Қараша

2019 жылдың қараша айында келіп түскен кітаптар

 

Баспасөз

070(574)            Аупбаев,  Жанболат. Табиғат терезесі [Текст]  / Ж. Аупбаев. – Тараз :      

  А 91         Сенім, 2019. – 272 б. : суретті

070(574)                 Тоқсанбай,  Қ.  Сыр-сымбат [Текст]  : топтама /  Қ.Тоқсанбай. – Алматы : 

Т 53              Балауса, 2019. – 534 б.

Білім

373.3(574)               Байтұрсынұлы,  А. Бастауышқа арналған оқу кітабы [Текст]  /               

 Б 20         А. Байтұрсынұлы, Т. Шонанұлы. – Алматы : Мемлекеттік тілді дамыту институты,                                                 

                2019. – 144 б. : суретті

Этнография

39(574)                   Первые этнографы Казахстана   / автор предисл. и сост. У. Жанибек ;

П 26         редкол.: Х. Аргынбаев, Р. Бердибаев, А. Егеубай и др.  Узбекали Жанибек.–

                  Алматы :  Білім, 2019. – 200 с

Медицина

611(075)                Досмұхамедұлы,  Халел. Адамның тән тірлігі [Текст]  /                            

  Д 64             Х. Досмұхамедұлы. – Алматы : Қазақ тілі, 2019. – 320 б. : суретті

Өнер

78.089.6(574)         Еркимбеков,  С.  Оркестровка оперы М.Тулебаева "Қозы көрпеш-Баян   

 Е 68              сұлу" [Текст]  /  С. Еркимбеков. – Алматы : Азия Арна, 2019. – 360 с. :


                     Партитура

791(574)                 Кулбаев,  А. Легенда Степей [Текст]  /  А. Кулбаев.– Алматы :                                  

 К 90              Алматы-Болашақ, 2019. – 96 с.

792(574)            Мұқан,  А.  Театрда туған толғамдар [Текст]  : зерттеулер, мақалалар,         

 М 83           рецензиялар /  А. Мұқан. – Алматы : Балауса, 2019. – 386 б.

784.3:025.178        Рахмадиев,  Еркеғали. Бала ғашық [Мәтін]  : Әндер, романстар /           

 Р 24            Е. Рахмадиев. – Алматы : Sansam. – 328 б. : нота

Тіл білімі

80/81(574)                Ахметұлы,  Ілияс. "Қазақ" сөзіне тиісті деректер [Мәтін]  / І. Ахметұлы ;

 А 94             / Құраст.: Ф. Ахметов, Б. Мұстафаев. – Алматы : Асыл Сөз, 2019. – 128 б.

808.5(574)        Адамбаев,  Б. Шешендік өнер [Текст]  /  Б. Адамбаев ; Жаңылхан                

 А 24         Адамбаев. – Алматы : Білім, 2019. – 216 б. : фото

Көркем әдебиет

821.512.122-94        Ахмадиев,  Жанат. Қазымбет қазы [Мәтін]  : тарихи әдебиет /               

А 94             Ж. Ахмадиев. – Алматы : Алматы-Болашақ, 2019. – 352 б.

821.512.122-93        Ахметұлы,  Д. Робот және алты асық [Текст]  : заманауи ертегілер /      

А 94         Д. Ахметұлы. – Алматы : Мемлекеттік тілді дамыту институты, 2019. – 48 б. 

821.512.122            Әбдірайым,  Толымбек. Тағдыр сыйы [Мәтін]  : Әңгімелер, хикаяттар, 

 Ә 14             эсселер / Т. Әбдірайым. – Алматы : Дәуір, 2019. – 304 б.

821.512.122            Әлімжан,  Елен. Анажар [Мәтін]  : роман / Е. Әлімжан. – Алматы :        

 Ә 55            Дәуiр, 2019. – 288 б.

821.512.122.0          Бәмішұлы, Бақытбек. Сөз мәйегі [Текст]  / Б. Бәмішұлы. – Алматы :      

Б 32              Дәуiр, 2019. – 312 б.

