Шілде

Библиография

016: 929:94(574)Алихан Букейхан (1866-1937 ): Библиографический указатель. 2.-

Б 78 Алматы, 2017.- 219 стр.- (Ұлттық кітапхана).

 

016:929:94(574) Әлихан Бөкейхан (1866-1937 ): Библиографиялық көрсеткіш. Екі

Б 78 бөлімді. 1.- Алматы, 2017.- 285 бет.- (Ұлттық кітапхана).

 

Газеттер. Журналистика

070(574) Асу / Құраст.: Сәрсен Ж.С., Шайхыстамова М.Б.- Түркiстан: Тұран,

А 89 2015.- 480 б.: фото.

Құлбек Ергөбектің 60 жылдығы

 

070(051) Қосай О. Кешені көрсін бүгінгі / О. Қосай.- Астана, 2016.- 328 б.

Қ 67

Балаларға арналған басылымдар

087.5 Шаймерденова Н. Первое путешествие Глоссика: Сказка- раскраска

Ш 17 / Н. Шаймерденова.- Астана, 2016.- 32 с.: илл.

Дін.

86.38 Бағашар Қ. Исламдағы бала тәрбиесі / Қ. Бағашар.- Алматы, 2012.-

Б 13 228 бет.

28 Хадими М. Ислам ахлақы / М. Хадими.- Алматы: Түркістан мәдениет

Х 14 қоры, 2014.- 220 б.

 

Қоғамдық ғылымдар

316.354(092)(031) Ардақты ардагерлер мен билер: Автобиографиялық энциклопедия /

А 75 Бас ред.Төлтебай Ж.К.- Шымкент: Жебе, 2016.- 448 б.

 

Саясат

323.1:061.2( Ассамблея народа Казахстана в истории страны / Под общ.ред:

А 90 Е.Тугжанова.- Алматы: КАЗакпарат, 2015.- 264 с.: фото.

 

323.1:061.2(574)Ассамблея народа Казахстана: история двух десятилетий / Под общ.

А 90 ред: Е.Л.Тугжанова.- Алматы: ҚазАқпарат, 2015.- 326 с.: фото.

 

3(100) Год Планеты: Ежегодник / Под ред.: В.Г.Барановского, Э.Г. Соловьева.

Г 59 - М.: Идея- Пресс, 2016.- 336 с.

 

323.1:061.2(574)Двадцать лет АНК: Одна страна- одна судьба.- Астана:

Д 22 Казахстанская правда, 2015.- 368с.

 

323(574)(035.3)Искаков Н. Стратегия устойчивого развития: прорывные идеи и

И 86 технологии / Н. Искаков.- Алматы, 2012.- 296 с.

 

323.1(574)(031) Қазақстан халқы: Энциклопедия / Жалпы ред.басқарғандар:

Қ 18 Е.Л.Тоғжанов, У.Қ.Қалижанов.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы,2016.- 488 б.:с.

 

323.1:061.2(574) Қазақстан халқы Ассамблеясы - ел тарихында / Ред: Е.Тоғжанова.-

Қ 18 Алматы: ҚАЗақпарат, 2015.- 266 б.: фото.

 

323.1:061.2(574)Қазақстан халқы Ассамблеясы: алғашқы қадамдар (1995-1997 жж.):

Қ 18 Құжаттар мен материалдар жинағы / Жалпы ред: М.Х. Жақыпов.- Астана:

Жасыл Орда, 2015.- 206 б.

 

323.1:061.2(574) Қазақстан халқы Ассамблеясы: жиырма жылдық тарих / Жалпы ред

Қ 18 басқарған: Е.Л.Тоғжанов.- Алматы: ҚазАқпарат, 2015.- 342 б.: фото.

323.1:061.2(574)Менің Қазақстаным=Справочник о деятельности этнокультурных

М 45 объединений Казахстана: Қазақстандағы этномәдени бірлестіктердің қызметі

туралы анықтамалық.- Астана: Жасыл Орда, 2015.- 80 б.: сур.

 

323.1(574)(031)Народ Казахстана: Энциклопедия / Под общей ред: Е.Л.Тугжанова.-

Н 30 Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2016.- 480 с.: илл.

 

66.3(5Каз) Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев:

П 26 Хроника деятельности.2012 год.- Астана: Деловой мир Астана, 2013.- 410 с.

 

323(567) Хо Ши Мин=Biography: Өмірбаяны / Жоба авторы Дидахмет Әшімханұлы.

Х 66 - Алматы: Орхон, 2017.- 224 бет.

Екі тілде қазақша,ағылшынша

 

Экономика. Экономикалық ғылымдар

65.9(2)-94 Доходы и источники существования населения Республике казахстан:

Д 71 Итоги Нацональной переписи населения Республики Казахстан 2009 года / Под

ред.: А.Смаилова.- Астана, 2011.- 336 с.

65.9(5Каз)240.5Занятость населения Республике Казахстан: Итоги Нацональной

З-28 переписи населения Республики Казахстан 2009 года. ІІ / Под ред.:

А.Смаилова.- Астана, 2010.- 254 с.

Құқық.Заң ғылымдары

342.51 Nasarbayev N. The concept of peace and public consent /

N 24 N.Nasarbayev.- Астана: Жасыл Орда, 2014.- 272 p.

342.51 Назарбаев Н. Бейбітшілік және қоғамдық келісім идеясы /

Н 17 Н.Назарбаев.- Астана: Жасыл Орда, 2014.- 282 бет.

 

342.51 Назарбаев Н. Идея мира и общественного согласия / Н. Назарбаев.-

Н 19 Астана: Жасыл Орда, 2014.- 288 стр: илл.

 

342.51(574) Сұлтанов Қ. Елбасы және Қазақ Мемлекеттігі / Қ. Сұлтанов;

С 89 Жауапты ред: Э. Бөкенбаева.- Алматы: Баспагерлер мен таратушылар

ассоциациясы, 2015.- 488 б+12 б жапсырма: Фотосуретті.

 

342.51(044) Халықтың лебізі- ақиқаттың негізі=Книга пожеланий мира: Халықтың

Х 17 Президентке жазған хаты.- Астана: Kerulen KZ, 2016.- 128 бет.

 

Әскери іс

355.48:070 Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Халықтар достығы: майдан газеттері

Ұ 39 бетінде=Дружба народов в годы Великой Отечественной войны: по страницам

фронтовых газет / Руковод.проекта: Тугжанов Е.Л.- / Қазақстан халқы

Ассамблеясы.- Алматы: "ZHASYL ORDA", 2015.- 308 б.

Білім

74(5Каз) Образование в Республике казахстан: Итоги Национальной переписи

О-23 населения Республики Казахстан 2009 года / Под ред.: А.Смаилова.- Астана,

2011.- 464 с.

Этнография.Фольклор

394.21(574)(075.8) Алимжанова А.Ш. Наурыз мейрамы: Благодатный праздник весны,

А 50 единства, прощения и милосердия / А.Ш. Алимжанова, М.Д. Шаймерденова;

Ред.: Маликова Ж.Д.- Алматы: ИП Волкова Е.В., 2016.- 188 с.

Жаратылыстану ғылымдары

599.723(575.4) Бердымухамедов Г. Ақалтеке тұлпары - мақтанышымыз бен абыройымыз:

Б 45 Түрікмен аттары / Г. Бердымухамедов; ҚР ұлттық олимпиадалық комитеті.-

Ашғабат: Түрікмен мемлекеттік баспа қызметі, 2016.- 229 бет: суретті.

 

599.723(575.4) Бердымухамедов Г. Тұлпардың шапшаң шабысы: Түрікмен аттары /

Б 45 Г.Бердымухамедов; ҚР ұлттық олимпиадалық комитеті.- Ашғабат: Түрікмен

мемлекеттік баспа қызметі, 2016.- 286 бет: суретті.

 

599.723(575.4) Көк тұлпарларының самғауы: Түрікмен аттары / ҚР ұлттық олимпиадалық

К 67 комитеті.- Ашғабат: Түрікмен мемлекеттік баспа қызметі, 2016.- 254 бет.

22.383 Татамбаев С. Атом империясының радиактивті мұрасы немесе

Т 23 радиоациялық экология / С. Татамбаев.- Алматы: Қайнар, 2008.- 272 бет.

Денсаулық сақтау

618(574.54) Шаттықтың ұясы: Қызылорда қалалық перинаталды орталықтың

Ш 29 құрылғанына 75 жыл.- Қызылорда: Қызылорда-Қанағаты, 2015.- 200 бет.

Өнер

78.031.4(574) Жүсіпов Б.М. Қазақстандағы этностардың музыкалық мұралары=

Ж 91 Музыкальное наследие этносов Казахстана: Музыкалық антология /

Б.М.Жүсіпов.- Алматы: Musical culture of Kazakhstan, 2015.- 1-бөлім.-352 бет.

2-бөлім.-42 бет.: 28 CD диск.

 

78.089.6(072) Нұржанов Б. Фольклор ансамбліне түсірілген күйлер мен әндердің

Н 86 партитуралары №2 / Б. Нұржанов.- Қызылорда: Жиенай, 2016.- 131 бет.

 

784.3(574.54) Нұржанов С.Б. Сен ғана: Әндер жинағы / С.Б. Нұржанов.-

Н 86 Қызылорда: Жиенай, 2016.- 66 б.

 

85.92(257К-4Кз)Нұрымбетов Е.Ш. Сыр сүлейі Әлшекей: Әлшекей Бектібайұлының

Н 87 (1847- 1932) шығармашылығы туралы / Е. Нұрымбетов.- Алматы: Исламнұр,

2005. - 184 б.

 

78.089.61(081) Толқын: Әлшекей Бектібайұлының туғанына 170 жыл.- Астана, 2017.-

Т 54 285 б.: партитуралар.

 

78(479.24)(092) Dusen Kaseinov 70.- Baki: Elm va tahsil, 2017.- 104 s.

Тіл білімі

80/81:32(038) Этносаяси сөздік=Этнополитический словарь / Жобаның ғылыми жет:

Э 90 А.К.Садуақасова.- Астана: Ш.Шаяхметов атындағы тілдерді дамыту орталығы,

2014.- 400 бет.

Әдебиеттану

83.3(5Қаз) Белғара Б. Баспасөз және мемлекеттік тіл мәселесі / Б. Белғара.-

Б 41 Астана: Елорда, 2001.- 160 б.

Көркем әдебиет

821.512.122-1 Айтбай Мөлдір. Сыйлық / М. Айтбай.- Алматы: Нұрлы әлем, 2017.-

А 32 136 б.

 

82.3(0) Әлем халықтарының мақал-мәтелдері=Пословицы и поговорки народов

Ә 52 мира / Аударған : Мұзафар Әлімбаев.- Алматы: Arna- B, 2008.- 328 б.

821.09(01) Байырбек И. Қайсарлық пен қайраткерлік: Эссе-диалог /

Б 20 И.Байырбек.- Алматы: Palitra- Press, 2017.- 196 б.: 8 суретті жапсырма.

821.512.122 Есенберлин І. Көшпенділер: Роман-трилогия. 1: Алмас қылыш /

Е 79 І.Есенберлин.- Алматы: БПКА, 2015.- 380 б.

 

821.512.122 Есенберлин І. Көшпенділер: Роман-трилогия. 2: Жанталас /

Е 79 І.Есенберлин.- Алматы: БПКА, 2015.- 380б.

 

821.512.122 Есенберлин І. Көшпенділер: Роман-трилогия. 3: Қаһар /

Е 79 І.Есенберлин.- Алматы: БПКА, 2015.- 380 бет.

 

821.091(093) Журтбай Турсын. Акинак: Литературно-историческое иследование /

Ж 92 Т. Журтбай; Пер.: О.Жанайдарова.- Астана: Аударма, 2014.- 568 стр.

 

84(5Қаз) Жұмаділов Қ. Қалың елім, қазағым... / Қ. Жұмаділов.- Алматы:

Ж 87 Қазақстан, 2000.- 368 бет.

 

84(5Қаз) Жұмаділов Қ. Таңғажайып дүние: ғұмырнамалық роман /

Ж 87 Қ.Жұмаділов.- Алматы: Тамыр, 1999.- 624 бет.

821.512.122-311.1 Иын Жянли. Ақылды ана: Отбасы хрестоматиясы / Ж. Иын; Қытай

И 98 тілінен ауд.: Әбілбайұлы М.- Алматы: Орхон, 2017.- 408 бет.

821.512.122.0 Литература народа Казахстана: Коллективная монография / Под общ.

Л 64 ред. Калижанова У.- Алматы: ҚазАқпарат, 2014.- 380 с.

 

821.512.122(574.54)Өзденбаев Қ. Тектінің тұяғы: Деректер, естеліктер /

Ө 26 Қ.Өзденбаев.- Алматы: М- Талант, 2017.- 128 б.+12 б. жапсырма.

 

821.512.122-32 Өзденбаева Қ. Көңіл әйнегі: Әңгімелер / Қ. Өзденбаева.- Алматы:

Ө 26 Мөлдір, 2017.- 208 бет.

 

821.512.122 Өмірзақов Б. Атаусыз қалған жоқсың / Б. Өмірзақов.- Шымкент:

Ө 44Асқаралы, 2014.- 160 бет.

 

821.581 Таң дәуірі поэзиясы: Үш жүз өлең / Қытай тілінен ауд.: Бөкейхан

Т 19 Бекейұлы.- Алматы: Орхон, 2017.- 292 бет.

821.512.122-4 Үдербаев А. Ғұмыр-дария дидары: Эсселер / А. Үдербаев.- Алматы:

Ү 19 Ақ- Шағыл, 2014.- 392 бет.

 

84(5Қаз) Фердауси. Шаһнаме / Фердауси.- Алматы, 1936.- 815 б.: CD диск.

Ф 42 Сирек кітаптар

 

Тарих

63.3(2=Евр)(257К-2А) Гринберг Исаак. Евреи в Алма Ате: Краткий исторический очерк /

Г 85 И. Гринберг.- Алматы: Искандер, 2009.- 410 стр.

 

63.3(2=Евр)(257К-2А) Гринберг Исаак. Евреи в Алма Ате: Краткий исторический очерк /

Г 85 И. Гринберг.- Алматы: Искандер, 2006.- 378 стр.

 

63.3 (2=Евр)(5Каз)Евреи в Казахстане: Материалы І І І Международной научно-

Е 22 исторической конференции.27 октября 2006 года. г.Алматы / Сост.

И.Э.Гринберг.- Алматы: Искандер, 2006.- 156 стр.

 

94(574) Журтбай Турсын. Боль моя, гордость моя - Алаш!: Трилогия /

Ж 92 Т.Журтбай; Пер.: О.Жанайдарова.- Астана: Аударма, 2014.- 1104 стр.

 

63.3(5Каз)61 Из истории депортаций. Казахстан 1930- 1935 гг: Сборник

И 32 документов.- Алматы: LEM, 2012.- 772 с.

 

63.3(2=Евр)(5Каз) Из истории Евреев в Казахстане. ХІХ в.- начало ХХ в. Евреи в

Е 22 Казахстане. История, религия, культура: Материалы І І Международной

научно-исторической конференции. 28-29 мая 2004 г.Алматы / Сост.

И.Э.Гринберг.- Алматы: Искандер, 2004.- 234 с.

 

63.3(2=Евр)(5Каз) Из истории Евреев в Казахстане.ХІХ в.- начало ХХ в. Евреи в

Е 22 Казахстане. История, религия, культура: Материалы І Международной научно-

исторической конференции.12-13 ноября 2002 г.Алматы / Сост. И.Э.Гринберг.-

Алматы: Искандер, 2003.- 281 с.

 

63.3(2=Евр)(5Каз) Из истории Евреев в Казахстане.ХІХ в.- начало ХХ в. 1 / Сост.:

И 32 И.Э.Гринберг.- Алматы: КАзгосИНТИ, 2001.- 140 с.

 

63.3(2=Евр)(5Каз) Из истории Евреев в Казахстане.ХІХ в.- начало ХХ в. 2 / Сост.:

И 32 И.Э.Гринберг.- Алматы: КАзгосИНТИ, 2002.- 196 с.

 

94(574)(078) История Казахстана: Документы и материалы(1917-2012) / Сост.: К.

И 90 Ш.Алимгазинов.- Астана: Шаңырақ- Медиа, 2017.- 320 стр.

 

63.3 (5Каз) История.Память.Люди: Материалы YI международной научно-

И 90 практический конференци 18.10.2012 г. / Рук. проекта А.И.Барон.- Алматы,

2013.- 446 стр.

 

63.3 (5Каз) История.Память.Люди: Материалы Y международной конференци 28.10.

И 90 2010 г. / Рук. проекта А.И.Барон.- Алматы, 2011.- 195 стр.

 

93/94(091) История.Память.Люди: Материалы YIII международной научно-

И 90 практический конференци 16.09.2016 г. / Рук. проекта А.И.Барон.- Алматы,

2015.- 588 стр.

 

93/94(091) История.Память.Люди: Материалы YII международной научно-

И 90 практический конференци 19.09.2014 г. / Рук. проекта А.И.Барон.- Алматы,

2015.- 532 стр.

 

94(510) Қытай тарихынан шолу: Тарихи деректер / Құраст.: Жян Бозан, Шау

Қ 92 Шұнжың, Ху Хуа. Ауд.: Ақылбекұлы Ғ.- Алматы: Орхон, 2017.- 208 бет.

 

94(510) Қытайдың жаңа дәуір тарихы: Тарихи деректер. 1: І-ІІ бөлімдер

Қ 92 1921-1927 жылдар аралығын қамтиды / Қытай тілінен ауд.: Нүрғазыұлы Ә.,

Рауанұлы Т.- Алматы: Орхон, 2017.- 244 бет.

 

94(510) Қытайдың жаңа дәуір тарихы(1927-1937 жылдар): Тарихи деректер. 2:

Қ 92 ІІІ бөлім / Қытай тілінен ауд.: Мәлікұлы Д.ғ, Әбілбайүлы М., Қисынханұлы

А.- Алматы: Орхон, 2017.- 256 бет.

 

94(510) Қытайдың жаңа дәуір тарихы(1937-1949 жылдар): Тарихи деректер. 3:

Қ 92 ІҮ- Ү бөлімдер 1937- 1949 жылдар аралығын қамтиды / Қытай тілінен ауд.:

Нұрәлин Б., Асылханқызы Г. т.б.- Алматы: Орхон, 2017.- 400 бет.

 

94(510) Қытайдың жаңа заман тарихы (1949-1978 жылдар): Тарихи деректер.

Қ 92 1 / Қытай тілінен ауд.: Қалиұлы А., Сәлімжанұлы Қ., Ережепұлы И. т.б.-

Алматы: Орхон, 2014.- 384 бет.

 

94(510) Қытайдың жаңа заман тарихы (1949-1978 жылдар): Тарихи деректер.

Қ 92 2 / Қытай тілінен ауд.: Қалиұлы А., Сәлімжанұлы Қ., Ережепұлы И. т.б.-

Алматы: Орхон, 2014.- 376 бет.

 

94(510) Қытайдың жаңа заман тарихы (1949-1978 жылдар): Тарихи деректер.

Қ 92 3 / Қытай тілінен ауд.: Қалиұлы А., Сәлімжанұлы Қ., Ережепұлы И. т.б.-

Алматы: Орхон, 2014.- 332 бет.

 

94(5) Мұхаммед Қайдар Дулат. Тарих- и Рашиди / Қ.Д. Мұхаммед; Құраст.:

Д 79 М.Қойгелді.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2015.- 494 бет.

 

94(510) Су Шүйаң. Тибет туралы білімдер: Тибет тарихи / Ш. Су; Қытай

С 85 тілінен ауд.: Балапан Рабатова.- Алматы: Орхон, 2014.- 184 бет.

 

94(574)(075.8) Ұлы дала тарихы: Оқу құралы / Кан Г.В., Тугжанов Е.Л.- Астана:

Ұ 46 Жасыл Орда, 2015.- 328 стр: илл.

 

63.3 (5Каз) Эвакуация : Воскрешая прошлое: Материалы Международной научной

Э 15 конференции.- Алматы: Искандер, 2009.- 252 стр.

 

63.3 (5Каз) Эвакуация в Казахстан: Из истории эвакуации населения западных

Э 15 районов СССР в Казахстан.1941-1942.- Алматы: Искандер, 2008.- 128 стр.

 

 

 

31 тамыз 2017 ж. 12:00
0 қарау
Пікір қосу
Аты-жөні: *
E-mail: *
Пікір:
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Кодты енгізіңіз: