Мұстафа Шоқай

1. Кітаптары

 

1.Таңдамалы шығармалар. Үш томдық /Шағатай тіл жазуынан қазіргі қазақ тіліне аударған Айтан Нүсіпхан.-Алматы:Қайнар, 2007.-

1 том: Мақалалары.-352 бет

2 том: Түркістан ұлт-азаттық қазғалысының тарихы және саяси ахуалдар.-2007.-390 б.

3 том: 1917 жылғы естеліктер; «Советтер қол астындағы Түркістан»; Хаттары. -2007.-384 б.

2.Таңдамалы шығармалар. Екі томдық /Шағатай тіл жазуынан қазіргі қазақ тіліне аударған Айтан Нүсіпхан.-Алматы:Қайнар, 1998.-

1 том: 1929-1935 ж.ж. мақалалары.-.512 б., суретті

2 том: 1936-1939 ж.ж .мақалалары.-1999.-520 б.,суретті

3.Батыр большевик Амангелді хақындағы ақиқат //Қазақ ұлт-азаттық қозғалысы. Көп томдық/Бас ред.М.Қойгелдиев.-Астана: Астана полиграфия, 2007.-Т.3.- Орта Азия-Қазақстан. 1916 жыл.- 344-347 б.

4.1917 жыл естеліктерінің үзінділері. – Париж-Берлин: 1937.-96 б.

5. Естеліктер / Құраст. Ә.Тәкенов, М.Қойгелдиев – Стамбұл: 1997.-271 б.

6.Советтер билеген Түркістан. – Париж:1928.-64б.-(француз тілінде)

7.Советтер билеген Түркістан: [Парижде «Яш Түркістан» баспасынан 1935 жылы шыққан кітапшасынан/ Орысшадан аударған Р.Сәрсенбаев] //Социалистік Қазақстан.-1991.-11,12 қаңтар

8.Түркістанның қилы тағдыры / Құраст. Б.Серікбайұлы Қошым-Ноғай – Алматы: Жалын, 1992.- 184 б.


 

2.Мақалалары

9.Алаш ұлына үндеу: [Бірлікті, бостандықты қорғау үшін ұран, үндеу ретінде жазылған мақала] //Қазақ.-1917.-12 апрель; Халық кеңесі.-1992.-30 қыркүйек.- (Ә.Бөкейханов, М.Дулатовтармен бірігіп жазған)

10.Ататүріктің қазасы //Ақмешіт апталығы.-1999.-10 желтоқсан

11.Большивектер тарихты қалай жазады?: [«Жас Түркістан»,1930ж.,№3-4 / Дайындаған Н. Қазбек] // Түркістан.-1997. – 20-29 шілде

12.Біздің жол //Ақмешіт апталығы.-1999.-19 қараша

13.1917 жыл естеліктерінен үзінділер //Қазақстан коммунисі.-1991.-№5.-38-46 б.; №6.-24-35 б.; Қазақ Елі.-1996.-15 қараша, 13 желтоқсан; Ақмешіт апталығы. – 2000.-10-17-24 наурыз, 25 ақпан, 7-14 көкек

14.1936 жыл //Ақмешіт апталығы.-1999.-24 желтоқсан

15.Бір тарихи сандырақ...; Кавказ мәселесі: [ «Яш Түркістан» журналына шыққан материалдар] //Жас Түркістан.-1998.-№1.-16-21 б.

16.Дибаев //Қазақстан-ZAMAN.-1996.-21 маусым

17.Естелік: [1917 жылғы қазақтардың жай-күйі туралы] //Сарыарқа.-1991.-№4.-5 – 6 б.

18.Жалдаптардың арандатуы: [Қазақстанның он жылдығына орай/ Жас Түркістан.- 1930.- № 11 / Дайындаған Н. Қазбек] // Түркістан.-1997. – 10-17 желтоқсан

19.Зиялы дегеніміз-ұлттың, халықтың экономикалық, мәдени дамуына үлес қосатын адам. //Қазақстан – ZAMAN.- 2010.-22 сәуір.-5 б.

20.Керенский және Түркістандағы ұлттық қозғалыс:[«Яш Түркістан», 1930ж., №9-11] //Түркістан.-1998.-7-12 қаңтар

21.Қазақ жұмысшы табы туралы //Қазақ тарихы.-1996.-№5.-59 б.

22.Қоқан мұхтарияты жайында:[Құрылғанына он жыл толуына орай. «Иени Түркістан»,1927ж. №7/Ауд. Д. Қыдырғалиев] // Ақиқат. – 2005.-№4.-53-56 б.

23.Советтер билеген Түркістан: [Парижде «Яш Түркістан» баспасынан 1935 жылы шыққан кітаптың Қазақстанға қатысты тұстарының ықшамдалған аудармасы/Орысшадан ауд. Р.Сәрсенбаев] // Ленин жолы.-1991.-17 қаңтар

24.Сырдария қазағының съезі: [ Алашордашылар мен байлардың Орынборда ашқан 2-ші Жалпы қазақ съезі туралы] //Қазақ.-1917.-13 декабрь.-(Ә.Бөкейхановпен бірігіп жазған)

25.Тәубеге келген Алашордашылар //Ақмешіт апталығы.-2000.-11 ақпан

26.Түркі тектес, түгел бол! //Жас Алаш.-1998.-31 қаңтар.-3 б.- ( «Рух» қосымшасы, №1)

27.Түркістан Кеңес өкіметінің қарамағында:[Деректер мен дәйектер] //Қазақ әдебиеті.-1991.-8 қараша

28.Түркістан (түркілер елі ) //Қазақ Ордасы.-2003.-№1-2.-16-18 б.

29.Түркістан ақындарынан //Ақмешіт апталығы.-1999.-26 қараша

30.Түркістан жастарына: [Отаршылық саясатқа қарсы үндеу] // Қазақстан- ZAMAN.-1997.-10 қаңтар.-12 б.

31.Түркістан рухын кеңестер таптағанда: [Мұстафа Шоқайдың соңғы жазбаларының бірі/ Жариялаған Ә.Тәкенов] //Түркістан.-1996.-18-24 қыркүйек

32.Түркістан ұлттық күресінің себептері мен мақсаттары //Сыр бойы.-2002.-19 қаңтар

33.Түркістан: [ Түркістан аймағының өткені мен кейінгі қалпы және оның халқының ұйыған тіршілігін бұза келген отаршылдық саясаттың әдіс-тәсілдері туралы] //Ана тілі.-1990.-27 қыркүйек

34.Түркістандықтар – бастарын имегендер //Ақмешіт апталығы.-1999.-30 желтоқсан

35.Түркістанның түп мүддесі – Ресейге астық тәуелділігінен құтылу: [«Яш Түркістан»,1919ж., №1] // Айқын. – 2007.- 9 ақпан

36.Ұлт мәселесі төңірегінде: [Тарихи дерек] //Сыр бойы.-2002.-5 наурыз

37.Ұлттық зиялы: [«Яш Түркістан»,1931ж., №18. Шағатай тіл жазуынан қазіргі қазақ тіл жазуына түсірген А.Нүсіпхан] //Түркістан.-1998.-4-10 наурыз; Ақмешіт апталығы.-1999.-3 желтоқсан

38.Ұлттың ұлт болуына бірінші шарт – тіл // Тіл және қоғам.-2004.-№2.-113 б.

39.Ұлтшылдық идеясы-халқымыздың жаны мен жүрегі: [1920 жылдары Германияда білім алып жүрген қазақ жігіті Айтжан Досановпен арадағы әңгімесінен] //Түркістан.-2010.-2 қыркүйек

40.Шовинизм туралы //Ақмешіт апталығы.-1999.-3 желтоқсан


3.Сөйлеген сөзі

 

41.Бәріміз бір болсақ – жеңбейтұғын жауымыз болмайды...: [1935 ж. Берлин қаласында Түркістан жастарының алдында сөйлеген сөзі] //Жас Алаш.-2000.-11 қаңтар.- («Рух» қосымшасы, №1)

42.Түркістан жастарына: [1936 жылы Берлин қаласында Түркістан жастарының алдында сөйлеген сөзі] //Ақ Орда.-1993.-№1.-81 б.; Қазақстан-ZAMAN.-1997.-10 қаңтар; Жас Түркістан.-2003.-№9-10.(мұқабаның ішкі бетінде)

43.Түркістан үшін өлу, Түркістан үшін жан беру-бәрімізге бір мақсат...: [Берлин, 1936 ж.] //Қазақ Елі.-1997.-10 -17 қаңтар.


4.Хаттары

 

44.Әбіласан Ә. Мұстафа Шоқайдың хаттары: Мұстафа Шоқай. Эпистолярлық мұрасы. 2 томдық.- Алматы: «GaГа» баспасы. Таралымы-3000. //Түркістан.-2010.-29 сәуір.-7 б.

45.Әбіласанұлы Ә. Мұстафа Шоқайға жолданған хаттардан // Қазақстан мұрағаттары. – 2005. - №1.- 135-141 б.

46.М.Шоқайдың хаттары. //Шоқай М. Үш томдық. – Алматы:Қайнар,2007.- Т.3.-162-202 б.

47.Мұстафаның /Шоқай/ хаты // Жас Түркістан.-2002.-№1.-37-39 б.

48.Мұстафаның хаты: [ «Бірлік туы» газетінде 1918 жылы жарияланған хат] //Ана тілі.-1993.-11 ақпан.

49.Мұстафаның інісімен жазысқан хаттары. //Аза. Қызылорда облысы/Бас ред. Х.Емберген.- Алматы:2001.-Т.1.- 309-311 б.

50.Пістебек Ө. Мұстафа Шоқайдың соңғы хаты: [ М.Шоқайдың туысы Мәдина әжейдің әңгімесі] //Айқын.-2007.-4 желтоқсан