821.512.122             Боранбаев, Ж.Тума талант - Саттар Ерубаев [Текст]  : тарихи-             

Б 76              танымдық басылым /  Ж. Боранбаев. – Алматы : Білім, 2019. – 232 бет

821.512.122.0        Ергөбек,  Құлбек. Баянсөз [Текст]  : Баянды өмірден өрілген өнеге /       

Е 65              Қ. Ергөбек . – Тараз : Сенім, 2019. – 512 б.

821.512.122-93        Естенов,  А.  Көне кенттер күмбірі [Текст]  : балаларға арналған             

Е 85              өлеңдер мен жұмбақтар /  А. Естенов. – Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2019. – 160 б.

821.512.122-93        Жұманова,  Заря.  Ақбота [Мәтін]  : Балалар мен жасөспірімдерге      

 Ж 81            арналған ертегілер, мысалдар, әңгімелер және хикаялар / З. Жұманова.                                                                                                                

                    –  Алматы : Дәуiр, 2019. – 276 б.

821.512.122            Жұмат-Әлмашұлы, Ж. Бесік ұшқан күн [Текст]  : Әңгімелер, пьесалар, 

 Ж 81             киноромандар, кинодрамалар /  Ж. Жұмат-Әлмашұлы. – Алматы : Дәуiр,  

                      2019. – 384 бет

821.161.1(092)        Иванов, А.Записки полиграфиста [Текст] . Т.1 /  А. Иванов,. – СПб :      

И 20             Издательско-полиграфический центр, 2019. – 176 с. : илл.

821.512.122-93       Қабанбай,  М.  Арыстан, мен, виолончель және қасапхана [Текст]  /           

 Қ 13             М. Қабанбай. – Алматы : Мемлекеттік тілді дамыту институты, 2019. – 240 б.

821.512.122.0           Қуантайұлы,  Н.  Жүсіпбек Аймауытұлының көсемсөзі [Текст]  /              

Қ 71           Н. Қуантайұлы. – Тараз : Сенім, 2019. – 216 б.

821.512.122             Мамесейіт,  Т. Месть беркута [Текст]  : повести и рассказы /                

  М 22         Т. Мамесейіт. – Алматы : Алматы-Болашақ, 2019. – 352 с.

821.512.122-4(574)        Обаев,  Е. Бәрі...бәрі...есімде [Текст]  : эсселер /  Е. Обаев. –         

О-13             Алматы : Балауса, 2019. – 232 б.

821.512.122-1           Оңғарсынова,  Фариза.  Шілде [Мәтін]  / Ф. Оңғарсынова. – Алматы :

 О-61              Сардар, 2019. – 480 б.

821.512.122              Оразов,  Нұрғали. Аппақ бұлт [Мәтін]  / Н. Оразов. – Алматы : Алматы- 

О-65               Болашақ, 2019. – 176 б.

821.512.122-32         Сағынтай,  Серік. Көктемнің мөлдір тамшысы [Мәтін]  : әңгімелер мен 

С 14                хикаяттар / С. Сағынтай. – Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2019. – 112 б.

           Автор - Кептербаев А.; Сағынтай С. (бүркеншік есім)

821.512.122-31         Сарай,  Әнес. Шығармалары [Текст]  : роман-диалог. 3 : Теңіз сарыны 

С 22              / Ә. Сарай. – Алматы : Қазақ тілі, 2019. – 496 б.

821.512.122-93         Телеуова,  Зияш. Құлаған үйдің құпиясы [Текст]  : Жасөспірімдерге    

 Т 32              арналған көркем шығарма / З.Телеуова. – Нұр-Сұлтан :Фолиант,2019. – 144 б.

821.512.122         Түменбай,  Қуандық. Жасыл жанып тұрғанда [Мәтін]  / Қ. Түменбай. ––     

Т 87              Алматы : Дәуір, 2019. – 192 б.

821.512.122-1(574)      Унгарсынова,  Фариза. Полдневный жар [Текст]  : Стихотворения и 

У 58          поэмы / Ф. Унгарсынова ; пер. с каз. Татьяны Фроловской. – Алматы : Сардар,

                 2019. – 528 с.

821.512.122-1         Шаймерденұлы,  Е. Сағым дәурен [Текст]  /  Е. Шаймерденұлы. – Нұр- 

Ш 18             Сұлтан : Фолиант, 2019. – 400 б.

821.512.122-1         Шаяхмет,  Ақылбек. Сенім [Мәтін]  : Өлеңдер / А. Шаяхмет. – Алматы :

 Ш 33           Алматы-Болашақ, 2019. – 432 б.

Тарих

94(100+5)              Дүниежүзі түркологиясының тарихы [Текст]  : хрестоматия. Т.1 / құраст.: 

Д 87              Ш.И.Ибраев, К.Н.Келімбетов. – Алматы : Раритет. – 312 б.

94(100+5)                История всемирной тюркологии [Текст]  : хрестоматия. Т.1 /                  

И 90             /Ш.Ибраев, К.Н.Келимбетов. – Алматы : Раритет. – 336 с.

94(574)                     Қойшыбаев,  Бейбіт. Тарих  және тұлға [Текст]  / Б. Қойшыбаев. –         

Қ 60            Тараз : Сенім, 2019. – 448 б.

94(574)                 Омарбеков,  Т.  Қазақтың шығу тегі [Текст]  : Зерттеу /  Т. Омарбеков. 

О-58         – Тараз : Сенім, 2019. – 336 б.

 

2019 жылдың қараша айында сыйға келген кітаптар тізімі

 

Ақпараттық технологиялар

004.738.5           Коулман, С.  Может ли Интернет укрепить демократию? [Текст]  /                 

К 73          С. Коулман. – СПб : АЛЕТЕЙЯ, 2018. – 132 с.

Басқару. Менеджмент

005.5:159.9           Мартынов, Д. Создай Свой бизнес [Текст]  : Советы для эффективного

 М 29           бизнеса и счастливой жизни /  Д. Мартынов. – Санкт-Петербург : Весь. – 272 с.

005.511                 Пахлеванян,  А. Методология. От дебютной идеи до бизнес-практики    

 П 21          /  А. Пахлеванян. – М : ОМЕГА-Л, 2017. – 400 с.

005.1                 Щепин, Е. ВкусВилл: как совершить революцию в ритейле, делая все       

Щ 57         не так /  Е. Щепин. – М : Альпина Паблишер, 2019. –  : илл.

Баспасөз

76.120.4(257К-4Қз)     Болатбеков, Өлмесхан. Жусанды даланың жұпар иісі [Мәтін]  /

Б 11         Ө. Болатбеков. – Алматы : Полиграфкомбинат, 2009. – 204 б. : 24 бет сур.

ФилософияПсихология

159.9:321.6           Мохаддам, Ф. М. Психология диктатуры [Текст]  /  Ф. М. Мохаддам. –      

М 86           Харьков : Гуманитарный Центр, 2017

Саясат

323(470)         Каблов, Е. Н.  Тенденции и ориентиры инновационного развития  России:      

К 12         Сборник научно-информационных материалов /  Е. Н. Каблов ; Дворяшин В. Г. –  

                М : ВИАМ. – 720 с. : 16 стр.илл.

Экономика

334.02              Вуде, К. Блестящий стартап: что, как, когда и почему [Текст]  /  К. Вуде. –  : 

В 88           СПБ, 2018. – 208 с.

65.9(257К-4Кз)305.652      Иманбердиев, К. Оптимистический  дух Акшабулака [Текст]  /            

 И 50           К. Иманбердиев. – Атырау, 2010. – 136 с. : илл.

65.050             Каланова, Шолпан. Тотальный менеджмент качества в высшем                    

К 17       образовании [Текст]  : Учебное пособие / Ш. Каланова, В. Бишимбаев. – Астана :

               Фолиант, 2006. – 476 с.

33.018                Усанов, П. Наука о богатстве [Текст]  /  П. Усанов. – СПб:Страта, 2017. –  

У 74             208 с.

Құқық

67.621.011.10(257К-4Қз)    Бисенов, Қылышбай. Сындарлы кезең: сенім мен парыз [Мәтін]  

Б 11         / Қ. Бисенов. – Астана : Фолиант, 2011. – 424 б. : суретті

Әскери іс

355/359(574)        Әбдіғалиұлы, Берик. Ұмытылған қаһармандар = Забытые герои. Герои   

Ә 11        Советского Союза [Мәтін]  / Б. Әбдіғалиұлы, ; ауд.: Р. Кенжебекова,

                Д. Жұманбаев. – Астана : Полиграфкомбинат" ЖШС, 2019. – 435 б.

68.4(5Каз)        Смагул, Бахытбек. Война, которую видел  я [Текст]  / Б. Смагул. – Алматы :

 С 50           ЭКСМО, 2007. – 264 с. : фото

Білім

74.9(257К-4Кз)     Қаражігітова, Клара. Отбасы өнегесі [Мәтін]  / К. Қаражігітова. – Алматы :

 Қ 11          Таңбалы, 2012. – 84 б. : 10 бет сур.

Жаратылыстану ғылымдары

54:37.016(574.54)        Сәдуақасқызы, Күлбарам. Химиядан үлгермеушілік себептері және 

С 28           оны жақсарту жолдары [Мәтін]  : монография / К. Сәдуақасқызы. – Қызылорда :

                   Полиграфия, 2017. – 170 б.

54(075)(574)        Сәдуақасқызы, Күлбарам. Химияны оқыту әдістемесі [Мәтін]  : Оқу          

С 28        құралы / К. Сәдуақасқызы. – Астана : ФОЛИАНТ, 2019. – 408 б. – (Жоғары білім) .

Техника

30ця7                 Астафьева, М. Оформление документов [Текст]  /  М. Астафьева, 

А 91          А. Астафьев. – Астана : ФОЛИАНТ, 2010. – 240 с. : таблицы

38.331я722(257К-4Кз)     Бисенов, Қ. А.  Бетон: қасиеттері және өндірілуі [Мәтін]  : Оқу         

Б 11          құралы /  Қ. А. Бисенов,  С. С. Үдербаев,  Р. Ә. Нарманова. – Алматы : Алматы,  

                  2012. – 192 б.

38.637(257К-4Кз)      Бишимбаев, В. К. Холодная гидроизоляционная мастика на основе     

Б 11          нефтебитуминозных пород Западного Казахстана /  В. К. Бишембаев.                                                                                                                                            

                  –  : Алматы, 2006. – 160 с. : таблицы

38.778я 73        Шомантаев, Асылхан. Гидротехникалық  құрылымдар бойынша практикум: 

Ш 78        оқу құралы / А. Шомантаев, А. Жүнісов, А. Шегенбаев. – Астана : Фолиант, 2013.

                – 216 б. – (Жоғары білім) .

626/627(075.8)       Шомантаев, А. А. Практикум по гидротехническим сооружениям:          

 Ш 78          Учебное пособие /  А. А. Шомантаев. – Алматы : ЭВЕРО. – 196 с.

Ауыл шаруашылығы

44(257К-4Кз)     Абилдаева, Ж. Вредители, болезни и сорные растения рисовых полей и

А 14            меры борьбы с ними в условиях приаралья [Текст]  /  Ж. Абилдаева, 

                   К.Шермагамбетов. – Кызыл-Орда : Тұмар. – 136 с.

44(5Каз)               Актуальные проблемы защиты растений в Казахстане [Текст] . Т.2. –       

А 43       – Алматы : Бастау. – 260 с. : таблицы

44(257К-4Қз)        Әбілдаева,  Ж.Күріш ауыспалы егісінде дақылдардың зиянкестері,           

 Ә 20           аурулары, арам шөптері және олардан қорғау шаралары [Мәтін]  / 

                   Ж. Әбілдаева,  Қ. Бәкірұлы,  К. Шермағамбетов. – Қызылорда : Тұмар, 2007. –

                  112 б.

44(257К-4Кз)         Әбілдаева,  Жібек. Арал өңіріндегі күріш ауыспалы егісі дақылдарының 

Ә 20        аурулары мен эиянкестері және олардан қорғау жүйесі [Мәтін]  / Ж. Әбілдаева. –

                Қызылорда : Тұмар, 2012. – 272 б.

42.11(257К-4Кз)    Жайлыбай, К. Н.  Жаздық бидай [Мәтін]  : Биологиясы, өсіру                     

Ж 19    технологиясы / К. Н.Жайлыбай,  Ә.М.Тоқтамысов. – Алматы :Бастау, 2006. – 168 б.

632(574)          Өсімдікті қорғаудың инновациялық экологиялық қауіпсіз технологиялары = 

Ө-73        Инновационные экологически безопасные технологии защиты растений =

                Innovative and ecologically safe technologies in plant protection [Мәтін]  :

                Халықаралық ғылыми конференциясының материалдары (24-25 қыркүйек

                2015ж.). – Алматы : Таугуль-Принт, 2015. – 888 б.

44я2                 Справочник по защите растений [Текст]  / Под ред.: А.О.Сагитова,               

С 74        Ж.Д.Исмухамбетова. – Алматы : РОНД, 2004. – 320 с. : 28 стр.цв.вкл.

Химиялық технология

665.6/7(574.54)(035.3)      Бисенов, К. А. Рациональное использование нефтешламов в      

Б 11         технологии производства керамзита на основе лессовидных суглинков [Текст]  /   

                 К. А. Бисенов,  С. А. Монтаев,  Р. А. Нарманова. –   Алматы. – 102 с. : илл.

66(574.54)        Бишимбаев, В. К. Жалпы химиялық технология [Мәтін]  : Жоғары оқу          

Б 11        орындарында оқитын студенттерге арналған оқу құралы /  В. К. Бишимбаев,            

                Р. Ә. Нарманова,  Ш. О. Еспенбетова. – Алматы : Нур-Принт, 2015. – 316 б.

665.6/7(574.54)        Нарманова, Р. А.  Гидротехнический асфальтобетон на основе             

Н 11        нефтебитуминозных пород Западного Казахстана: составы, свойства,

                применение [Текст]  /  Р. А. Нарманова. – Кызылорда. – 160 с. : таблицы

Құрылыс

691(574.54)(035.3)      Ресурсо и энергосберегающие технологии производства стеновой  

Р 44         керамики [Текст]  : монография / Монтаев С. А., Нарманова Р. А., Шакешев Б. Т.,  

                 Адилова Н. Б., Нариков К. А. –   Кызылорда, 2016. – 232 с. : таблицы

69(574.54)            Шағыров, Қабдеш. Құрылысы қарышты Қызылорда [Мәтін]  : Облыстың 

Ш 16           құрылыс саласы туралы естеліктер мен құжаттар шежіресі / Қ. Шағыров,

                   М. Әлсеріков. – Алматы : Арна-B, 2019. – 480 б. : суретті

        Сыр құрылысына - 75 жыл

Өнер

85.94я438(5Қаз)        Елеуов, С. Е. Апатайым-анашым [Мәтін]  : әндер жинағы /                   

 Е 45          С. Е. Елеуов. – Түркістан : Тұран, 2010. – 85 б. : 18 бет сур.

85.14(257К-4Қз)    Мамакова, Өркен. Әлеммен тілдесу = Диалог со Вселенной = Dialogue 

М 18       with the Universe [Мәтін]  / Ө. Мамакова ; Құраст.: Алдабергенова Б.; ауд.:

               Ә. Жұмағалиева, Г. Акишева. – Қызылорда, 2011. – 104 б. : суретті

Тіл білімі

811.111(072)         Аскарова, Л. Б. English [Текст]  : методическое пособие для учителей 2  

А 90          класса /  Л. Б. Аскарова,  С. Д. Рахимжанова,  А. С. Волкова. – Алматы :  

                  Алматыкітап, 2014. – 200 с.

811.111(072)       Аскарова, Л. Б. English [Текст]  : Метод. пособие для учителей 3 кл. /        

А 90          Л. Б. Аскарова,  С. Д. Рахимжанова,  А. С. Волкова. – Алматы : Алматыкітап,  

                  2016. – 164 с.

811.111(072)        Асқарова, Л. Б.English [Мәтін]  : Әдістемелік құрал /  Л. Б. Асқарова,        

А 88         С. Д. Рахимжанова,  А. С. Волкова. – Алматы : Алматыкiтап, 2015. – 204 б.

      Жалпы білім беретін 11 жылдық мектептің 3-сынып мұғалімдеріне арналған

81.432.1             Бонк, Н. А. Учебник английского языка. Т.1 /  Н. А. Бонк,  Г. А. Котий. –                                      

                   Москва : ЭКСМО, 2006. – 640 с.

81.432.1              Бонк,  Н.А. Учебник английского языка [Текст] . 2 /  Н.А. Бонк. – М :                

                   ЭКСМО. –

Әдебиеттану

83.3(2 Рос=Рус)1        Сергованцев, Н. М.  Мамин-Сибиряк [Текст]  /  Н. М. Сергованцев. –   

С 32          М. : Молодая Гвардия, 2005. – 359 с. : 16 стр.фото. – (Жизнь замечательных

                 людей) .

83.3(2 Рос=Рус)6        Щербаков, С. Старшинов [Текст]  /  С. Щербаков. –   М. : Молодая    

Щ 61         Гвардия, 2006. – 342 с. : 16+14 стр.фото. – (Жизнь замечательных людей) .

Көркем әдебиет

821.512.122(092)(574.54)        Адисұлы, Тұрақ. Жеңіс сарбазы [Мәтін]  : Ғұмырбаяндық      

А 25     роман / Т. Адисұлы. – Қызылорда : Ақмешіт Баспа үйі, 2019. – 280 б. : 60 бет сур.

821.512.122-1(574.54)        Айтбай, Мөлдір. Мөлдір өлең [Мәтін]  / М. Айтбай. – Алматы :    

А 110      Нұрлы-Әлем, 2015. – 128 б.

821.512.122-21        Алтын тұғыр [Мәтін] . Т.3 : Драма. – Алматы : Нұрлы Әлем, 2017. –      

А 46          344 б.

      ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай, ауыл тақырыбына арналған "Ауылым-алтын тұғырым" атты әдеби онлайн конкурсына келіп түскен пьесалар

821.512.122.0      Алтынбеков, Б. Прерванный полет [Текст]  /  Б. Алтынбеков. – Алматы. –

 А 52         292 с. : илл.

821.512.122(092)        Елеуов, Сауранбек. Үшінші асу [Мәтін]  / С. Елеуов,. – Түркiстан,      

Е 45          2015. – 168 б. : 16 бет сур.

84(257К-4Қз)        Есіркесінқызы, Бибайша. Үміт сәулесі бақытқа жетелейді [Мәтін]  :           

Е 110          естелік / Б. Есіркесінқызы. – Алматы : Бастау, 2004. – 172 б. : 12 бет сур.

84(5Қаз)           Жандосова, Гүлнар. Өлеңдер [Мәтін]  / Г. Жандосова ; ауд.: Мылтықбай     

Ж 110      Ерімбетов. – Алматы : Бастау, 2011. – 144 б.

821.512.122(092)(574.54)     Жәлиев, Бұқарбай. Көңілге жақын, көзге алыс [Мәтін]  /           

Ж 36         Б. Жәлиев. – Қызылорда : Тұмар, 2017. – 236 б. : 20 бет сур.

821.512.122(092)(574.54)       Жәлиұлы, Бұқарбай. Өткен күндер елесі [Мәтін]  /                  

Ж 36       Б. Жәлиұлы. – Қызылорда : Полиграфия, 2015. – 165 б. : 44 бет сур.

821.512.122-1(574.54)    Ибадуллаев, Заметдин. Бағдары ауған пенделер [Текст]               

И 13    З. Ибадуллаев. – Қызылорда : Жиенай, 2019. – 222 бет : фотосур.

84(257К-4Кз)       Ибрагимқызы, Зәмзәгүл. Жақсылыққа ұмтылу [Мәтін]  / З. Ибрагимқызы. – 

И 15         Қызылорда : Ақмешіт Баспа үйі, 2013. – 110 б.

84(2Рос=Рус) 6        Константинов, А.  Вор [Текст]  /  А. Константинов. – М : ОЛМА-ПРЕСС,  

К 65        2000. – 415 с. – (Бандитский Петербург) .

84(2 Рос = Рус)6        Константинов, А. Выдумщик [Текст]  : Роман /  А. Константинов. –      

К 65          СПб : Нева,2001. – 415 с. – (Бандитский Петербург) .

84(257К-4Қз)        Қожахметов, Серік. Батырдың байтақ әлемі [Мәтін]  : Ғұмырнама /           

Қ 11       С. Қожахметов. – Алматы : Полиграфкомбинат, 2011. – 136 б. : 24 бет сур.

84 (2Рос=Рус) 6        Маринина, А.  Смерть ради смерти [Текст]  /  А. Маринина. – М :          

М 26         ЭКСМО, 2000. – 432 с. – (Собрание сочинений) .

821.512.122(092)(574.54)    Маханов, Тұрғанбай. 70 жастан кейін... Жарқын жылдар [Мәтін] 

 М 110     / Т. Маханов. – Қызылорда : Полиграфия, 2016. – 316 б. : 24 бет сур.

84 (5 Каз)                 Отарбаев, Р.  Отверженный мир [Текст]  : рассказы /  Р. Отарбаев. –   

О-80          Алматы, 2007. – 168 с.

821.512.122-32(574.54)    Өзденбаева, Қазына. Көңіл әйнегі [Мәтін]  : Әңгімелер /             

 Ө-11    Қ. Өзденбаева. – Алматы : Мөлдір, 2017. – 208 б.

84(257К-4Қ)         Раханов, Сексенәлі. Сағындырған сағым жылдар [Мәтін]  / С. Раханов. –

 Р 24         Қызылорда : ЛИ-Медиа, 2013. – 205 б. : 20 бет сур.

84(257К-4Кз)        Раханов, Сексенәлі. Сырдың Смекесі [Мәтін]  : Естеліктер / С. Раханов. – 

Р 24          Алматы, 2009. – 221 б. : 12 бет сур.

84(257Қ-4Кз)        Рахымбекұлы, Әскербек. Ақ махаббат [Мәтін]  / Ә. Рахымбекұлы. –        

 Р 110        Қызылорда : Полиграфия Баспа Үйі, 2010. – 384 б.

84(257К-4К)    Рахымбекұлы, Әскербек. Жыраулар [Мәтін]  : Өлеңдер, элегиялық дастан  

 Р 24          және жыр-роман / Ә. Рахымбекұлы. – Алматы : Қайнар, 2006. – 176 б.

84(257К-4Қз)        Сақтапов, Мұхтар. Қайырлы таң, туған жер [Мәтін]  / М. Сақтапов. –        

С 17           Қызылорда : Қызылорда- Қанағаты, 2013. – 268 б. : 24 бет сур.

84(257К-4Қз)        Смағұл, Бақытбек. Намыстың құлы, Алаштың ұлы [Мәтін]  / Б. Смағұл,   

С 52           М. Ахмет. – Алматы, 2008. – 288 б. : 28 бет сур.

84(257К-4Қз)        Соңғыбайұлы, Қази. Рухқа тағзым [Мәтін]  / Қ. Соңғыбайұлы. – Алматы : 

С 66           Арыс, 2006. – 224 б. : 40 бет сур.

84Р7                 Толстой, Л. Н. Кавказский пленник = Хаджи-Мурат [Текст]  /  Л. Н. Толстой.

 Т 110        – М : Детская Литература, 2000. – 203 с. – (Школьная библиотека) .

84 (2Рос=Рус) 6        Угрюмов, В. Боец охотник за головами: Роман-боевик  /  В. Угрюмов. 

У 27          – СПб : Нева, 2003. – 319 с.

821.512.122-1(574.54)    Шүкіров,  Зейнолла. Сағыныш саздары [Текст]  : Өлеңдер /           

Ш 96         З. Шүкіров ; Баспаға әзірлеген Алпысбай Шүкіров. – Қызылорда : Қызылорда-

                  Қанағаты. – 224 с. : фото

Тарих

63.4 (257К- 4КЗ)     Айдосов, А. Х.  Хорезмская экспедиция: история и современность :        

А 36            Памятники истории и культуры Приаралья /  А. Х. Айдосов. – Кызылорда :                

                   Тұмар, 2004. – 88 с. : илл.

92(5Қаз)            Атырау [Текст]  : Энциклопедия / жауап. ред.: Ә. Пірманов. – Алматы :       

А 90          Атамұра, 2000. – 384 б. : 72 бет сур.

63.3(257К-4Қз)       Жарты ғасыр - жаңа белес (Мектеп тарихынан үзік сыр) [Мәтін] . –        

Ж 32         Алматы, 2008. – 240 б. : 16 бет сур.

94(470)            Пыжиков, А. В.  Корни сталинского большевизма [Текст]  /  А. В. Пыжиков. – 

П 94          М : Аргументы и Факты, 2018. – 384 с.

01 қараша 2019 ж. 13:40
0 қарау
Пікір қосу
Аты-жөні: *
E-mail: *
Пікір:
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Кодты енгізіңіз: