Құраст: Д.Ижанова.- Алматы:

И 29 Өлке, 2016.- 280 б.

908(574)(075.8) Исаева А.И. Тарихи өлкетану: Оқу құралы / А.И. Исаева; Жауапты

И 83 ред: А. Қалыш.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 246 б.

 

929:821.512.122 Әбіш Кекілбаев: 71-шығарылым / Ред.басқ. Ғ.Мұтанов.- Алматы:

К 29 Қазақ университеті, 2016.- 386 б.: сур.- (Өнегелі өмір).

 

94(574)(075.8) Kundakbayeva Zh.B. The History of Kazakhstan from the Earliest

K 92 Period to the Present time: Volume I. From the Earliest period to 1991:

educational manual / h.B. Kundakbayeva Z.- Almaty: Qazaq university, 2016.-

326 p.

94(574)(075.8) Қазақстан (Қазақ елі) тарихы: 4 кітаптан тұратын оқулық. 3-кітап:

Қ 18 Қазақстан отаршылдық және тоталитарлық жүйелер қыспағында / Авторлар:

Т.Омарбеков., Қ.Қаражан., М.Ташенев және (т.б.).- Алматы: Қазақ

университеті, 2016.- 454 б.

 

908:087.5(574)Книга-путешествие Казахстан: Развлекательно-познавательная

К 53 литература / Тараненко И., Курова Ю., Воробьева М., Лешак М.- Алматы:

Green Penguin Media, 2016.- 60 с.: илл.

 

94(574)(075.8) Қазақстан (Қазақ елі) тарихы: 4 кітаптан тұратын оқулық. 1:

Қ 18 Қазақстан аумағы б.з.б. мыңжылдықтардан ХІІІ ғасырдың басына дейінгі

дәуірлерде / Авторлар: Т.Омарбеков., Г.Хабижанова., Н.Нұртазина және (т.б.)

.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 310 б.

 

94(574)(075.8) Қазақстан (Қазақ елі) тарихы: 4 кітаптан тұратын оқулық. 2:

Қ 18 Қазақстан ХІІІ-ХVІІІ ғасырлардың алғашқы ширегінде / Авторлар:

Т.Омарбеков, Б.Кәрібаев., Н.Нұртазина және (т.б.).- Алматы: Қазақ

университеті, 2016.-306 б.

 

94(574)(075.8) Қазақстан (Қазақ елі) тарихы: 4 кітаптан тұратын оқулық. 4:

Қ 18 Тәуелсіз Қазақстан: алғышарттары және қалыптасуы / Авторлар: Т.Омарбеков.,

Б.Сайлан., А.Алтаев және (т.б.).- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 264

бет: суретті.

 

908:087.5(574) Қазақстанға саяхат кітабы: Ойын-танымдық әдебиет / Тараненко И.,

Қ 18 Курова Ю., Воробьева М., Лешак М.- Алматы: Green Penguin Media, 2016.- 60б.

 

94(574) Құлымбетов Ұ. Материалдар мен құжаттар жинағы. 1 / Ұ. Құлымбетов;

Қ 74 Құраст.: С.О.Смағұлова, М.Р.Сатенова, Р.Е.Оразов.- Алматы:

Қазақ энциклопедиясы, 2017.- 416 б.

 

930.85(038)(084) Маджи Стефано. Греция: История и сокровища античной цивилизации

М 13 / С. Маджи; Перевод на русский язык "Capital Translations".- Астана:

Фолиант, 2017.- 208 с.: ил.

 

94(4+7)(075) Мәшімбаев С.М. Еуропа және Солтүстік Америка елдерінің қазіргі

М 37 заман тарихы (2000-2013 жж.): Оқулық / С.М. Мәшімбаев; Директор:

Н.Жансеитов.- Алматы: NURPRESS, 2014.- 158 б.

 

929:355 Бауыржан Момышұлы: 70-шығарылым / Ред.басқ. Ғ.Мұтанов.- Алматы:

М 66 Қазақ университеті, 2016.- 381 б.: сур.- (Өнегелі өмір).

 

930.85(85)(084) Орсини Каролина. Инки: История и сокровища античной цивилизации

О-70 / К. Орсини; Перевод на русский язык "Capital Translations".- Астана:

Фолиант, 2017.- 208 с.: ил.

 

930.85(352)(084) Рицц Альфредо. Ассирия и Вавилон: История и сокровища античной

Р 57 цивилизации / А. Рицц; Перевод на русский язык Агенство "Capital

Translations".- Астана: Фолиант, 2016.- 208 с.: ил.

 

94(574) Салғараұлы Қ. Қазына: Ой-толғамдар, мақалалар / Қ. Салғараұлы.-

С 18 Алматы: Қаратау КБ., 2017.- 384 б.

 

94(574)(075.3) Сарсекеев Б.С. Рассказы по истории Казахстана: Книга для

С 20 дополнительного чтения. Учебное пособие / Б.С. Сарсекеев; Гл.ред:

А.Прманов.- Алматы: Атамұра, 2015.- 192 стр.

 

913(100)(084.4)Смирнов Д.С. Атлас мира / Д.С. Смирнов, Н.В. Хмелевская; Отв.

С 50 за вып. И.Резько.- Москва: АСТ, 2016.- 160 стр.- (Узнать за 60 секунд).

 

930.85(315)(084) Стафутти С. Қытай: Ежелгі өркениет тарихы мен қазыналары /

С 77 С.Стафутти , Ромагноли; Ред: Ф.Уәлиева.- Астана: Фолиант, 2015.- 208 б.: ил.

 

930.85(315)(084)Стафутти Стефания. Китай: История и сокровища античной

С 78 цивилизации / С. Стафутти, Ф. Ромагноли; Перевод на русский язык "Интера

Групп".- Астана: Фолиант, 2015.- 208 с.: ил.

 

63.3(5Каз) Олжас Сулейменов: Выпуск 4 / Под ред: Г.М.Мутанова.- Алматы:

С 89 Қазақ университеті, 2011.- 351 стр.: илл.

 

930.85(32)(084)Ферреро Джорджио. Египет: История и сокровища античной

Ф 43 цивилизации / Д. Ферреро; Перевод на русский язык "Интера Групп".- Астана:

Фолиант, 2015.- 208 с.: ил

 

 

31 тамыз 2017 ж. 11:49
0 қарау
Пікір қосу
Аты-жөні: *
E-mail: *
Пікір:
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Кодты енгізіңіз: